Usage Details - List

Geeft de gebruiksgegevens voor het gedefinieerde bereik weer. Gebruiksgegevens zijn alleen beschikbaar via deze API voor 1 mei 2014 of hoger. Zie voor meer informatie over het gebruik van deze API, waaronder het opgeven van een datumbereik: https://docs.microsoft.com/en-us/azure/cost-management-billing/costs/manage-automation

GET https://management.azure.com/{scope}/providers/Microsoft.Consumption/usageDetails?api-version=2019-10-01
GET https://management.azure.com/{scope}/providers/Microsoft.Consumption/usageDetails?$expand={$expand}&$filter={$filter}&$skiptoken={$skiptoken}&$top={$top}&api-version=2019-10-01&metric={metric}

URI-parameters

Name In Required Type Description
scope
path True
 • string

Het bereik dat is gekoppeld aan bewerkingen met gebruiksgegevens. Dit omvat '/subscriptions/{subscriptionId}/' voor het abonnementsbereik, '/providers/Microsoft.Billing/billingAccounts/{billingAccountId}' voor het bereik van het factureringsaccount, '/providers/Microsoft.Billing/departments/{departmentId}' voor afdelingsbereik, '/providers/Microsoft.Billing/enrollmentAccounts/{enrollmentAccountId}' voor het bereik EnrollmentAccount en '/providers/Microsoft.Management/managementGroups/{managementGroupId}' voor het bereik van de beheergroep. Voor abonnement, factureringsaccount, afdeling, inschrijvingsaccount en beheergroep kunt u ook een factureringsperiode aan het bereik toevoegen met behulp van '/providers/Microsoft.Billing/billingPeriods/{billingPeriodName}'. Als u bijvoorbeeld de factureringsperiode voor het afdelingsbereik wilt opgeven, gebruikt u '/providers/Microsoft.Billing/departments/{departmentId}/providers/Microsoft.Billing/billingPeriods/{billingPeriodName}'. Modern Commerce-accountbereiken zijn ook '/providers/Microsoft.Billing/billingAccounts/{billingAccountId}' voor het bereik billingAccount, '/providers/Microsoft.Billing/billingAccounts/{billingAccountId}/billingProfiles/{billingProfileId}' voor het billingProfile-bereik, Providers/Microsoft.Billing/billingAccounts/{billingAccountId}/billingProfiles/{billingProfileId}/invoiceSections/{invoiceSectionId} voor het bereik invoiceSection en 'providers/Microsoft.Billing/billingAccounts/{billingAccountId}/customers/{customerId}' specifiek voor partners.

api-version
query True
 • string

Versie van de API die moet worden gebruikt met de clientaanvraag. De huidige versie is 2019-10-01.

$expand
query
 • string

Kan worden gebruikt om de eigenschappen/additionalInfo of properties/meterDetails uit te vouwen in een lijst met gebruiksgegevens. Standaard worden deze velden niet opgenomen wanneer gebruiksgegevens worden weergegeven.

$filter
query
 • string

Kan worden gebruikt om usageDetails te filteren op properties/resourceGroup, properties/instanceName, properties/resourceId, properties/chargeType, properties/reservationId, properties/publisherType of tags. Het filter ondersteunt 'eq', 'lt', 'gt', 'le', 'ge', en 'and'. Het biedt momenteel geen ondersteuning voor 'ne', 'or' of 'not'. Tagfilter is een sleutel-waardepaarreeks waarbij sleutel en waarde worden gescheiden door een dubbele punt (:). PublisherType Filter accepteert twee waarden in Azure en Marketplace en wordt momenteel ondersteund voor Web Direct-aanbiedingstype

$skiptoken
query
 • string

Skiptoken wordt alleen gebruikt als een eerdere bewerking een gedeeltelijk resultaat heeft geretourneerd. Als een eerder antwoord een nextLink-element bevat, bevat de waarde van het element nextLink een skiptokenparameter die een beginpunt opgeeft dat moet worden gebruikt voor volgende aanroepen.

$top
query
 • integer
int32

Kan worden gebruikt om het aantal resultaten te beperken tot de meest recente N usageDetails.

metric
query

Hiermee kunt u een ander type kosten-/gebruiksrecords selecteren.

Antwoorden

Name Type Description
200 OK

OK. De aanvraag is geslaagd.

Other Status Codes

Foutbericht waarin wordt beschreven waarom de bewerking is mislukt.

Beveiliging

azure_auth

Azure Active Directory OAuth2 Flow.

Type: oauth2
Flow: implicit
Authorization URL: https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize

Scopes

Name Description
user_impersonation uw gebruikersaccount imiteren

Voorbeelden

BillingAccountUsageDetailsList-Legacy
BillingAccountUsageDetailsList-Modern
BillingAccountUsageDetailsListForBillingPeriod-Legacy
BillingProfileUsageDetailsList-Modern
CustomerUsageDetailsList-Modern
DepartmentUsageDetailsList-Legacy
DepartmentUsageDetailsListForBillingPeriod-Legacy
EnrollmentAccountUsageDetailsList-Legacy
EnrollmentAccountUsageDetailsListForBillingPeriod-Legacy
InvoiceSectionUsageDetailsList-Modern
ManagementGroupUsageDetailsList-Legacy
ManagementGroupUsageDetailsListForBillingPeriod-Legacy
UsageDetailsExpand-Legacy
UsageDetailsList-Legacy
UsageDetailsListByMetricActualCost-Legacy
UsageDetailsListByMetricAmortizedCost-Legacy
UsageDetailsListByMetricUsage-Legacy
UsageDetailsListFilterByTag-Legacy
UsageDetailsListForBillingPeriod-Legacy

BillingAccountUsageDetailsList-Legacy

Sample Request

GET https://management.azure.com/providers/Microsoft.Billing/BillingAccounts/1234/providers/Microsoft.Consumption/usageDetails?api-version=2019-10-01

Sample Response

{
 "value": [
  {
   "id": "/providers/Microsoft.Billing/BillingAccounts/1234/providers/Microsoft.Billing/billingPeriods/201903/providers/Microsoft.Consumption/usageDetails/usageDetails_Id1",
   "name": "usageDetails_Id1",
   "type": "Microsoft.Consumption/usageDetails",
   "kind": "legacy",
   "tags": {
    "env": "newcrp",
    "dev": "tools"
   },
   "properties": {
    "billingAccountId": "xxxxxxxx",
    "billingAccountName": "Account Name 1",
    "billingPeriodStartDate": "2019-03-01T00:00:00.0000000Z",
    "billingPeriodEndDate": "2019-03-31T00:00:00.0000000Z",
    "billingProfileId": "xxxxxxxx",
    "billingProfileName": "Account Name 1",
    "accountName": "Account Name 1",
    "subscriptionId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
    "subscriptionName": "Subscription Name 1",
    "date": "2019-03-30T00:00:00.0000000Z",
    "product": "Product Name 1",
    "partNumber": "Part Number 1",
    "meterId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
    "meterDetails": null,
    "quantity": 0.7329,
    "effectivePrice": 0.000402776395232,
    "cost": 0.000295194820065,
    "unitPrice": 4.38,
    "billingCurrency": "CAD",
    "resourceLocation": "USEast",
    "consumedService": "Microsoft.Storage",
    "resourceId": "/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000000/resourceGroups/Resource Group 1/providers/Microsoft.Storage/storageAccounts/Resource Name 1",
    "resourceName": "Resource Name 1",
    "invoiceSection": "Invoice Section 1",
    "costCenter": "DEV",
    "resourceGroup": "Resource Group 1",
    "offerId": "Offer Id 1",
    "isAzureCreditEligible": false,
    "chargeType": "Usage"
   }
  }
 ]
}

BillingAccountUsageDetailsList-Modern

Sample Request

GET https://management.azure.com/providers/Microsoft.Billing/BillingAccounts/1234:56789/providers/Microsoft.Consumption/usageDetails?api-version=2019-10-01

