Poziomy powiększenia i siatka kafelków

Azure Maps użyć układu współrzędnych rzutowania Merkatora (EPSG: 3857). Projekcja to model matematyczny używany do przekształcania sferycznego świata w mapę płaską. Rzutowanie sferycznej Merkatora rozciąga mapę w Poles, aby utworzyć mapę kwadratową. Ta projekcja znacznie zniekształca skalę i powierzchnię mapy, ale ma dwie ważne właściwości, które przewyższają to zniekształcenie:

 • Jest to nieformalne rzutowanie, co oznacza, że zachowuje kształt stosunkowo małych obiektów. Zachowanie kształtu małych obiektów jest szczególnie ważne w przypadku wyświetlania zdjęć lotniczych. Na przykład chcemy unikać zniekształcania kształtu budynków. Budynki kwadratowe powinny być kwadratowe, a nie prostokątne.
 • Jest to rzutowanie cylindryczne. Północ i południe są zawsze w górę i w dół, a Zachodnie i wschodnie są zawsze w lewo i w prawo.

Aby zoptymalizować wydajność pobierania i wyświetlania mapy, mapa jest dzielona na kafelki kwadratowe. Kafelki z zestawu Azure Maps SDK mają rozmiar 512 x 512 pikseli dla map drogowych i mniejszą liczbę pikseli 256 x 256 w przypadku obrazów satelitarnych. Azure Maps udostępnia kafelki rastrowe i wektorowe dla 23 poziomów powiększenia, numerowane od 0 do 22. Na poziomie powiększenia 0 cały świat mieści się na jednym kafelku:

Kafelek mapy światowej

Poziom powiększenia 1 używa czterech kafelków do renderowania świata: 2 x 2 kwadrat

Układ kafelków mapy 2x2

Każdy dodatkowy poziom powiększenia — dzieli kafelki z poprzedniego, tworząc siatkęz 2 powiększenia x 2 powiększenia. Poziom powiększenia 22 to siatka 222 x 222lub 4 194 304 x 4 194 304 (łącznie z 17 592 186 044 416 kafelków).

Azure Maps formanty interaktywnej mapy dla sieci Web i Android obsługują 25 poziomów powiększenia, numerowane od 0 do 24. Chociaż dane dróg będą dostępne tylko na poziomach powiększenia w przypadku, gdy kafelki są dostępne.

Poniższa tabela zawiera pełną listę wartości dla poziomów powiększenia, w których rozmiar kafelka wynosi 512 pikseli na szerokości geograficznej 0:

Poziom powiększenia Liczniki/piksel Liczniki/bok kafelka
0 156543 40075017
1 78271,5 20037508
2 39135,8 10018754
3 19567,88 5009377,1
4 9783,94 2504688,5
5 4891,97 1252344,3
6 2445,98 626172,1
7 1222,99 313086,1
8 611,5 156543
9 305,75 78271,5
10 152,87 39135,8
11 76,44 19567,9
12 38,219 9783,94
13 19,109 4891,97
14 9,555 2445,98
15 4,777 1222,99
16 2,3887 611,496
17 1,1943 305,748
18 0,5972 152,874
19 0,14929 76,437
20 0,14929 38,2185
21 0,074646 19,10926
22 0,037323 9,55463
23 0,0186615 4,777315
24 0,00933075 2,3886575

Współrzędne pikseli

Jeśli wybrano projekcję i skalę do użycia na każdym poziomie powiększenia, możemy przekonwertować współrzędne geograficzne na współrzędne pikseli. Pełna szerokość i wysokość obrazu mapy świata dla określonego poziomu powiększenia jest obliczana jako:

var mapWidth = tileSize * Math.pow(2, zoom);

var mapHeight = mapWidth;

Ponieważ szerokość i wysokość mapy jest różna na każdym poziomie powiększenia, więc współrzędne pikseli. Piksel w lewym górnym rogu mapy zawsze ma współrzędne pikseli (0, 0). Piksel w prawym dolnym rogu mapy ma współrzędne pikseli (szerokość-1, Wysokość-1) lub odwołujące się do równań w poprzedniej sekcji (tileSize * 2 zoom-1, tileSize * 2 zoom-1). Na przykład w przypadku używania kafelków z 512 kwadratowych na poziomie 2, współrzędne pikseli zakresu od (0, 0) do (2047, 2047), takie jak:

