Get-AksHciContainerStorage

Streszczenie

Pobierz informacje o określonym kontenerze magazynu.

Składnia

Get-AksHciStorageContainer [-name <String>]

Opis

Pobierz informacje o określonym kontenerze Storage kontenerze. Jeśli kontener Storage nie zostanie określony, polecenie zwróci wszystkie kontenery Storage kontenerów.

Przykłady

Przykład

PS C:\> Get-AksHciStorageContainer -name mystoragecontainer

Parametry

-name

Nazwa nowego kontenera Storage Kontener.

Type: System.String
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: True
Position: Named
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

Następne kroki

AksHci PowerShell Reference