Dokumentacja usługi Azure Databricks

Dowiedz się, jak używać usługi Azure Databricks (platformy analiz opartej na usłudze Apache Spark) z konfiguracją jednym kliknięciem, usprawnionymi przepływami pracy i interakcyjnym obszarem roboczym, który umożliwia współpracę między analitykami danych, inżynierami danych i analitykami biznesowymi. W przewodnikach Szybki start i samouczkach pokazano, jak rozpocząć pracę z usługą Azure Databricks i przeprowadzić integrację z innymi usługami platformy Azure.

5-minutowe przewodniki Szybki start

Dowiedz się, jak utworzyć obszar roboczy usługi Azure Databricks, klaster Spark, a następnie uruchamiać zadania, wykorzystując:

Samouczki krok po kroku

Dowiedz się, jak pracować z usługą Azure Databricks:

  1. Wykonywanie zapytań kierowanych do serwera SQL Server działającego w kontenerze platformy Docker
  2. Używanie punktu końcowego usługi Cosmos DB
  3. Wyodrębnianie, przekształcanie i ładowanie danych
  4. Przesyłanie strumieniowe danych z usługi Event Hubs
  5. Analiza tonacji za pomocą usługi Cognitive Services
  6. Przesyłanie strumieniowe danych z usługi HDInsight Kafka

Dokumentacja