Overzicht van groepen en kanalen met voorbeeldenGroup & channel overview with examples

Met de combinatie van bedrijfsomvattende kanalen en groepen kunt u een gebied instellen voor het organiseren en machtigen van uw video’s in Microsoft Stream dat voldoet aan uw behoeften.With the combination of companywide channels and groups you can setup an area to organize and permission your videos in Microsoft Stream that meets your needs. In dit artikel worden verschillende scenario's en voorbeelden doorlopen waarin wordt uitgelegd hoe u een groep of kanaal kunt instellen die/dat voldoet aan een specifieke behoefte.This article goes through various scenarios and examples explaining how you can setup a group or channel to meet a specific need.

Groepen in Microsoft Stream worden gebouwd op basis van Office 365-groepen.Groups in Microsoft Stream are built on top of Office 365 Groups. Wanneer u in Microsoft Stream een groep maakt, ontstaat er een nieuwe Office 365-groep die door heel Office 365 kan worden gebruikt, zodat de groep een e-mailadres, agenda, site enz. krijgt. Als u al O365-groepen in uw organisatie gebruikt uit Microsoft Teams, SharePoint, Yammer, Planner, enzovoort, kunt u meteen starten met het gebruiken van deze groepen in Microsoft Stream.When you make a group in Microsoft Stream, it creates a new Office 365 Group that can be used across Office 365, giving the group an email address, calendar, site, etc. If you already use O365 Groups in your organization from Microsoft Teams, SharePoint, Yammer, Planner, etc, you can start using those groups in Microsoft Stream right away.

Kanalen zijn een organisatiemethode voor video's, maar niet een machtigingsmethode.Channels are an organization method for videos, but not a permission method. Kanalen hebben van zichzelf geen machtigingen.Channels don’t have any permissions on their own.

Diagram groepen en kanalen

Bedrijfsomvattend delen van boven naar beneden (enkele bijdragers, iedereen kan bekijken)Companywide top down sharing (few contributors, everyone can view)

Gebruik een openbare groep, als u een gebied in Microsoft Stream wilt maken dat bestemd is om kennis van boven naar beneden te delen, afkomstig van enkele personen binnen de organisatie.Use a public group, if you want to make an area in Microsoft Stream that is for top down knowledge sharing from a few people within the organization.

Voorbeelden:Examples:

 • Berichten van de directeur of andere leidinggevendenMessages from the CEO or other leaders
 • Informatie over Human resourceHuman Resource information
 • Introductietraining voor nieuwe medewerkersOnboarding training for new employees

Kenmerken:Characteristics:

 • Iedereen in het bedrijf kan video’s in deze groep zien (ongeacht of ze wel of niet lid van de groep zijn)Everyone in the company can see videos in this group (regardless if they've joined the group or not)
 • Alleen eigenaars van de groep kunnen video 's bijdragen/bewerkenOnly owners of group can contribute/edit videos
 • U kunt verder video's organiseren door kanalen binnen de groep toe te voegenYou can further organize videos by adding channels within the group

Installatie:Setup:

GebiedArea ToegangAccess Alle leden toestaanAllow all members
om bij te dragento contribute
GroepGroup Openbare groepPublic group UitOff

Diagram bedrijfsomvattende groep

Bedrijfsomvattend, collaboratief team (iedereen in de organisatie kan deelnemen en video's toevoegen)Companywide collaborative team (anyone in org can join & add videos)

U kunt ook een openbare groep gebruiken, als u een gebied in Microsoft Stream wilt maken dat voor een team, afdeling of groep bestemd is dat/die geen bezwaar heeft dat personen buiten de groep hun video’s bekijken en lid worden van de groep.You can also use a public group, if you want to make an area in Microsoft Stream that is for a team, department, or group that is okay with people outside the group seeing their videos and joining the group.

Voorbeelden:Examples:

 • Een vanuit meerdere bedrijven samengesteld team dat werkt aan een leeg gebied of projectCross company team working on open area or project
 • Belangengroep voor een bepaald onderwerpInterest group on a specific topic
 • Team of afdeling dat/die graag openstaat voor het bedrijfTeam or department that is happy to be open to the company

Kenmerken:Characteristics:

 • Iedereen in het bedrijf kan video’s en kanalen in deze groep zien (ongeacht of ze wel of niet lid van de groep zijn)Everyone in the company can see videos and channels in this group (regardless if they've joined the group or not)
 • Iedereen kan lid worden van deze groep zonder goedkeuring van de eigenaarAnyone can join this group without owner approval
 • Eigenaars en leden kunnen video 's uploaden en bewerkenOwners and members can upload/edit videos
 • U kunt verder video's organiseren door kanalen binnen de groep toe te voegenYou can further organize videos by adding channels within the group

Installatie:Setup:

GebiedArea ToegangAccess Alle leden toestaanAllow all members
om bij te dragento contribute
GroepGroup Openbare groepPublic group AanOn

Diagram bedrijfsomvattende groep

Bedrijfsomvattende lichtgewicht curatie (iedereen in org kan video's toevoegen)Companywide light weight curation (anyone in org can add videos)

Gebruik een bedrijfsomvattend kanaal, als u een gebied in Microsoft Stream wilt maken dat voor een bedrijfsomvattende, door de community onderhouden organisatie van video’s op onderwerp bestemd is.Use a companywide channel, if you want to make an area in Microsoft Stream that is for companywide community driven organization of videos by topic.

