HstsOptions.MaxAge Właściwość

Definicja

Ustawia parametr max-age nagłówka Strict-Transport-Security.

public:
 property TimeSpan MaxAge { TimeSpan get(); void set(TimeSpan value); };
public TimeSpan MaxAge { get; set; }
member this.MaxAge : TimeSpan with get, set
Public Property MaxAge As TimeSpan

Wartość właściwości

TimeSpan

Uwagi

Wymagany jest maksymalny wiek; wartość domyślna to 30 dni. Zobacz: https://tools.ietf.org/html/rfc6797#section-6.1.1

Dotyczy