Tworzenie aplikacji internetowej ASP.NET Core MVCCreate a web app with ASP.NET Core MVC

W tym samouczku pokazano programowania dla sieci web platformy ASP.NET Core MVC za pomocą kontrolerów i widoków.This tutorial teaches ASP.NET Core MVC web development with controllers and views. Jeśli dopiero zaczynasz tworzenie aplikacji sieci web platformy ASP.NET Core, należy wziąć pod uwagę stron Razor wersja tego samouczka, który umożliwia łatwiejsze początek.If you're new to ASP.NET Core web development, consider the Razor Pages version of this tutorial, which provides an easier starting point.

Seria samouczków obejmuje następujące funkcje:The tutorial series includes the following:

  1. WprowadzenieGet started
  2. Dodawanie kontroleraAdd a controller
  3. Dodawanie widokuAdd a view
  4. Dodawanie modeluAdd a model
  5. Praca z bazą danych LocalDB programu SQL ServerWork with SQL Server LocalDB
  6. Metody kontrolera i widokiController methods and views
  7. Dodawanie wyszukiwaniaAdd search
  8. Dodawanie nowego polaAdd a new field
  9. Dodawanie walidacjiAdd validation
  10. Badanie metod Details i DeleteExamine the Details and Delete methods