Windows 10, diagnostische gegevens voor het diagnostische gegevensniveau VolledigWindows 10 diagnostic data for the Full diagnostic data level

Van toepassing op:Applies to:

 • Windows 10 versie 1703Windows 10, version 1703

Microsoft verzamelt diagnostische gegevens van Windows om Windows up-to-date en veilig te houden en goed te laten werken.Microsoft collects Windows diagnostic data to keep Windows up-to-date, secure, and operating properly. Deze gegevens helpen ons ook om Windows te verbeteren en kunnen worden gebruikt om relevantere tips en aanbevelingen over het aanpassen van Microsoft-producten te verschaffen aan gebruikers die 'Op maat gemaakte ervaringen' hebben ingeschakeld.It also helps us improve Windows and, for users who have turned on “tailored experiences”, can be used to provide more relevant tips and recommendations to tailor Microsoft products to the user’s needs. In dit artikel worden alle typen diagnostische gegevens beschreven die door Windows worden verzameld op het diagnostische gegevensniveau Volledig (inclusief de gegevens die op basisniveau worden verzameld) met uitgebreide voorbeelden van gegevens die wij per type verzamelen.This article describes all types diagnostic data collected by Windows at the Full diagnostic data level (inclusive of data collected at Basic), with comprehensive examples of data we collect per each type. Zie voor aanvullende, gedetailleerde technische beschrijvingen van basisgegevensitems Windows 10 versie 1709 Diagnostische gebeurtenissen en velden op het niveau Basis en Windows 10 versie 1703 Diagnostische gebeurtenissen en velden op het niveau Basis.For additional, detailed technical descriptions of Basic data items, see Windows 10, version 1709 Basic level diagnostic events and fields and Windows 10, version 1703 Basic level diagnostic events and fields.

De gegevens die in dit artikel worden behandeld, worden ingedeeld in de volgende categorieën:The data covered in this article is grouped into the following categories:

 • Algemene gegevens (diagnostische headerinformatie)Common Data (diagnostic header information)
 • Apparaat-, connectiviteits- en configuratiegegevensDevice, Connectivity, and Configuration data
 • Gegevens over het gebruik van producten en servicesProduct and Service Usage data
 • Gegevens over de prestaties van producten en servicesProduct and Service Performance data
 • Gegevens over software-installatie en inventarisatieSoftware Setup and Inventory data
 • Gegevens over browsegeschiedenisBrowsing History data
 • Gegevens over handschrift, typen en spraakuitingenInking, Typing, and Speech Utterance data

Notitie

De meeste diagnostische gegevens behoren tot de eerste vier categorieën.The majority of diagnostic data falls into the first four categories.

Algemene gegevensCommon data

De meeste diagnostische gebeurtenissen bevatten een header met algemene gegevens:Most diagnostic events contain a header of common data:

CategorieCategory Name VoorbeeldenExamples
Algemene gegevensCommon Data De informatie die wordt toegevoegd aan de meeste diagnostische gebeurtenissen, indien relevant en beschikbaar:Information that is added to most diagnostic events, if relevant and available:
 • Naam, versie, build en landinstellingen van het besturingssysteemOS name, version, build, and locale
 • Gebruikers-id: een unieke id die is gekoppeld aan het Microsoft-account van de gebruiker (als dit wordt gebruikt) of lokaal account.User ID - a unique identifier associated with the user's Microsoft Account (if one is used) or local account. De Microsoft-account-id van de gebruiker wordt niet verzameld van apparaten die zijn geconfigureerd voor het verzenden van diagnostische gegevens op niveau BasisThe user's Microsoft Account identifier is not collected from devices configured to send Basic diagnostic data
 • Xbox-gebruikers-idXbox UserID
 • Omgeving waarin de gebeurtenis is vastgelegd: toepassings-id van de app of het onderdeel dat de gebeurtenis, sessie-GUID heeft vastgelegd.Environment from which the event was logged - Application ID of app or component that logged the event, Session GUID. Wordt gebruikt om gebeurtenissen gedurende een bepaalde periode bij te houden, bijvoorbeeld om bij te houden hoe lang een app wordt uitgevoerd of de tijd tussen opstartmomenten van het besturingssysteem.Used to track events over a given period of time such the period an app is running or between boots of the OS.
 • De naam, gebeurtenis-id, ETW-opcode, versie, schemahandtekening, trefwoorden en vlaggen van de diagnostische gebeurtenisThe diagnostic event name, Event ID, ETW opcode, version, schema signature, keywords, and flags
 • HTTP-headerinformatie, inclusief IP-adres.HTTP header information, including the IP address. Dit IP-adres is het bronadres dat wordt verstrekt door de netwerkpakketheader en wordt ontvangen door de diagnostische gegevensopnameservice.This IP address is the source address that’s provided by the network packet header and received by the diagnostics ingestion service.
 • Verschillende id's die worden gebruikt om verwante gebeurtenissen te combineren en in volgorde te plaatsen.Various IDs that are used to correlate and sequence related events together.
 • Apparaat-id.Device ID. Dit ID is niet de door de gebruiker opgegeven apparaatnaam, maar een ID die uniek is voor dat apparaat.This ID is not the user provided device name, but an ID that is unique for that device.
 • Apparaatklasse: bureaublad, server of mobielDevice class - Desktop, Server, or Mobile
 • Tijdstip van gebeurtenisverzamelingEvent collection time
 • Diagnostisch niveau: Basis of Volledig, Steekproefniveau, en voor steekproefgegevens ook het steekproefniveau waarvoor dit apparaat heeft gekozenDiagnostic level - Basic or Full, Sample level - for sampled data, what sample level is this device opted into

