Wersja zapoznawcza Technical Preview dla Configuration ManagerTechnical preview for Configuration Manager

Dotyczy: Configuration Manager (rozgałęzienie techniczne wersji zapoznawczej)Applies to: Configuration Manager (technical preview branch)

Ten artykuł zawiera szczegółowe informacje dotyczące rozgałęzienia Configuration Manager Technical Preview.This article provides details about the monthly technical preview branch of Configuration Manager. W wersji zapoznawczej Technical Preview wprowadzono nowe funkcje, nad którymi pracuje firma Microsoft.The technical preview introduces new functionality that Microsoft is working on. Wprowadza nowe funkcje, które nie znajdują się jeszcze w bieżącej gałęzi Configuration Manager.It introduces new features that aren't yet included in the current branch of Configuration Manager. Te funkcje mogą zostać ostatecznie dołączone do aktualizacji bieżącej gałęzi.These features might eventually be included in an update to the current branch. Przed zakończeniem tych funkcji chcemy wypróbować je i przekazać nam swoją opinię.Before we finalize the features, we want you to try them out and give us feedback.

Ponieważ jest to wersja zapoznawcza Technical Preview, szczegóły i funkcje mogą ulec zmianie.Because this release is a technical preview, details and functionality are subject to change.

Te informacje dotyczą wszystkich wersji Configuration Manager działu Technical Preview.This information applies to all versions of the Configuration Manager technical preview branch. W tym artykule wymieniono każdą nową funkcję wraz z wersją zapoznawczą Technical Preview, w której pierwsza się pojawiła.This article lists each new feature along with the technical preview version in which it first appears. Na przykład wersja 2101 dla stycznia ( 01 ) 2021 ( 21 ).For example, version 2101 for January (01) of 2021 (21). Oddzielne Artykuły przeznaczone dla każdej wersji zapoznawczej zawierają szczegółowe informacje o poszczególnych funkcjach.Separate articles dedicated to each preview version detail the individual features.

Aby uzyskać informacje o nowościach w bieżącej gałęzi Configuration Manager, zobacz co nowego w Configuration Manager wersje przyrostowe.For information about what's new in the current branch of Configuration Manager, see What's new in Configuration Manager incremental versions.

Porada

Aby otrzymywać powiadomienia, gdy ta strona zostanie zaktualizowana, skopiuj i wklej następujący adres URL do czytnika kanału informacyjnego RSS: https://docs.microsoft.com/api/search/rss?search=%22technical+preview+releases+-+Configuration+Manager%22&locale=en-usTo get notified when this page is updated, copy and paste the following URL into your RSS feed reader: https://docs.microsoft.com/api/search/rss?search=%22technical+preview+releases+-+Configuration+Manager%22&locale=en-us

Wymagania i ograniczeniaRequirements and limitations

Ważne

Wersja zapoznawcza Technical Preview jest licencjonowana do użycia tylko w środowisku laboratoryjnym.The technical preview is licensed for use only in a lab environment. Firma Microsoft może nie świadczyć usług pomocy technicznej, a niektóre funkcje mogą nie być dostępne w wersji zapoznawczej Technical Preview.Microsoft may not provide support services and certain features may not be available in technical previews. Ponadto oprogramowanie w wersji zapoznawczej Technical Preview może mieć ograniczone lub inne standardy zabezpieczeń, ochrony prywatności, dostępności, dostępności i niezawodności względem oprogramowania udostępnianego komercyjnie.Additionally, technical preview software may have reduced or different security, privacy, accessibility, availability, and reliability standards relative to commercially provided software.

W przypadku większości wymagań wstępnych produktu należy użyć informacji z obsługiwanych konfiguracji.For most product prerequisites, use the information in the Supported configurations. Następujące wyjątki dotyczą gałęzi Technical Preview:The following exceptions apply to the technical preview branch:

 • Każda instalacja jest aktywna przez 90 dni, zanim stanie się nieaktywna.Each install is active for 90 days before it becomes inactive.

 • Jedynym obsługiwanym językiem jest angielski.English is the only language supported.

 • Obsługuje tylko następujące parametry wiersza polecenia Instalatora:It only supports the following setup command-line parameters:

  • /silent
  • /testdbupgrade
 • Punkt połączenia z usługą jest instalowany w trybie online.The service connection point installs to online mode. Nie obsługuje trybu offline.It doesn't support offline mode.

  Uwaga

  Może być konieczne zezwolenie na określone internetowe adresy URL, z których niektóre są specyficzne dla gałęzi Technical Preview.You may need to allow specific internet URLs, some of which are specific to the technical preview branch. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz wymagania dotyczące dostępu do Internetu.For more information, see Internet access requirements.

 • W oddzielnym artykule dla każdej konkretnej wersji zapoznawczej Technical Preview zawarto dodatkowe ograniczenia lub wymagania, które mają zastosowanie.The separate articles for each specific version of the technical preview include additional limitations or requirements, as applicable.

