Overzicht van Resilient File System (ReFS)Resilient File System (ReFS) overview

Van toepassing op: Windows Server (Semi-Annual-kanaal), Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012Applies to: Windows Server (Semi-Annual Channel), Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012

Resilient File System (ReFS) is het nieuwste bestandssysteem van Microsoft. Het biedt maximale beschikbaarheid van gegevens, is efficiënt schaalbaar naar grote gegevenssets bij uiteenlopende werkbelastingen en levert integriteit van gegevens via tolerantie ter voorkoming van beschadiging.The Resilient File System (ReFS) is Microsoft's newest file system, designed to maximize data availability, scale efficiently to large data sets across diverse workloads, and provide data integrity by means of resiliency to corruption. Via het bestandssysteem wordt ingespeeld op een groeiende reeks opslagscenario's en wordt de basis gelegd voor toekomstige innovaties.It seeks to address an expanding set of storage scenarios and establish a foundation for future innovations.

Belangrijkste voordelenKey benefits

TolerantieResiliency

In ReFS zijn nieuwe functies geïntroduceerd waarmee beschadigde gegevens nauwkeurig kunnen worden gedetecteerd en kunnen worden hersteld terwijl uw systemen online blijven, waardoor de integriteit en beschikbaarheid van uw gegevens worden verhoogd:ReFS introduces new features that can precisely detect corruptions and also fix those corruptions while remaining online, helping provide increased integrity and availability for your data:

 • Integriteitsstromen: ReFS maakt gebruikt van controlesommen voor metagegevens en optioneel voor bestandsgegevens, waardoor beschadigde gegevens in ReFs nauwkeurig kunnen worden gedetecteerd.Integrity-streams - ReFS uses checksums for metadata and optionally for file data, giving ReFS the ability to reliably detect corruptions.
 • Integratie van Opslagruimten: in combinatie met een gespiegelde ruimte of een pariteitsruimte kan ReFS gedetecteerde beschadigingen automatisch herstellen met behulp van de alternatieve kopie van de gegevens uit Opslagruimten.Storage Spaces integration - When used in conjunction with a mirror or parity space, ReFS can automatically repair detected corruptions using the alternate copy of the data provided by Storage Spaces. Herstelprocessen worden beperkt tot het beschadigde gebied en online uitgevoerd zonder dat het volume uitvalt.Repair processes are both localized to the area of corruption and performed online, requiring no volume downtime.
 • Gegevens herstellen: als een volume beschadigd raakt en er geen alternatieve kopie van de beschadigde gegevens is, verwijdert ReFS de beschadigde gegevens uit de naamruimte.Salvaging data - If a volume becomes corrupted and an alternate copy of the corrupted data doesn't exist, ReFS removes the corrupt data from the namespace. Met ReFS blijft het volume online terwijl de meeste niet-corrigeerbare beschadigingen worden verwerkt. In bepaalde zeldzame gevallen moet het volume offline worden gehaald.ReFS keeps the volume online while it handles most non-correctable corruptions, but there are rare cases that require ReFS to take the volume offline.
 • Proactieve foutcorrectie: gegevens worden niet alleen gevalideerd voordat deze worden gelezen of geschreven, maar in ReFS is ook een integriteitsscanner voor gegevens geïntroduceerd, een zogenaamde scrubber.Proactive error correction - In addition to validating data before reads and writes, ReFS introduces a data integrity scanner, known as a scrubber. Met deze scrubber wordt het volume periodiek gescand, waarbij latente beschadigingen worden geïdentificeerd en proactief worden hersteld.This scrubber periodically scans the volume, identifying latent corruptions and proactively triggering a repair of corrupt data.

PrestatiesPerformance

ReFS biedt niet alleen verbeteringen in de tolerantie, maar bevat ook nieuwe functies voor werkbelastingen die hoge prestaties vereisen en gevirtualiseerd zijn.In addition to providing resiliency improvements, ReFS introduces new features for performance-sensitive and virtualized workloads. Laagoptimalisatie in realtime, blokklonen en sparse VDL zijn goede voorbeelden van de continu verbeterde mogelijkheden van ReFS, die zijn ontworpen voor dynamische en uiteenlopende werkbelastingen:Real-time tier optimization, block cloning, and sparse VDL are good examples of the evolving capabilities of ReFS, which are designed to support dynamic and diverse workloads:

 • Pariteit met versnelling op basis van spiegeling: pariteit met versnelling op basis van spiegeling biedt hoge prestaties en ook gegevensopslag die efficiënt gebruik maakt van uw capaciteit.Mirror-accelerated parity - Mirror-accelerated parity delivers both high performance and also capacity efficient storage for your data.

