Set-AksHciCluster

Streszczenie

Skalowanie liczby węzłów płaszczyzny sterowania lub węzłów procesu roboczego w klastrze.

Składnia

Skalowanie węzłów płaszczyzny sterowania

Set-AksHciCluster -name <String>
         -controlPlaneNodeCount <int> 

Skalowanie węzłów procesu roboczego

Set-AksHciCluster -name <String>
         -linuxNodeCount <int>
         -windowsNodeCount <int>

Uwaga

Parametr ustawiony powyżej dla węzłów procesu roboczego zostanie wycofany w przyszłej wersji. Usługa AKS w Azure Stack HCI wprowadza pule węzłów w klastrach obciążeń. To polecenie powinno służyć do skalowania węzłów procesu roboczego tylko wtedy, gdy klaster został utworzony przy użyciu starego parametru ustawionego w poleceniu New-AksHciCluster. Aby skalować węzły procesu roboczego w puli węzłów, użyj polecenia Set-AksHciNodePool.

Opis

Skalowanie liczby węzłów płaszczyzny sterowania lub węzłów procesu roboczego w klastrze. Węzły płaszczyzny sterowania i węzły procesu roboczego muszą być skalowane niezależnie.

Przykłady

Skalowanie węzłów płaszczyzny sterowania

PS C:\> Set-AksHciCluster -name myCluster -controlPlaneNodeCount 3

Skalowanie węzłów procesu roboczego

PS C:\> Set-AksHciCluster -name myCluster -linuxNodeCount 2 -windowsNodeCount 2

Parametry

-name

Alfanumeryczne nazwa klastra Kubernetes.

Type: System.String
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: True
Position: Named
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

-controlPlaneNodeCount

Liczba węzłów na płaszczyźnie sterowania. Domyślna wartość wynosi 1.

Type: System.Int32
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: True
Position: Named
Default value: 1
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

-linuxNodeCount

Liczba węzłów systemu Linux w klastrze Kubernetes. Domyślna wartość wynosi 1. To polecenie powinno służyć do skalowania węzłów procesu roboczego tylko wtedy, gdy klaster został utworzony przy użyciu starego parametru ustawionego w poleceniu New-AksHciCluster. Aby skalować węzły procesu roboczego w puli węzłów, użyj polecenia Set-AksHciNodePool.

Type: System.Int32
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: True
Position: Named
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

-windowsNodeCount

Liczba węzłów Windows w klastrze Kubernetes. Domyślna wartość wynosi 1. To polecenie powinno służyć do skalowania węzłów procesu roboczego tylko wtedy, gdy klaster został utworzony przy użyciu starego parametru ustawionego w poleceniu New-AksHciCluster. Aby skalować węzły procesu roboczego w puli węzłów, użyj polecenia Set-AksHciNodePool.

Type: System.Int32
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: True
Position: Named
Default value: 1
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

Następne kroki

AksHci PowerShell Reference