Czym jest aplikacja Microsoft Authenticator?What is the Microsoft Authenticator app?

Aplikacja Microsoft Authenticator pomaga w logowaniu się do kont, jeśli używana jest weryfikacja dwuskładnikowa.The Microsoft Authenticator app helps you sign-in to your accounts if you use two-factor verification. Weryfikacja dwuskładnikowa zapewnia bezpieczniejszy dostęp do kont, szczególnie podczas wyświetlania informacji poufnych.Two-factor verification helps you to access your accounts more securely, especially while viewing sensitive information. Ponieważ hasła mogą zostać zapomniane, skradzione lub ujawnione, weryfikacja dwuskładnikowa zapewnia dodatkowy poziom zabezpieczeń, który pomaga chronić konto, utrudniając włamanie się na nie innym osobom.Because passwords can be forgotten, stolen, or compromised, two-factor verification is an additional security step that helps protect your account by making it harder for other people to break in.

Aplikacji Microsoft Authenticator można używać na wiele sposobów, na przykład:You can use the Microsoft Authenticator app in multiple ways, including:

  • Odpowiadanie na monit o uwierzytelnienie po zalogowaniu się przy użyciu nazwy użytkownika i hasła.Respond to a prompt for authentication after you sign in with your username and password.

  • Zaloguj się bez wprowadzania hasła, używając nazwy użytkownika, aplikacji uwierzytelniającej i urządzenia mobilnego za pomocą odcisku palca, twarzy lub kodu PIN.Sign-in without entering a password, using your username, the authenticator app, and your mobile device with your fingerprint, face, or PIN.

  • Jako generator kodu dla innych kont, które obsługują aplikacje uwierzytelniającego.As a code generator for any other accounts that support authenticator apps.

Ważne

Aplikacja Microsoft Authenticator współpracuje z dowolnym kontem, które korzysta z weryfikacji dwuskładnikowej i obsługuje oparte na czasie standardy haseł jednorazowych (TOTP).The Microsoft Authenticator app works with any account that uses two-factor verification and supports the time-based one-time password (TOTP) standards.

Ten artykuł jest przeznaczony dla użytkowników próbujących pobrać i używać aplikacji Microsoft Authenticator jako metody weryfikacji zabezpieczeń.This article is intended for users trying to download and use the Microsoft Authenticator app as a security verification method. Jeśli jesteś administratorem szukającym informacji o tym, jak włączyć logowanie bez hasła przy użyciu aplikacji Authenticator dla pracowników i innych zastosowań, zobacz Włącz logowanie bez hasła za pomocą aplikacji Microsoft Authenticator (wersja zapoznawcza).If you're an administrator looking for information about how to turn on passwordless sign-in using the Authenticator app for your employees and other uses, see the Enable passwordless sign-in with the Microsoft Authenticator app (preview).

TerminologiaTerminology

TerminTerm OpisDescription
Weryfikacja dwuskładnikowaTwo-factor verification Proces weryfikacji, który wymaga specjalnego użycia tylko dwóch rodzajów informacji o weryfikacji, takich jak hasło i numer PIN.A verification process that requires you to specifically use only two pieces of verification info, like a password and a PIN. Aplikacja Microsoft Authenticator obsługuje zarówno standardową weryfikację dwuskładnikową, jak i logowanie bez hasła.The Microsoft Authenticator app supports both the standard two-factor verification and passwordless sign-in.
Multi-Factor Authentication (MFA)Multi-factor authentication (MFA) Wszystkie weryfikacje dwuskładnikowe są odmianami uwierzytelniania wieloskładnikowego, które wymaga użycia co najmniej dwóch rodzajów informacji o weryfikacji, w zależności od wymagań organizacji.All two-factor verification is multi-factor authentication, requiring you to use at least two pieces of verification info, based on your organization's requirements.
Konto Microsoft (nazywane też kontem MSA)Microsoft account (also called, MSA) Tworzone własnoręcznie konta osobiste zapewniają dostęp do produktów i usług w chmurze firmy Microsoft przeznaczonych dla konsumentów, takich jak Outlook, OneDrive, Xbox LIVE i Office 365.You create your own personal accounts, to get access to your consumer-oriented Microsoft products and cloud services, such as Outlook, OneDrive, Xbox LIVE, or Office 365. Konto Microsoft jest tworzone i przechowywane w systemie kont tożsamości konsumentów firmy Microsoft.Your Microsoft account is created and stored in the Microsoft consumer identity account system that's run by Microsoft.
Konto służboweWork or school account Twoja organizacja tworzy konto służbowe (takie jak alain@contoso.com), aby umożliwić Ci dostęp do wewnętrznych i potencjalnie ograniczonych zasobów, takich jak platforma Microsoft Azure, usługa Windows Intune i Office 365.Your organization creates your work or school account (such as alain@contoso.com) to let you access internal and potentially restricted resources, such as Microsoft Azure, Windows Intune, and Office 365.
Kod weryfikacyjnyVerification code Sześciocyfrowy kod, który jest wyświetlany w aplikacji wystawcy uwierzytelnienia, w obszarze każdego dodanego konta.The six-digit code that appears in the authenticator app, under each added account. Kod weryfikacyjny zmienia się co 30 sekund, uniemożliwiając wielokrotne użycie kodu.The verification code changes every 30 seconds preventing someone from using a code multiple times. Jest to również nazywany jednorazowym kodem dostępu (OTP).This is also known as a one-time passcode (OTP).

