Naslag informatie over Machine Learning REST APIMachine Learning REST API reference

Met de Azure machine learning rest-api's kunt u clients ontwikkelen die rest-aanroepen gebruiken om met de service te werken.The Azure Machine Learning REST APIs allow you to develop clients that use REST calls to work with the service. Deze Api's vormen een aanvulling op de Control-vlak Azure machine learning python-SDK voor het inrichten en beheren van Azure ml-werk ruimten en-berekeningen.These APIs are complementary to the control-plane Azure Machine Learning Python SDK for provisioning and managing Azure ML workspaces and compute.

Rest bewerkings groepenRest Operation Groups

Machine Learning REST-Api's bieden bewerkingen voor het werken met de volgende resources:Machine Learning REST APIs provide operations for working with the following resources:

Bewerkings groepOperation group BeschrijvingDescription
Werk ruimten en computeWorkspaces and Compute Voorziet in bewerkingen op werk ruimten en reken resources van Azure Machine LearningProvides operations on Workspaces and Compute resources of Azure Machine Learning

Zie ookSee Also

Meer informatie over deze service:Learn more about this service: