Tworzenie kopii zapasowej maszyny wirtualnej na platformie AzureBack up a virtual machine in Azure

Kopie zapasowe platformy Azure można utworzyć za pomocą witryny Azure Portal.Azure backups can be created through the Azure portal. Ta metoda bazuje na opartym na przeglądarce interfejsie użytkownika umożliwiającym tworzenie i konfigurowanie kopii zapasowych platformy Azure oraz wszystkich pokrewnych zasobów.This method provides a browser-based user interface to create and configure Azure backups and all related resources. Możesz chronić swoje dane, tworząc kopie zapasowe w regularnych odstępach czasu.You can protect your data by taking backups at regular intervals. Usługa Azure Backup tworzy punkty odzyskiwania, które można przechowywać w geograficznie nadmiarowych magazynach odzyskiwania.Azure Backup creates recovery points that can be stored in geo-redundant recovery vaults. Ten artykuł szczegółowo opisuje sposób tworzenia kopii zapasowej maszyny wirtualnej za pomocą witryny Azure Portal.This article details how to back up a virtual machine (VM) with the Azure portal.

W tym przewodniku Szybki start opisano wykonywanie kopii zapasowej istniejącej maszyny wirtualnej platformy Azure.This quickstart enables backup on an existing Azure VM. Jeśli musisz utworzyć maszynę wirtualną, możesz utworzyć maszynę wirtualną za pomocą witryny Azure Portal.If you need to create a VM, you can create a VM with the Azure portal.

Zaloguj się do platformy Azure.Log in to Azure

Zaloguj się do witryny Azure Portal na stronie https://portal.azure.com.Log in to the Azure portal at https://portal.azure.com.

Wybór maszyny wirtualnej, której kopia zapasowa ma być tworzonaSelect a VM to back up

Utwórz prostą, zaplanowaną, codzienną operację tworzenia kopii zapasowych w magazynie usługi Recovery Services.Create a simple scheduled daily backup to a Recovery Services Vault.

 1. W menu po lewej stronie wybierz pozycję Maszyny wirtualne.In the menu on the left, select Virtual machines.
 2. Z listy wybierz maszynę wirtualną, której kopia zapasowa ma być tworzona.From the list, choose a VM to back up. Jeśli użyto poleceń szybkiego startu przykładowej maszyny wirtualnej, maszyna wirtualna ma nazwę myVM i znajduje się w grupie zasobów myResourceGroup.If you used the sample VM quickstart commands, the VM is named myVM in the myResourceGroup resource group.
 3. W sekcji Operacje wybierz pozycję Kopia zapasowa.In the Operations section, choose Backup. Spowoduje to otwarcie okna Włączenie kopii zapasowej.The Enable backup window opens.

Włączanie tworzenia kopii zapasowej na maszynie wirtualnejEnable backup on a VM

Magazyn usługi Recovery Services jest kontenerem logicznym, który przechowuje dane kopii zapasowej dla każdego chronionego zasobu, takiego jak maszyny wirtualne platformy Azure.A Recovery Services vault is a logical container that stores the backup data for each protected resource, such as Azure VMs. Gdy zadanie tworzenia kopii zapasowej chronionego zasobu zostaje uruchomione, tworzony jest punkt odzyskiwania w magazynie usługi Recovery Services.When the backup job for a protected resource runs, it creates a recovery point inside the Recovery Services vault. Następnie można użyć jednego z tych punktów odzyskiwania w celu przywrócenia danych do danego punktu w czasie.You can then use one of these recovery points to restore data to a given point in time.

 1. Wybierz pozycję Utwórz nowy i podaj nazwę dla nowego magazynu, np. myRecoveryServicesVault.Select Create new and provide a name for the new vault, such as myRecoveryServicesVault.

 2. Jeśli jeszcze nie wybrano grupy zasobów, wybierz pozycję Użyj istniejącej, a następnie wybierz grupę zasobów maszyny wirtualnej z menu rozwijanego.If not already selected, choose Use existing, then select the resource group of your VM from the drop-down menu.

  Włączanie tworzenia kopii zapasowej maszyny wirtualnej w witrynie Azure Portal

  Magazyn jest domyślnie ustawiony na magazyn geograficznie nadmiarowy.By default, the vault is set for Geo-Redundant storage. Aby jeszcze lepiej chronić dane, ten poziom nadmiarowości magazynu gwarantuje, że dane kopii zapasowej są replikowane do dodatkowego regionu świadczenia usługi Azure, który znajduje się setki kilometrów od regionu podstawowego.To further protect your data, this storage redundancy level ensures that your backup data is replicated to a secondary Azure region that is hundreds of miles away from the primary region.

  Aby określić, kiedy zadanie tworzenia kopii zapasowej ma się uruchomić oraz jak długo mają być przechowywane punkty odzyskiwania, należy utworzyć zasady i korzystać z nich.You create and use policies to define when a backup job runs and how long the recovery points are stored. Domyślne zasady ochrony uruchamiają zadanie tworzenia kopii zapasowej codziennie i przechowują punkty odzyskiwania przez 30 dni.The default protection policy runs a backup job each day and retains recovery points for 30 days. Możesz użyć domyślnych wartości zasad, aby zapewnić szybką ochronę maszyny wirtualnej.You can use these default policy values to quickly protect your VM.

 3. Aby zaakceptować domyślne wartości zasad kopii zapasowych, wybierz pozycję Włącz kopię zapasową.To accept the default backup policy values, select Enable Backup.

Utworzenie magazynu usługi Recovery Services potrwa kilka chwil.It takes a few moments to create the Recovery Services vault.