W jaki sposób weryfikacja dwuskładnikowa współdziała z aplikacjąHow two-factor verification works with the app

Weryfikacja dwuskładnikowa współdziała z aplikacją Microsoft Authenticator w następujący sposób:Two factor verification works with the Microsoft Authenticator app in the following ways:

  • Powiadomienie.Notification. Wpisz nazwę użytkownika i hasło na urządzeniu, za pomocą którego logujesz się do swojego służbowego lub osobistego konta Microsoft, a aplikacja Microsoft Authenticator wyśle powiadomienie z prośbą o zatwierdzenie logowania.Type your username and password into the device you're logging into for either your work or school account or your personal Microsoft account, and then the Microsoft Authenticator app sends a notification asking you to Approve sign-in. Wybierz pozycję Zatwierdź, jeśli rozpoznajesz próbę logowania.Choose Approve if you recognize the sign-in attempt. W przeciwnym razie wybierz pozycję Odmów.Otherwise, choose Deny. Jeśli wybierzesz pozycję Odmów, możesz również oznaczyć żądanie jako fałszywe.If you choose Deny, you can also mark the request as fraudulent.

  • Kod weryfikacyjny.Verification code. Wpisz nazwę użytkownika i hasło na urządzeniu, za pomocą którego logujesz się do swojego służbowego lub osobistego konta Microsoft, a następnie skopiuj powiązany kod weryfikacyjny z ekranu Konta aplikacji Microsoft Authenticator.Type your username and password into the device you're logging into for either your work or school account or your personal Microsoft account, and then copy the associated verification code from the Accounts screen of the Microsoft Authenticator app. Kod weryfikacyjny jest również nazywany uwierzytelnianiem jednorazowym kodem dostępu (OTP).The verification code is also known as one-time passcode (OTP) authentication.

  • Logowanie bez hasła.Passwordless sign-in. Wpisz nazwę użytkownika na urządzeniu, za pomocą którego logujesz się do swojego służbowego lub osobistego konta Microsoft, a następnie użyj urządzenia przenośnego do potwierdzenia swojej tożsamości za pomocą odcisku palca, twarzy lub numeru PIN.Type your username into the device you're logging into for either your work or school account or your personal Microsoft account, and then use your mobile device to verify it's you by using your fingerprint, face, or PIN. W przypadku tej metody nie musisz wprowadzać hasła.For this method, you don't need to enter your password.

Zdecydowanie o użyciu możliwości biometrycznych swojego urządzeniaWhether to use your device's biometric capabilities

Jeśli do zakończenia procesu uwierzytelniania używasz numeru PIN, możesz skonfigurować aplikację Microsoft Authenticator, aby zamiast tego używała możliwości biometrycznych (rozpoznawania odcisku palca lub twarzy) urządzenia.If you use a PIN to complete the authentication process, you can set up the Microsoft Authenticator app to instead use your device's fingerprint or facial recognition (biometric) capabilities. Możesz to skonfigurować podczas pierwszego użycia aplikacji Authenticator do zweryfikowania swojego konta. Wystarczy jako metodę identyfikacji wybrać opcję użycia możliwości biometrycznych urządzenia zamiast numeru PIN.You can set this up the first time you use the authenticator app to verify your account, by selecting the option to use your device biometric capabilities as identification instead of your PIN.

Kto decyduje o możliwości użycia tej funkcji?Who decides if you use this feature?

W zależności od typu konta o konieczności korzystania z weryfikacji dwuskładnikowej może zdecydować Twoja organizacja lub ta decyzja może zostać przeniesiona na użytkownika.Depending on your account type, your organization might decide that you must use two-factor verification, or you might be able to decide for yourself.

