Een MBR-schijf (Master Boot Record) wijzigen in een GPT-schijf (GUID Partition Table)Change a Master Boot Record (MBR) disk into a GUID Partition Table (GPT) disk

Van toepassing op: Windows 10, Windows 8.1, Windows Server (Semi-Annual-kanaal), Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012Applies To: Windows 10, Windows 8.1, Windows Server (Semi-Annual Channel), Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012

MBR-schijven maken gebruik van de standaard BIOS-partitietabel.Master Boot Record (MBR) disks use the standard BIOS partition table. GPT-schijven maken gebruik van de Unified Extensible Firmware Interface (UEFI).GUID Partition Table (GPT) disks use Unified Extensible Firmware Interface (UEFI). Een voordeel van GPT-schijven is dat u meer dan vier partities op elke schijf kunt aanmaken.One advantage of GPT disks is that you can have more than four partitions on each disk. GPT is ook vereist voor schijven groter dan twee terabyte (TB).GPT is also required for disks larger than two terabytes (TB).

U kunt de partitiestijl van een schijf wijzigen van MBR naar GPT, als de schijf leeg is en geen partities of volumes bevat.You can change a disk from MBR to GPT partition style as long as the disk contains no partitions or volumes. U kunt de partitiestijl GPT niet gebruiken op verwisselbare media of op clusterschijven die zijn verbonden met gedeelde SCSI of Fibre Channel-bussen die worden gebruikt door de Cluster-service.You cannot use the GPT partition style on removable media, or on cluster disks that are connected to shared SCSI or Fibre Channel buses that are used by the Cluster service.

Notitie

Voordat u een schijf converteert, moet u alle programma's sluiten die worden uitgevoerd op deze schijven.Before you convert disks, close any programs that are running on those disks.

Een MBR-schijf converteren naar een GPT-schijfChanging an MBR disk into a GPT disk

Notitie

U moet minimaal lid zijn van de groep Back-upoperators of de groep Beheerders om deze stappen uit te voeren.You must be a member of the Backup Operators or Administrators group, at minimum, to complete these steps.

Een MBR-schijf converteren naar een GPT-schijf door middel van de Windows-interfaceTo change an MBR disk into a GPT disk using the Windows interface

  1. Maak een back-up van de gegevens op de standaard-MBR-schijf die u wilt converteren naar een GPT-schijf, of verplaats ze.Back up or move the data on the basic MBR disk you want to convert into a GPT disk.

  2. Als de schijf partities of volumes bevat, klikt u hierop met de rechtermuisknop en klikt u vervolgens op Partitie verwijderen of Volume verwijderen.If the disk contains any partitions or volumes, right-click each and then click Delete Partition or Delete Volume.

  3. Klik met de rechtermuisknop op de MBR-schijf die u wilt converteren naar een GPT-schijf en klik vervolgens op Converteren naar GPT-schijf.Right-click the MBR disk that you want to change into a GPT disk, and then click Convert to GPT Disk.

Een MBR-schijf converteren naar een GPT-schijf door middel van de opdrachtregelTo change an MBR disk into a GPT disk using a command line

  1. Maak een back-up van de gegevens op de standaard-MBR-schijf die u wilt converteren naar een GPT-schijf, of verplaats ze.Back up or move the data on the basic MBR disk you want to convert into a GPT disk.

  2. Open een opdrachtprompt met verhoogde bevoegdheid door met de rechtermuisknop te klikken op Opdrachtregel en vervolgens de optie Als administrator uitvoeren te kiezen.Open an elevated command prompt by right-clicking Command Prompt and then choosing Run as Administrator.

  3. Typ diskpart.Type diskpart. Als de schijf geen partities of volumes bevat, gaat u verder met stap 6.If the disk does not contain any partitions or volumes, skip to step 6.

  4. Typ bij de DISKPART-prompt list disk.At the DISKPART prompt, type list disk. Noteer het nummer van de schijf die u wilt converteren.Note the disk number you want to convert.

  5. Typ bij de DISKPART-prompt select disk <disknumber>.At the DISKPART prompt, type select disk <disknumber>.

  6. Typ bij de DISKPART-prompt clean.At the DISKPART prompt, type clean.

Notitie

Met de opdracht clean verwijdert u alle partities of volumes op de schijf.Running the clean command will delete all partitions or volumes on the disk.

  1. Typ bij de DISKPART-prompt convert gpt.At the DISKPART prompt, type convert gpt.


WaardeValue BeschrijvingDescription

list disklist disk

Geeft een lijst van schijven en bijbehorende informatie, zoals de grootte, de hoeveelheid beschikbare vrije ruimte, of de schijf een basisschijf of dynamische schijf is, en of de partitiestijl van de schijf Master Boot Record (MBR) is of GUID-partitietabel (GPT).Displays a list of disks and information about them, such as their size, the amount of available free space, whether the disk is a basic or dynamic disk, and whether the disk uses the Master Boot Record (MBR) or GUID Partition Table (GPT) partition style. De schijf die is gemarkeerd met een sterretje heeft de focus.The disk marked with an asterisk (*) has focus.

select disk schijfnummerselect disk disknumber

Selecteert de opgegeven schijf, waarbij schijfnummer de schijf is, en geeft de schijf de focus.Selects the specified disk, where disknumber is the disk number, and gives it focus.

cleanclean

Hiermee verwijdert u alle partities of volumes van de schijf die de focus heeft.Removes all partitions or volumes from the disk with focus.

convert gptconvert gpt

Converteert een lege standaardschijf met de partitiestijl MBR naar een standaardschijf met de partitiestijl GPT.Converts an empty basic disk with the Master Boot Record (MBR) partition style into a basic disk with the GUID Partition Table (GPT) partition style.

Zie ookSee Also