Sample Response

{
 "value": [
  {
   "id": "/providers/Microsoft.Billing/BillingAccounts/1234:56789/providers/Microsoft.Consumption/usageDetails/usageDetails_Id1",
   "name": "usageDetails_Id1",
   "type": "Microsoft.Consumption/usageDetails",
   "kind": "modern",
   "tags": {
    "env": "newcrp",
    "dev": "tools"
   },
   "properties": {
    "billingAccountId": "1234:56789",
    "billingAccountName": "Account Name 1",
    "billingPeriodStartDate": "2019-10-01T00:00:00.0000000Z",
    "billingPeriodEndDate": "2019-10-31T00:00:00.0000000Z",
    "billingProfileId": "2468",
    "billingProfileName": "Account Name 1",
    "subscriptionGuid": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
    "subscriptionName": "Subscription Name 1",
    "date": "2019-10-30T00:00:00.0000000Z",
    "meterId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
    "quantity": 0.7329,
    "unitPrice": 4.38,
    "billingCurrencyCode": "USD",
    "resourceLocation": "USEast",
    "consumedService": "Microsoft.Storage",
    "instanceName": "/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000000/resourceGroups/Resource Group 1/providers/Microsoft.Storage/storageAccounts/Resource Name 1",
    "invoiceSectionId": "98765",
    "invoiceSectionName": "Invoice Section 1",
    "costCenter": "DEV",
    "resourceGroup": "Resource Group 1",
    "isAzureCreditEligible": false,
    "chargeType": "Usage",
    "additionalInfo": "{ \"UsageType\": \"ComputeHR\", \"ImageType\": \"Windows Client BYOL\", \"ServiceType\": \"Standard_D1\", \"VMName\": null, \"VMProperties\": null, \"VCPUs\": 1, \"CPUs\": 0}",
    "costInBillingCurrency": 1.84763819095477,
    "costInPricingCurrency": 1.84763819095477,
    "exchangeRate": "1",
    "exchangeRateDate": "2019-10-01T00:00:00Z",
    "invoiceId": "",
    "previousInvoiceId": "",
    "pricingCurrencyCode": "USD",
    "product": "Virtual Machines D Series - D1 - US East",
    "productIdentifier": "DZH318Z0BQ4B00FV",
    "productOrderId": "a3db7880-70eb-4b4c-6a79-1425a058df5a",
    "productOrderName": "Azure plan",
    "publisherName": "Microsoft",
    "publisherType": "1PP",
    "resourceLocationNormalized": "US East",
    "serviceInfo1": "",
    "serviceInfo2": "Windows Client BYOL",
    "servicePeriodEndDate": "2019-12-01T00:00:00Z",
    "servicePeriodStartDate": "2019-10-01T00:00:00Z",
    "customerTenantId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
    "customerName": "Modern Azure Customer 1",
    "partnerTenantId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
    "partnerName": "Partner Name 1",
    "resellerMpnId": "",
    "resellerName": "Reseller Name 1",
    "publisherId": "",
    "reservationId": "",
    "reservationName": "",
    "frequency": "UsageBased",
    "term": "",
    "marketPrice": 0.077,
    "costInUSD": 1.84763819095477,
    "paygCostInBillingCurrency": 1.848,
    "paygCostInUSD": 1.848,
    "exchangeRatePricingToBilling": 0.077,
    "partnerEarnedCreditRate": 0.077,
    "partnerEarnedCreditApplied": "0"
   }
  }
 ]
}

BillingAccountUsageDetailsListForBillingPeriod-Legacy

Sample Request

GET https://management.azure.com/providers/Microsoft.Billing/BillingAccounts/1234/providers/Microsoft.Consumption/usageDetails?api-version=2019-10-01

Sample Response

{
 "value": [
  {
   "id": "/providers/Microsoft.Billing/BillingAccounts/1234/providers/Microsoft.Billing/billingPeriods/201903/providers/Microsoft.Consumption/usageDetails/usageDetails_Id1",
   "name": "usageDetails_Id1",
   "type": "Microsoft.Consumption/usageDetails",
   "kind": "legacy",
   "tags": {
    "env": "newcrp",
    "dev": "tools"
   },
   "properties": {
    "billingAccountId": "xxxxxxxx",
    "billingAccountName": "Account Name 1",
    "billingPeriodStartDate": "2019-03-01T00:00:00.0000000Z",
    "billingPeriodEndDate": "2019-03-31T00:00:00.0000000Z",
    "billingProfileId": "xxxxxxxx",
    "billingProfileName": "Account Name 1",
    "accountName": "Account Name 1",
    "subscriptionId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
    "subscriptionName": "Subscription Name 1",
    "date": "2019-03-30T00:00:00.0000000Z",
    "product": "Product Name 1",
    "partNumber": "Part Number 1",
    "meterId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
    "meterDetails": null,
    "quantity": 0.8234,
    "effectivePrice": 0.010534556373432,
    "cost": 0.000342194841184,
    "unitPrice": 3.74,
    "billingCurrency": "CAD",
    "resourceLocation": "USEast",
    "consumedService": "Microsoft.Storage",
    "resourceId": "/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000000/resourceGroups/Resource Group 1/providers/Microsoft.Storage/storageAccounts/Resource Name 1",
    "resourceName": "Resource Name 1",
    "invoiceSection": "Invoice Section 1",
    "costCenter": "DEV",
    "resourceGroup": "Resource Group 1",
    "offerId": "Offer Id 1",
    "isAzureCreditEligible": false,
    "chargeType": "Usage"
   }
  }
 ]
}

BillingProfileUsageDetailsList-Modern

Sample Request

GET https://management.azure.com/providers/Microsoft.Billing/BillingAccounts/1234:56789/billingProfiles/2468/providers/Microsoft.Consumption/usageDetails?api-version=2019-10-01

Sample Response

{
 "value": [
  {
   "id": "/providers/Microsoft.Billing/BillingAccounts/1234:56789/billingProfiles/2468/providers/Microsoft.Consumption/usageDetails/usageDetails_Id1",
   "name": "usageDetails_Id1",
   "type": "Microsoft.Consumption/usageDetails",
   "kind": "modern",
   "tags": {
    "env": "newcrp",
    "dev": "tools"
   },
   "properties": {
    "billingAccountId": "1234:56789",
    "billingAccountName": "Account Name 1",
    "billingPeriodStartDate": "2019-10-01T00:00:00.0000000Z",
    "billingPeriodEndDate": "2019-10-31T00:00:00.0000000Z",
    "billingProfileId": "2468",
    "billingProfileName": "Account Name 1",
    "subscriptionGuid": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
    "subscriptionName": "Subscription Name 1",
    "date": "2019-10-30T00:00:00.0000000Z",
    "meterId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
    "quantity": 0.7329,
    "unitPrice": 4.38,
    "billingCurrencyCode": "USD",
    "resourceLocation": "USEast",
    "consumedService": "Microsoft.Storage",
    "instanceName": "/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000000/resourceGroups/Resource Group 1/providers/Microsoft.Storage/storageAccounts/Resource Name 1",
    "invoiceSectionId": "98765",
    "invoiceSectionName": "Invoice Section 1",
    "costCenter": "DEV",
    "resourceGroup": "Resource Group 1",
    "isAzureCreditEligible": false,
    "chargeType": "Usage",
    "additionalInfo": "{ \"UsageType\": \"ComputeHR\", \"ImageType\": \"Windows Client BYOL\", \"ServiceType\": \"Standard_D1\", \"VMName\": null, \"VMProperties\": null, \"VCPUs\": 1, \"CPUs\": 0}",
    "costInBillingCurrency": 1.84763819095477,
    "costInPricingCurrency": 1.84763819095477,
    "exchangeRate": "1",
    "exchangeRateDate": "2019-10-01T00:00:00Z",
    "invoiceId": "",
    "previousInvoiceId": "",
    "pricingCurrencyCode": "USD",
    "product": "Virtual Machines D Series - D1 - US East",
    "productIdentifier": "DZH318Z0BQ4B00FV",
    "productOrderId": "a3db7880-70eb-4b4c-6a79-1425a058df5a",
    "productOrderName": "Azure plan",
    "publisherName": "Microsoft",
    "publisherType": "1PP",
    "resourceLocationNormalized": "US East",
    "serviceInfo1": "",
    "serviceInfo2": "Windows Client BYOL",
    "servicePeriodEndDate": "2019-12-01T00:00:00Z",
    "servicePeriodStartDate": "2019-10-01T00:00:00Z",
    "customerTenantId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
    "customerName": "Modern Azure Customer 1",
    "partnerTenantId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
    "partnerName": "Partner Name 1",
    "resellerMpnId": "",
    "resellerName": "Reseller Name 1",
    "publisherId": "",
    "reservationId": "",
    "reservationName": "",
    "frequency": "UsageBased",
    "term": "",
    "marketPrice": 0.077,
    "costInUSD": 1.84763819095477,
    "paygCostInBillingCurrency": 1.848,
    "paygCostInUSD": 1.848,
    "exchangeRatePricingToBilling": 0.077,
    "partnerEarnedCreditRate": 0.077,
    "partnerEarnedCreditApplied": "0"
   }
  }
 ]
}

CustomerUsageDetailsList-Modern

Sample Request

GET https://management.azure.com/providers/Microsoft.Billing/BillingAccounts/1234:56789/customers/00000000-0000-0000-0000-000000000000/providers/Microsoft.Consumption/usageDetails?api-version=2019-10-01