OPMERKING: Als u niet wilt dat gebruikers bedrijfsomvattende kanalen maken, is er een beheerdersinstelling die kan worden geconfigureerd om alleen een bepaalde groep personen toe te staan bedrijfsomvattende kanalen te maken.NOTE: If you do not want users creating companywide channels there is an admin setting that can be configured to only allow a certain set of people to create companywide channels.

Voorbeelden:Examples:

 • Onderwerpen voor meerdere bedrijvenCross company topics
 • Door werknemers gemaakte tips en trucs voor een betere uitoefening van uw taakEmployee created tips and tricks to do your job better
 • Door werknemers gemaakte, informele trainingEmployee created informal training
 • Inzichten en geleerde lessen van klantenCustomer insights and learnings

Kenmerken:Characteristics:

 • Alleen video's waarbij 'Iedereen toestaan in uw bedrijf om deze video te bekijken' is ingeschakeld, kunnen worden toegevoegd aan dit kanaal.Only videos with "Allow everyone in your company to view this video" checked can be added to this channel
 • Iedereen in het bedrijf kan video's van dit kanaal zienEveryone in the company can see videos in this channel
 • Iedereen in het bedrijf kan video's aan/uit dit kanaal toevoegen/verwijderenEveryone in the company can add/remove videos to/from this channel
 • Er is geen organisatie op het 2e niveau van video's binnen dit kanaalNo 2nd level organization of videos within this channel

Installatie:Setup:

GebiedArea TypeType
KanaalChannel BedrijfsomvattendCompanywide

Diagram bedrijfsomvattende kanalen

Privé, delen van boven naar beneden (enkele bijdragers, veel viewers)Private top down sharing (few contributors, many viewers)

Gebruik een privégroep, als u een gebied in Microsoft Stream wilt maken dat voor een team of afdeling bestemd is dat/die kennis wilt delen van boven naar beneden, afkomstig van enkele personen binnen het team of de afdeling, maar alleen aan personen in het team of de afdeling.Use a private group, if you want to make an area in Microsoft Stream that is for a team or department that wants to do top down knowledge sharing from a few people within the team or department, but only to those in the team or department.

Voorbeelden:Examples:

 • Berichten van het afdelingshoofdMessages from the department head

Kenmerken:Characteristics:

 • Alleen leden van de groep kunnen video's en kanalen in deze groep zienOnly members of the group can see videos and channels in this group
 • Eigenaars moeten toestemming geven voor nieuwe leden en/of deze aan de groep toevoegenOwners have to approve and/or add new members to the group
 • Alleen eigenaars van de groep kunnen video 's uploaden/bewerkenOnly Owners of the group can upload/edit videos
 • U kunt verder video's organiseren door kanalen binnen de groep toe te voegenYou can further organize videos by adding channels within the group

Installatie:Setup:

GebiedArea ToegangAccess Alle leden toestaanAllow all members
om bij te dragento contribute
GroepGroup PrivégroepPrivate group UitOff

Diagram privégroep

Collaboratief privéteam (goedkeuring om lid te worden)Private collaborative team (approval to join)

U kunt ook een privégroep gebruiken, als u een gebied in Microsoft Stream wilt maken dat voor een team of afdeling bestemd is dat/die een gezamenlijke ruimte wil voor personen binnen de groep.You can also use a private group, if you want to make an area in Microsoft Stream that is for a team or department that wants a collaborative space for people within the group.

Voorbeelden:Examples:

 • Elk type team van personenAny sort of team of people
 • Afdelingen of divisies waar iedereen kan bijdragenDepartments or divisions where everyone can contribute

Kenmerken:Characteristics:

 • Alleen leden van de groep kunnen video's in deze groep zienOnly members of the group can see videos in this group
 • Eigenaars moeten toestemming geven voor nieuwe leden en/of deze aan de groep toevoegenOwners have to approve and/or add new members to the group
 • Zowel eigenaars als leden van de groep kunnen video 's uploaden/bewerkenBoth Owners and Members of the group can upload/edit videos
 • U kunt verder video's organiseren door kanalen binnen de groep toe te voegenYou can further organize videos by adding channels within the group

Installatie:Setup:

GebiedArea ToegangAccess Alle leden toestaanAllow all members
om bij te dragento contribute
GroepGroup PrivégroepPrivate group AanOn

Diagram privégroep

Zie ookSee also