Installeren en configureren van WMF 5.1Install and Configure WMF 5.1

Download en installeer het pakket WMF 5.1Download and install the WMF 5.1 package

Download het pakket WMF 5.1 voor het besturingssysteem en de architectuur die u installeren wilt op:Download the WMF 5.1 package for the operating system and architecture you wish to install it on:

BesturingssysteemOperating System VereistenPrerequisites Pakket koppelingenPackage Links
Windows Server 2012 R2Windows Server 2012 R2 Win8.1AndW2K12R2-KB3191564-x64.msuWin8.1AndW2K12R2-KB3191564-x64.msu
Windows Server 2012Windows Server 2012 W2K12-KB3191565-x64.msuW2K12-KB3191565-x64.msu
Windows Server 2008 R2Windows Server 2008 R2 .NET framework 4.5.2.NET Framework 4.5.2 Win7AndW2K8R2-KB3191566-voor x64.ZIPWin7AndW2K8R2-KB3191566-x64.ZIP
Windows 8.1Windows 8.1 x64: Win8.1AndW2K12R2-KB3191564-x64.msux64: Win8.1AndW2K12R2-KB3191564-x64.msu
x86: Win8.1-KB3191564-x86.msux86: Win8.1-KB3191564-x86.msu
Windows 7 SP1Windows 7 SP1 .NET framework 4.5.2.NET Framework 4.5.2 x64: Win7AndW2K8R2-KB3191566-voor x64.ZIPx64: Win7AndW2K8R2-KB3191566-x64.ZIP
x86: Win7-KB3191566-x86.ZIPx86: Win7-KB3191566-x86.ZIP

WMF 5.1 voor Windows Server 2008 R2 en Windows 7 installerenInstall WMF 5.1 for Windows Server 2008 R2 and Windows 7

Opmerking: installatie-instructies voor Windows Server 2008 R2 en Windows 7 zijn gewijzigd en verschillen van de instructies voor de andere pakketten.Note: Installation instructions for Windows Server 2008 R2 and Windows 7 have changed, and differ from the instructions for the other packages. Installatie-instructies voor Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 en Windows 8.1 zijn hieronder.Installation instructions for Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, and Windows 8.1 are below.

Installeren van WMF 5.1 op Windows Server 2008 R2 en Windows 7Installing WMF 5.1 on Windows Server 2008 R2 and Windows 7

 1. Navigeer naar de map waarin u het ZIP-bestand hebt gedownload.Navigate to the folder into which you downloaded the ZIP file.

 2. Met de rechtermuisknop op het ZIP-bestand en selecteer 'Pak alle...'.Right-click on the ZIP file, and select "Extract All...". Het ZIP-bestand bevat 2 bestanden: een MSU- en het scriptbestand voor installatie WMF5.1.PS1.The Zip contains 2 files: an MSU and the Install-WMF5.1.PS1 script file. Zodra u het ZIP-bestand hebt uitgepakt, kunt u de inhoud kopiëren naar een machine met Windows 7 of Windows Server 2008 R2.Once you have unpacked the ZIP file, you can copy the contents to any machine running Windows 7 or Windows Server 2008 R2.

 3. Na het uitpakken van de inhoud van het ZIP-bestand, open PowerShell als beheerder en navigeer naar de map met de inhoud van het ZIP-bestand.After extracting the ZIP file contents, open PowerShell as administrator, then navigate to the folder containing the contents of the ZIP file.

 4. Het script Install-Wmf5.1.ps1 uitvoeren in die map en volg de instructies.Run the Install-Wmf5.1.ps1 script in that folder, and follow the instructions. Dit script wordt de vereisten op de lokale computer en WMF 5.1 installeren als de vereisten is voldaan.This script will check the prerequisites on the local machine, and install WMF 5.1 if the prerequisites have been met. De vereisten worden hieronder vermeld.The prerequisites are listed below.

Installatie WMF5.1.ps1 bevat de volgende parameters te vereenvoudigen voor het automatiseren van de installatie op Windows Server 2008 R2 en Windows 7:Install-WMF5.1.ps1 takes the following parameters to ease automating the installation on Windows Server 2008 R2 and Windows 7:

 • AcceptEula: Als deze parameter opgenomen is, de gebruiksrechtovereenkomst automatisch worden geaccepteerd en worden niet weergegeven.AcceptEula: When this parameter is included, the EULA is automatically accepted and will not be displayed.
 • AllowRestart: Deze parameter kan alleen worden gebruikt als AcceptEula is opgegeven.AllowRestart: This parameter can only be used if AcceptEula is specified. Als deze parameter opgenomen is en moet opgestart worden na het installeren van WMF 5.1, gebeurt het opnieuw opstarten zonder onmiddellijk nadat de installatie is voltooid.If this parameter is included, and a restart is required after installing WMF 5.1, the restart will happen without prompting immediately after the installation is completed.