Sample Response

{
 "value": [
  {
   "id": "/providers/Microsoft.Billing/BillingAccounts/1234:56789/customers/00000000-0000-0000-0000-000000000000/providers/Microsoft.Consumption/usageDetails/usageDetails_Id1",
   "name": "usageDetails_Id1",
   "type": "Microsoft.Consumption/usageDetails",
   "kind": "modern",
   "tags": {
    "env": "newcrp",
    "dev": "tools"
   },
   "properties": {
    "billingAccountId": "1234:56789",
    "billingAccountName": "Account Name 1",
    "billingPeriodStartDate": "2019-10-01T00:00:00.0000000Z",
    "billingPeriodEndDate": "2019-10-31T00:00:00.0000000Z",
    "billingProfileId": "2468",
    "billingProfileName": "Account Name 1",
    "subscriptionGuid": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
    "subscriptionName": "Subscription Name 1",
    "date": "2019-10-30T00:00:00.0000000Z",
    "meterId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
    "quantity": 0.7329,
    "unitPrice": 4.38,
    "billingCurrencyCode": "USD",
    "resourceLocation": "USEast",
    "consumedService": "Microsoft.Storage",
    "instanceName": "/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000000/resourceGroups/Resource Group 1/providers/Microsoft.Storage/storageAccounts/Resource Name 1",
    "invoiceSectionId": "98765",
    "invoiceSectionName": "Invoice Section 1",
    "costCenter": "DEV",
    "resourceGroup": "Resource Group 1",
    "isAzureCreditEligible": false,
    "chargeType": "Usage",
    "additionalInfo": "{ \"UsageType\": \"ComputeHR\", \"ImageType\": \"Windows Client BYOL\", \"ServiceType\": \"Standard_D1\", \"VMName\": null, \"VMProperties\": null, \"VCPUs\": 1, \"CPUs\": 0}",
    "costInBillingCurrency": 1.84763819095477,
    "costInPricingCurrency": 1.84763819095477,
    "exchangeRate": "1",
    "exchangeRateDate": "2019-10-01T00:00:00Z",
    "invoiceId": "",
    "previousInvoiceId": "",
    "pricingCurrencyCode": "USD",
    "product": "Virtual Machines D Series - D1 - US East",
    "productIdentifier": "DZH318Z0BQ4B00FV",
    "productOrderId": "a3db7880-70eb-4b4c-6a79-1425a058df5a",
    "productOrderName": "Azure plan",
    "publisherName": "Microsoft",
    "publisherType": "1PP",
    "resourceLocationNormalized": "US East",
    "serviceInfo1": "",
    "serviceInfo2": "Windows Client BYOL",
    "servicePeriodEndDate": "2019-12-01T00:00:00Z",
    "servicePeriodStartDate": "2019-10-01T00:00:00Z",
    "customerTenantId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
    "customerName": "Modern Azure Customer 1",
    "partnerTenantId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
    "partnerName": "Partner Name 1",
    "resellerMpnId": "",
    "resellerName": "Reseller Name 1",
    "publisherId": "",
    "reservationId": "",
    "reservationName": "",
    "frequency": "UsageBased",
    "term": "",
    "marketPrice": 0.077,
    "costInUSD": 1.84763819095477,
    "paygCostInBillingCurrency": 1.848,
    "paygCostInUSD": 1.848,
    "exchangeRatePricingToBilling": 0.077,
    "partnerEarnedCreditRate": 0.077,
    "partnerEarnedCreditApplied": "0"
   }
  }
 ]
}

DepartmentUsageDetailsList-Legacy

Sample Request

GET https://management.azure.com/providers/Microsoft.Billing/Departments/1234/providers/Microsoft.Consumption/usageDetails?api-version=2019-10-01

Sample Response

{
 "value": [
  {
   "id": "/providers/Microsoft.Billing/Departments/1234/providers/Microsoft.Billing/billingPeriods/201903/providers/Microsoft.Consumption/usageDetails/usageDetails_Id1",
   "name": "usageDetails_Id1",
   "type": "Microsoft.Consumption/usageDetails",
   "kind": "legacy",
   "tags": {
    "env": "newcrp",
    "dev": "tools"
   },
   "properties": {
    "billingAccountId": "xxxxxxxx",
    "billingAccountName": "Account Name 1",
    "billingPeriodStartDate": "2019-03-01T00:00:00.0000000Z",
    "billingPeriodEndDate": "2019-03-31T00:00:00.0000000Z",
    "billingProfileId": "xxxxxxxx",
    "billingProfileName": "Account Name 1",
    "accountName": "Account Name 1",
    "subscriptionId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
    "subscriptionName": "Subscription Name 1",
    "date": "2019-03-30T00:00:00.0000000Z",
    "product": "Product Name 1",
    "partNumber": "Part Number 1",
    "meterId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
    "meterDetails": null,
    "quantity": 0.7329,
    "effectivePrice": 0.000402776395232,
    "cost": 0.000295194820065,
    "unitPrice": 4.38,
    "billingCurrency": "CAD",
    "resourceLocation": "USEast",
    "consumedService": "Microsoft.Storage",
    "resourceId": "/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000000/resourceGroups/Resource Group 1/providers/Microsoft.Storage/storageAccounts/Resource Name 1",
    "resourceName": "Resource Name 1",
    "invoiceSection": "Invoice Section 1",
    "costCenter": "DEV",
    "resourceGroup": "Resource Group 1",
    "offerId": "Offer Id 1",
    "isAzureCreditEligible": false,
    "chargeType": "Usage"
   }
  }
 ]
}

DepartmentUsageDetailsListForBillingPeriod-Legacy

Sample Request

GET https://management.azure.com/providers/Microsoft.Billing/Departments/1234/providers/Microsoft.Consumption/usageDetails?api-version=2019-10-01

Sample Response

{
 "value": [
  {
   "id": "/providers/Microsoft.Billing/Departments/1234/providers/Microsoft.Billing/billingPeriods/201903/providers/Microsoft.Consumption/usageDetails/usageDetails_Id1",
   "name": "usageDetails_Id1",
   "type": "Microsoft.Consumption/usageDetails",
   "kind": "legacy",
   "tags": {
    "env": "newcrp",
    "dev": "tools"
   },
   "properties": {
    "billingAccountId": "xxxxxxxx",
    "billingAccountName": "Account Name 1",
    "billingPeriodStartDate": "2019-03-01T00:00:00.0000000Z",
    "billingPeriodEndDate": "2019-03-31T00:00:00.0000000Z",
    "billingProfileId": "xxxxxxxx",
    "billingProfileName": "Account Name 1",
    "accountName": "Account Name 1",
    "subscriptionId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
    "subscriptionName": "Subscription Name 1",
    "date": "2019-03-30T00:00:00.0000000Z",
    "product": "Product Name 1",
    "partNumber": "Part Number 1",
    "meterId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
    "meterDetails": null,
    "quantity": 0.8234,
    "effectivePrice": 0.010534556373432,
    "cost": 0.000342194841184,
    "unitPrice": 3.74,
    "billingCurrency": "CAD",
    "resourceLocation": "USEast",
    "consumedService": "Microsoft.Storage",
    "resourceId": "/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000000/resourceGroups/Resource Group 1/providers/Microsoft.Storage/storageAccounts/Resource Name 1",
    "resourceName": "Resource Name 1",
    "invoiceSection": "Invoice Section 1",
    "costCenter": "DEV",
    "resourceGroup": "Resource Group 1",
    "offerId": "Offer Id 1",
    "isAzureCreditEligible": false,
    "chargeType": "Usage"
   }
  }
 ]
}

EnrollmentAccountUsageDetailsList-Legacy

Sample Request

GET https://management.azure.com/providers/Microsoft.Billing/EnrollmentAccounts/1234/providers/Microsoft.Consumption/usageDetails?api-version=2019-10-01

Sample Response

{
 "value": [
  {
   "id": "/providers/Microsoft.Billing/EnrollmentAccounts/1234/providers/Microsoft.Billing/billingPeriods/201903/providers/Microsoft.Consumption/usageDetails/usageDetails_Id1",
   "name": "usageDetails_Id1",
   "type": "Microsoft.Consumption/usageDetails",
   "kind": "legacy",
   "tags": {
    "env": "newcrp",
    "dev": "tools"
   },
   "properties": {
    "billingAccountId": "xxxxxxxx",
    "billingAccountName": "Account Name 1",
    "billingPeriodStartDate": "2019-03-01T00:00:00.0000000Z",
    "billingPeriodEndDate": "2019-03-31T00:00:00.0000000Z",
    "billingProfileId": "xxxxxxxx",
    "billingProfileName": "Account Name 1",
    "accountName": "Account Name 1",
    "subscriptionId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
    "subscriptionName": "Subscription Name 1",
    "date": "2019-03-30T00:00:00.0000000Z",
    "product": "Product Name 1",
    "partNumber": "Part Number 1",
    "meterId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
    "meterDetails": null,
    "quantity": 0.7329,
    "effectivePrice": 0.000402776395232,
    "cost": 0.000295194820065,
    "unitPrice": 4.38,
    "billingCurrency": "CAD",
    "resourceLocation": "USEast",
    "consumedService": "Microsoft.Storage",
    "resourceId": "/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000000/resourceGroups/Resource Group 1/providers/Microsoft.Storage/storageAccounts/Resource Name 1",
    "resourceName": "Resource Name 1",
    "invoiceSection": "Invoice Section 1",
    "costCenter": "DEV",
    "resourceGroup": "Resource Group 1",
    "offerId": "Offer Id 1",
    "isAzureCreditEligible": false,
    "chargeType": "Usage"
   }
  }
 ]
}

EnrollmentAccountUsageDetailsListForBillingPeriod-Legacy

Sample Request

GET https://management.azure.com/providers/Microsoft.Billing/EnrollmentAccounts/1234/providers/Microsoft.Consumption/usageDetails?api-version=2019-10-01

