Konfigurowanie usługi Application Insights dla witryny sieci Web ASP.NET.

Niniejsza procedura umożliwia skonfigurowanie aplikacji sieci Web w technologii ASP.NET do wysyłania danych telemetrii do usługi Azure Application Insights. Działa to w przypadku aplikacji w technologii ASP.NET, które są hostowane na serwerze usług IIS albo w chmurze. Uzyskasz wykresy i zaawansowany język zapytań, które pomogą Ci zrozumieć wydajność aplikacji i sposób korzystania z niej przez użytkowników oraz dodatkowo automatyczne alerty w razie błędów lub problemów z wydajnością. Wielu programistów uważa, że te funkcje są doskonałe takie, jakie są, ale możesz również w razie potrzeby rozszerzyć i dostosować dane telemetryczne.

Konfiguracja wymaga tylko kilku kliknięć w programie Visual Studio. Masz możliwość uniknąć naliczania opłat, ograniczając ilość danych telemetrii. Umożliwia to wypróbowanie i debugowanie lub monitorowanie witryny, która nie ma wielu użytkowników. Gdy zdecydujesz, że chcesz kontynuować i monitorować witrynę produkcyjną, późniejsze zwiększenie limitu jest łatwe.

Przed rozpoczęciem

Potrzebne są:

  • Program Visual Studio 2013 Update 3 lub nowszy (im nowszy, tym lepiej).
  • Subskrypcja platformy Microsoft Azure. Jeśli Twój zespół lub organizacja mają subskrypcję platformy Azure, właściciel subskrypcji może Cię do niej dodać, korzystając z Twojego konta Microsoft.

Istnieją jeszcze inne tematy, które warto przejrzeć, jeśli interesują Cię następujące kwestie:

Krok 1. Dodawanie zestawu SDK usługi Application Insights

Kliknij prawym przyciskiem myszy projekt aplikacji sieci Web w Eksploratorze rozwiązań, a następnie wybierz polecenie Dodaj > Telemetria usługi Application Insights... lub Konfiguruj usługę Application Insights.

Zrzut ekranu Eksploratora rozwiązań z wyróżnioną opcją Dodaj telemetrię usługi Application Insights

(W programie Visual Studio 2015 istnieje również opcja dodania usługi Application Insights w oknie dialogowym Nowy projekt).

Przejdź do strony konfiguracji usługi Application Insights:

Zrzut ekranu strony Zarejestruj swoją aplikację w usłudze Application Insights

a. Wybierz konto i subskrypcję używane do uzyskiwania dostępu do platformy Azure.

b. Wybierz zasób na platformie Azure, w którym mają być wyświetlane dane z aplikacji. Zazwyczaj:

Jeśli chcesz ustawić grupę zasobów lub lokalizację, w której dane są przechowywane, kliknij pozycję Konfiguruj ustawienia. Grupy zasobów są używane do kontrolowania dostępu do danych. Jeśli na przykład masz kilka aplikacji, które stanowią część tego samego systemu, możesz umieścić ich dane usługi Application Insights w tej samej grupie zasobów.

c. Ustaw ograniczenie limitu bezpłatnej ilości danych, aby uniknąć naliczania opłat. Usługa Application Insights jest bezpłatna do pewnej ilości danych telemetrycznych. Po utworzeniu zasobu możesz zmienić wybór w portalu, wybierając pozycję Funkcje i cennik > Zarządzanie ilością danych > Dzienny limit ilości.

d. Kliknij przycisk Zarejestruj, aby skonfigurować usługę Application Insights dla aplikacji sieci Web. Dane telemetryczne będą wysyłane do witryny Azure Portal zarówno podczas debugowania, jak i po opublikowaniu aplikacji.

e. Jeśli nie chcesz wysłać danych telemetrii do portalu podczas debugowania, wystarczy, że dodasz zestaw SDK usługi Application Insights do aplikacji, ale nie konfiguruj zasobu w portalu. Dane telemetryczne będzie można wyświetlać w programie Visual Studio podczas debugowania. Później możesz powrócić do tej strony konfiguracji lub po wdrożeniu aplikacji włączyć telemetrię w czasie wykonywania.

Krok 2. Uruchamianie aplikacji

Uruchom aplikację, naciskając klawisz F5. Otwórz różne strony w celu wygenerowania telemetrii.

W programie Visual Studio zobaczysz liczbę zarejestrowanych zdarzeń.

Zrzut ekranu programu Visual Studio. Przycisk usługi Application Insights jest widoczny podczas debugowania.

Krok 3. Wyświetlanie telemetrii

Telemetrię można wyświetlić w programie Visual Studio lub w portalu sieci Web usługi Application Insights. Wyszukaj telemetrię w programie Visual Studio, aby ułatwić debugowanie własnej aplikacji. Monitoruj wydajność i użycie w portalu sieci Web, gdy system działa.

