Registratie van software-inventaris (SIL)Software Inventory Logging (SIL)

Belangrijk: wanneer WMF 5.0 installeert op een Windows Server 2012 R2-Server waarop SIL al wordt uitgevoerd, is het nodig om uit te voeren van de cmdlet Start-SilLogging eenmaal na de installatie WMF als de installatie foutievelijk stopt de Software Inventory Logging functie.IMPORTANT: When installing WMF 5.0 on a Windows Server 2012 R2 Server that is already running SIL, it is necessary to run the Start-SilLogging cmdlet once after the WMF install, as the installation process will errantly stop the Software Inventory Logging feature.

Logboekregistratie van software-inventaris vermindert het gebruik van de operationele kosten van het verkrijgen van nauwkeurige informatie over de Microsoft-software die lokaal wordt geïnstalleerd op een server, maar vooral voor grote aantallen servers in een IT-omgeving (ervan uitgaande dat de software is geïnstalleerd en uitgevoerd in de IT-omgeving).Software Inventory Logging helps reduce the operational costs of getting accurate information about the Microsoft software installed locally on a server, but especially across many servers in an IT environment (assuming the software is installed and running across the IT environment). Voorwaarde die is ingesteld, kunt u het doorsturen van deze gegevens naar een aggregatieserver en de logboekgegevens op één plek verzamelen via een uniform, automatisch proces.Provided one is set up, you can forward this data to an aggregation server, and collect the log data in one place by using a uniform, automatic process.

Terwijl u ook software-inventarisatiegegevens vastleggen kunt rechtstreeks een query uitgevoerd op elke computer, logboekregistratie van Software-inventaris, door middel van een doorstuurarchitectuur (via het netwerk) die door elke server wordt geïnitieerd, kunnen ondervangen server discovery uitdagingen die kenmerkend voor veel zijn software-inventarisatie en asset management scenario's.While you can also log software inventory data by querying each computer directly, Software Inventory Logging, by employing a forwarding (over the network) architecture initiated by each server, can overcome server discovery challenges that are typical for many software inventory and asset management scenarios. Logboekregistratie van software-inventaris maakt gebruik van SSL beveiligen van gegevens die via HTTPS wordt doorgestuurd naar een aggregatieserver.Software Inventory Logging uses SSL to secure data that is forwarded over HTTPS to an aggregation server. Opslaan van de gegevens op één plek kan de gegevens eenvoudiger worden geanalyseerd, bewerkt en delen indien nodig.Storing the data in one place makes the data easier to analyze, manipulate, and share when necessary.

Geen van deze gegevens als onderdeel van de functionaliteit naar Microsoft verzonden.None of this data is sent to Microsoft as part of the feature functionality. Gegevens en functionaliteit van Logboekregistratie voor software-inventaris zijn alleen bedoeld voor gebruik door de gelicentieerde eigenaar en beheerders van de serversoftware.Software Inventory Logging data and functionality is meant for the sole use of the server software’s licensed owner and administrators.

Zie voor meer informatie en documentatie over cmdlets van logboekregistratie van Software-inventaris, Windows Server 2012 R2 online bronnen op http://technet.microsoft.com/library/dn383584.aspx.For more information and documentation about Software Inventory Logging cmdlets, see Windows Server 2012 R2 online resources at http://technet.microsoft.com/library/dn383584.aspx.