Sample Response

{
 "value": [
  {
   "id": "/providers/Microsoft.Billing/EnrollmentAccounts/1234/providers/Microsoft.Billing/billingPeriods/201903/providers/Microsoft.Consumption/usageDetails/usageDetails_Id1",
   "name": "usageDetails_Id1",
   "type": "Microsoft.Consumption/usageDetails",
   "kind": "legacy",
   "tags": {
    "env": "newcrp",
    "dev": "tools"
   },
   "properties": {
    "billingAccountId": "xxxxxxxx",
    "billingAccountName": "Account Name 1",
    "billingPeriodStartDate": "2019-03-01T00:00:00.0000000Z",
    "billingPeriodEndDate": "2019-03-31T00:00:00.0000000Z",
    "billingProfileId": "xxxxxxxx",
    "billingProfileName": "Account Name 1",
    "accountName": "Account Name 1",
    "subscriptionId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
    "subscriptionName": "Subscription Name 1",
    "date": "2019-03-30T00:00:00.0000000Z",
    "product": "Product Name 1",
    "partNumber": "Part Number 1",
    "meterId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
    "meterDetails": null,
    "quantity": 0.8234,
    "effectivePrice": 0.010534556373432,
    "cost": 0.000342194841184,
    "unitPrice": 3.74,
    "billingCurrency": "CAD",
    "resourceLocation": "USEast",
    "consumedService": "Microsoft.Storage",
    "resourceId": "/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000000/resourceGroups/Resource Group 1/providers/Microsoft.Storage/storageAccounts/Resource Name 1",
    "resourceName": "Resource Name 1",
    "invoiceSection": "Invoice Section 1",
    "costCenter": "DEV",
    "resourceGroup": "Resource Group 1",
    "offerId": "Offer Id 1",
    "isAzureCreditEligible": false,
    "chargeType": "Usage"
   }
  }
 ]
}

InvoiceSectionUsageDetailsList-Modern

Sample Request

GET https://management.azure.com/providers/Microsoft.Billing/BillingAccounts/1234:56789/invoiceSections/98765/providers/Microsoft.Consumption/usageDetails?api-version=2019-10-01

Sample Response

{
 "value": [
  {
   "id": "/providers/Microsoft.Billing/BillingAccounts/1234:56789/invoiceSections/98765/providers/Microsoft.Consumption/usageDetails/usageDetails_Id1",
   "name": "usageDetails_Id1",
   "type": "Microsoft.Consumption/usageDetails",
   "kind": "modern",
   "tags": {
    "env": "newcrp",
    "dev": "tools"
   },
   "properties": {
    "billingAccountId": "1234:56789",
    "billingAccountName": "Account Name 1",
    "billingPeriodStartDate": "2019-10-01T00:00:00.0000000Z",
    "billingPeriodEndDate": "2019-10-31T00:00:00.0000000Z",
    "billingProfileId": "2468",
    "billingProfileName": "Account Name 1",
    "subscriptionGuid": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
    "subscriptionName": "Subscription Name 1",
    "date": "2019-10-30T00:00:00.0000000Z",
    "meterId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
    "quantity": 0.7329,
    "unitPrice": 4.38,
    "billingCurrencyCode": "USD",
    "resourceLocation": "USEast",
    "consumedService": "Microsoft.Storage",
    "instanceName": "/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000000/resourceGroups/Resource Group 1/providers/Microsoft.Storage/storageAccounts/Resource Name 1",
    "invoiceSectionId": "98765",
    "invoiceSectionName": "Invoice Section 1",
    "costCenter": "DEV",
    "resourceGroup": "Resource Group 1",
    "isAzureCreditEligible": false,
    "chargeType": "Usage",
    "additionalInfo": "{ \"UsageType\": \"ComputeHR\", \"ImageType\": \"Windows Client BYOL\", \"ServiceType\": \"Standard_D1\", \"VMName\": null, \"VMProperties\": null, \"VCPUs\": 1, \"CPUs\": 0}",
    "costInBillingCurrency": 1.84763819095477,
    "costInPricingCurrency": 1.84763819095477,
    "exchangeRate": "1",
    "exchangeRateDate": "2019-10-01T00:00:00Z",
    "invoiceId": "",
    "previousInvoiceId": "",
    "pricingCurrencyCode": "USD",
    "product": "Virtual Machines D Series - D1 - US East",
    "productIdentifier": "DZH318Z0BQ4B00FV",
    "productOrderId": "a3db7880-70eb-4b4c-6a79-1425a058df5a",
    "productOrderName": "Azure plan",
    "publisherName": "Microsoft",
    "publisherType": "1PP",
    "resourceLocationNormalized": "US East",
    "serviceInfo1": "",
    "serviceInfo2": "Windows Client BYOL",
    "servicePeriodEndDate": "2019-12-01T00:00:00Z",
    "servicePeriodStartDate": "2019-10-01T00:00:00Z",
    "customerTenantId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
    "customerName": "Modern Azure Customer 1",
    "partnerTenantId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
    "partnerName": "Partner Name 1",
    "resellerMpnId": "",
    "resellerName": "Reseller Name 1",
    "publisherId": "",
    "reservationId": "",
    "reservationName": "",
    "frequency": "UsageBased",
    "term": "",
    "marketPrice": 0.077,
    "costInUSD": 1.84763819095477,
    "paygCostInBillingCurrency": 1.848,
    "paygCostInUSD": 1.848,
    "exchangeRatePricingToBilling": 0.077,
    "partnerEarnedCreditRate": 0.077,
    "partnerEarnedCreditApplied": "0"
   }
  }
 ]
}

ManagementGroupUsageDetailsList-Legacy

Sample Request

GET https://management.azure.com/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000000/providers/Microsoft.Consumption/usageDetails?api-version=2019-10-01

Sample Response

{
 "value": [
  {
   "id": "/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000000/providers/Microsoft.Billing/billingPeriods/201903/providers/Microsoft.Consumption/usageDetails/usageDetails_Id1",
   "name": "usageDetails_Id1",
   "type": "Microsoft.Consumption/usageDetails",
   "kind": "legacy",
   "tags": {
    "env": "newcrp",
    "dev": "tools"
   },
   "properties": {
    "billingAccountId": "xxxxxxxx",
    "billingAccountName": "Account Name 1",
    "billingPeriodStartDate": "2019-03-01T00:00:00.0000000Z",
    "billingPeriodEndDate": "2019-03-31T00:00:00.0000000Z",
    "billingProfileId": "xxxxxxxx",
    "billingProfileName": "Account Name 1",
    "accountName": "Account Name 1",
    "subscriptionId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
    "subscriptionName": "Subscription Name 1",
    "date": "2019-03-30T00:00:00.0000000Z",
    "product": "Product Name 1",
    "partNumber": "Part Number 1",
    "meterId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
    "meterDetails": null,
    "quantity": 0.8234,
    "effectivePrice": 0.010534556373432,
    "cost": 0.000342194841184,
    "unitPrice": 3.74,
    "billingCurrency": "CAD",
    "resourceLocation": "USEast",
    "consumedService": "Microsoft.Storage",
    "resourceId": "/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000000/resourceGroups/Resource Group 1/providers/Microsoft.Storage/storageAccounts/Resource Name 1",
    "resourceName": "Resource Name 1",
    "invoiceSection": "Invoice Section 1",
    "costCenter": "DEV",
    "resourceGroup": "Resource Group 1",
    "offerId": "Offer Id 1",
    "isAzureCreditEligible": false,
    "chargeType": "Usage"
   }
  },
  {
   "id": "/scope/providers/Microsoft.Billing/billingPeriods/20180801/providers/Microsoft.Consumption/usageDetails/usageDetails_Id2",
   "name": "usageDetails_Id2",
   "type": "Microsoft.Consumption/usageDetails",
   "kind": "legacy",
   "tags": {
    "env": "newcrp",
    "dev": "tools"
   },
   "properties": {
    "billingAccountId": "xxxxxxxx",
    "billingAccountName": "Account Name 2",
    "billingPeriodStartDate": "2019-03-01T00:00:00.0000000Z",
    "billingPeriodEndDate": "2019-03-31T00:00:00.0000000Z",
    "billingProfileId": "xxxxxxxx",
    "billingProfileName": "Account Name 2",
    "accountName": "Account Name 1",
    "subscriptionId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
    "subscriptionName": "Subscription Name 1",
    "date": "2019-03-30T00:00:00.0000000Z",
    "product": "Product Name 2",
    "partNumber": "Part Number 2",
    "meterId": "11111111-1111-1111-1111-111111111111",
    "meterDetails": null,
    "quantity": 0.7329,
    "effectivePrice": 0.000402776395232,
    "cost": 0.000295194820065,
    "unitPrice": 4.38,
    "billingCurrency": "CAD",
    "resourceLocation": "USEast",
    "consumedService": "Microsoft.Storage",
    "resourceId": "/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000000/resourceGroups/Resource Group 2/providers/Microsoft.Storage/storageAccounts/Resource Name 2",
    "resourceName": "Resource Name 2",
    "invoiceSection": "Invoice Section 2",
    "costCenter": "DEV",
    "resourceGroup": "Resource Group 2",
    "offerId": "Offer Id 2",
    "isAzureCreditEligible": false,
    "chargeType": "Usage"
   }
  }
 ]
}