Mapa pokazująca wymiary pikseli

W stopniach i poziomach szczegółowości danego typu i długości geograficznej, współrzędne XY są obliczane w następujący sposób:

var sinLatitude = Math.sin(latitude * Math.PI/180);

var pixelX = ((longitude + 180) / 360) * tileSize * Math.pow(2, zoom);

var pixelY = (0.5 – Math.log((1 + sinLatitude) / (1 – sinLatitude)) / (4 * Math.PI)) * tileSize * Math.pow(2, zoom);

Przyjmuje się, że wartości szerokości i długości geograficznej są WGS 84. Mimo że Azure Maps używa projekcji sferycznej, ważne jest, aby przekonwertować wszystkie współrzędne geograficzne na wspólną podstawę. WGS 84 jest wybranym podstawą. Wartość długości geograficznej jest przyjmowana z zakresu od-180 stopni do + 180 stopni, a wartość szerokości geograficznej musi być przycinana do zakresu od-85,05112878 do 85,05112878. Przestrzeganie tych wartości pozwala uniknąć Singularity w Poles i gwarantuje, że mapa rzutowana jest kształtem kwadratowym.

Współrzędne kafelka

Aby zoptymalizować wydajność pobierania i wyświetlania mapy, renderowane mapa jest obcinana do kafelków. Liczba pikseli i liczba kafelków różnią się na każdym poziomie powiększenia:

var numberOfTilesWide = Math.pow(2, zoom);

var numberOfTilesHigh = numberOfTilesWide;

Każdy kafelek otrzymuje współrzędne XY względem zakresu od (0, 0) w lewym górnym rogu do (2 powiększenia— 1, 2 powiększenie— 1) w prawym dolnym rogu. Na przykład, na poziomie powiększenia 3, kafelek koordynuje zakres od (0, 0) do (7, 7) w następujący sposób:

Mapa współrzędnych kafelka

Mając na siebie parę współrzędnych pikseli wykresu, można łatwo określić współrzędne XY kafelka na kafelku zawierającym ten piksel:

var tileX = Math.floor(pixelX / tileSize);

var tileY = Math.floor(pixelY / tileSize);

Kafelki są wywoływane przez poziom powiększenia. Współrzędne x i y odpowiadają położeniu kafelka w siatce dla tego poziomu powiększenia.

Podczas określania stopnia powiększenia, który ma być używany, pamiętaj, że każda lokalizacja znajduje się w stałej pozycji na kafelku. W związku z tym liczba kafelków wymaganych do wyświetlenia danego expanse terytorium zależy od określonego położenia siatki powiększenia na mapie światowej. Na przykład jeśli dwa punkty 900 metrów od siebie, może minąć tylko trzy kafelki, aby wyświetlić trasę między nimi na poziomie powiększenia 17. Jeśli jednak punkt zachodni znajduje się po prawej stronie jego kafelka oraz punkt wschodni po lewej stronie jego kafelka, może on przyjmować cztery kafelki:

Skalowanie pokazu powiększenia

Po określeniu poziomu powiększenia można obliczyć wartości x i y. Lewy górny kafelek w każdej siatce powiększenia to x = 0, y = 0; prawy dolny kafelek to x = 2zoom-1, y = 2powiększenie-1.

Oto siatka powiększenia dla poziomu powiększenia 1:

Siatka powiększenia dla poziomu powiększenia 1

Indeksy Quadkey

Niektóre platformy mapowania używają quadkey konwencji nazewnictwa indeksowania, która łączy współrzędne zy kafelków z jednowymiarowym ciągiem o nazwie quadtree Keys lub quadkeys Short. Każdy quadkey jednoznacznie identyfikuje pojedynczy kafelek na określonym poziomie szczegółowości i może być używany jako klucz w Common Database B — indeksy drzewa. Zestawy SDK Azure Maps obsługują nakładki warstw kafelków, które używają quadkey konwencji nazewnictwa oprócz innych konwencji nazewnictwa, zgodnie z opisem w dokumencie Dodawanie warstwy kafelków .