Wyświetlanie telemetrii w programie Visual Studio

W programie Visual Studio otwórz okno usługi Application Insights. Kliknij przycisk Application Insights albo kliknij prawym przyciskiem myszy projekt w Eksploratorze rozwiązań, wybierz pozycję Application Insights, a następnie kliknij pozycję Wyszukaj telemetrię na żywo.

W oknie wyszukiwania usługi Visual Studio Application Insights wyświetl widok Dane z sesji debugowania dla telemetrii wygenerowanej po stronie serwera aplikacji. Poeksperymentuj z filtrami, a następnie kliknij dowolne zdarzenie, aby wyświetlić więcej szczegółów.

Zrzut ekranu przedstawiający widok Dane z sesji debugowania w oknie Application Insights.

Uwaga

Jeśli nie są wyświetlane żadne dane, upewnij się, że zakres czasu jest poprawny, a następnie kliknij ikonę wyszukiwania.

Dowiedz się więcej o narzędziach usługi Application Insights w programie Visual Studio.

Wyświetlanie telemetrii w portalu sieci Web

Telemetrię można również wyświetlić w portalu sieci Web usługi Application Insights (chyba że wybrano opcję zainstalowania tylko zestawu SDK). Portal udostępnia więcej wykresów, narzędzi analitycznych i widoków międzyskładnikowych niż program Visual Studio. Portal oferuje również alerty.

Otwórz zasób usługi Application Insights. Zaloguj się do witryny Azure Portal i go tam znajdź lub kliknij prawym przyciskiem myszy projekt w programie Visual Studio i przejdź do niego.

Zrzut ekranu programu Visual Studio przedstawiający sposób otwierania portalu Application Insights

Uwaga

Jeśli wystąpi błąd dostępu: czy masz więcej niż jeden zestaw poświadczeń firmy Microsoft i czy logowanie nastąpiło za pomocą nieprawidłowego zestawu? W portalu wyloguj się i zaloguj się ponownie.

W portalu zostanie otwarty widok danych telemetrycznych z Twojej aplikacji.

Zrzut ekranu przedstawiający stronę przeglądu usługi Application Insights

W portalu kliknij dowolny kafelek lub wykres, aby wyświetlić więcej szczegółów.

Dowiedz się więcej o korzystaniu z usługi Application Insights w portalu Azure.

Krok 4. Publikowanie aplikacji

Opublikuj aplikacje na serwerze IIS lub na platformie Azure. Obejrzyj transmisję strumieniową metryk na żywo, aby upewnić się, że wszystko działa bez problemów.

Dane telemetryczne są gromadzone w portalu Application Insights, w którym można monitorować metryki, przeszukiwać telemetrię i konfigurować pulpity nawigacyjne. Można także użyć zaawansowanego języka zapytań usługi Log Analytics do przeanalizowania użycia i wydajności lub znalezienia określonych zdarzeń.

Można również analizować telemetrię w programie Visual Studio za pomocą narzędzi, takich jak wyszukiwanie diagnostyczne i trendy.

Uwaga

Jeśli Twoja aplikacja wysyła taką ilość telemetrii, że bliskie jest osiągnięcie limitów ograniczania przepustowości, włączone zostanie próbkowanie automatyczne. Próbkowania powoduje zmniejszenie ilości telemetrii wysyłanych z aplikacji przy jednoczesnym zachowaniu skorelowanych danych w celach diagnostycznych.

Wszystko jest gotowe

Gratulacje! Udało Ci się zainstalować pakiet usługi Application Insights w swojej aplikacji i skonfigurować go do wysłania danych telemetrii do usługi Application Insights na platformie Azure.

Diagram przepływu danych telemetrycznych

Zasób platformy Azure, który otrzymuje dane telemetryczne z Twojej aplikacji, jest identyfikowany przez klucz instrumentacji. Ten klucz znajduje się w pliku ApplicationInsights.config.

Uaktualnianie do przyszłych wersji zestawu SDK

Aby przeprowadzić uaktualnienie do nowej wersji zestawu SDK, otwórz ponownie menedżera pakietów NuGet i przefiltruj zainstalowane pakiety. Wybierz Microsoft.ApplicationInsights.Web i kliknij pozycję Uaktualnij.

Jeśli plik ApplicationInsights.config został dostosowany, zapisz jego kopię przed uaktualnieniem. Następnie scal zmiany w nowej wersji.

Połączenia wideo

Następne kroki

Dalsze funkcje telemetrii

Analiza

Alerty

  • Testy dostępności: Utwórz testy, aby upewnić się, że Twoja witryna jest widoczna w sieci Web.
  • Inteligentne diagnostyki: Te testy są uruchamiane automatycznie, więc nie trzeba wykonywać żadnych czynności, aby je skonfigurować. Ta funkcja powiadomi Cię, jeśli w aplikacji występuje nietypowa liczba nieudanych żądań.
  • Alerty metryki: Ustaw je w celu otrzymania ostrzeżenia, gdy metryka przekroczy próg. Możesz je ustawić dla metryk niestandardowych, które zakodujesz w aplikacji.

Automatyzacja