Omówienie modelu rozliczeń — Modular Data Center (MDC)

Jako użytkownik rozwiązania MDC lub Azure Stack Hub są naliczane przez firmę Microsoft na podstawie tego, jak długo masz każde urządzenie. Opłata jest naliczana za okres i obejmuje prawo do korzystania z podstawowych usług obliczeniowych, magazynowych i sieciowych. Opłaty są naliczane na podstawie użycia usług App Service, Event Hubs i innych usług PaaS, a także maszyn wirtualnych Windows Server z płatnością zgodnie z płatnością zgodnie z modelem (PAYG) uruchamianych w usługach Azure Stack Hub I MDC. Jeśli jesteś całkowicie odłączony i nie możesz zgłosić danych użycia, musisz uzyskać licencje pojemności dla usług PaaS i mieć własne licencje dla maszyn wirtualnych Windows wirtualnych.

Rozliczanie rozpoczyna się 14 dni po wysłaniu zamówienia na urządzenie. W Azure Stack Hub konteneryzowanych początkowy okres rozliczeniowy wynosi jeden rok. Po roku zamówienie można rozszerzyć o dodatkowy rok, a opłaty będą naliczane za kolejny rok użycia. Jeśli zamówienie nie zostanie rozszerzone i urządzenie nie zostanie zwrócone, rozliczenia będą kontynuowane co miesiąc. W Azure Stack Hub nierównomówionych rozliczenia są zawsze comiesięczne.

Po zwróceniu urządzenia do firmy Microsoft rozliczenia są zatrzymane zaraz po otrzymaniu urządzenia z powrotem w magazynie firmy Microsoft.

Następne kroki

Dokumentacja interfejsu API użycia