  • Om deze voordelen te kunnen leveren, verdeelt ReFS een volume in twee logische opslaggroepen, aangeduid als lagen.To deliver both high performance and capacity efficient storage, ReFS divides a volume into two logical storage groups, known as tiers. Elke laag kan zijn eigen stations- en tolerantietypen hebben, waardoor elke tier kan worden geoptimaliseerd voor prestaties of capaciteit.These tiers can have their own drive and resiliency types, allowing each tier to optimize for either performance or capacity. Enkele configuratievoorbeelden:Some example configurations include:
| <span data-ttu-id="69c61-123">Prestatielaag</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="69c61-123">Performance tier</span></span> | <span data-ttu-id="69c61-124">Capaciteitslaag</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="69c61-124">Capacity tier</span></span> |
|----------------|-----------------|
 <span data-ttu-id="69c61-125">Gespiegelde SSD</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="69c61-125">Mirrored SSD</span></span> | <span data-ttu-id="69c61-126">Gespiegelde HDD</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="69c61-126">Mirrored HDD</span></span> |
 <span data-ttu-id="69c61-127">Gespiegelde SSD</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="69c61-127">Mirrored SSD</span></span> | <span data-ttu-id="69c61-128">Pariteit-SSD</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="69c61-128">Parity SSD</span></span> |
 <span data-ttu-id="69c61-129">Gespiegelde SSD</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="69c61-129">Mirrored SSD</span></span> | <span data-ttu-id="69c61-130">Pariteit-HDD</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="69c61-130">Parity HDD</span></span> |  

- <span data-ttu-id="69c61-131">Zodra de lagen zijn geconfigureerd, worden met ReFS op basis hiervan frequent gebruikte gegevens bewaard op snelle opslag en worden weinig gebruikte gegevens bewaard op opslag die efficiënte capaciteit biedt.</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="69c61-131">Once these tiers are configured, ReFS use them to deliver fast storage for hot data and capacity-efficient storage for cold data:</span></span>
  - <span data-ttu-id="69c61-132">Alle schrijfbewerkingen vinden plaats in de prestatielaag. Grote segmenten gegevens die in de prestatielaag blijven worden efficiënt en in realtime verplaatst naar de capaciteitslaag.</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="69c61-132">All writes will occur in the performance tier, and large chunks of data that remain in the performance tier will be efficiently moved to the capacity tier in real-time.</span></span>
  - <span data-ttu-id="69c61-133">Als u gebruikmaakt van een [hybride implementatie](../storage-spaces/choosing-drives.md) (combinatie van flash- en HDD-stations), worden leesbewerkingen versneld door [de cache in Opslagruimten Direct](../storage-spaces/understand-the-cache.md). Hierdoor wordt de gegevensfragmentatie bij gevirtualiseerde werkbelastingen tegengegaan.</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="69c61-133">If using a [hybrid deployment](../storage-spaces/choosing-drives.md) (mixing flash and HDD drives), [the cache in Storage Spaces Direct](../storage-spaces/understand-the-cache.md) will help accelerate reads, reducing the effect of data fragmentation characteristic of virtualized workloads.</span></span> <span data-ttu-id="69c61-134">En anders worden, als u gebruikmaakt van een implementatie die volledig uit flash bestaat, leesbewerkingen ook uitgevoerd in de prestatielaag.</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="69c61-134">Otherwise, if using an all-flash deployment, reads will also occur in the performance tier.</span></span> 

Notitie

Voor Server-implementaties wordt pariteit met versnelling op basis van spiegeling alleen ondersteund op Opslagruimten Direct.For Server deployments, mirror-accelerated parity is only supported on Storage Spaces Direct.