 • Następujące funkcje nie są obsługiwane w oddziale Technical Preview:The following features aren't supported with the technical preview branch:

 • Brak obsługi aktualizacji do bieżącej gałęzi z tej gałęzi w wersji zapoznawczej.There's no support for updating to current branch from this preview branch.

  Uwaga

  Gdy aktualizacje są dostępne dla wersji zapoznawczej, nadal znajdują się i instalują je z poziomu węzła aktualizacje i obsługa konsoli Configuration Manager.When updates are available for a preview version, you still find and install them from the Updates and Servicing node of the Configuration Manager console. Film przedstawiający proces uaktualniania w konsoli znajduje się w temacie installing Configuration Manager Update Packages in YouTube.com.For a video of the in-console upgrade process, see Installing Configuration Manager update packages on youtube.com.

 • Obsługuje tylko autonomiczną lokację główną.It only supports a standalone primary site. Brak obsługi centralnej lokacji administracyjnej, wielu lokacji głównych lub lokacji dodatkowych.There's no support for a central administration site, multiple primary sites, or secondary sites.

Rozgałęzienie Technical Preview Configuration Manager obsługuje następujące produkty i technologie:The technical preview branch of Configuration Manager supports the following products and technologies:

Uwaga

Dołączenie tych produktów do tej zawartości nie oznacza rozszerzenia obsługi wersji, która wykracza poza jego cykl wsparcia technicznego.The inclusion of these products in this content doesn't imply an extension of support for a version that's beyond its support lifecycle. Configuration Manager nie obsługuje produktów, które wykraczają poza cykl wsparcia technicznego.Configuration Manager doesn't support products that are beyond their support lifecycle. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zasady cyklu życia firmy Microsoft.For more information, see Microsoft Lifecycle Policy.

Instalowanie i aktualizowanieInstall and update

Configuration Manager w wersji Technical Preview do użytku laboratoryjnego różni się od Configuration Manager bieżącej gałęzi do użycia w środowisku produkcyjnym.The Configuration Manager technical preview branch for lab use is distinct from the Configuration Manager current branch for production use.

Najpierw Zainstaluj wersję bazową gałęzi Technical Preview.First install a baseline version of the technical preview branch. Po zainstalowaniu wersji linii bazowej Użyj aktualizacji w konsoli, aby zapewnić aktualność instalacji przy użyciu najnowszej wersji zapoznawczej.After installing a baseline version, then use in-console updates to bring your installation up to date with the most recent preview version. Zazwyczaj nowe wersje Technical Preview są dostępne w każdym miesiącu.Typically, new versions of the technical preview are available each month.

Firma Microsoft obsługuje każdą wersję zapoznawczą Technical Preview do momentu udostępnienia trzech kolejnych wersji.Microsoft supports each technical preview version up until three successive versions are available. Na przykład po wydaniu wersji 1908 wersja 1904 nie była już obsługiwana.For example, when version 1908 released, version 1904 was no longer in support. Wersje 1905, 1906 i 1907 pozostawały w pomocy technicznej.Versions 1905, 1906, and 1907 remained in support. Gdy linia bazowa nie jest objęta wsparciem, jest nadal obsługiwana w przypadku instalowania nowej witryny Technical Preview, przy założeniu, że natychmiast przeprowadzisz aktualizację do obsługiwanej wersji.When a baseline falls out of support, it's still supported for installing a new technical preview site, assuming you immediately update to a supported version. Starsza linia bazowa jest obsługiwana do momentu udostępnienia nowej wersji linii bazowej.The older baseline is supported until a new baseline version is available. Zaktualizuj do najnowszej dostępnej wersji z planu bazowego, a następnie powtórz proces aktualizacji, dopóki nie zostanie zainstalowana najnowsza wersja Technical Preview.Update to the latest available version from the baseline, and then repeat the update process until you install the latest technical preview version.

Porada

Po zainstalowaniu aktualizacji wersji zapoznawczej Technical Preview należy zaktualizować swoją instalację zapoznawczą do nowej.When you install an update to the technical preview, you update your preview installation to that new technical preview version. W przypadku instalacji wersji zapoznawczej Technical Preview nigdy nie ma możliwości uaktualnienia do instalacji programu Current Branch.A technical preview installation never has the option to upgrade to a current branch installation. Nigdy nie odbiera ona również aktualizacji z wersji Current Branch.It also never receives updates from the current branch release.

Kilka razy w ciągu roku ma rozgałęzienie wersji zapoznawczej Technical Preview i bieżące rozgałęzienia o takim samym numerze.Several times throughout the year, there are technical preview branch and current branch versions with the same version number. Na przykład dostępna jest wersja zapoznawcza Technical Preview w wersji 2006 i bieżącej gałęzi 2006.For example, there is a technical preview version 2006 and a current branch version 2006.