Apparaat-, connectiviteits- en configuratiegegevensDevice, Connectivity, and Configuration data

Dit type gegevens bevat informatie over het apparaat, de configuratie- en connectiviteitsmogelijkheden en de status.This type of data includes details about the device, its configuration and connectivity capabilities, and status.

CategorieCategory Name VoorbeeldenExamples
ApparaateigenschappenDevice properties Informatie over het besturingssysteem en de hardware van apparaten, zoals:Information about the OS and device hardware, such as:
 • OS: versienaam, editieOS - version name, Edition
 • Installatietype, abonnementsstatus en legitieme besturingssysteemstatusInstallation type, subscription status, and genuine OS status
 • Processorarchitectuur, snelheid, aantal kernen, fabrikant en modelProcessor architecture, speed, number of cores, manufacturer, and model
 • OEM-details: fabrikant, model en serienummerOEM details - manufacturer, model, and serial number
 • Apparaat-id en Xbox-serienummerDevice identifier and Xbox serial number
 • Firmware/BIOS: type, fabrikant, model en versieFirmware/BIOS - type, manufacturer, model, and version
 • Geheugen: totale geheugen, videogeheugen, snelheid en hoeveel geheugen beschikbaar is nadat het apparaat geheugen heeft gereserveerdMemory - total memory, video memory, speed, and how much memory is available after the device has reserved memory
 • Opslag: totale capaciteit en schijftypeStorage - total capacity and disk type
 • Batterij: oplaadcapaciteit en InstantOn-ondersteuningBattery - charge capacity and InstantOn support
 • Hardware -- chassistype, kleur en vormfactorHardware chassis type, color, and form factor
 • Is dit een virtuele machine?Is this machine a virtual machine?
Mogelijkheden van apparaatDevice capabilities Informatie over de specifieke mogelijkheden van apparaten, zoals:Information about the specific device capabilities such as:
 • Camera: of het apparaat een camera aan de voorzijde, een camera aan de achterzijde of beide heeft.Camera - whether the device has a front facing, a rear facing camera, or both.
 • Touchscreen: heeft het apparaat een touchscreen?Touch screen - does the device include a touch screen? Zo ja, hoeveel hardware-aanraakpunten worden er ondersteund?If so, how many hardware touch points are supported?
 • Processormogelijkheden: CompareExchange128, LahfSahf, NX, PrefetchW en SSE2Processor capabilities - CompareExchange128, LahfSahf, NX, PrefetchW, and SSE2
 • Trusted Platform Module (TPM) – of deze aanwezig is en welke versieTrusted Platform Module (TPM) – whether present and what version
 • Virtualisatiehardware: of een IOMMU aanwezig is en of SLAT-ondersteuning of virtualisatie is ingeschakeld in de firmwareVirtualization hardware - whether an IOMMU is present, SLAT support, is virtualization enabled in the firmware
 • Spraak – of gesproken opdrachten wordt ondersteund en het aantal actieve microfoonsVoice – whether voice interaction is supported and the number of active microphones
 • Aantal beeldschermen, resoluties, DPINumber of displays, resolutions, DPI
 • Draadloze mogelijkhedenWireless capabilities
 • Gezichtsdetectie OEM of platformOEM or platform face detection
 • Videostabilisatie en ingesteld kwaliteitsniveau OEM of platformOEM or platform video stabilization and quality level set
 • Geavanceerde Camera Capture-modus (HDR versus LowLight), OEM- versus platformimplementatie, HDR-waarschijnlijkheid en waarschijnlijkheid van weinig lichtAdvanced Camera Capture mode (HDR vs. LowLight), OEM vs. platform implementation, HDR probability, and Low Light probability
Apparaatvoorkeuren en -instellingenDevice preferences and settings Informatie over de apparaatinstellingen en gebruikersvoorkeuren, zoals:Information about the device settings and user preferences such as:
 • Gebruikersinstellingen: systeem, apparaat, netwerk en internet, persoonlijke instellingen, Cortana, apps, accounts, tijd en taal, games, toegankelijkheid, privacy, bijwerken en beveiligingUser Settings – System, Device, Network & Internet, Personalization, Cortana, Apps, Accounts, Time & Language, Gaming, Ease of Access, Privacy, Update & Security
 • Door de gebruiker opgegeven naam van het apparaatUser-provided device name
 • Of het apparaat aan een domein is toegevoegd, of aan een clouddomein is toegevoegd (dat wil zeggen dat het deel uitmaakt van een netwerk dat door een bedrijf wordt beheerd)Whether device is domain-joined, or cloud-domain joined (that is, part of a company-managed network)
