HttpsRedirectionOptions.RedirectStatusCode Właściwość

Definicja

Kod stanu używany do odpowiedzi przekierowania. Wartość domyślna to 307.

public:
 property int RedirectStatusCode { int get(); void set(int value); };
public int RedirectStatusCode { get; set; }
member this.RedirectStatusCode : int with get, set
Public Property RedirectStatusCode As Integer

Wartość właściwości

Int32

Dotyczy