Machtigingen en privacy in Microsoft-StreamPermissions and privacy in Microsoft Stream

Video's worden beveiligd met een combinatie van machtigingen op het niveau van video, groepslidmaatschap en instellingen van een groep kunnen Microsoft-Stream.Microsoft Stream allows for videos to be secured with a combination of permissions at the video level, group membership, and settings of a group.

Machtigingen voor videoVideo permissions

Machtigingen op het niveau van de video kunnen u bepalen wie wie kan de eigenaar en bewerken zien kan, en van welke groepen en kanalen wordt weergegeven in uw video.Permissions at the video level allow you to control who can see your video, who can own and edit it, and which groups and channels it’s displayed in.

Voorbeeld van de video-machtigingen

Kan iedereen in uw bedrijf deze video bekijkenAllow everyone in your company to view this video

Als iedereen in uw organisatie kunt zien van de video en kan toevoegen aan hun groepen en kanalen gecontroleerd.When checked everyone in your organization can see the video and is able to add it to their groups and channels. Dit wordt van kracht uw video beschikbaar voor het hele bedrijf weergeven.This in effect makes your video available for viewing companywide. Een video toevoegen aan een kanaal van het hele bedrijf kunnen dit selectievakje moet worden gecontroleerd.To be able to add a video to a companywide channel this check box must be checked.

Gedeeld metShared with

Het veld gedeeld met is waar u die weergave/eigenaar kan uw video bepalen en die groepen/kanalen de video is een onderdeel van.The Shared with field is where you determine who can view/own your video and which groups/channels the video is a part of.

Gebruik de vervolgkeuzelijst Zoeken om te beperken uw zoekbereik en de pick die u wilt delen met video.Use the search drop down list to narrow your search scope and pick who you want to share your video with.

 • Mijn groepen - zoekbereik aan uw video toevoegen aan een groep die u kunt bijdragen aanMy groups - search scope to add your video to a group that you can contribute to
 • Kanalen - zoekbereik aan uw video naar een kanaal rechtstreeks, met inbegrip van hele bedrijf kanalen toevoegenChannels - search scope to add your video to a channel directly, including companywide channels
 • Mensen - zoekbereik machtiging te verlenen voor afzonderlijke personen, AD-beveiligingsgroepen en/of Office 365-groepen die u hebt geen dragen rechten om tePeople - search scope to grant permission to individual people, AD Security Groups, and/or Office 365 Groups that you don't have contribute rights to

ViewersViewers

Elke persoon of groep toegevoegd onder gedeeld met de machtigingen van de video automatisch machtiging weergeven voor uw video.Any person or group added under Shared with for a video's permissions will automatically be granted view permission to your video.

Als u een groep of een groep AD een viewer betekent dat alle leden van die groep is het mogelijk om uw video weer te geven.If you make a group or AD security group a viewer it means that all the members of that group will be able to view your video.

EigenarenOwners

Door het vakje in de kolom eigenaar zullen u brengen de viewer ook een eigenaar van de video.By checking the box in the Owners column you will be making the viewer also an owner of the video.

Eigenaren van een video ophalen uit de volgende mogelijkheden:Owners of a video get the following abilities:

 • Video-instellingen bewerkenEdit video settings
 • Video verwijderenDelete video
 • Video toevoegen aan andere groepen en kanalenAdd video to other groups and channels
Microsoft Stream groepenMicrosoft Stream groups

Een Stream-groep (niet een AD-beveiligingsgroep) wordt gemaakt van een eigenaar van een video-instellingen en het lidmaatschap van de groep wordt in acht worden genomen bij de bepaling van die uit de groep eigenaar wordt gemaakt.If a Stream group (not an AD Security group) is made an owner of a video the settings and membership of the group will be respected in determining who from the group is made an owner.

In de instellingen van de Stream:In the Stream group settings:

 • Toestaan dat alle leden bij te dragen is op: leden van de groep zijn medewerkers, zodat eigenaren en leden van de groep ownershiop van de video.Allow all members to contribute is On: Members of the group are contributors, so owners and members of the group will have ownershiop of the video.
 • Leden toestaan is uitgeschakeld: leden van de groep zijn kijkers alleen, zodat alleen de eigenaars van de groep is eigendom van de video.Allow members to contribute is Off: Members of the group are viewers only, so only the owners of the group will have ownership of the video.
AD-beveiligingsgroepenAD Security groups

Als een AD-beveiligingsgroep is een eigenaar van een video vervaardigd, moeten alle personen in de groep eigenaar van de video.If an AD Security group is made an owner of a video, all people within the security group will have ownership of the video.