 • Gehashte weergave van de domeinnaamHashed representation of the domain name
 • Instellingen en status MDM-implementatie (Mobile Device Management)MDM (mobile device management) enrollment settings and status
 • Instellingen en status BitLocker, veilig opstarten, versleutelingBitLocker, Secure Boot, encryption settings, and status
 • Instellingen en status Windows UpdateWindows Update settings and status
 • Instellingen en status ontgrendeling voor ontwikkelaarsDeveloper Unlock settings and status
 • Opties standaardappsDefault app choices
 • Optie standaardbrowserDefault browser choice
 • Standaardtaalinstellingen voor apps, invoer, toetsenbord, spraak en weergaveDefault language settings for app, input, keyboard, speech, and display
 • Update-instellingen App StoreApp store update settings
 • Bedrijfsorganisatie-id, commerciële idEnterprise OrganizationID, Commercial ID
RandapparatuurDevice peripherals Informatie over de randapparatuur, zoals:Information about the device peripherals such as:
 • Naam, apparaatmodel, klasse, fabrikant en beschrijving van randapparaatPeripheral name, device model, class, manufacturer, and description
 • Apparaatstatus, installatiestatus en controlesom van randapparaatPeripheral device state, install state, and checksum
 • Naam van stuurprogramma, pakketnaam, versie en fabrikantDriver name, package name, version, and manufacturer
 • HWID: een door de hardwareleverancier gedefinieerde id om een apparaat te koppelen aan een INF-bestandHWID - A hardware vendor defined ID to match a device to a driver INF file
 • Status, probleemcode en controlesom van stuurprogrammaDriver state, problem code, and checksum
 • Of het een kernelmodusstuurprogramma is, of het een ondertekend stuurprogramma is en de afbeeldingsgrootteWhether driver is kernel mode, signed, and image size
Info apparaatnetwerkDevice network info Informatie over de configuratie van het apparaatnetwerk, zoals:Information about the device network configuration such as:
 • Mogelijkheden van het netwerksysteemNetwork system capabilities
 • Status lokale verbinding of internetverbindingLocal or Internet connectivity status
 • Proxy-, gateway-, DHCP-, DNS-gegevens en -adressenProxy, gateway, DHCP, DNS details, and addresses
 • Betaald of gratis netwerkPaid or free network
 • Of het draadloze stuurprogramma wel of niet wordt geëmuleerdWireless driver is emulated or not
 • Geschiktheid voor toegangspuntmodusAccess point mode capable
 • Fabrikant, model en MAC-adres van toegangspuntAccess point manufacturer, model, and MAC address
 • WDI-versieWDI Version
 • Naam van de netwerkstuurprogrammaserviceName of networking driver service
 • Gegevens Wi-Fi DirectWi-Fi Direct details
 • Hardware-id en fabrikant van Wi-Fi-apparaatWi-Fi device hardware ID and manufacturer
 • Aantal Wi-Fi-scanpogingen en aantal itemsWi-Fi scan attempt counts and item counts
 • Of willekeurige MAC-toewijzing wel of niet wordt ondersteund of wel of niet is ingeschakeldMac randomization is supported/enabled or not
 • Aantal ondersteunde spatiale streams en kanaalfrequentiesNumber of spatial streams and channel frequencies supported
 • Of handmatig of automatisch verbinden is ingeschakeldManual or Auto Connect enabled
 • Tijd en resultaat van elke verbindingspogingTime and result of each connection attempt
 • Status en pogingen vliegtuigstandAirplane mode status and attempts
 • De door de fabrikant geleverde interfacebeschrijvingInterface description provided by the manufacturer
 • GegevensoverdrachtssnelhedenData transfer rates
 • Cipher-algoritmeCipher algorithm
 • Mobiele apparatuur-id (IMEI) en mobiele landcode (MCCO)Mobile Equipment ID (IMEI) and Mobile Country Code (MCCO)
 • Naam mobiele provider en serviceproviderMobile operator and service provider name
 • Beschikbare SSID's en BSSID'sAvailable SSIDs and BSSIDs
 • Type IP-adres: IPv4 of IPv6IP Address type - IPv4 or IPv6
 • Percentage en wijzigingen signaalkwaliteitSignal Quality percentage and changes
 • Aanwezigheidsdetectie en verwerkingsfrequentie van hotspotHotspot presence detection and success rate
 • TCP-verbindingsprestatieTCP connection performance
 • Miracast-apparaatnamenMiracast device names
 • Gehasht IP-adresHashed IP address

Gegevens over het gebruik van producten en servicesProduct and Service Usage data

Dit type gegevens bevat informatie over het gebruik van het apparaat, besturingssysteem, toepassingen en services.This type of data includes details about the usage of the device, operating system, applications, and services.

