Rapportage over JEAReporting on JEA

Om te rapporteren over de status van de configuratie van uw JEA, kunt u het volgende gebruiken:In order to report on the state of your JEA configuration, you can use:

 1. Get-PSSessionConfiguration geregistreerd om te retourneren van een lijst met alle eindpunten op een bepaalde computer.Get-PSSessionConfiguration to return a list of all registered endpoints on a given machine.
 2. Get-PSSessionCapability om te rapporteren over de mogelijkheden voor een bepaalde gebruiker op een specifieke eindpunt heeft.Get-PSSessionCapability to report on the capabilities any given user has on a specific endpoint.

Hier volgt een voorbeeld van Get-PSSessionCapability:Here’s an example of Get-PSSessionCapability:

Get-PSSessionCapability -ConfigurationName Maintenance -Username "CONTOSO\JohnDoe"

CommandType   Name                        Version  Source
-----------   ----                        -------  ------
Alias      clear -> Clear-Host
Alias      cls -> Clear-Host
Alias      exsn -> Exit-PSSession
Alias      gcm -> Get-Command
Alias      measure -> Measure-Object
Alias      select -> Select-Object
Function    Clear-Host
Function    Exit-PSSession
Function    Get-Command
Function    Get-FormatData
Function    Get-Help
Function    Get-UserInfo
Function    Measure-Object
Function    Out-Default
Function    Select-Object
Cmdlet     Restart-Service                  3.0.0.0 Microsof...

Om te rapporteren over de acties gebruikers tijdens een sessie JEA duurde, kunt u:To report on the actions users took during a JEA session, you can:

 1. Schakel de transcripties 'failover-de-schouder' voor dat eindpunt JEA en raadpleegt u de map met de tekst voor een volledige logboek van acties van elke gebruikerEnable the "over-the-shoulder" transcripts for that JEA endpoint and consult the transcript directory for a full log of each user's actions
 2. PowerShell-module logboekregistratie inschakelen en controleren van de PowerShell-gebeurtenislogboeken.Turn on PowerShell module logging and inspect the PowerShell event logs.