IHostEnvironment.ContentRootPath Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia ścieżkę bezwzględną do katalogu zawierającego pliki zawartości aplikacji.

public:
 property System::String ^ ContentRootPath { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string ContentRootPath { get; set; }
member this.ContentRootPath : string with get, set
Public Property ContentRootPath As String

Wartość właściwości

String

Dotyczy