CategorieCategory Name VoorbeeldenExamples
AppgebruikApp usage Informatie over het gebruik van Windows en toepassingen, zoals:Information about Windows and application usage such as:
 • Gebruik van onderdelen en appfuncties van het besturingssysteemOS component and app feature usage
 • Navigatie en interactie van de gebruiker met apps en Windows-functies.User navigation and interaction with app and Windows features. Deze informatie kan mogelijk bestaan uit gebruikersinvoer, zoals de naam van een nieuw ingesteld alarm, gebruikersmenuopties of gebruikersfavorietenThis information could include user input, such as the name of a new alarm set, user menu choices, or user favorites.
 • De duur van en het aantal gestarte apps/onderdelen, de duur van het gebruik, sessie-GUID en proces-idTime of and count of app/component launches, duration of use, session GUID, and process ID
 • De apptijd in diverse stadia – uitvoering op de voorgrond of achtergrond, in de sluimerstand of tijdens het ontvangen van actieve gebruikersinteractieApp time in various states – running foreground or background, sleeping, or receiving active user interaction
 • De methode en duur van de gebruikersinteractie – of en hoelang de gebruiker het toetsenbord, muis, pen, touchscreen, spraak of gamecontroller heeft gebruiktUser interaction method and duration – whether and length of time user used the keyboard, mouse, pen, touch, speech, or game controller
 • Beginpunt/reden voor starten van CortanaCortana launch entry point/reason
 • Aanvragen en status van de levering van meldingenNotification delivery requests and status
 • Apps die zijn gebruikt voor het bewerken van afbeeldingen en video'sApps used to edit images and videos
 • Statistische gegevens over het gebruik van SMS-, MMS-, VCard- en uitgezonden berichten op primaire of secundaire regelSMS, MMS, VCard, and broadcast message usage statistics on primary or secondary line
 • Statistische gegevens over het gebruik van binnenkomende en uitgaande gesprekken en voicemail op primaire of secundaire regelIncoming and Outgoing calls and Voicemail usage statistics on primary or secondary line
 • Ontvangen meldingen voor noodgevallen of weergegeven statistische gegevensEmergency alerts are received or displayed statistics
 • Zoekopdrachten naar inhoud binnen een appContent searches within an app
 • Leesactiviteit: gebruikte bladwijzers, gebruikte afdrukopties, gewijzigde indelingReading activity - bookmarking used, print used, layout changed
Status van app of productApp or product state Informatie over Windows en toepassingsstatus, zoals:Information about Windows and application state such as:
 • Startmenu en vastgemaakte programma's aan taakbalkStart Menu and Taskbar pins
 • Online-/offlinestatusOnline/Offline status
 • Openingsstatus van app: met dieptekoppeling, zoals de app Groove die wordt gestart met een audionummer dat wordt afgespeeld, of een contract voor delen, zoals mms die wordt gestart om een afbeelding te delen.App launch state –- with deep-link such as Groove launched with an audio track to play, or share contract such as MMS launched to share a picture.
 • Geleverde indrukken persoonlijke instellingenPersonalization impressions delivered
 • Of de gebruiker op UI-besturingselementen of hotspots heeft geklikt of deze heeft aangewezenWhether the user clicked or hovered on UI controls or hotspots
 • Of er feedback van de gebruiker, zoals vind ik leuk of niet leuk of een beoordeling, is gegevenUser feedback Like or Dislike or rating was provided
 • Plaats of positie van cursor in documenten en mediabestanden: hoeveel er in een enkele sessie is gelezen in een boek of hoeveel van een nummer is beluisterd.Caret location or position within documents and media files - how much of a book has been read in a single session or how much of a song has been listened to.
AanmeldingseigenschappenLogin properties
 • Geslaagde of mislukte aanmeldingenLogin success or failure
 • Aanmeldingssessies en statusLogin sessions and state

Gegevens over product- en serviceprestatiesProduct and Service Performance data

Dit type gegevens bevat informatie over de status van het apparaat, besturingssysteem, apps en stuurprogramma's.This type of data includes details about the health of the device, operating system, apps, and drivers.