ManagementGroupUsageDetailsListForBillingPeriod-Legacy

Sample Request

GET https://management.azure.com/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000000/providers/Microsoft.Consumption/usageDetails?api-version=2019-10-01

Sample Response

{
 "value": [
  {
   "id": "/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000000/providers/Microsoft.Billing/billingPeriods/201903/providers/Microsoft.Consumption/usageDetails/usageDetails_Id1",
   "name": "usageDetails_Id1",
   "type": "Microsoft.Consumption/usageDetails",
   "kind": "legacy",
   "tags": {
    "env": "newcrp",
    "dev": "tools"
   },
   "properties": {
    "billingAccountId": "xxxxxxxx",
    "billingAccountName": "Account Name 1",
    "billingPeriodStartDate": "2019-03-01T00:00:00.0000000Z",
    "billingPeriodEndDate": "2019-03-31T00:00:00.0000000Z",
    "billingProfileId": "xxxxxxxx",
    "billingProfileName": "Account Name 1",
    "accountName": "Account Name 1",
    "subscriptionId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
    "subscriptionName": "Subscription Name 1",
    "date": "2019-03-30T00:00:00.0000000Z",
    "product": "Product Name 1",
    "partNumber": "Part Number 1",
    "meterId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
    "meterDetails": null,
    "quantity": 0.8234,
    "effectivePrice": 0.010534556373432,
    "cost": 0.000342194841184,
    "unitPrice": 3.74,
    "billingCurrency": "CAD",
    "resourceLocation": "USEast",
    "consumedService": "Microsoft.Storage",
    "resourceId": "/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000000/resourceGroups/Resource Group 1/providers/Microsoft.Storage/storageAccounts/Resource Name 1",
    "resourceName": "Resource Name 1",
    "invoiceSection": "Invoice Section 1",
    "costCenter": "DEV",
    "resourceGroup": "Resource Group 1",
    "offerId": "Offer Id 1",
    "isAzureCreditEligible": false,
    "chargeType": "Usage"
   }
  },
  {
   "id": "/scope/providers/Microsoft.Billing/billingPeriods/billingPeriodName/providers/Microsoft.Consumption/usageDetails/usageDetails_Id2",
   "name": "usageDetails_Id2",
   "type": "Microsoft.Consumption/usageDetails",
   "kind": "legacy",
   "tags": {
    "env": "newcrp",
    "dev": "tools"
   },
   "properties": {
    "billingAccountId": "xxxxxxxx",
    "billingAccountName": "Account Name 2",
    "billingPeriodStartDate": "2019-03-01T00:00:00.0000000Z",
    "billingPeriodEndDate": "2019-03-31T00:00:00.0000000Z",
    "billingProfileId": "xxxxxxxx",
    "billingProfileName": "Account Name 2",
    "accountName": "Account Name 2",
    "subscriptionId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
    "subscriptionName": "Subscription Name 2",
    "date": "2019-03-30T00:00:00.0000000Z",
    "product": "Product Name 2",
    "partNumber": "Part Number 2",
    "meterId": "11111111-1111-1111-1111-111111111111",
    "meterDetails": null,
    "quantity": 0.4759,
    "effectivePrice": 0.073488920944598,
    "cost": 0.000821821271948,
    "unitPrice": 5.74,
    "billingCurrency": "CAD",
    "resourceLocation": "USEast",
    "consumedService": "Microsoft.Storage",
    "resourceId": "/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000000/resourceGroups/Resource Group 2/providers/Microsoft.Storage/storageAccounts/Resource Name 2",
    "resourceName": "Resource Name 2",
    "invoiceSection": "Invoice Section 2",
    "costCenter": "DEV",
    "resourceGroup": "Resource Group 2",
    "offerId": "Offer Id 2",
    "isAzureCreditEligible": false,
    "chargeType": "UnusedReservation"
   }
  }
 ]
}

UsageDetailsExpand-Legacy

Sample Request

GET https://management.azure.com/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000000/providers/Microsoft.Consumption/usageDetails?$expand=meterDetails,additionalInfo&$filter=tags eq 'dev:tools'&$top=1&api-version=2019-10-01

Sample Response

{
 "value": [
  {
   "id": "/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000000/providers/Microsoft.Billing/billingPeriods/201903/providers/Microsoft.Consumption/usageDetails/usageDetails_Id1",
   "name": "usageDetails_Id1",
   "type": "Microsoft.Consumption/usageDetails",
   "kind": "legacy",
   "tags": {
    "env": "newcrp",
    "dev": "tools"
   },
   "properties": {
    "billingAccountId": "xxxxxxxx",
    "billingAccountName": "Account Name 1",
    "billingPeriodStartDate": "2019-03-01T00:00:00.0000000Z",
    "billingPeriodEndDate": "2019-03-31T00:00:00.0000000Z",
    "billingProfileId": "xxxxxxxx",
    "billingProfileName": "Account Name 1",
    "accountName": "Account Name 1",
    "subscriptionId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
    "subscriptionName": "Subscription Name 1",
    "date": "2019-03-30T00:00:00.0000000Z",
    "product": "Product Name 1",
    "partNumber": "Part Number 1",
    "meterId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
    "meterDetails": {
     "meterName": "Data Transfer Out (GB)",
     "meterCategory": "Networking",
     "meterSubCategory": "ExpressRoute",
     "unitOfMeasure": "GB",
     "serviceFamily": "Compute"
    },
    "quantity": 0.8234,
    "effectivePrice": 0.010464556322455,
    "cost": 0.000342194841184,
    "unitPrice": 3.54,
    "billingCurrency": "CAD",
    "resourceLocation": "USEast",
    "consumedService": "Microsoft.Storage",
    "resourceId": "/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000000/resourceGroups/Resource Group 1/providers/Microsoft.Storage/storageAccounts/Resource Name 1",
    "resourceName": "Resource Name 1",
    "invoiceSection": "Invoice Section 1",
    "costCenter": "DEV",
    "resourceGroup": "Resource Group 1",
    "offerId": "Offer Id 1",
    "isAzureCreditEligible": false,
    "chargeType": "Usage",
    "frequency": "UsageBased",
    "additionalInfo": "{\"MyType\":\"\",\"ServiceType\":\"\",\"VMName\":\"\",\"UsageType\":\"MyUsage\"}"
   }
  }
 ]
}

UsageDetailsList-Legacy

Sample Request

GET https://management.azure.com/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000000/providers/Microsoft.Consumption/usageDetails?api-version=2019-10-01

Sample Response

{
 "value": [
  {
   "id": "/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000000/providers/Microsoft.Billing/billingPeriods/201903/providers/Microsoft.Consumption/usageDetails/usageDetails_Id1",
   "name": "usageDetails_Id1",
   "type": "Microsoft.Consumption/usageDetails",
   "kind": "legacy",
   "tags": {
    "env": "newcrp",
    "dev": "tools"
   },
   "properties": {
    "billingAccountId": "xxxxxxxx",
    "billingAccountName": "Customer Name 1",
    "billingPeriodStartDate": "2019-04-01T00:00:00.0000000Z",
    "billingPeriodEndDate": "2019-04-30T00:00:00.0000000Z",
    "billingProfileId": "xxxxxxxx",
    "billingProfileName": "Customer Name 1",
    "accountName": "AccountName",
    "subscriptionId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
    "subscriptionName": "SubscriptionName 1",
    "date": "2019-04-09T00:00:00.0000000Z",
    "product": "Product1",
    "partNumber": "Part Number 1",
    "meterId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
    "meterDetails": null,
    "quantity": 3.6E-05,
    "effectivePrice": 0.054693034210767,
    "cost": 1.980949998E-06,
    "unitPrice": 5.47,
    "billingCurrency": "CAD",
    "resourceLocation": "uswest",
    "consumedService": "Microsoft.ClassicStorage",
    "resourceId": "/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000000/resourceGroups/Resource-Group-westus/providers/Microsoft.ClassicStorage/storageAccounts/ResourceName1",
    "resourceName": "ResourceName1",
    "invoiceSection": "Invoice Section 1",
    "costCenter": "BAS",
    "resourceGroup": "Resource-Group-westus",
    "offerId": "Offer Id 1",
    "isAzureCreditEligible": false,
    "chargeType": "Usage",
    "frequency": "UsageBased"
   }
  }
 ]
}

UsageDetailsListByMetricActualCost-Legacy

Sample Request

GET https://management.azure.com/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000000/providers/Microsoft.Consumption/usageDetails?api-version=2019-10-01&metric=actualcost