Uwaga

quadkeysKonwencja nazewnictwa działa tylko dla poziomów powiększenia jednego lub więcej. Zestaw Azure Maps SDK obsługuje poziom powiększenia 0, który jest jednym kafelkiem mapy dla całego świata.

Aby przekonwertować współrzędne kafelka na quadkey , bity współrzędne Y i X są przeplatane, a wynik jest interpretowany jako numer Base-4 (z utrzymującymi się zerami) i konwertowane na ciąg. Na przykład współrzędne XY kafelka (3, 5) na poziomie 3 quadkey są określane w następujący sposób:

tileX = 3 = 011 (base 2)

tileY = 5 = 101 (base 2)

quadkey = 100111 (base 2) = 213 (base 4) = "213"

Qquadkeys mają kilka interesujących właściwości. Po pierwsze długość quadkey (liczba cyfr) jest równa poziomowi powiększenia odpowiedniego kafelka. Po drugie, quadkey każdy kafelek zaczyna się od quadkey jego kafelka nadrzędnego (zawierający kafelek na poprzednim poziomie). Jak pokazano w poniższym przykładzie, kafelek 2 jest elementem nadrzędnym kafelków od 20 do 23:

Piramida kafelka Quadkey

Na koniec quadkeys Podaj jednowymiarowy klucz indeksu, który zwykle zachowuje bliskość kafelków w obszarze wykresu. Innymi słowy, dwa kafelki, które mają znajdujące się w pobliżu współrzędne XY quadkeys są zwykle blisko siebie. Jest to ważne w przypadku optymalizowania wydajności bazy danych, ponieważ sąsiadujące kafelki są często żądane w grupach i pożądane jest zachowywanie tych kafelków na tych samych blokach dysków, aby zminimalizować liczbę operacji odczytu z dysku.

Kod źródłowy kafelków matematycznych

Poniższy przykładowy kod ilustruje sposób implementacji funkcji opisanych w tym dokumencie. Te funkcje mogą być łatwo przetłumaczone na inne języki programowania zgodnie z wymaganiami.

using System;
using System.Text;

namespace AzureMaps
{
  /// <summary>
  /// Tile System math for the Spherical Mercator projection coordinate system (EPSG:3857)
  /// </summary>
  public static class TileMath
  {
    //Earth radius in meters.
    private const double EarthRadius = 6378137;

    private const double MinLatitude = -85.05112878;
    private const double MaxLatitude = 85.05112878;
    private const double MinLongitude = -180;
    private const double MaxLongitude = 180;

    /// <summary>
    /// Clips a number to the specified minimum and maximum values.
    /// </summary>
    /// <param name="n">The number to clip.</param>
    /// <param name="minValue">Minimum allowable value.</param>
    /// <param name="maxValue">Maximum allowable value.</param>
    /// <returns>The clipped value.</returns>
    private static double Clip(double n, double minValue, double maxValue)
    {
      return Math.Min(Math.Max(n, minValue), maxValue);
    }

    /// <summary>
    /// Calculates width and height of the map in pixels at a specific zoom level from -180 degrees to 180 degrees.
    /// </summary>
    /// <param name="zoom">Zoom Level to calculate width at</param>
    /// <param name="tileSize">The size of the tiles in the tile pyramid.</param>
    /// <returns>Width and height of the map in pixels</returns>
    public static double MapSize(double zoom, int tileSize)
    {
      return Math.Ceiling(tileSize * Math.Pow(2, zoom));
    }

