Dlaczego po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń na komputerze z systemem opartym na Windows może zostać wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera

W tym artykule opisano, dlaczego po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń może zostać wyświetlony monit o ponowne uruchomienie Windows microsoft opartego na komputerze.

Dotyczy:   Windows 10 — wszystkie wersje, Windows Server 2012 R2
Oryginalny numer KB:   887012

Dlaczego może zostać wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera

Po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń może zostać wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera, jeśli jest spełnione jeden z następujących warunków:

  • Aktualizacja zabezpieczeń aktualizuje bibliotekę DLL ładowaną w jednym lub kilku procesach wymaganych przez Windows. Nie można ukończyć aktualizacji zabezpieczeń w trakcie ładowania biblioteki DLL. Dlatego aktualizacja zabezpieczeń musi zatrzymać proces powodujący załadowanie biblioteki DLL. Zatrzymanie procesu spowoduje zwolnienie biblioteki DLL wymaganej do ukończenia aktualizacji. Nie można jednak zatrzymać procesu ładowania biblioteki DLL w trakcie Windows. Na przykład aktualizacja zabezpieczeń opisana w biuletynie zabezpieczeń MS04-011 aktualizuje wiele bibliotek DLL ładowanych do podstawowych procesów systemu operacyjnego, których nie można zatrzymać bez zamknięcia Windows.
  • Aktualizacja zabezpieczeń aktualizuje plik .exe, który jest obecnie uruchomiony jako proces wymagany przez Windows. Nie można ukończyć aktualizacji w trakcie tego procesu. Nie można jednak wymusić zatrzymania tego procesu, chyba że zamkniesz Windows. Na przykład Csrss.exe jest wymaganym procesem w Windows.
  • Aktualizacja zabezpieczeń aktualizuje sterownik urządzenia, który jest obecnie używany i który jest wymagany przez Windows. Nie można ukończyć aktualizacji w trakcie korzystania z tego sterownika urządzenia. Nie można jednak zwolnić tego sterownika urządzenia, dopóki nie zostanie zamknięty Windows. Na przykład Disk.sys to sterownik urządzenia wymagany przez Windows.
  • Aktualizacja zabezpieczeń wprowadza zmiany w rejestrze. Te zmiany wymagają ponownego uruchomienia komputera.
  • Aktualizacja zabezpieczeń wprowadza zmiany we wpisach rejestru, które są odczytywane tylko po uruchomieniu komputera.

Jak ograniczyć prawdopodobieństwo monitowania o ponowne uruchomienie komputera

Aby ograniczyć prawdopodobieństwo monitowania o ponowne uruchomienie komputera po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń, możesz spróbować zakończyć procesy używania plików aktualizowanych przez aktualizację zabezpieczeń.

Aby określić, czy pliki aktualizowane przez aktualizację zabezpieczeń są używane przez komputer, możesz użyć Eksploratora procesów z usługi Sysinternals, aby sprawdzić sposób używania plików i procesy ich używania. Możesz zatrzymać usługi lub zakończyć procesy, które z nich korzystają. Aby uzyskać więcej informacji o Eksploratorze procesów, zobacz Windows Sysinternals.

Firma Microsoft udostępnia informacje dotyczące sposobów kontaktowania się z innymi firmami, aby ułatwić uzyskanie niezbędnej pomocy technicznej. Informacje te mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Firma Microsoft nie gwarantuje dokładności tych informacji kontaktowych innych firm.

Poza naszymi produktami firma Microsoft nie obsługuje ani nie zaleca tego produktu w witrynie innych osób w tym samym obszarze. Dostarczamy te informacje tylko dla wygody naszych klientów i z wyjątkiem naszych własnych produktów nie udzielamy żadnych gwarancji, jawnych ani domniemanych. Gwarancje, których nie udzielamy, obejmują dorozumianą gwarancję przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu, ale nie są ograniczone.

Jak pominąć komunikat w celu ponownego uruchomienia komputera

Aby pominąć komunikat w celu ponownego uruchomienia komputera, użyj przełącznika wiersza polecenia. Używany przełącznik wiersza polecenia zależy od instalatora używanego w aktualizacji zabezpieczeń. Aby uzyskać więcej informacji na temat przełączników wiersza polecenia dla pakietów aktualizacji oprogramowania Windows i IExpress, zobacz Jak działa Windows aktualizacji?

Podczas korzystania Windows na komputerze jest instalowana aktualizacja zabezpieczeń z rozszerzeniem .msi lub msp. Aby uzyskać więcej informacji na temat opcji wiersza polecenia, zobacz Opcje wiersza polecenia.

Ważne

W niektórych przypadkach należy ponownie uruchomić komputer, aby w pełni zastosować aktualizację zabezpieczeń. Komputer może pozostać narażony, jeśli aktualizacja zabezpieczeń nie została w pełni zastosowana.

Pomoc techniczna dla 64-owych wersji programu Microsoft Windows

Producent sprzętu zapewnia pomoc techniczną i pomoc techniczną dla 64-poprzednich wersji Windows. Producent sprzętu zapewnia pomoc techniczną, ponieważ do sprzętu dołączona Windows x64-based. Być może producent sprzętu dostosował instalację Windows za pomocą unikatowych składników. Unikatowe składniki mogą zawierać określone sterowniki urządzeń lub ustawienia opcjonalne w celu zmaksymalizowania wydajności sprzętu. Firma Microsoft zapewni pomoc w uzasadnionych starań, jeśli będziesz potrzebować pomocy technicznej dotyczącej posiadanej 64-znakowej wersji pakietu Windows. Jednak może być konieczne bezpośrednie skontaktowanie się z producentem. Twój producent jest najlepiej kwalifikowany do obsługi oprogramowania zainstalowanego na sprzęcie przez producenta.

Produkty innych firm omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, dorozumianych ani żadnego innego rodzaju, w odniesieniu do wydajności lub niezawodności tych produktów.

Dotyczy

Ten artykuł dotyczy wszystkich obecnie obsługiwanych systemów operacyjnych firmy Microsoft.