Sample Response

{
 "value": [
  {
   "id": "/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000000/providers/Microsoft.Billing/billingPeriods/201903/providers/Microsoft.Consumption/usageDetails/usageDetails_Id1",
   "name": "usageDetails_Id1",
   "type": "Microsoft.Consumption/usageDetails",
   "kind": "legacy",
   "tags": {
    "env": "newcrp",
    "dev": "tools"
   },
   "properties": {
    "billingAccountId": "xxxxxxxx",
    "billingAccountName": "Customer Name 1",
    "billingPeriodStartDate": "2019-04-01T00:00:00.0000000Z",
    "billingPeriodEndDate": "2019-04-30T00:00:00.0000000Z",
    "billingProfileId": "xxxxxxxx",
    "billingProfileName": "Customer Name 1",
    "accountName": "AccountName",
    "subscriptionId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
    "subscriptionName": "SubscriptionName 1",
    "date": "2019-04-09T00:00:00.0000000Z",
    "product": "Product1",
    "partNumber": "Part Number 1",
    "meterId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
    "meterDetails": null,
    "quantity": 3.6E-05,
    "effectivePrice": 0.054693055510767,
    "cost": 1.968949998E-06,
    "unitPrice": 5.47,
    "billingCurrency": "CAD",
    "resourceLocation": "uswest",
    "consumedService": "Microsoft.ClassicStorage",
    "resourceId": "/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000000/resourceGroups/Resource-Group-westus/providers/Microsoft.ClassicStorage/storageAccounts/ResourceName1",
    "resourceName": "ResourceName1",
    "invoiceSection": "Invoice Section 1",
    "costCenter": "BAS",
    "resourceGroup": "Resource-Group-westus",
    "offerId": "Offer Id 1",
    "isAzureCreditEligible": false,
    "chargeType": "Usage"
   }
  }
 ]
}

UsageDetailsListByMetricAmortizedCost-Legacy

Sample Request

GET https://management.azure.com/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000000/providers/Microsoft.Consumption/usageDetails?api-version=2019-10-01&metric=amortizedcost

Sample Response

{
 "value": [
  {
   "id": "/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000000/providers/Microsoft.Billing/billingPeriods/201903/providers/Microsoft.Consumption/usageDetails/usageDetails_Id1",
   "name": "usageDetails_Id1",
   "type": "Microsoft.Consumption/usageDetails",
   "kind": "legacy",
   "tags": {
    "env": "newcrp",
    "dev": "tools"
   },
   "properties": {
    "billingAccountId": "xxxxxxxx",
    "billingAccountName": "Customer Name 1",
    "billingPeriodStartDate": "2019-04-01T00:00:00.0000000Z",
    "billingPeriodEndDate": "2019-04-30T00:00:00.0000000Z",
    "billingProfileId": "xxxxxxxx",
    "billingProfileName": "Customer Name 1",
    "accountName": "AccountName",
    "subscriptionId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
    "subscriptionName": "SubscriptionName 1",
    "date": "2019-04-09T00:00:00.0000000Z",
    "product": "Product1",
    "partNumber": "Part Number 1",
    "meterId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
    "meterDetails": null,
    "quantity": 3.6E-05,
    "effectivePrice": 0.054693055510767,
    "cost": 1.968949998E-06,
    "unitPrice": 5.47,
    "billingCurrency": "CAD",
    "resourceLocation": "uswest",
    "consumedService": "Microsoft.ClassicStorage",
    "resourceId": "/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000000/resourceGroups/Resource-Group-westus/providers/Microsoft.ClassicStorage/storageAccounts/ResourceName1",
    "resourceName": "ResourceName1",
    "invoiceSection": "Invoice Section 1",
    "costCenter": "BAS",
    "resourceGroup": "Resource-Group-westus",
    "offerId": "Offer Id 1",
    "isAzureCreditEligible": false,
    "chargeType": "Usage",
    "frequency": "UsageBased"
   }
  }
 ]
}

UsageDetailsListByMetricUsage-Legacy

Sample Request

GET https://management.azure.com/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000000/providers/Microsoft.Consumption/usageDetails?api-version=2019-10-01&metric=usage

Sample Response

{
 "value": [
  {
   "id": "/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000000/providers/Microsoft.Billing/billingPeriods/201903/providers/Microsoft.Consumption/usageDetails/usageDetails_Id1",
   "name": "usageDetails_Id1",
   "type": "Microsoft.Consumption/usageDetails",
   "kind": "legacy",
   "tags": {
    "env": "newcrp",
    "dev": "tools"
   },
   "properties": {
    "billingAccountId": "xxxxxxxx",
    "billingAccountName": "Customer Name 1",
    "billingPeriodStartDate": "2019-04-01T00:00:00.0000000Z",
    "billingPeriodEndDate": "2019-04-30T00:00:00.0000000Z",
    "billingProfileId": "xxxxxxxx",
    "billingProfileName": "Customer Name 1",
    "accountName": "AccountName",
    "subscriptionId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
    "subscriptionName": "SubscriptionName 1",
    "date": "2019-04-09T00:00:00.0000000Z",
    "product": "Product1",
    "partNumber": "Part Number 1",
    "meterId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
    "meterDetails": null,
    "quantity": 3.6E-05,
    "effectivePrice": 0.054693055510767,
    "cost": 1.968949998E-06,
    "unitPrice": 5.47,
    "billingCurrency": "CAD",
    "resourceLocation": "uswest",
    "consumedService": "Microsoft.ClassicStorage",
    "resourceId": "/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000000/resourceGroups/Resource-Group-westus/providers/Microsoft.ClassicStorage/storageAccounts/ResourceName1",
    "resourceName": "ResourceName1",
    "invoiceSection": "Invoice Section 1",
    "costCenter": "BAS",
    "resourceGroup": "Resource-Group-westus",
    "offerId": "Offer Id 1",
    "isAzureCreditEligible": false,
    "chargeType": "Usage"
   }
  }
 ]
}

UsageDetailsListFilterByTag-Legacy

Sample Request

GET https://management.azure.com/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000000/providers/Microsoft.Consumption/usageDetails?$filter=tags eq 'dev:tools'&api-version=2019-10-01

Sample Response

{
 "value": [
  {
   "id": "/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000000/providers/Microsoft.Billing/billingPeriods/201903/providers/Microsoft.Consumption/usageDetails/usageDetails_Id1",
   "name": "usageDetails_Id1",
   "type": "Microsoft.Consumption/usageDetails",
   "kind": "legacy",
   "tags": {
    "dev": "tools"
   },
   "properties": {
    "billingAccountId": "xxxxxxxx",
    "billingAccountName": "Account Name 1",
    "billingPeriodStartDate": "2019-03-01T00:00:00.0000000Z",
    "billingPeriodEndDate": "2019-03-31T00:00:00.0000000Z",
    "billingProfileId": "xxxxxxxx",
    "billingProfileName": "Account Name 1",
    "accountName": "Account Name 1",
    "subscriptionId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
    "subscriptionName": "Subscription Name 1",
    "date": "2019-03-30T00:00:00.0000000Z",
    "product": "Product Name 1",
    "partNumber": "Part Number 1",
    "meterId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
    "meterDetails": null,
    "quantity": 0.8234,
    "effectivePrice": 0.010534556373432,
    "cost": 0.000342194841184,
    "unitPrice": 3.74,
    "billingCurrency": "CAD",
    "resourceLocation": "USEast",
    "consumedService": "Microsoft.Storage",
    "resourceId": "/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000000/resourceGroups/Resource Group 1/providers/Microsoft.Storage/storageAccounts/Resource Name 1",
    "resourceName": "Resource Name 1",
    "invoiceSection": "Invoice Section 1",
    "costCenter": "DEV",
    "resourceGroup": "Resource Group 1",
    "offerId": "Offer Id 1",
    "isAzureCreditEligible": false,
    "chargeType": "Usage"
   }
  }
 ]
}

UsageDetailsListForBillingPeriod-Legacy

Sample Request

GET https://management.azure.com/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000000/providers/Microsoft.Consumption/usageDetails?api-version=2019-10-01

Sample Response

{
 "value": [
  {
   "id": "/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000000/providers/Microsoft.Billing/billingPeriods/201903/providers/Microsoft.Consumption/usageDetails/usageDetails_Id1",
   "name": "usageDetails_Id1",
   "type": "Microsoft.Consumption/usageDetails",
   "kind": "legacy",
   "tags": {
    "env": "newcrp",
    "dev": "tools"
   },
   "properties": {
    "billingAccountId": "xxxxxxxx",
    "billingAccountName": "Account Name 1",
    "billingPeriodStartDate": "2019-03-01T00:00:00.0000000Z",
    "billingPeriodEndDate": "2019-03-31T00:00:00.0000000Z",
    "billingProfileId": "xxxxxxxx",
    "billingProfileName": "Account Name 1",
    "accountName": "Account Name 1",
    "subscriptionId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
    "subscriptionName": "Subscription Name 1",
    "date": "2019-03-30T00:00:00.0000000Z",
    "product": "Product Name 1",
    "partNumber": "Part Number 1",
    "meterId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
    "meterDetails": null,
    "quantity": 0.8234,
    "effectivePrice": 0.010534556373432,
    "cost": 0.000342194841184,
    "unitPrice": 3.74,
    "billingCurrency": "CAD",
    "resourceLocation": "USEast",
    "consumedService": "Microsoft.Storage",
    "resourceId": "/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000000/resourceGroups/Resource Group 1/providers/Microsoft.Storage/storageAccounts/Resource Name 1",
    "resourceName": "Resource Name 1",
    "invoiceSection": "Invoice Section 1",
    "costCenter": "DEV",
    "resourceGroup": "Resource Group 1",
    "offerId": "Offer Id 1",
    "isAzureCreditEligible": false,
    "chargeType": "Usage"
   }
  }
 ]
}

Definities

ErrorDetails

De details van de fout.