    /// <summary>
    /// Calculates the Ground resolution at a specific degree of latitude in meters per pixel.
    /// </summary>
    /// <param name="latitude">Degree of latitude to calculate resolution at</param>
    /// <param name="zoom">Zoom level to calculate resolution at</param>
    /// <param name="tileSize">The size of the tiles in the tile pyramid.</param>
    /// <returns>Ground resolution in meters per pixels</returns>
    public static double GroundResolution(double latitude, double zoom, int tileSize)
    {
      latitude = Clip(latitude, MinLatitude, MaxLatitude);
      return Math.Cos(latitude * Math.PI / 180) * 2 * Math.PI * EarthRadius / MapSize(zoom, tileSize);
    }

    /// <summary>
    /// Determines the map scale at a specified latitude, level of detail, and screen resolution.
    /// </summary>
    /// <param name="latitude">Latitude (in degrees) at which to measure the map scale.</param>
    /// <param name="zoom">Level of detail, from 1 (lowest detail) to 23 (highest detail).</param>
    /// <param name="screenDpi">Resolution of the screen, in dots per inch.</param>
    /// <param name="tileSize">The size of the tiles in the tile pyramid.</param>
    /// <returns>The map scale, expressed as the denominator N of the ratio 1 : N.</returns>
    public static double MapScale(double latitude, double zoom, int screenDpi, int tileSize)
    {
      return GroundResolution(latitude, zoom, tileSize) * screenDpi / 0.0254;
    }

    /// <summary>
    /// Global Converts a Pixel coordinate into a geospatial coordinate at a specified zoom level. 
    /// Global Pixel coordinates are relative to the top left corner of the map (90, -180)
    /// </summary>
    /// <param name="pixel">Pixel coordinates in the format of [x, y].</param> 
    /// <param name="zoom">Zoom level</param>
    /// <param name="tileSize">The size of the tiles in the tile pyramid.</param>
    /// <returns>A position value in the format [longitude, latitude].</returns>
    public static double[] GlobalPixelToPosition(double[] pixel, double zoom, int tileSize)
    {
      var mapSize = MapSize(zoom, tileSize);

      var x = (Clip(pixel[0], 0, mapSize - 1) / mapSize) - 0.5;
      var y = 0.5 - (Clip(pixel[1], 0, mapSize - 1) / mapSize);

      return new double[] {
        360 * x,  //Longitude
        90 - 360 * Math.Atan(Math.Exp(-y * 2 * Math.PI)) / Math.PI //Latitude
      };
    }

    /// <summary>
    /// Converts a point from latitude/longitude WGS-84 coordinates (in degrees) into pixel XY coordinates at a specified level of detail.
    /// </summary>
    /// <param name="position">Position coordinate in the format [longitude, latitude]</param>
    /// <param name="zoom">Zoom level.</param>
    /// <param name="tileSize">The size of the tiles in the tile pyramid.</param> 
    /// <returns>A global pixel coordinate.</returns>
    public static double[] PositionToGlobalPixel(double[] position, int zoom, int tileSize)
    {
      var latitude = Clip(position[1], MinLatitude, MaxLatitude);
      var longitude = Clip(position[0], MinLongitude, MaxLongitude);

      var x = (longitude + 180) / 360;
      var sinLatitude = Math.Sin(latitude * Math.PI / 180);
      var y = 0.5 - Math.Log((1 + sinLatitude) / (1 - sinLatitude)) / (4 * Math.PI);

      var mapSize = MapSize(zoom, tileSize);

      return new double[] {
         Clip(x * mapSize + 0.5, 0, mapSize - 1),
         Clip(y * mapSize + 0.5, 0, mapSize - 1)
      };
    }

    /// <summary>
    /// Converts pixel XY coordinates into tile XY coordinates of the tile containing the specified pixel.
    /// </summary>
    /// <param name="pixel">Pixel coordinates in the format of [x, y].</param> 
    /// <param name="tileSize">The size of the tiles in the tile pyramid.</param>
    /// <param name="tileX">Output parameter receiving the tile X coordinate.</param>
    /// <param name="tileY">Output parameter receiving the tile Y coordinate.</param>
    public static void GlobalPixelToTileXY(double[] pixel, int tileSize, out int tileX, out int tileY)
    {
      tileX = (int)(pixel[0] / tileSize);
      tileY = (int)(pixel[1] / tileSize);
    }