CategorieCategory Name Beschrijving en voorbeeldenDescription and Examples
Status-en crashgegevens van apparaatDevice health and crash data Informatie over de apparaat- en softwarestatus, zoals:Information about the device and software health such as:
 • Foutcodes en foutberichten, naam en id van de app en het proces dat de fout heeft gemeldError codes and error messages, name and ID of the app, and process reporting the error
 • DLL-bibliotheek die waarschijnlijk de bron is van de fout, bijvoorbeeld xyz.dllDLL library predicted to be the source of the error - xyz.dll
 • Door het systeem gegenereerde bestanden: app- of productlogboeken en traceringsbestanden die kunnen helpen een crash of vastgelopen systeem te onderzoekenSystem-generated files - app or product logs and trace files to help diagnose a crash or hang
 • Systeeminstellingen, zoals registersleutelsSystem settings such as registry keys
 • Door gebruiker gegenereerde bestanden: DOC-, PPT-, CSV-bestanden die worden aangeduid als een mogelijk de oorzaak voor een crash of vastgelopen systeemUser-generated files – .doc, .ppt, .csv files where they are indicated as a potential cause for a crash or hang
 • Details en tellingen van abnormale afsluitingen, vastgelopen systemen en crashesDetails and counts of abnormal shutdowns, hangs, and crashes
 • Foutgegevens van crash: besturingssysteem, besturingssysteemonderdeel, stuurprogramma, apparaat en gegevens van apps van eersten of derdenCrash failure data – OS, OS component, driver, device, 1st and 3rd party app data
 • Crash- en vastloopdumpsCrash and Hang dumps
  • De geregistreerde status van het werkgeheugen op het moment van de crash.The recorded state of the working memory at the point of the crash.
  • Geheugen dat door de kernel werd gebruikt op het moment van de crash.Memory in use by the kernel at the point of the crash.
  • Geheugen dat door de toepassing werd gebruikt op het moment van de crash.Memory in use by the application at the point of the crash.
  • Al het fysieke geheugen dat door Windows werd gebruikt op het moment van de crash.All the physical memory used by Windows at the point of the crash.
  • Naam van klasse en functie in de module die problemen opleverde.Class and function name within the module that failed.
Prestatie- en betrouwbaarheidsgegevens van het apparaatDevice performance and reliability data Informatie over de apparaat- en softwareprestaties, zoals:Information about the device and software performance such as:
 • Duur van interactie met gebruikersinterface: weergavetijden van startmenu, schakeltijden van browsertabs, start- en schakeltijden van apps en prestatie- en betrouwbaarheidsgegevens van Cortana en ZoekenUser Interface interaction durations - Start Menu display times, browser tab switch times, app launch and switch times, and Cortana and search performance and reliability.
 • Prestaties van apparaat in- en uitschakelen: tijden van apparaat opstarten, afsluiten, in-/uitschakelen, vergrendelen/ontgrendelen, en gebruikersverificatietijden (duur van vingerafdruk- en gezichtsherkenning).Device on/off performance - Device boot, shutdown, power on/off, lock/unlock times, and user authentication times (fingerprint and face recognition durations).
 • In-app reactiesnelheid: tijd die nodig is om alarm in te stellen, tijd die nodig is om in-app navigatiemenu's volledig weer te geven, tijd die nodig is om leeslijst te synchroniseren, tijd die nodig is om GPS-navigatie te starten, tijd die nodig is om afbeelding toe te voegen in mms en de tijd die nodig is om een Microsoft Store-transactie te voltooienIn-app responsiveness - time to set alarm, time to fully render in-app navigation menus, time to sync reading list, time to start GPS navigation, time to attach picture MMS, and time to complete a Microsoft Store transaction.
 • Reactiesnelheid van gebruikersinvoer: tijd die nodig is om schermtoetsenbord op te roepen voor verschillende talen, tijd die nodig is om automatisch aangevulde woorden weer te geven, wachttijden voor pen of aanraking, wachttijd voor handschriftherkenning van woorden, reactiesnelheid van schermlezer van Verteller en CPU-scoreUser input responsiveness – onscreen keyboard invocation times for different languages, time to show autocomplete words, pen or touch latencies, latency for handwriting recognition to words, Narrator screen reader responsiveness, and CPU score.
 • Gebruikersinterface en mediaprestaties en haperingen/vloeiendheid: framesnelheid bij het afspelen van video, audiostoringen, animatiestoringen (haperingen bij het oproepen van Start), score voor grafische weergave, tijd tot eerste frame, reactietijd van afspelen/pauzeren/stoppen/zoeken, tijd tot renderen van PDF, prestaties bij dynamisch streamen van video vanuit OneDriveUI and media performance and glitches/smoothness - video playback frame rate, audio glitches, animation glitches (stutter when bringing up Start), graphics score, time to first frame, play/pause/stop/seek responsiveness, time to render PDF, dynamic streaming of video from OneDrive performance
 • Voetafdruk van schijf: vrije schijfruimte, geheugentekorten en schijfscoreDisk footprint - Free disk space, out of memory conditions, and disk score.
 • Overmatig gebruik van resources: onderdelen die invloed hebben op prestaties of de levensduur van de accu vanwege hoog CPU-gebruik tijdens verschillende scherm- en energiestatussenExcessive resource utilization – components impacting performance or battery life through high CPU usage during different screen and power states
 • Prestaties van achtergrondtaken: downloadtijden, duur van Windows Update-scans, scantijden van Microsoft Defender Antivirus, schijfdefragmentatietijden, tijden voor het ophalen van e-mail, tijden voor het opstarten van services en statusovergangen en tijd tot het indexeren van bestanden op apparaat voor zoekresultatenBackground task performance - download times, Windows Update scan duration, Microsoft Defender Antivirus scan times, disk defrag times, mail fetch times, service startup and state transition times, and time to index on-device files for search results
 • Randapparatuur en apparaten: verbindingstijden van USB-apparaten, tijd die nodig is om verbinding te maken met een draadloos beeldscherm, afdruktijden, netwerkbeschikbaarheid- en verbindingstijden (tijd die nodig is om verbinding te maken met Wi-Fi, tijd die nodig is om een IP-adres op te halen van DHCP, enzovoort), authenticatietijden voor smartcards, reactietijden van automatische helderheid naar omgevingPeripheral and devices - USB device connection times, time to connect to a wireless display, printing times, network availability, and connection times (time to connect to Wi-Fi, time to get an IP address from DHCP, and so on), smart card authentication times, automatic brightness environmental response times
 • Installatie van apparaten: tijden voor eerste installatie-ervaring (tijd die nodig is om updates te installeren, apps te installeren, verbinding te maken met netwerk), tijd die nodig is om aangesloten apparaten (printer en beeldscherm) ter herkennen en tijd die nodig is om een Microsoft-account in te stellen.Device setup - first setup experience times (time to install updates, install apps, connect to network etc.), time to recognize connected devices (printer and monitor), and time to setup Microsoft Account.