 • Versnelde VM-processen: in ReFS is nieuwe functionaliteit geïntroduceerd die er specifiek op is gericht de prestaties van gevirtualiseerde werkbelastingen te verbeteren:Accelerated VM operations - ReFS introduces new functionality specifically targeted to improve the performance of virtualized workloads:

  • Blokklonen: met blokklonen worden kopieerbewerkingen versneld, waardoor VM-controlepunten snel en met minimale impact kunnen worden samengevoegd.Block cloning - Block cloning accelerates copy operations, enabling quick, low-impact VM checkpoint merge operations.
  • Sparse VDL: via Sparse VDL in ReFS kunnen bestanden snel op nul worden ingesteld, waardoor het maken van vaste VHD's wordt verkort van tientallen minuten tot enkele seconden.Sparse VDL - Sparse VDL allows ReFS to zero files rapidly, reducing the time needed to create fixed VHDs from 10s of minutes to mere seconds.
 • Variabele clustergrootten: ReFS ondersteunt de clustergrootten 4kB en 64kB.Variable cluster sizes - ReFS supports both 4K and 64K cluster sizes. De aanbevolen clustergrootte voor de meeste implementaties is 4kB. Clusters van 64kB zijn daarentegen geschikt voor grote, sequentiële IO-werkbelastingen.4K is the recommended cluster size for most deployments, but 64K clusters are appropriate for large, sequential IO workloads.

SchaalbaarheidScalability

ReFS ondersteunt uitermate grote gegevenssets, van miljoenen terabytes, zonder dat de prestaties nadelig worden beïnvloed. Hierdoor realiseert u meer schaalbaarheid dan bij eerdere bestandssystemen.ReFS is designed to support extremely large data sets--millions of terabytes--without negatively impacting performance, achieving greater scale than prior file systems.

Ondersteunde implementatiesSupported deployments

Opslagruimten DirectStorage Spaces Direct

Het implementeren van ReFS in Opslagruimten Direct wordt aanbevolen voor gevirtualiseerde werkbelastingen of NAS (Network-Attached Storage):Deploying ReFS on Storage Spaces Direct is recommended for virtualized workloads or network-attached storage:

 • Pariteit met versnelling op basis van spiegeling en de cache in Opslagruimten Direct bieden hoge prestaties en opslag met efficiënt capaciteitsgebruik.Mirror-accelerated parity and the cache in Storage Spaces Direct deliver high performance and capacity-efficient storage.
 • Door de toevoeging van blokklonen en sparse VDL worden bewerkingen met .vhdx-bestanden, zoals maken, samenvoegen en uitbreiden, drastisch versneld.The introduction of block clone and sparse VDL dramatically accelerates .vhdx file operations, such as creation, merge, and expansion.
 • Dankzij integriteitsstromen, online herstel en alternatieve gegevenskopieën kunnen ReFS en Opslagruimten Direct beschadigde (meta)gegevens samen detecteren en corrigeren.Integrity-streams, online repair, and alternate data copies enable ReFS and Storage Spaces Direct to jointly to detect and correct corruptions within both metadata and data.
 • ReFS biedt de functionaliteit om grote gegevenssets te schalen en te ondersteunen.ReFS provides the functionality to scale and support large data sets.

Opslagruimten met SAS-stationsbehuizingenStorage Spaces with SAS drive enclosures

Het implementeren van ReFS in Opslagruimten met gedeelde SAS-behuizingen is geschikt voor het bewaren van archiefgegevens en het opslaan van gebruikersdocumenten:Deploying ReFS on Storage Spaces with shared SAS enclosures is suitable for hosting archival data and storing user documents:

 • Dankzij integriteitsstromen, online herstel en alternatieve gegevenskopieën kunnen ReFS en Opslagruimten beschadigde (meta)gegevens samen detecteren en corrigeren.Integrity-streams, online repair, and alternate data copies enable ReFS and Storage Spaces to jointly to detect and correct corruptions within both metadata and data.
 • Implementaties van Opslagruimten kunnen ook gebruik maken van blokklonen en de schaalbaarheid die ReFS biedt.Storage Spaces deployments can also utilize block-cloning and the scalability offered in ReFS.