    /// <summary>
    /// Performs a scale transform on a global pixel value from one zoom level to another.
    /// </summary>
    /// <param name="pixel">Pixel coordinates in the format of [x, y].</param> 
    /// <param name="oldZoom">The zoom level in which the input global pixel value is from.</param> 
    /// <returns>A scale pixel coordinate.</returns>
    public static double[] ScaleGlobalPixel(double[] pixel, double oldZoom, double newZoom)
    {
      var scale = Math.Pow(2, oldZoom - newZoom);

      return new double[] { pixel[0] * scale, pixel[1] * scale };
    }

    /// <summary>
    /// Performs a scale transform on a set of global pixel values from one zoom level to another.
    /// </summary>
    /// <param name="pixels">A set of global pixel value from the old zoom level. Points are in the format [x,y].</param>
    /// <param name="oldZoom">The zoom level in which the input global pixel values is from.</param>
    /// <param name="newZoom">The new zoom level in which the output global pixel values should be aligned with.</param>
    /// <returns>A set of global pixel values that has been scaled for the new zoom level.</returns>
    public static double[][] ScaleGlobalPixels(double[][] pixels, double oldZoom, double newZoom)
    {
      var scale = Math.Pow(2, oldZoom - newZoom);

      var output = new System.Collections.Generic.List<double[]>();
      foreach (var p in pixels)
      {
        output.Add(new double[] { p[0] * scale, p[1] * scale });
      }

      return output.ToArray();
    }

    /// <summary>
    /// Converts tile XY coordinates into a global pixel XY coordinates of the upper-left pixel of the specified tile.
    /// </summary>
    /// <param name="tileX">Tile X coordinate.</param>
    /// <param name="tileY">Tile Y coordinate.</param>
    /// <param name="tileSize">The size of the tiles in the tile pyramid.</param>
    /// <param name="pixelX">Output parameter receiving the X coordinate of the point, in pixels.</param> 
    /// <param name="pixelY">Output parameter receiving the Y coordinate of the point, in pixels.</param> 
    public static double[] TileXYToGlobalPixel(int tileX, int tileY, int tileSize)
    {
      return new double[] { tileX * tileSize, tileY * tileSize };
    }

    /// <summary>
    /// Converts tile XY coordinates into a quadkey at a specified level of detail.
    /// </summary>
    /// <param name="tileX">Tile X coordinate.</param>
    /// <param name="tileY">Tile Y coordinate.</param>
    /// <param name="zoom">Zoom level</param>
    /// <returns>A string containing the quadkey.</returns>
    public static string TileXYToQuadKey(int tileX, int tileY, int zoom)
    {
      var quadKey = new StringBuilder();
      for (int i = zoom; i > 0; i--)
      {
        char digit = '0';
        int mask = 1 << (i - 1);
        if ((tileX & mask) != 0)
        {
          digit++;
        }
        if ((tileY & mask) != 0)
        {
          digit++;
          digit++;
        }
        quadKey.Append(digit);
      }
      return quadKey.ToString();
    }

    /// <summary>
    /// Converts a quadkey into tile XY coordinates.
    /// </summary>
    /// <param name="quadKey">Quadkey of the tile.</param>
    /// <param name="tileX">Output parameter receiving the tile X coordinate.</param>
    /// <param name="tileY">Output parameter receiving the tile Y coordinate.</param>
    /// <param name="zoom">Output parameter receiving the zoom level.</param>
    public static void QuadKeyToTileXY(string quadKey, out int tileX, out int tileY, out int zoom)
    {
      tileX = tileY = 0;
      zoom = quadKey.Length;
      for (int i = zoom; i > 0; i--)
      {
        int mask = 1 << (i - 1);
        switch (quadKey[zoom - i])
        {
          case '0':
            break;

          case '1':
            tileX |= mask;
            break;

          case '2':
            tileY |= mask;
            break;

          case '3':
            tileX |= mask;
            tileY |= mask;
            break;

          default:
            throw new ArgumentException("Invalid QuadKey digit sequence.");
        }
      }
    }