ErrorResponse

Foutreactie geeft aan dat de service de binnenkomende aanvraag niet kan verwerken. De reden wordt opgegeven in het foutbericht.

Enkele foutreacties:

 • 429 TooManyRequests - Aanvraag wordt beperkt. Opnieuw proberen na het wachten op de tijd die is opgegeven in de header x-ms-ratelimit-microsoft.consumption-retry-after.

 • 503 Service Niet beschikbaar - Service is tijdelijk niet beschikbaar. Opnieuw proberen na het wachten op de tijd die is opgegeven in de header 'Opnieuw proberen-na'.

LegacyUsageDetail

Verouderde gebruiksgegevens.

MeterDetailsResponse

De eigenschappen van de meterdetails.

metrictype

Hiermee kunt u een ander type kosten-/gebruiksrecords selecteren.

ModernUsageDetail

Modern gebruiksgegevens.

UsageDetailsListResult

Resultaat van de lijst met gebruiksgegevens. Het bevat een lijst met beschikbare gebruiksgegevens in omgekeerde chronologische volgorde op factureringsperiode.

ErrorDetails

De details van de fout.

Name Type Description
code
 • string

Foutcode.

message
 • string

Foutbericht waarin wordt aangegeven waarom de bewerking is mislukt.

ErrorResponse

Foutreactie geeft aan dat de service de binnenkomende aanvraag niet kan verwerken. De reden wordt opgegeven in het foutbericht.

Enkele foutreacties:

 • 429 TooManyRequests - Aanvraag wordt beperkt. Opnieuw proberen na het wachten op de tijd die is opgegeven in de header x-ms-ratelimit-microsoft.consumption-retry-after.

 • 503 Service Niet beschikbaar - Service is tijdelijk niet beschikbaar. Opnieuw proberen na het wachten op de tijd die is opgegeven in de header 'Opnieuw proberen-na'.

Name Type Description
error

De details van de fout.

LegacyUsageDetail

Verouderde gebruiksgegevens.

Name Type Description
etag
 • string

Resource-etag.

id
 • string

Resource-id.

kind string:
 • legacy

Hiermee geeft u het soort gebruiksgegevens.

name
 • string

Resourcenaam.

properties.accountName
 • string

Accountnaam.

properties.accountOwnerId
 • string

Accounteigenaar-id.

properties.additionalInfo
 • string

Aanvullende details van dit gebruiksitem. Standaard wordt dit niet ingevuld, tenzij dit is opgegeven in $expand. Gebruik dit veld om specifieke details van het gebruiksregelitem op te halen, zoals de werkelijke VM-grootte (ServiceType) of de verhouding waarin de reserveringskorting wordt toegepast.

properties.billingAccountId
 • string

Factureringsrekening-id.

properties.billingAccountName
 • string

Naam van factureringsrekening.

properties.billingCurrency
 • string

Factureringsvaluta.

properties.billingPeriodEndDate
 • string

De einddatum van de factureringsperiode.

properties.billingPeriodStartDate
 • string

De begindatum van de factureringsperiode.

properties.billingProfileId
 • string

Factureringsprofiel-id.

properties.billingProfileName
 • string

Naam van factureringsprofiel.

properties.chargeType
 • string

Geeft aan dat de kosten tegoeden, gebruik, een Marketplace-aankoop, reserveringskosten of restitutie vertegenwoordigen.

properties.consumedService
 • string

Naam van verbruikte service. De naam van de Azure-resourceprovider die het gebruik uitzendt of is aangeschaft. Deze waarde is niet opgegeven voor marketplace-gebruik.

properties.cost
 • number

De hoeveelheid kosten vóór belasting.

properties.costCenter
 • string

De kostenplaats van deze afdeling als het een afdeling is en er een kostenplaats wordt verstrekt.

properties.date
 • string

De datum voor de gebruiksrecord.

properties.effectivePrice
 • number

Effectieve prijs die in rekening wordt gebracht voor het gebruik.

properties.frequency
 • string

Geeft aan hoe vaak deze kosten worden uitgevoerd. OneTime voor aankopen die slechts één keer plaatsvinden, Maandelijks voor kosten die elke maand worden gemaakt en UsageBased voor kosten op basis van de gebruikte service.

properties.invoiceSection
 • string

Naam factuursectie.

properties.isAzureCreditEligible
 • boolean

Komt Azure-tegoed in aanmerking.

properties.meterDetails

De details over de meter. Standaard wordt dit niet ingevuld, tenzij dit is opgegeven in $expand.

properties.meterId
 • string

De meter-id (GUID). Niet beschikbaar voor Marketplace. Voor gereserveerde instanties vertegenwoordigt dit de primaire meter waarvoor de reservering is aangeschaft. Zie productOrderName voor de werkelijke VM-grootte waarvoor de reservering is gekocht.

properties.offerId
 • string

Aanbiedings-id. Bijvoorbeeld: MS-AZR-0017P, MS-AZR-0148P.

properties.partNumber
 • string

DeelNummer van de gebruikte service. Kan worden gebruikt om deel te nemen aan het prijzenblad. Niet beschikbaar voor Marketplace.

properties.planName
 • string

Naam van plan.

properties.product
 • string

Productnaam voor de verbruikte service of aankoop. Niet beschikbaar voor Marketplace.

properties.productOrderId
 • string

Productorder-id. Voor reserveringen is dit de reserveringsorder-id.

properties.productOrderName
 • string

Productordernaam. Voor reserveringen is dit de SKU die is aangeschaft.

properties.publisherName
 • string

Publisher Naam.

properties.publisherType
 • string

Publisher Type.

properties.quantity
 • number

De gebruikshoeveelheid.

properties.reservationId
 • string

ARM-resource-id van de reservering. Alleen van toepassing op records die relevant zijn voor reserveringen.

properties.reservationName
 • string

Door de gebruiker opgegeven weergavenaam van de reservering. De laatst bekende naam voor een bepaalde dag wordt ingevuld in de dagelijkse gegevens. Alleen van toepassing op records die relevant zijn voor reserveringen.

properties.resourceGroup
 • string

Naam resourcegroep.

properties.resourceId
 • string

Resource-id van Azure Resource Manager.

properties.resourceLocation
 • string

Resourcelocatie.

properties.resourceName
 • string

Resourcenaam.

properties.serviceInfo1
 • string

Service-info 1.

properties.serviceInfo2
 • string

Service-info 2.

properties.subscriptionId
 • string

Guid van abonnement.

properties.subscriptionName
 • string

Abonnementsnaam.

properties.term
 • string

Term (in maanden). 1 maand voor maandelijks terugkerende aankoop. 12 maanden voor een reservering van 1 jaar. 36 maanden voor een reservering van drie jaar.

properties.unitPrice
 • number

Eenheidsprijs is de prijs die op u van toepassing is. (uw EA- of andere contractprijs).

tags
 • object

Resourcetags.

type
 • string

Resourcetype.

MeterDetailsResponse

De eigenschappen van de meterdetails.

Name Type Description
meterCategory
 • string

De categorie van de meter, bijvoorbeeld 'Cloudservices', 'Netwerken', enzovoort.

meterName
 • string

De naam van de meter, binnen de opgegeven metercategorie

meterSubCategory
 • string

De subcategorie van de meter, bijvoorbeeld 'A6 Cloud-services', 'ExpressRoute (IXP)', enzovoort.

serviceFamily
 • string

De servicefamilie.

unitOfMeasure
 • string

De eenheid waarin het meterverbruik in rekening wordt gebracht, bijvoorbeeld 'Uren', 'GB', enzovoort.

metrictype

Hiermee kunt u een ander type kosten-/gebruiksrecords selecteren.

Name Type Description
actualcost
 • string

Werkelijke kostengegevens.

amortizedcost
 • string

Afgeschreven kostengegevens.

usage
 • string

Gebruiksgegevens.

ModernUsageDetail

Modern gebruiksgegevens.