StandaardschijvenBasic disks

Het implementeren van ReFS op standaardschijven is het meest geschikt voor toepassingen die hun eigen oplossing bieden voor softwaretolerantie en beschikbaarheid.Deploying ReFS on basic disks is best suited for applications that implement their own software resiliency and availibility solutions.

 • Toepassingen met eigen oplossingen voor tolerantie en beschikbaarheid, kunnen gebruik maken van integriteitsstromen, blokklonen en de mogelijkheid voor schaalbaarheid en ondersteuning van grote gegevenssets.Applications that introduce their own resiliency and availability software solutions can leverage integrity-streams, block-cloning, and the ability to scale and support large data sets.

Notitie

ReFS wordt niet ondersteund op opslagmediums die via SAN zijn aangesloten.ReFS is not supported on SAN-attached storage.

Vergelijking van onderdelenFeature comparison

LimietenLimits

FunctieFeature ReFSReFS NTFSNTFS
Maximale lengte van bestandsnamenMaximum file name length 255 Unicode-tekens255 Unicode characters 255 Unicode-tekens255 Unicode characters
Maximale lengte van padnamenMaximum path name length 32.000 Unicode-tekens32K Unicode characters 32.000 Unicode-tekens32K Unicode characters
Maximale bestandsgrootteMaximum file size 18EB (exabytes)18 EB (exabytes) 18EB (exabytes)18 EB (exabytes)
Maximale volumegrootteMaximum volume size 4,7ZB (zettabytes)4.7 ZB (zettabytes) 256 TB256 TB

FunctionaliteitFunctionality

De volgende functies zijn beschikbaar in ReFS en NTFS:The following features are available on ReFS and NTFS:

FunctionaliteitFunctionality ReFSReFS NTFSNTFS
BitLocker-versleutelingBitLocker encryption JaYes JaYes
Ondersteuning voor Cluster Shared Volumes (CSV's)Cluster Shared Volume (CSV) support JaYes JaYes
Zachte koppelingenSoft links JaYes JaYes
Ondersteuning voor failoverclustersFailover cluster support JaYes JaYes
ToegangsbeheerlijstenAccess-control lists JaYes JaYes
USN-logboekUSN journal JaYes JaYes
Meldingen van wijzigingenChanges notifications JaYes JaYes
KoppelingspuntenJunction points JaYes JaYes
KoppelpuntenMount points JaYes JaYes
ReparsepuntenReparse points JaYes JaYes
Momentopnamen van volumesVolume snapshots JaYes JaYes
Bestands-id'sFile IDs JaYes JaYes
OplocksOplocks JaYes JaYes
Sparse bestandenSparse files JaYes JaYes
Benoemde streamsNamed streams JaYes JaYes

De volgende functies zijn alleen beschikbaar in ReFS:The following features are only available on ReFS:

FunctionaliteitFunctionality ReFSReFS NTFSNTFS
BlokklonenBlock clone JaYes NeeNo
Sparse VDLSparse VDL JaYes NeeNo
Pariteit met versnelling op basis van spiegelingMirror-accelerated parity Ja (in Opslagruimten Direct)Yes (on Storage Spaces Direct) NeeNo

De volgende functies zijn nog niet beschikbaar in ReFS:The following features are unavailable on ReFS at this time:

FunctionaliteitFunctionality ReFSReFS NTFSNTFS
Compressie van het bestandssysteemFile system compression NeeNo JaYes
Versleuteling van het bestandssysteemFile system encryption NeeNo JaYes
GegevensontdubbelingData Deduplication NeeNo JaYes
TransactiesTransactions NeeNo JaYes
Vaste koppelingenHard links NeeNo JaYes
Object-id'sObject IDs NeeNo JaYes
Korte namenShort names NeeNo JaYes
Uitgebreide kenmerkenExtended attributes NeeNo JaYes
SchijfquotaDisk quotas NeeNo JaYes
OpstartbaarBootable NeeNo JaYes
Ondersteund op verwisselbare mediaSupported on removable media NeeNo JaYes
NTFS-opslaglagenNTFS storage tiers NeeNo JaYes

Zie ookSee also