WMF 5.1 vereisten voor Windows Server 2008 R2 SP1 en Windows 7 SP1WMF 5.1 Prerequisites for Windows Server 2008 R2 SP1 and Windows 7 SP1

Installatie van WMF 5.1 op Windows Server 2008 R2 SP1 of Windows 7 SP1 is het volgende vereist:Installation of WMF 5.1 on either Windows Server 2008 R2 SP1 or Windows 7 SP1, requires the following:

 • Meest recente servicepack moet worden geïnstalleerd.Latest service pack must be installed.
 • WMF 3.0 moet niet worden geïnstalleerd.WMF 3.0 must not be installed. Het installeren van WMF 5.1 via WMF 3.0 leidt tot het verlies van de PSModulePath, wat leiden andere toepassingen tot kan mislukken.Installing WMF 5.1 over WMF 3.0 will result in the loss of the PSModulePath, which can cause other applications to fail. Voordat u WMF 5.1 installeert, u moet beide WMF 3.0 van het verwijderen of opslaan van de PSModulePath en vervolgens handmatig herstellen nadat WMF 5.1-installatie voltooid is.Before installing WMF 5.1, you must either un-install WMF 3.0, or save the PSModulePath and then restore it manually after WMF 5.1 installation is complete.
 • WMF 5.1 vereist ten minste .NET Framework 4.5.2.WMF 5.1 requires at least .NET Framework 4.5.2. U kunt Microsoft .NET Framework 4.5.2 installeren door de instructies op de downloadlocatie.You can install Microsoft .NET Framework 4.5.2 by following the instructions at the download location.

WinRM-afhankelijkheidWinRM Dependency

Windows PowerShell Desired State Configuration (DSC), is afhankelijk van WinRM.Windows PowerShell Desired State Configuration (DSC) depends on WinRM. WinRM is niet standaard ingeschakeld op Windows Server 2008 R2 en Windows 7.WinRM is not enabled by default on Windows Server 2008 R2 and Windows 7. Voer Set-WSManQuickConfig, in een Windows PowerShell met verhoogde bevoegdheden voor het inschakelen van de WinRM-sessie.Run Set-WSManQuickConfig, in a Windows PowerShell elevated session, to enable WinRM.

WMF 5.1 voor Windows Server 2012 R2, WindowsServer 2012 en Windows 8.1 installerenInstall WMF 5.1 for Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, and Windows 8.1

Installeren van Windows Verkenner (of Windows Verkenner in Windows Server 2012 R2 of Windows 8.1)Install from Windows Explorer (or File Explorer in Windows Server 2012 R2 or Windows 8.1)

 1. Navigeer naar de map waarin u het MSU-bestand hebt gedownload.Navigate to the folder into which you downloaded the MSU file.
 2. Dubbelklik op de MSU uit te voeren.Double-click the MSU to run it.

Installatie vanaf de opdrachtpromptInstalling from the Command Prompt

 1. Na het downloaden van het juiste pakket voor de architectuur van uw computer, open een opdrachtpromptvenster met verhoogde gebruikersrechten (als Administrator uitvoeren).After downloading the correct package for your computer's architecture, open a Command Prompt window with elevated user rights (Run as Administrator). Op de Server Core-installatieopties van Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 of Windows Server 2008 R2 SP1, opdrachtprompt standaard geopend met verhoogde gebruikersrechten.On the Server Core installation options of Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, or Windows Server 2008 R2 SP1, Command Prompt opens with elevated user rights by default.
 2. Wijzig de mappen in de map waarin u hebt gedownload of het installatiepakket WMF 5.1 gekopieerd.Change directories to the folder into which you have downloaded or copied the WMF 5.1 installation package.
 3. Voer een van de volgende opdrachten:Run one of the following commands:
  • Voer op de computers waarop Windows Server 2012 R2 of Windows 8.1 x64, Win8.1AndW2K12R2-KB3191564-x64.msu /quiet.On computers that are running Windows Server 2012 R2 or Windows 8.1 x64, run Win8.1AndW2K12R2-KB3191564-x64.msu /quiet.
  • Voer op de computers waarop Windows Server 2012, W2K12-KB3191565-x64.msu /quiet.On computers that are running Windows Server 2012, run W2K12-KB3191565-x64.msu /quiet.
  • Voer op de computers waarop Windows 8.1 x86, Win8.1-KB3191564-x86.msu /quiet.On computers that are running Windows 8.1 x86, run Win8.1-KB3191564-x86.msu /quiet.

Notitie

Installeren van WMF 5.1 vereist een herstart.Installing WMF 5.1 requires a reboot. Met behulp van de /quiet optie opnieuw wordt opgestart van het systeem zonder waarschuwing.Using the /quiet option will reboot the system without warning. Gebruik de /norestart optie om te voorkomen dat opnieuw opstarten.Use the /norestart option to avoid rebooting. WMF 5.1 wordt echter niet worden geïnstalleerd totdat u opnieuw zijn opgestart.However, WMF 5.1 will not be installed until you have rebooted.