MRTK gebruiken in grote projecten

Deze pagina bevat enkele handige tips voor gebruikers van MRTK die deze binnenhalen in bestaande grote projecten of iets nieuws instellen dat wordt beheerd door de bron en die meerdere ontwikkelaars heeft.

We raden u aan alle onderstaande richtlijnen te lezen. Als u deze volgt, voorkomt u enkele lastige problemen bij het werken met grotere codebases

gitignore

Het volgende .gitignore-bestand is een aanbevolen basis om op te halen bij het gebruik van MRTK. Er zijn delen van MRTK waarmee een lokale status wordt gemaakt die veilig kan worden genegeerd door broncodebeheer, waardoor de lokale Git-status anders wordt beschadigd.

Houd er rekening mee dat de beginonderdelen van dit onderdeel later worden overgenomen uit de standaard github Unity .gitignore met MRTK-specifieke toevoegingen. Houd er ook rekening mee dat sommige van deze regels bepaalde paden aannemen en kunnen worden gewijzigd op basis van de locatie waar MRTK zich in uw project bevindt.

# This .gitignore file should be placed at the root of your Unity project directory
#
# Get latest from https://github.com/github/gitignore/blob/master/Unity.gitignore
#
/[Ll]ibrary/
/[Tt]emp/
/[Oo]bj/
/[Bb]uild/
/[Bb]uilds/
/[Ll]ogs/

# MemoryCaptures can get excessive in size.
# They also could contain extremely sensitive data
/[Mm]emoryCaptures/

# Asset meta data should only be ignored when the corresponding asset is also ignored
!/[Aa]ssets/**/*.meta

# Uncomment this line if you wish to ignore the asset store tools plugin
# /[Aa]ssets/AssetStoreTools*

# Autogenerated Jetbrains Rider plugin
/[Aa]ssets/Plugins/Editor/JetBrains*

# Visual Studio cache directory
.vs/

# Gradle cache directory
.gradle/

# Autogenerated VS/MD/Consulo solution and project files
ExportedObj/
.consulo/
*.csproj
*.unityproj
*.sln
*.suo
*.tmp
*.user
*.userprefs
*.pidb
*.booproj
*.svd
*.pdb
*.mdb
*.opendb
*.VC.db

# Unity3D generated meta files
*.pidb.meta
*.pdb.meta
*.mdb.meta

# Unity3D generated file on crash reports
sysinfo.txt

# Builds
*.apk
*.unitypackage

# Crashlytics generated file
crashlytics-build.properties

# NuGet Build Process Generated
# This section covers files that are generated when consuming/using MRTK from NuGet
# May not be relevant if consuming via .unitypackages
/NuGet/*
!/NuGet/BuildSource.proj
/MRTKBuild/
/MSBuild/
/PackagesCopy/
!/scripts/Packaging/NuGetRestoreProject.csproj

ProjectPreferences.asset-bestand

Project-brede MRTK-instellingen vindt u onder> de Project Instellingen bewerken Mixed Reality Toolkit> locatie. Deze instellingen worden opgeslagen in een bestand op deze locatie in de map Assets:

Assets/MixedRealityToolkit.Generated/ProjectPreferences.asset

Als uw project meerdere samenwerkers heeft, is het raadzaam om dit assetbestand in te checken nadat u de MRTK-instellingen voor het eerst hebt ingesteld. Overweeg met name om de volgende instellingen te laten controleren:

SDK-profielen vergrendelen : als deze functie is uitgeschakeld, kunnen de standaard MRTK-profielen globaal worden bewerkt, waardoor MRTK-upgrades lastig zijn (dit kan leiden tot samenvoegingsconflicten in het framework zelf)

MRTK-projectconfigurator negeren : als deze instelling is uitgeschakeld, wordt in de projectconfigurator weergegeven of de huidige MRTK-instellingen niet overeenkomen met de aanbevolen mrtk-standaardwaarden. Omdat uw project er mogelijk expliciet voor heeft gekozen om bepaalde instellingen niet in te stellen, voorkomt u dat andere samenwerkers dit dialoogvenster per ongeluk wijzigen. Deze instellingen moeten worden geconfigureerd door de persoon die het project heeft ingesteld en vervolgens worden genegeerd door de andere samenwerkers.

UWP-mogelijkheden automatisch inschakelen: als deze functie is uitgeschakeld, kan bepaalde functionaliteit (bijvoorbeeld oogtracking) op de stille manier mislukken wanneer deze wordt geïmplementeerd op een apparaat, omdat Unity niet automatisch de vereiste runtimemogelijkheden toevoegt aan het toepassingsmanifest. Als u deze instelling incheckt, wordt uw toepassingsimplementatie beschermd tegen deze klasse problemen.