Bekende problemen in WMF 5.1Known Issues in WMF 5.1

Notitie

Deze informatie kan worden gewijzigd.This information is subject to change.

PowerShell-snelkoppeling starten als beheerderStarting PowerShell shortcut as Administrator

Bij de installatie van WMF, als u probeert te start PowerShell als beheerder van de snelkoppeling, krijgt u mogelijk een bericht 'Onbekende fout'.Upon installing WMF, if you try to start PowerShell as administrator from the shortcut, you may get an "Unspecified error" message. Opent u de snelkoppeling als niet-beheerder en de snelkoppeling werkt nu ook als administrator.Reopen the shortcut as non-administrator and the shortcut now works even as administrator.

PesterPester

In deze release zijn er twee problemen die u houden moet rekening bij het gebruik van Pester op Nano Server:In this release, there are two issues you should be aware of when using Pester on Nano Server:

 • Met het uitvoeren van tests in Pester zelf kan resulteren in fouten opgetreden vanwege verschillen tussen volledige CLR en CORE CLR.Running tests against Pester itself can result in some failures because of differences between FULL CLR and CORE CLR. In het bijzonder is de methode valideren niet beschikbaar op het type XmlDocument.In particular, the Validate method is not available on the XmlDocument type. Zes tests die probeert te valideren van het schema van de logboeken van de uitvoer NUnit bekend is mislukt.Six tests which attempt to validate the schema of the NUnit output logs are known to fail.
 • Een Code-dekking test op dit moment is mislukt omdat de WindowsFeature DSC-Resource bestaat niet in Nano Server.One Code Coverage test fails currently because the WindowsFeature DSC Resource does not exist in Nano Server. Deze fouten zijn echter in het algemeen goedaardige en kunnen veilig worden genegeerd.However, these failures are generally benign and can safely be ignored.

Bewerking validerenOperation Validation

 • Update-Help voor de module Microsoft.PowerShell.Operation.Validation vanwege niet-werkende help-URI is misluktUpdate-Help fails for Microsoft.PowerShell.Operation.Validation module due to non-working help URI

DSC nadat WMF verwijderenDSC after uninstall WMF

 • WMF verwijderen, worden DSC MOF documenten niet verwijderd uit de configuratiemap.Uninstalling WMF does not delete DSC MOF documents from the configuration folder. DSC goed niet als de MOF-documenten bevatten nieuwere-eigenschappen die niet beschikbaar op de oudere systemen zijn.DSC won't work properly if the MOF documents contain newer properties which are not available on the older systems. Voer het volgende script in dit geval van PowerShell-console met verhoogde bevoegdheid voor het opschonen van de DSC-statussen.In this case, run the following script from elevated PowerShell console to clean up the DSC states.

   $PreviousDSCStates = @("$env:windir\system32\configuration\*.mof",
       "$env:windir\system32\configuration\*.mof.checksum",
       "$env:windir\system32\configuration\PartialConfiguration\*.mof",
       "$env:windir\system32\configuration\PartialConfiguration\*.mof.checksum"
       )
   $PreviousDSCStates | Remove-Item -ErrorAction SilentlyContinue -Verbose
  

JEA virtuele AccountsJEA Virtual Accounts

JEA-eindpunten en sessieconfiguraties geconfigureerd voor het gebruik van virtuele accounts in WMF 5.0 wordt niet geconfigureerd voor het gebruik van een virtueel account na de upgrade naar WMF 5.1.JEA endpoints and session configurations configured to use virtual accounts in WMF 5.0 will not be configured to use a virtual account after upgrading to WMF 5.1. Dit betekent dat opdrachten worden uitgevoerd in JEA-sessies worden uitgevoerd onder de identiteit van de gebruiker van de verbinding maakt in plaats van een tijdelijke administrator-account, mogelijk zo wordt voorkomen dat de gebruiker uitvoeren van opdrachten waarvoor verhoogde bevoegdheden.This means that commands run in JEA sessions will run under the connecting user's identity instead of a temporary administrator account, potentially preventing the user from running commands which require elevated privileges. Als u de virtuele accounts herstellen, moet u de registratie ongedaan maken en alle sessieconfiguraties die gebruikmaken van virtuele accounts opnieuw te registreren.To restore the virtual accounts, you need to unregister and re-register any session configurations that use virtual accounts.

# Find the JEA endpoint by its name
$jea = Get-PSSessionConfiguration -Name MyJeaEndpoint

# Copy the cached PSSC file so it can be re-registered
$pssc = Copy-Item $jea.ConfigFilePath $env:temp -PassThru

# Unregister the current PSSC
Unregister-PSSessionConfiguration -Name $jea.Name

# Re-register the PSSC
Register-PSSessionConfiguration -Name $jea.Name -Path $pssc.FullName -Force

# Ensure the access policies remain the same
Set-PSSessionConfiguration -Name $newjea.Name -SecurityDescriptorSddl $jea.SecurityDescriptorSddl