Identyfikator zdarzenia 106 jest rejestrowany podczas uruchamiania usługi dostępu klienta RPC w Exchange Server 2010 r.

Oryginalny numer KB:   982679

Symptomy

Usługę dostępu klienta RPC programu Microsoft Exchange uruchamia się na Microsoft Exchange Server 2010, na którym jest zainstalowana tylko rola Skrzynka pocztowa. W takiej sytuacji w dzienniku aplikacji jest rejestrowane następujące zdarzenie:

Log Name: Application

Source: MSExchange Common

Date: Date_Time_AM_PM
Event ID: 106

Task Category: General

Level: Error

Keywords: Classic

User: N/A

Computer: myExchange2010.example.com
Description:

Performance counter updating error. Counter name is Client: Foreground RPCs Failed, category name is MSExchange RpcClientAccess. Optional code: 3. Exception: The exception thrown is : System.InvalidOperationException: The requested Performance Counter is not a custom counter, it has to be initialized as ReadOnly.

at System.Diagnostics.PerformanceCounter.Initialize()

at System.Diagnostics.PerformanceCounter.set_RawValue(Int64 value)

at Microsoft.Exchange.Diagnostics.ExPerformanceCounter.set_RawValue(Int64 value)

Last worker process info : System.UnauthorizedAccessException: Access to the registry key 'HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\ExchangeServer\v14\Transport' is denied.

at Microsoft.Win32.RegistryKey.Win32Error(Int32 errorCode, String str)

at Microsoft.Win32.RegistryKey.CreateSubKey(String subkey, RegistryKeyPermissionCheck permissionCheck, RegistrySecurity registrySecurity) at Microsoft.Exchange.Diagnostics.ExPerformanceCounter.GetLastWorkerProcessInfo()

Performance Counters Layout infomration: FileMappingNotFoundException for category MSExchange RpcClientAccess : Microsoft.Exchange.Diagnostics.FileMappingNotFoundException: Cound not open File mapping for name : Global\netfxcustomperfcounters.1.0msexchange rpcclientaccess

at Microsoft.Exchange.Diagnostics.FileMapping.OpenFileMapping(String name, Boolean writable)

at Microsoft.Exchange.Diagnostics.FileMapping..ctor(String name, Boolean writable)

at Microsoft.Exchange.Diagnostics.PerformanceCounterMemoryMappedFile.Initialize(String fileMappingName, Boolean writable)

at Microsoft.Exchange.Diagnostics.ExPerformanceCounter.GetAllInstancesLayout(String categoryName)

Przyczyna

Ten problem występuje, ponieważ liczniki wydajności usługi dostępu klienta RPC nie są instalowane, gdy tylko rola Skrzynka pocztowa jest instalowana na serwerze programu Exchange Server 2010. Nie wpływa to jednak na funkcje serwera programu Exchange Server 2010.

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji "Dotyczy".