Uruchamianie zadania tworzenia kopii zapasowejStart a backup job

Tworzenie kopii zapasowej możesz uruchomić od razu, zamiast czekać, aż zasady domyślne uruchomią zadanie w zaplanowanym czasie.You can start a backup now rather than wait for the default policy to run the job at the scheduled time. Pierwsze zadanie tworzenia kopii zapasowej tworzy punkt pełnego odzyskiwania.This first backup job creates a full recovery point. Każde zadanie tworzenia kopii zapasowej uruchomione po początkowej kopii zapasowej tworzy przyrostowe punkty odzyskiwania.Each backup job after this initial backup creates incremental recovery points. Przyrostowe punkty odzyskiwania są oszczędne pod względem czasu i miejsca w magazynie, ponieważ przesyłają wyłącznie zmiany wprowadzone od czasu ostatniej kopii zapasowej.Incremental recovery points are storage and time-efficient, as they only transfer changes made since the last backup.

 1. W oknie Kopia zapasowa maszyny wirtualnej wybierz pozycję Utwórz kopię zapasową teraz.On the Backup window for your VM, select Backup now.

  Wykonywanie natychmiastowej kopii zapasowej maszyny wirtualnej w witrynie Azure Portal

 2. Aby zaakceptować zasady przechowywania kopii zapasowych przez 30 dni, pozostaw domyślną datę w polu Przechowuj kopię zapasową do.To accept the backup retention policy of 30 days, leave the default Retain Backup Till date. Aby uruchomić zadanie, wybierz pozycję Kopia zapasowa.To start the job, select Backup.

Monitorowanie zadania tworzenia kopii zapasowejMonitor the backup job

W oknie Kopia zapasowa maszyny wirtualnej jest wyświetlany stan kopii zapasowej i liczba zakończonych punktów przywracania.In the Backup window for your VM, the status of the backup and number of completed restore points are shown. Po zakończeniu zadania tworzenia kopii zapasowej maszyny wirtualnej po prawej stronie okna Przegląd zostaną wyświetlone następujące informacje: Czas wykonania ostatniej kopii zapasowej, Najnowszy punkt przywracania i Najstarszy punkt przywracania.Once the VM backup job is complete, information on the Last backup time, Latest restore point, and Oldest restore point is shown on the right-hand side of the Overview window.

Czyszczenie wdrożeniaClean up deployment

Gdy ochrona maszyny wirtualnej nie jest już potrzebna, można ją wyłączyć i usunąć punkty przywracania oraz magazyn usługi Recovery Services, a następnie usunąć grupę zasobów i skojarzone zasoby maszyny wirtualnejWhen no longer needed, you can disable protection on the VM, remove the restore points and Recovery Services vault, then delete the resource group and associated VM resources

Jeśli zamierzasz kontynuować pracę z samouczkiem dotyczącym tworzenia kopii zapasowych, w którym objaśniono, jak przywracać dane dla maszyny wirtualnej, pomiń kroki opisane w tej sekcji i przejdź do sekcji Następne kroki.If you are going to continue on to a Backup tutorial that explains how to restore data for your VM, skip the steps in this section and go to Next steps.

 1. Wybierz pozycję Kopia zapasowa dla maszyny wirtualnej.Select the Backup option for your VM.

 2. Wybierz pozycję ...Więcej, aby wyświetlić dodatkowe opcje, a następnie wybierz pozycję Zatrzymaj tworzenie kopii zapasowej.Select ...More to show additional options, then choose Stop backup.

  Zatrzymywanie tworzenia kopii zapasowej maszyny wirtualnej w witrynie Azure Portal

 3. Wybierz polecenie Usuń dane kopii zapasowej z menu rozwijanego.Select Delete Backup Data from the drop-down menu.

 4. W oknie dialogowym Wpisywanie nazwy elementu kopii zapasowej wprowadź nazwę maszyny wirtualnej, np. myVM.In the Type the name of the Backup item dialog, enter your VM name, such as myVM. Wybierz pozycję Zatrzymaj tworzenie kopii zapasowej.Select Stop Backup.

  Po zatrzymaniu tworzenia kopii zapasowej maszyny wirtualnej i usunięciu punktów odzyskiwania, możesz usunąć grupę zasobów.Once the VM backup has been stopped and recovery points removed, you can delete the resource group. Jeśli użyto istniejącej maszyny wirtualnej, możesz pozostawić grupę zasobów i maszynę wirtualną.If you used an existing VM, you may wish to leave the resource group and VM in place.

 5. W menu po lewej stronie wybierz polecenie Grupy zasobów.In the menu on the left, select Resource groups.

 6. Z listy wybierz grupę zasobów.From the list, choose your resource group. Jeśli użyto poleceń szybkiego startu przykładowej maszyny wirtualnej, grupa zasobów ma nazwę myResourceGroup.If you used the sample VM quickstart commands, the resource group is named myResourceGroup.

 7. Wybierz pozycję Usuń grupę zasobów.Select Delete resource group. Aby potwierdzić, wprowadź nazwę grupy zasobów, a następnie wybierz pozycję Usuń.To confirm, enter the resource group name, then select Delete.

  Usuwanie grupy zasobów w witrynie Azure Portal

Następne krokiNext steps

W tym przewodniku Szybki start utworzono magazyn usługi Recovery Services, włączono ochronę maszyny wirtualnej i utworzono początkowy punkt odzyskiwania.In this quickstart, you created a Recovery Services vault, enabled protection on a VM, and created the initial recovery point. Aby dowiedzieć się więcej na temat usług Azure Backup i Recovery Services, przejdź do samouczków.To learn more about Azure Backup and Recovery Services, continue to the tutorials.