WeergevenDisplay

Het selectievakje weergeven voor stroom groepen waar u een inzendergroep worden weergegeven.The Display check box shows up for Stream groups where you are a contributor. Hiermee wordt bepaald als de video wordt weergegeven in de pagina's van de groep in de stroom.This controls if the video shows up in the group's pages in Stream. Als deze niet ingeschakeld betekent dit dat heeft de groep toegang als u ze een koppeling verzenden of ze de video in de zoekresultaten gevonden, maar deze niet boven op de pagina's van hun groep rechtstreeks weergegeven.If it's not checked it means that the group has access if you send them a link or they found the video in search, but it won't show up on their group's pages directly.

Standaardinstellingen voor het uploaden van video 'sDefaults when uploading videos

Er zijn verschillende opties voor het uploaden van video's.There are several options for uploading videos. Afhankelijk van waar u uw uploads van start, verschillende standaardmachtigingen ingesteld op de video's, maar u ze later altijd kan wijzigen.Depending on where you start your uploads from, different default permissions will be set on the videos, but you can always change them afterwards.

Uploaden vanaf elke paginaUpload from any page

Wanneer het uploaden van video's uit de bovenste navigatiebalk in Microsoft-Stream of de pagina Mijn video's video's hebben de volgende standaardinstellingen automatisch ingesteld:When you upload videos from the top navigation bar in Microsoft Stream or the My videos page your videos will have the following defaults set automatically:

 • Het selectievakje toestaan dat iedereen in uw bedrijf weer te geven in deze video zal worden gecontroleerd, waardoor uw video beschikbaar hele bedrijf voor iedereen te bekijken en opnemen in hun groepen en kanalen.The Allow everyone in your company to view this video check box will be checked, making your video available companywide for anyone to view and include in their groups and channels.
 • U zult de eigenaar van de video.You will be the owner of the video.

Rechtstreeks uploaden naar een groep of een kanaalUpload directly to a group or channel

Wanneer u video's rechtstreeks naar een groep of het kanaal uploaden hebben uw video's verschillende standaardwaarden ingesteld op basis van het type groep of het kanaal.When you upload videos directly to a group or channel your videos will have different defaults set depending on the group or channel type.

Voor het hele bedrijf kanalen worden de volgende standaardwaarden ingesteld:For companywide channels the following defaults will be set:

 • Het selectievakje toestaan dat iedereen in uw bedrijf weer te geven in deze video zal worden gecontroleerd, waardoor uw video beschikbaar hele bedrijf voor iedereen te bekijken en opnemen in hun groepen en kanalen.The Allow everyone in your company to view this video check box will be checked, making your video available companywide for anyone to view and include in their groups and channels.
 • De video wordt automatisch opgenomen in het kanaal dat u naar uploaden wilt.The video will automatically be included in the channel you are uploading to.
 • U zult de eigenaar van de video.You will be the owner of the video.

Voor groepen of kanalen van de groep worden de volgende standaardwaarden ingesteld:For groups or group channels the following defaults will be set:

 • Het selectievakje toestaan dat iedereen in uw bedrijf weer te geven in deze video wordt niet gecontroleerd, beperkt de weergavemachtigingen van de video die van de groepAllow everyone in your company to view this video check box will NOT be checked, limiting the view permissions of the video to that of the group
 • De video wordt automatisch opgenomen in en weergegeven in de groep en/of het kanaal dat u naar uploaden wiltThe video will automatically be included in and displayed in the group and/or channel you are uploading to
 • U en de groep zijn de eigenaars van de video, wat betekent dat iedereen die aan de groep Inzender is is het mogelijk uw video wijzigenYou and the group will be the owners of the video, meaning anyone who is a contributor to the group will be able to modify your video

GroepsmachtigingenGroup permissions

Groepen hebben de volgende kenmerken van toegang en privacy:Groups have the following access and privacy characteristics:

 • Particuliere naar gehele organizaton of voor leden van de groep alleen kan wordenCan be public to entire organizaton or private to members of the group only
 • Bestaan van eigenaren en ledenAre made up of owners and members
 • Een instelling voor het besturingselement heeft als leden kijkers of medewerkersHas a setting to control if members are viewers or contributors

Als zodanig wanneer u Microsoft een viewer of eigenaar van een video-Stream, alle bovenstaande wordt in aanmerking genomen om te bepalen wie u toegang tot de video.As such, when you make a Microsoft Stream group a viewer or owner of a video, all of the above is taken into account to determine who will get access to the video.

Zie toegang tot de instellingenvoor meer informatie.For more information, see Group access settings.

Voorbeeld van de video-machtigingen

Machtigingen voor softwarekanalenChannel permissions

Kanalen zijn een organisatie methode voor video's, maar niet de methode van een machtiging.Channels are an organization method for videos, but not a permission method. Kanalen geen machtigingen op hun eigen, tenzij ze zijn opgenomen in een groep.Channels don’t have any permissions on their own, unless they are contained in a group. Als die deel van een groep uitmaken nemen ze de machtigingen en toegang tot de instellingen van de groep.When they are contained in a group they inherit the permission and access settings of the group.

Zie kanalenvoor meer informatie.For more information, see Channels.

Zie ookSee also