    /// <summary>
    /// Calculates the XY tile coordinates that a coordinate falls into for a specific zoom level.
    /// </summary>
    /// <param name="position">Position coordinate in the format [longitude, latitude]</param>
    /// <param name="zoom">Zoom level</param>
    /// <param name="tileSize">The size of the tiles in the tile pyramid.</param>
    /// <param name="tileX">Output parameter receiving the tile X position.</param>
    /// <param name="tileY">Output parameter receiving the tile Y position.</param>
    public static void PositionToTileXY(double[] position, int zoom, int tileSize, out int tileX, out int tileY)
    {
      var latitude = Clip(position[1], MinLatitude, MaxLatitude);
      var longitude = Clip(position[0], MinLongitude, MaxLongitude);

      var x = (longitude + 180) / 360;
      var sinLatitude = Math.Sin(latitude * Math.PI / 180);
      var y = 0.5 - Math.Log((1 + sinLatitude) / (1 - sinLatitude)) / (4 * Math.PI);

      //tileSize needed in calculations as in rare cases the multiplying/rounding/dividing can make the difference of a pixel which can result in a completely different tile. 
      var mapSize = MapSize(zoom, tileSize);
      tileX = (int)Math.Floor(Clip(x * mapSize + 0.5, 0, mapSize - 1) / tileSize);
      tileY = (int)Math.Floor(Clip(y * mapSize + 0.5, 0, mapSize - 1) / tileSize);
    }

    /// <summary>
    /// Calculates the tile quadkey strings that are within a specified viewport.
    /// </summary>
    /// <param name="position">Position coordinate in the format [longitude, latitude]</param>
    /// <param name="zoom">Zoom level</param>
    /// <param name="width">The width of the map viewport in pixels.</param>
    /// <param name="height">The height of the map viewport in pixels.</param>
    /// <param name="tileSize">The size of the tiles in the tile pyramid.</param>
    /// <returns>A list of quadkey strings that are within the specified viewport.</returns>
    public static string[] GetQuadkeysInView(double[] position, int zoom, int width, int height, int tileSize)
    {
      var p = PositionToGlobalPixel(position, zoom, tileSize);

      var top = p[1] - height * 0.5;
      var left = p[0] - width * 0.5;

      var bottom = p[1] + height * 0.5;
      var right = p[0] + width * 0.5;

      var tl = GlobalPixelToPosition(new double[] { left, top }, zoom, tileSize);
      var br = GlobalPixelToPosition(new double[] { right, bottom }, zoom, tileSize);

      //Boudning box in the format: [west, south, east, north];
      var bounds = new double[] { tl[0], br[1], br[0], tl[1] };

      return GetQuadkeysInBoundingBox(bounds, zoom, tileSize);
    }

    /// <summary>
    /// Calculates the tile quadkey strings that are within a bounding box at a specific zoom level.
    /// </summary>
    /// <param name="bounds">A bounding box defined as an array of numbers in the format of [west, south, east, north].</param>
    /// <param name="zoom">Zoom level to calculate tiles for.</param>
    /// <param name="tileSize">The size of the tiles in the tile pyramid.</param>
    /// <returns>A list of quadkey strings.</returns>
    public static string[] GetQuadkeysInBoundingBox(double[] bounds, int zoom, int tileSize)
    {
      var keys = new System.Collections.Generic.List<string>();

      if (bounds != null && bounds.Length >= 4)
      {
        PositionToTileXY(new double[] { bounds[3], bounds[0] }, zoom, tileSize, out int tlX, out int tlY);
        PositionToTileXY(new double[] { bounds[1], bounds[2] }, zoom, tileSize, out int brX, out int brY);

        for (int x = tlX; x <= brX; x++)
        {
          for (int y = tlY; y <= brY; y++)
          {
            keys.Add(TileXYToQuadKey(x, y, zoom));
          }
        }
      }

      return keys.ToArray();
    }

    /// <summary>
    /// Calculates the bounding box of a tile.
    /// </summary>
    /// <param name="tileX">Tile X coordinate</param>
    /// <param name="tileY">Tile Y coordinate</param>
    /// <param name="zoom">Zoom level</param>
    /// <param name="tileSize">The size of the tiles in the tile pyramid.</param>
    /// <returns>A bounding box of the tile defined as an array of numbers in the format of [west, south, east, north].</returns>
    public static double[] TileXYToBoundingBox(int tileX, int tileY, double zoom, int tileSize)
    {
      //Top left corner pixel coordinates
      var x1 = (double)(tileX * tileSize);
      var y1 = (double)(tileY * tileSize);

