ASP.NET Core SignalR klienciASP.NET Core SignalR clients

Przechowywanie wersji, obsługa i zgodnośćVersioning, support, and compatibility

SignalRKlienci znajdują się obok składników serwera i są zgodni z wersjami.The SignalR clients ship alongside the server components and are versioned to match. Każdy obsługiwany klient może bezpiecznie połączyć się z dowolnym obsługiwanym serwerem, a wszelkie problemy ze zgodnością będą traktowane jako usterki.Any supported client can safely connect to any supported server, and any compatibility issues would be considered bugs to be fixed. SignalR Klienci są obsługiwani w tym samym cyklu pomocy technicznej co w przypadku platformy .NET Core.SignalR clients are supported in the same support lifecycle as the rest of .NET Core. Aby uzyskać szczegółowe informacje , zobacz zasady obsługi .NET Core .See the .NET Core Support Policy for details.

Wiele funkcji wymaga zgodnego klienta i serwera.Many features require a compatible client and server. Poniżej znajduje się tabela przedstawiająca minimalne wersje różnych funkcji.See below for a table showing the minimum versions for various features.

Wersje 1. x są SignalR mapowane do wersji .NET Core 2,1 i 2,2 i mają ten sam okres istnienia.The 1.x versions of SignalR map to the 2.1 and 2.2 .NET Core releases and have the same lifetime. W wersji 3. x i nowszych SignalR wersja dokładnie pasuje do pozostałej części platformy .NET i ma ten sam cykl pomocy technicznej.For version 3.x and above, the SignalR version exactly matches the rest of .NET and has the same support lifecycle.

Wersja programu SignalRSignalR version Wersja platformy .NET Core.NET Core version Poziom pomocy technicznejSupport level Koniec wsparciaEnd of support
1.0. x1.0.x 2.1. x2.1.x Długoterminowa pomoc technicznaLong Term Support 21 sierpnia 2021August 21, 2021
1.1. x1.1.x 2.2. x2.2.x Koniec okresu istnieniaEnd Of Life 23 grudnia, 2019December 23, 2019
3. x lub nowszy3.x or higher taka sama jak SignalR wersjasame as SignalR version Zobacz zasady pomocy technicznej platformy .NET CoreSee the the .NET Core Support Policy

Uwaga: W ASP.NET Core 3,0 klient JavaScript został przeniesiony do @microsoft/signalr pakietu npm.NOTE: In ASP.NET Core 3.0, the JavaScript client moved to the @microsoft/signalr npm package.

Dystrybucja funkcjiFeature distribution

W poniższej tabeli przedstawiono funkcje i obsługę klientów, którzy oferują pomoc techniczną w czasie rzeczywistym.The table below shows the features and support for the clients that offer real-time support. Dla każdej funkcji jest wyświetlana minimalna wersja obsługująca tę funkcję.For each feature, the minimum version supporting this feature is listed. Jeśli żadna wersja nie jest wymieniona, ta funkcja nie jest obsługiwana.If no version is listed, the feature isn't supported.

CechyFeature SerwerServer Klient .NET.NET client Klient JavaScriptJavaScript client Klient JavaJava client
SignalRObsługa usługi platformy AzureAzure SignalR Service Support 2.1.02.1.0 1.0.01.0.0 1.0.01.0.0 1.0.01.0.0
Przesyłanie strumieniowe między serwerami i klientamiServer-to-client Streaming 2.1.02.1.0 1.0.01.0.0 1.0.01.0.0 1.0.01.0.0
Przesyłanie strumieniowe klient-serwerClient-to-server Streaming 3.0.03.0.0 3.0.03.0.0 3.0.03.0.0 3.0.03.0.0
Automatyczne ponowne łączenie (.NET, JavaScript)Automatic Reconnection (.NET, JavaScript) 3.0.03.0.0 3.0.03.0.0 3.0.03.0.0
Transport gniazd WebSocketsWebSockets Transport 2.1.02.1.0 1.0.01.0.0 1.0.01.0.0 1.0.01.0.0
Transport zdarzeń Server-SentServer-Sent Events Transport 2.1.02.1.0 1.0.01.0.0 1.0.01.0.0
Długotrwały transport sondowaniaLong Polling Transport 2.1.02.1.0 1.0.01.0.0 1.0.01.0.0 3.0.03.0.0
Protokół centrum JSONJSON Hub Protocol 2.1.02.1.0 1.0.01.0.0 1.0.01.0.0 1.0.01.0.0
Protokół centrum MessagePackMessagePack Hub Protocol 2.1.02.1.0 1.0.01.0.0 1.0.01.0.0

Obsługa włączania dodatkowych funkcji klienta jest śledzona w naszym monitorze problemów.Support for enabling additional client features is tracked in our issue tracker.

Dodatkowe zasobyAdditional resources