  • Konto służbowe.Work or school account. Jeśli używasz konta służbowego (na przykład alain@contoso.com), to Twoja organizacja decyduje, czy musisz korzystać z weryfikacji dwuskładnikowej i konkretnych metod weryfikacji.If you're using a work or school account (for example, alain@contoso.com), it's up to your organization whether you must use two-factor verification, along with the specific verification methods. Aby uzyskać więcej informacji o dodawaniu konta służbowego do aplikacji Microsoft Authenticator, zobacz Dodawanie konta służbowego.For more information about adding your work or school account to the Microsoft Authenticator app, see Add your work or school accounts.

  • Osobiste konto Microsoft.Personal Microsoft account. Weryfikację dwuskładnikowa można skonfigurować dla osobistych kont Microsoft (na przykład alain@outlook.com).You can choose to set up two-factor verification for your personal Microsoft accounts (for example, alain@outlook.com). Aby uzyskać więcej informacji na temat dodawania Twojego osobistego konta Microsoft, zobacz Dodawanie kont osobistych.For more information about adding your personal Microsoft account, see Add your personal accounts.

  • Konto inne niż Microsoft.Non-Microsoft account. Weryfikację dwuskładnikowa można skonfigurować dla kont innych niż Microsoft (na przykład alain@gmail.com).You can choose to set up two-factor verification for your non-Microsoft accounts (for example, alain@gmail.com). Konta nienależące do firmy Microsoft mogą używać innego terminu na oznaczenia weryfikacji dwuskładnikowej. Funkcja ta powinna znajdować się w ustawieniach zabezpieczeń (Security) lub ustawieniach logowania (Sign-in).Your non-Microsoft accounts might not use the term, two-factor verification, but you should be able to find the feature within the Security or the Sign-in settings. Aplikacja Microsoft Authenticator działa przy użyciu dowolnego konta, które obsługuje standardy TOTP.The Microsoft Authenticator app works with any accounts that support the TOTP standards. Aby uzyskać więcej informacji na temat dodawanie kont innych niż Microsoft, zobacz Dodawanie kont innych niż Microsoft.For more information about adding your non-Microsoft accounts, see Add your non-Microsoft accounts.

W tej sekcjiIn this section

ArtykułArticle OpisDescription
Pobieranie i instalowanie aplikacjiDownload and install the app W tym artykule opisano lokalizację oraz sposób pobierania i instalowania aplikacji Microsoft Authenticator dla urządzeń z systemami Android i iOS.Describes where and how to get and install the Microsoft Authenticator app for devices running Android and iOS.
Dodawanie kont służbowychAdd your work or school accounts W tym artykule opisano sposób dodawania różnych służbowych i osobistych kont do aplikacji Microsoft Authenticator.Describes how to add your various work or school and personal accounts to the Microsoft Authenticator app.
Dodawanie kont osobistychAdd your personal accounts W tym artykule opisano sposób dodawania do aplikacji Microsoft Authenticator osobistych kont Microsoft.Describes how to add your personal Microsoft accounts to the Microsoft Authenticator app.
Dodawanie kont innych niż MicrosoftAdd your non-Microsoft accounts W tym artykule opisano sposób dodawania do aplikacji Microsoft Authenticator kont nienależących do firmy Microsoft.Describes how to add your non-Microsoft accounts to the Microsoft Authenticator app.
Ręczne dodawanie kontManually add your accounts W tym artykule opisano ręczne dodawanie kont do aplikacji Microsoft Authenticator, jeśli nie można zeskanować udostępnionego kodu QR.Describes how to manually add your accounts to the Microsoft Authenticator app, if you're unable to scan the provided QR code.
Logowanie się za pomocą aplikacjiSign-in using the app W tym artykule opisano sposób logowania się do różnych kont przy użyciu aplikacji Microsoft Authenticator.Describes how to sign in to your various accounts, using the Microsoft Authenticator app.
Wykonywanie kopii zapasowych i odzyskiwanie poświadczeń kontaBackup and recover account credentials Zawiera informacje dotyczące tworzenia kopii zapasowej i odzyskiwania poświadczeń konta za pomocą aplikacji Microsoft Authenticator.Provides information about how to back up and recover your account credentials, using the Microsoft Authenticator app.
Microsoft Authenticator app FAQ (Aplikacja Microsoft Authenticator — często zadawane pytania)Microsoft Authenticator app FAQ Zawiera odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące aplikacji.Provides answers to frequently asked questions about the app.