 • Voeding en levensduur van accu: stroomverbruik per onderdeel (proces/CPU/GPU/beeldscherm), aantal uur dat het scherm is uitgeschakeld, overgangsdetails van sluimerstand, temperatuur en thermische beperking, accuverbruik in een energiestatus (scherm aan of scherm uit), processen en onderdelen die energie verbruiken terwijl het scherm is uitgeschakeld, details van automatische helderheid, tijd gedurende welke het apparaat is aangesloten op netstroom versus van de accu, en statusovergangen van de accuPower and Battery life – power draw by component (Process/CPU/GPU/Display), hours of screen off time, sleep state transition details, temperature and thermal throttling, battery drain in a power state (screen off or screen on), processes and components requesting power use during screen off, autobrightness details, time device is plugged into AC vs. battery, battery state transitions
 • Reactiesnelheid van service: service-URI, bewerking, wachttijd, succes en foutcodes van services, en protocol.Service responsiveness - Service URI, operation, latency, service success/error codes, and protocol.
 • Diagnostische heartbeat: regulier signaal dat wordt gebruikt om de status van het diagnostisch systeem te validerenDiagnostic heartbeat – regular signal to validate the health of the diagnostics system
FilmsMovies Informatie over de functionaliteit van filmverbruik op het apparaat.Information about movie consumption functionality on the device. Dit is niet bedoeld om de kijk- en luistergewoonten van gebruikers vast te leggen.This information isn't intended to capture user viewing, listening, or habits.
 • Breedte, hoogte, kleurenpalet, coderingstype (compressie) en versleutelingstype van videoVideo Width, height, color pallet, encoding (compression) type, and encryption type
 • Instructies over hoe inhoud voor de gebruiker moet worden gestreamd: het 'smooth streaming'-manifest van chunks van inhoudsbestanden die moeten worden samengevoegd om de inhoud te streamen op basis van schermresolutie en bandbreedteInstructions for how to stream content for the user - the smooth streaming manifest of chunks of content files that must be pieced together to stream the content based on screen resolution and bandwidth
 • URL voor een specifieke inhouds-chunk van twee seconden als er een fout is opgetredenURL for a specific two-second chunk of content if there is an error
 • Details van weergave in de modus Volledig schermFull screen viewing mode details
Muziek en tvMusic & TV Informatie over het verbruik van muziek en tv op het apparaat.Information about music and TV consumption on the device. Dit is niet bedoeld om de kijk- en luistergewoonten van gebruikers vast te leggen.This information isn't intended to capture user viewing, listening, or habits.
 • Service-URL voor een nummer dat wordt gedownload van de muziekservice: deze wordt verzameld wanneer er een fout optreedt, om het herstel van de service te vergemakkelijkenService URL for song being downloaded from the music service – collected when an error occurs to facilitate restoration of service
 • Type inhoud (video, audio, surroundgeluid)Content type (video, audio, surround audio)
 • Statistieken van verzameling in lokale mediabibliotheek: aantal aangeschafte nummers, aantal afspeellijstenLocal media library collection statistics - number of purchased tracks, number of playlists
 • Regio's die niet overeenkomen: regio van besturingssysteem van gebruiker en regio van Xbox LiveRegion mismatch - User OS Region, and Xbox Live region
LezenReading Informatie over de functionaliteit van leesverbruik op het apparaat.Information about reading consumption functionality on the device. Dit is niet bedoeld om de kijk- en luistergewoonten van gebruikers vast te leggen.This information isn't intended to capture user viewing, listening, or habits.
 • Inhoud en status van gebruikte app en opties die worden gebruikt om een boek uit de Microsoft Store te openenApp accessing content and status and options used to open a Microsoft Store book
 • Taal van het boekLanguage of the book
 • Tijd die wordt besteed aan het lezen van inhoudTime spent reading content
 • Details van type en grootte van inhoudContent type and size details
App Foto'sPhotos App Informatie over gebruik van Foto's op het apparaat.Information about photos usage on the device. Dit is niet bedoeld om de kijk- en luistergewoonten van gebruikers vast te leggen.This information isn't intended to capture user viewing, listening, or habits.
 • Brongegevens van bestand: lokaal, SD-kaart, netwerkapparaat en OneDriveFile source data - local, SD card, network device, and OneDrive
 • Afbeeldings- en videoresolutie, videolengte, typen bestandsgrootten, en coderingImage & video resolution, video length, file sizes types and encoding
 • Gebruik van verzamelingsweergave of weergave in volledig scherm en duur van weergaveCollection view or full screen viewer use and duration of view
Bestandsquery op apparaatOn-device file query Informatie over lokale zoekactiviteit op het apparaat, zoals:Information about local search activity on the device such as:
 • Type query die is uitgegeven en indextype (ConstraintIndex, SystemIndex)Type of query issued and index type (ConstraintIndex, SystemIndex)
 • Aantal items dat is aangevraagd en opgehaaldNumber of items requested and retrieved
 • Bestandsextensie van zoekresultaat waarmee de gebruiker heeft gewerktFile extension of search result user interacted with
 • Type van het item dat is gestart, bestandsextensie, index van oorsprong en de app-id van de openende app.Launched item kind, file extension, index of origin, and the App ID of the opening app.
 • Naam van het proces dat de indexering aanroept en de tijd die nodig is om de query te verwerken.Name of process calling the indexer and time to service the query.
 • Een hash van het zoekbereik (bestand, Outlook, OneNote, IE-geschiedenis)A hash of the search scope (file, Outlook, OneNote, IE history)
 • De status van de indexen (volledig geoptimaliseerd, gedeeltelijk geoptimaliseerd, wordt opgebouwd)The state of the indices (fully optimized, partially optimized, being built)
AanschaffenPurchasing Informatie over aankopen die op het apparaat zijn gedaan, zoals:Information about purchases made on the device such as:
 • Product-id, editie-id en product-URIProduct ID, edition ID, and product URI
 • Informatie over de aanbieding: prijsOffer details - price
 • Datum/tijd van aangevraagde bestellingOrder requested date/time
 • Clienttype voor Store: webclient of systeemeigen clientStore client type - web or native client
 • Aankoophoeveelheid en prijsPurchase quantity and price
 • Betalingstype: creditcardtype en PayPalPayment type - credit card type and PayPal
RechtenEntitlements Informatie over rechten op het apparaat, zoals:Information about entitlements on the device such as:
 • Status en fouten van serviceabonnementService subscription status and errors
 • Details van DRM en licentierechten: Groove-abonnement of volumelicentie voor besturingssysteemDRM and license rights details - Groove subscription or OS volume license
 • Recht-id, lease-id en pakket-id van het installatiepakketEntitlement ID, lease ID, and package ID of the install package
 • Intrekking van rechtenEntitlement revocation
 • Licentietype (proefversie, offline versus online) en -duurLicense type (trial, offline versus online) and duration
 • LicentiegebruikssessieLicense usage session