Aktywne wersje linii bazowejActive baseline versions

Zainstaluj wersję bazową dla maksymalnie jednego roku po jej opublikowaniu.Install a baseline version for up to one year after its release. W przypadku instalowania nowej lokacji w wersji Technical Preview należy użyć najnowszej wersji linii bazowej:When you install a new technical preview site, use the latest baseline version:

 • Wersja zapoznawcza Technical Preview 2103Technical preview version 2103

Pobierz wersję bazową z centrum ewaluacji.Download a baseline version from the Evaluation Center.

Przekazywanie opiniiProviding feedback

Chętnie poznamy Twoją opinię na temat nowych funkcji w wersji zapoznawczej Technical Preview.We love to hear your feedback about the new features in the technical preview. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz opinie o produkcie.For more information, see Product feedback.

Jeśli masz pomysły dotyczące nowych funkcji, które chcesz zobaczyć, daj nam znać!If you have ideas about new features you would like to see, let us know! Przesyłaj nowe pomysły i zagłosuj na pomysły przez inne osoby: Configuration Manager UserVoice.Submit new ideas and vote on the ideas by others: Configuration Manager UserVoice.

Funkcje w najnowszej wersjiFeatures in the most recent version

W najnowszej wersji zapoznawczej Technical Preview są Configuration Manager dostępne następujące funkcje:The following features are available with the most recent Configuration Manager technical preview version:

Wersja zapoznawcza Technical Preview 2103Technical preview version 2103

Uwaga

Funkcje, które były dostępne w poprzedniej wersji Technical Preview, pozostają dostępne w nowszych wersjach.Features that were available in a previous version of the technical preview remain available in later versions. Podobnie funkcje, które są dodawane do Configuration Manager Current Branch, pozostają dostępne w gałęzi Technical Preview.Similarly, features that are added to the Configuration Manager current branch remain available in the technical preview branch.

Funkcje w ostatnich przeglądach technicznychFeatures in recent technical previews

Następujące funkcje zostały wydane z poprzednimi wersjami Configuration Manager Technical Preview od wersji Current Branch 2010:The following features were released with previous versions of the Configuration Manager technical preview branch since current branch version 2010:

Porada

Gdy dostępna jest nowa wersja bieżącego rozgałęzienia, funkcje, które są dostępne w tej wersji, są wymienione w najnowszym artykule co nowego .When a new current branch version is available, features that are available in that version are listed in the latest What's new article. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz co nowego w wersjach przyrostowych.For more information, see What's new in incremental versions.

Wersja zapoznawcza Technical Preview 2102Technical preview version 2102

Wersja zapoznawcza Technical Preview 2101Technical preview version 2101

Wersja zapoznawcza Technical Preview 2012Technical preview version 2012

Wersja zapoznawcza Technical Preview 2011Technical preview version 2011

Funkcje w poprzednich wersji zapoznawczych Technical PreviewFeatures in previous technical previews

Następujące funkcje zostały wydane z poprzednimi wersjami Configuration Manager Technical Preview.The following features were released with previous versions of the Configuration Manager technical preview branch. Te funkcje pozostają dostępne w nowszych wersjach, ale nie są jeszcze dostępne w bieżącej gałęzi.These features remain available in later versions, but aren't yet available in the current branch.

CechaFeature Wersja Technical PreviewTechnical preview version
Ulepszenia punktów dystrybucji z obsługą multiemisjiImprovements to multicast-enabled distribution points Tech Preview 1908,2Tech preview 1908.2
Szablony wdrażania etapowegoPhased deployment templates Tech Preview 1908Tech preview 1908
Zdalne sterowanie wszędzie przy użyciu bramy zarządzania chmurąRemote control anywhere using cloud management gateway Tech preview 1906 i Tech Preview 2009Tech preview 1906 and Tech preview 2009
Szacowania koszt usług Cloud ServicesCloud services cost estimator Tech Preview 1903Tech preview 1903
Usługa odpowiedzi środowiska PXE oparta na kliencieClient-based PXE responder service Tech Preview 1712Tech preview 1712
Obsługa rozruchu sieciowego środowiska PXE w przypadku protokołu IPv6PXE network boot support for IPv6 Tech Preview 1706Tech preview 1706
Korzystanie z usługi Azure Active DirectoryUse Azure Active Directory Tech Preview 1702Tech preview 1702
Ulepszenia Analiza zasobówImprovements to Asset Intelligence Tech Preview 1608Tech preview 1608

Zobacz teżSee also

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz następujące artykuły:For more information, see the following articles:

Porada

Aby uzyskać więcej informacji na temat bieżących funkcji gałęzi, które wymagają zgody na włączenie, zobacz funkcje wersji wstępnej.For more information on current branch features that require consent to enable, see pre-release features.

Aby uzyskać więcej informacji na temat bieżących funkcji gałęzi, które należy włączyć w pierwszej kolejności, zobacz enable Optional Features from Updates.For more information on current branch features that you must enable first, see Enable optional features from updates.