Name Type Description
etag
 • string

Resource-etag.

id
 • string

Resource-id.

kind string:
 • modern

Hiermee geeft u het soort gebruiksgegevens.

name
 • string

Resourcenaam.

properties.additionalInfo
 • string

Aanvullende details van dit gebruiksitem. Gebruik dit veld om specifieke details van het gebruiksregelitem op te halen, zoals de werkelijke VM-grootte (ServiceType) of de verhouding waarin de reserveringskorting wordt toegepast.

properties.billingAccountId
 • string

Factureringsrekening-id.

properties.billingAccountName
 • string

Naam van de factureringsrekening.

properties.billingCurrencyCode
 • string

De valuta waarin de gefactureerde kosten worden gedefinieerd.

properties.billingPeriodEndDate
 • string

Einddatum van factureringsperiode zoals in de factuur.

properties.billingPeriodStartDate
 • string

Begindatum factureringsperiode zoals op de factuur.

properties.billingProfileId
 • string

Id voor het factureringsprofiel dat de kosten groepeert op facturen in de enkelvoudige factureringsvaluta voor alle klanten die de Microsoft-klantovereenkomst hebben onboarden en de klanten in CSP die recht hebben op aankopen zoals SaaS, Marketplace, RI, enzovoort.

properties.billingProfileName
 • string

Naam van het factureringsprofiel dat de kosten groepeert op facturen in een enkelvoudige factureringsvaluta voor alle klanten die de Microsoft-klantovereenkomst hebben onboarden en de klanten in CSP die recht hebben op aankopen zoals SaaS, Marketplace, RI, enzovoort.

properties.chargeType
 • string

Geeft aan dat de kosten tegoeden, gebruik, een Marketplace-aankoop, reserveringskosten of restitutie vertegenwoordigen.

properties.consumedService
 • string

Naam van verbruikte service. De naam van de Azure-resourceprovider die het gebruik uitzendt of is aangeschaft. Deze waarde wordt niet opgegeven voor marketplace-gebruik.

properties.costCenter
 • string

De kostenplaats van deze afdeling als het een afdeling is en er een kostenplaats wordt verstrekt.

properties.costInBillingCurrency
 • number

ExtendedCost of gemengde kosten vóór belasting in gefactureerde valuta.

properties.costInPricingCurrency
 • number

Berekende kosten of overvloeikosten vóór belasting in de prijsvaluta om te correleren met prijzen.

properties.costInUSD
 • number

Geschatte extendedCost- of blended kosten vóór belasting in USD.

properties.customerName
 • string

Naam van de AAD-tenant van de klant.

properties.customerTenantId
 • string

Id van de AAD-tenant van de klant.

properties.date
 • string

De datum voor de gebruiksrecord.

properties.exchangeRate
 • string

Exchange die wordt gebruikt bij de conversie van prijsvaluta naar factureringsvaluta.

properties.exchangeRateDate
 • string

Datum waarop de wisselkoers die wordt gebruikt bij de conversie van de prijsvaluta naar de factureringsvaluta.

properties.exchangeRatePricingToBilling
 • number

Exchange Tarief van prijsvaluta naar factureringsvaluta.

properties.frequency
 • string

Geeft aan hoe vaak deze kosten worden uitgevoerd. OneTime voor aankopen die slechts één keer plaatsvinden, Maandelijks voor kosten die elke maand worden gemaakt en UsageBased voor kosten op basis van de gebruikte service.

properties.instanceName
 • string

Exemplaarnaam.

properties.invoiceId
 • string

Factuur-id zoals op de factuur waar de specifieke transactie wordt weergegeven.

properties.invoiceSectionId
 • string

De id voor het project dat in de factuur wordt gefactureerd. Niet van toepassing op Microsoft-klantovereenkomsten die worden voorbereid door partners.

properties.invoiceSectionName
 • string

De naam van het project dat in de factuur wordt gefactureerd. Niet van toepassing op Microsoft-klantovereenkomsten die worden voorbereid door partners.

properties.isAzureCreditEligible
 • boolean

Bepaalt of de kosten in aanmerking komen om te worden betaald met Azure-tegoed.

properties.marketPrice
 • number

Marktprijs die in rekening wordt gebracht voor het gebruik.

properties.meterCategory
 • string

Identificeert de service op het hoogste niveau voor het gebruik.

properties.meterId
 • string

De meter-id (GUID). Niet beschikbaar voor Marketplace. Voor gereserveerde instanties vertegenwoordigt dit de primaire meter waarvoor de reservering is aangeschaft. Zie productOrderName voor de werkelijke VM-grootte waarvoor de reservering is gekocht.

properties.meterName
 • string

Hiermee wordt de naam geïdentificeerd van de meter waarop het verbruik wordt gemeten.

properties.meterRegion
 • string

De datacenterlocatie voor bepaalde services waarbij de prijs is gebaseerd op de datacenterlocatie.

properties.meterSubCategory
 • string

Hiermee definieert u het type of de subcategorie van de Azure-service die van invloed kan zijn op de snelheid.

properties.partnerEarnedCreditApplied
 • string

Vlag om aan te geven of het tegoed van de partner al dan niet is toegepast.

properties.partnerEarnedCreditRate
 • number

Het tarief van de korting wordt toegepast als er een door de partner verdiend tegoed (PEC) is op basis van de toegang tot de beheerder van de partner.

properties.partnerName
 • string

Naam van de AAD-tenant van de partner.

properties.partnerTenantId
 • string

Id voor de AAD-tenant van de partner.

properties.payGPrice
 • number

Verkoopprijs voor de resource.

properties.paygCostInBillingCurrency
 • number

De hoogte van de kosten voor betalen per gebruik vóór belasting in factureringsvaluta.

properties.paygCostInUSD
 • number

Het bedrag van de kosten voor betalen per gebruik vóór belasting in Amerikaanse dollar.

properties.previousInvoiceId
 • string

Verwijzing naar een oorspronkelijke factuur als dit regelitem een restitutie is (negatieve kosten). Dit wordt alleen ingevuld wanneer er een restitutie is.

properties.pricingCurrencyCode
 • string

Factureringsvaluta voor prijzen.

properties.product
 • string

Naam van het product met opgebouwde kosten per verbruik of aankoop, zoals vermeld in de factuur. Niet beschikbaar voor Marketplace.

properties.productIdentifier
 • string

Id voor het product met opgebouwde kosten per verbruik of aankoop. Dit is de samenvoegingssleutel van productId en SkuId in het partnercentrum.

properties.productOrderId
 • string

De id voor de asset of de naam van het Azure-plan waar het abonnement bij hoort. Bijvoorbeeld: Azure-plan. Voor reserveringen is dit de reserveringsorder-id.

properties.productOrderName
 • string

Naam van productorder. Voor reserveringen is dit de SKU die is aangeschaft.

properties.publisherId
 • string

Publisher Id.

properties.publisherName
 • string

Naam van de uitgever van de service, inclusief Uitgevers van Microsoft of Derden.

properties.publisherType
 • string

Type uitgever dat identificeert of de uitgever de eerste partij, externe wederverkoper of externe instantie is.

properties.quantity
 • number

Meet de hoeveelheid die is gekocht of verbruikt. De hoeveelheid van de meter die is gebruikt tijdens de factureringsperiode.

properties.resellerMpnId
 • string

MPNId voor de reseller die is gekoppeld aan het abonnement.

properties.resellerName
 • string

Resellernaam.

properties.reservationId
 • string

ARM-resource-id van de reservering. Alleen van toepassing op records die relevant zijn voor reserveringen.

properties.reservationName
 • string

De gebruiker heeft de weergavenaam van de reservering opgegeven. De laatst bekende naam voor een bepaalde dag wordt ingevuld in de dagelijkse gegevens. Alleen van toepassing op records die relevant zijn voor reserveringen.

properties.resourceGroup
 • string

Naam van de Azure-resourcegroep die wordt gebruikt voor samenhangend levenscyclusbeheer van resources.

properties.resourceLocation
 • string

Naam van de resourcelocatie.

properties.resourceLocationNormalized
 • string

Resourcelocatie genormaliseerd.

properties.serviceFamily
 • string

De servicefamilie voor het product dat is aangeschaft of in rekening is gebracht (bijvoorbeeld: Storage ; Compute).

properties.serviceInfo1
 • string

Servicegegevens 1.

properties.serviceInfo2
 • string

Service-info 2.

properties.servicePeriodEndDate
 • string

De begindatum voor de periode wanneer het serviceverbruik is beoordeeld op kosten. De prijzen voor Azure-Services worden bepaald voor de beoordelingsperiode.

properties.servicePeriodStartDate
 • string

De begindatum voor de beoordelingsperiode wanneer het serviceverbruik is beoordeeld op kosten. De prijzen voor Azure-Services worden bepaald voor de beoordelingsperiode.

properties.subscriptionGuid
 • string

Unieke door Microsoft gegenereerde id voor het Azure-abonnement.

properties.subscriptionName
 • string

Naam van het Azure-abonnement.

properties.term
 • string

Term (in maanden). Hiermee wordt de geldigheidstermijn van de aanbieding weergegeven. Bijvoorbeeld. In het geval van gereserveerde instanties wordt 12 maanden weergegeven voor de jaarlijkse termijn van de gereserveerde instantie. Voor eenmalige aankopen of terugkerende aankopen worden de voorwaarden 1 maand weergegeven; Dit is niet van toepassing op Azure-verbruik.

properties.unitOfMeasure
 • string

De eenheid waarmee de kosten voor de service worden berekend. Bijvoorbeeld GB, uren, 10.000 s.

properties.unitPrice
 • number

Eenheidsprijs is de prijs die op u van toepassing is. (uw EA- of andere contractprijs).

tags
 • object

Resourcetags.

type
 • string

Resourcetype.

UsageDetailsListResult

Resultaat van de lijst met gebruiksgegevens. Het bevat een lijst met beschikbare gebruiksgegevens in omgekeerde chronologische volgorde op factureringsperiode.

Name Type Description
nextLink
 • string

De koppeling (URL) naar de volgende pagina met resultaten.

value UsageDetail[]:

De lijst met gebruiksgegevens.