Gegevens over software-installatie en inventarisatieSoftware Setup and Inventory data

Dit type gegevens bevat informatie over software-installaties en -updates op het apparaat.This type of data includes software installation and update information on the device.

CategorieCategory Name Voorbeelden van gegevensData Examples
Geïnstalleerde toepassingen en installatiegeschiedenisInstalled Applications and Install History Informatie over apps, stuurprogramma's, updatepakketten of onderdelen van het besturingssysteem die op het apparaat zijn geïnstalleerd, zoals:Information about apps, drivers, update packages, or OS components installed on the device such as:
 • Naam, id of familienaam van pakket van app, stuurprogramma, updatepakket of onderdeelApp, driver, update package, or component’s Name, ID, or Package Family Name
 • Product, SKU, beschikbaarheid, catalogus, inhoud en bundel-id'sProduct, SKU, availability, catalog, content, and Bundle IDs
 • Uitgever, taal, versie en type (Win32 of UWP) van onderdeel van besturingssysteem, app of stuurprogrammaOS component, app or driver publisher, language, version and type (Win32 or UWP)
 • Installatiedatum, -methode en installatiemap en aantal installatiepogingenInstall date, method, and install directory, count of install attempts
 • MSI-pakketcode en productcodeMSI package code and product code
 • Versie van het oorspronkelijke besturingssysteem op het moment van installatieOriginal OS version at install time
 • Gebruiker of beheerder of verplichte installatie/updateUser or administrator or mandatory installation/update
 • Installatietype: schone installatie, reparatie, herstel, OEM, handelsversie, upgrade en updateInstallation type – clean install, repair, restore, OEM, retail, upgrade, and update
Informatie over apparaatupdateDevice update information Informatie over Windows Update, zoals:Information about Windows Update such as:
 • Analyse van updategereedheid van apparaathardware, besturingssysteemonderdelen, apps en stuurprogramma's (voortgang, status en resultaten)Update Readiness analysis of device hardware, OS components, apps, and drivers (progress, status, and results)
 • Aantal toepasselijke updates, belang, typeNumber of applicable updates, importance, type
 • Grootte en bron van updatedownload: CDN of LAN-peersUpdate download size and source - CDN or LAN peers
 • Status en configuratie van uitgestelde upgradesDelay upgrade status and configuration
 • Besturingssysteem verwijderen, terugdraaistatus en aantal terugdraaiactiesOS uninstall and rollback status and count
 • URL van Windows Update-server en servicesWindows Update server and service URL
 • Id van Windows Update-computerWindows Update machine ID
 • Details van Windows Insider-buildWindows Insider build details