      //Bottom right corner pixel coordinates
      var x2 = (double)(x1 + tileSize);
      var y2 = (double)(y1 + tileSize);

      var nw = GlobalPixelToPosition(new double[] { x1, y1 }, zoom, tileSize);
      var se = GlobalPixelToPosition(new double[] { x2, y2 }, zoom, tileSize);

      return new double[] { nw[0], se[1], se[0], nw[1] };
    }

    /// <summary>
    /// Calculates the best map view (center, zoom) for a bounding box on a map.
    /// </summary>
    /// <param name="bounds">A bounding box defined as an array of numbers in the format of [west, south, east, north].</param>
    /// <param name="mapWidth">Map width in pixels.</param>
    /// <param name="mapHeight">Map height in pixels.</param>
    /// <param name="padding">Width in pixels to use to create a buffer around the map. This is to keep markers from being cut off on the edge</param>
    /// <param name="tileSize">The size of the tiles in the tile pyramid.</param>
    /// <param name="latitude">Output parameter receiving the center latitude coordinate.</param>
    /// <param name="longitude">Output parameter receiving the center longitude coordinate.</param>
    /// <param name="zoom">Output parameter receiving the zoom level</param>
    public static void BestMapView(double[] bounds, double mapWidth, double mapHeight, int padding, int tileSize, out double centerLat, out double centerLon, out double zoom)
    {
      if (bounds == null || bounds.Length < 4)
      {
        centerLat = 0;
        centerLon = 0;
        zoom = 1;
        return;
      }

      double boundsDeltaX;

      //Check if east value is greater than west value which would indicate that bounding box crosses the antimeridian.
      if (bounds[2] > bounds[0])
      {
        boundsDeltaX = bounds[2] - bounds[0];
        centerLon = (bounds[2] + bounds[0]) / 2;
      }
      else
      {
        boundsDeltaX = 360 - (bounds[0] - bounds[2]);
        centerLon = ((bounds[2] + bounds[0]) / 2 + 360) % 360 - 180;
      }

      var ry1 = Math.Log((Math.Sin(bounds[1] * Math.PI / 180) + 1) / Math.Cos(bounds[1] * Math.PI / 180));
      var ry2 = Math.Log((Math.Sin(bounds[3] * Math.PI / 180) + 1) / Math.Cos(bounds[3] * Math.PI / 180));
      var ryc = (ry1 + ry2) / 2;

      centerLat = Math.Atan(Math.Sinh(ryc)) * 180 / Math.PI;

      var resolutionHorizontal = boundsDeltaX / (mapWidth - padding * 2);

      var vy0 = Math.Log(Math.Tan(Math.PI * (0.25 + centerLat / 360)));
      var vy1 = Math.Log(Math.Tan(Math.PI * (0.25 + bounds[3] / 360)));
      var zoomFactorPowered = (mapHeight * 0.5 - padding) / (40.7436654315252 * (vy1 - vy0));
      var resolutionVertical = 360.0 / (zoomFactorPowered * tileSize);

      var resolution = Math.Max(resolutionHorizontal, resolutionVertical);

      zoom = Math.Log(360 / (resolution * tileSize), 2);
    }
  }
}

Uwaga

Interaktywne kontrolki mapy w zestawie Azure Maps SDK zawierają funkcje pomocnika do konwertowania między położeniami geograficznymi a pikselami ekranu.

Następne kroki

Bezpośredni dostęp do kafelków mapy z usług Azure Maps REST:

Dowiedz się więcej o pojęciach geograficznych: