Policy InsightsPolicy Insights

Policy Insights REST API surfaces operations related to Azure Policy results.Policy Insights REST API surfaces operations related to Azure Policy results. Deze bewerkingen omvatten het uitvoeren van query's voor beleidsevaluatiegebeurtenissen en nalevingsstatussen en het beheren van beleidsherstelbewerkingen.These operations include querying policy evaluation events and compliance states and managing policy remediations.

BewerkingsgroepenOperation Groups

BewerkingsgroepOperation Group BeschrijvingDescription
BewerkingenOperations Bekijk alle beschikbare REST API-opties voor Beleid.Review all of the available REST API options for Policy.
BeleidsgebeurtenissenPolicy Events Querybeleidsevaluatiegebeurtenissen die worden gegenereerd als resources worden gemaakt of bijgewerkt.Query policy evaluation events generated as resources are created or updated.
BeleidsmetagegevensPolicy Metadata Haal uitgebreide metagegevens op voor ingebouwd beleid.Retrieve rich metadata for built-in policies.
BeleidsstatenPolicy States Nalevingsstatus van querybeleid voor resources.Query policy compliance states for resources.
Volgens beleid bijgehouden resourcesPolicy Tracked Resources Queryresources die zijn geïmplementeerd op beleid.Query resources deployed by policy.
HerstelbewerkingenRemediations Biedt bewerkingen om resources te herstellen die niet voldoen aan het beleid.Provides operations to remediate resources that are non-compliant with policy.

Zie ookSee also