Gegevens over browsegeschiedenisBrowsing History data

Dit type gegevens bevat informatie over het browsen in de Microsoft-browsers.This type of data includes details about web browsing in the Microsoft browsers.

CategorieCategory Name Beschrijving en voorbeeldenDescription and Examples
Microsoft-browsergegevensMicrosoft browser data Informatie over de prestaties van de adresbalk en het zoekvak op het apparaat, zoals:Information about Address bar and search box performance on the device such as:
 • Tekst die in de adresbalk en het zoekvak wordt getyptText typed in address bar and search box
 • Tekst die is geselecteerd voor een zoekactie met Vraag het CortanaText selected for Ask Cortana search
 • Reactietijd van serviceService response time
 • Automatisch voltooide tekst, als er een actie voor automatisch aanvullen heeft plaatsgevondenAutocompleted text if there was an autocomplete
 • Navigatiesuggesties die zijn verstrekt op basis van de lokale geschiedenis en FavorietenNavigation suggestions provided based on local history and favorites
 • Browser-idBrowser ID
 • URL's (kan zoektermen bevatten)URLs (which may include search terms)
 • PaginatitelPage title

Gegevens over handschrift, typen en spraakuitingenInking Typing and Speech Utterance data

Dit type gegevens verzamelt informatie over de spraak-, handschrift- en toetsenbordinvoerfuncties op het apparaat.This type of data gathers details about the voice, inking, and typing input features on the device.

CategorieCategory Name Beschrijving en voorbeeldenDescription and Examples
Spraak, handschrift en typenVoice, inking, and typing Informatie over spraak-, handschrift- en toetsenbordfuncties, zoals:Information about voice, inking, and typing features such as:
 • Type van de gebruikte pen (markeerstift, balpen, potlood), penkleur, hoogte en breedte van pennenstreek en hoe lang de pen wordt gebruiktType of pen used (highlighter, ball point, pencil), pen color, stroke height and width, and how long it is used
 • Penbewegingen (klikken, dubbelklikken, pannen, zoomen, draaien)Pen gestures (click, double-click, pan, zoom, rotate)
 • X-, y-coördinaten van Palm TouchPalm Touch x,y coordinates
 • Invoerwachttijd, gemiste pensignalen, aantal frames, pennenstreken, doorvoertijd van eerste frame, samplefrequentieInput latency, missed pen signals, number of frames, strokes, first frame commit time, sample rate
 • Geschreven pennenstreken, tekst vóór en achter de invoegpositie van de pen, herkende ingevoerde tekst, invoertaal: deze gegevens worden verwerkt om id's, informatie over de volgorde en andere gegevens (zoals e-mailadressen en numerieke waarden) te verwijderen waarmee de oorspronkelijke inhoud kan worden herleid of de invoer aan de gebruiker kan worden gekoppeld.Ink strokes written, text before and after the ink insertion point, recognized text entered, Input language - processed to remove identifiers, sequencing information, and other data (such as email addresses and numeric values) which could be used to reconstruct the original content or associate the input to the user.
 • Tekstinvoer uit het schermtoetsenbord van Windows Mobile, uitgezonderd wachtwoordvelden en privésessies: deze gegevens worden verwerkt om id's, informatie over de volgorde en andere gegevens (zoals e-mailadressen en numerieke waarden) te verwijderen waarmee de oorspronkelijke inhoud kan worden herleid of de invoer aan de gebruiker kan worden gekoppeld.Text input from Windows Mobile on-screen keyboards except from password fields and private sessions - processed to remove identifiers, sequencing information, and other data (such as email addresses, and numeric values) which could be used to reconstruct the original content or associate the input to the user.
 • Tekst van spraakherkenningsresultaten: resultaatcodes en herkende tekstText of speech recognition results - result codes and recognized text
 • Taal en model van de herkenningsfunctie, taal van spraaksysteemLanguage and model of the recognizer, System Speech language
 • Id van app die spraakfuncties gebruiktApp ID using speech features
 • Of gebruiker bekend is als zijnde een kindWhether user is known to be a child
 • Betrouwbaarheid en slagen/mislukken van spraakherkenningConfidence and Success/Failure of speech recognition