Stop-AzureStackStop-AzureStack

StreszczenieSynopsis

Powoduje zatrzymanie wszystkich usług centrum Azure Stack.Stops all Azure Stack Hub services.

SkładniaSyntax

Stop-AzureStack [[-TimeoutInSecs] <Object>] [-AsJob]

OpisDescription

Program zatrzyma wszystkie usługi Azure Stack i zatrzyma fizyczne komputery, na których działa centrum Azure Stack.Stops all Azure Stack services, and stops the physical computers on which Azure Stack Hub is running.

ParametryParameters

-TimeoutInSecs-TimeoutInSecs

Maksymalny czas, po upływie którego wykonanie zostanie zatrzymane.Maximum amount of time after which the execution will be stopped.

Type: Object
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: False
Position: 1
Default value: 2400
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

-AsJob-AsJob

Type: SwitchParameter
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: False
Position: Named
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

Następne krokiNext steps

Aby uzyskać informacje na temat uzyskiwania dostępu do i używania uprzywilejowanego punktu końcowego, zobacz Używanie uprzywilejowanego punktu końcowego w Azure Stack Hub.For information on how to access and use the privileged endpoint, see Use the privileged endpoint in Azure Stack Hub.