Tworzenie kopii zapasowych wielu maszyn wirtualnych za pomocą witryny Azure PortalUse Azure portal to back up multiple virtual machines

Kopie zapasowe danych na platformie Azure są przechowywane w zasobie platformy Azure nazywanym magazynem usługi Recovery Services.When you back up data in Azure, you store that data in an Azure resource called a Recovery Services vault. Zasób magazynu usługi Recovery Services jest dostępny w menu Ustawienia większości usług platformy Azure.The Recovery Services vault resource is available from the Settings menu of most Azure services. Integracja magazynu usługi Recovery Services w menu Ustawienia większości usług platformy Azure bardzo ułatwia tworzenie kopii zapasowych danych.The benefit of having the Recovery Services vault integrated into the Settings menu of most Azure services makes it very easy to back up data. Jednak praca z poszczególnymi bazami danych lub maszynami wirtualnymi w firmie jest niewygodna.However, individually working with each database or virtual machine in your business is tedious. Co zrobić, jeśli trzeba utworzyć kopię zapasową danych wszystkich maszyn wirtualnych w dziale lub w lokalizacji?What if you want to back up the data for all virtual machines in one department, or in one location? Można łatwo utworzyć kopię zapasową wielu maszyn wirtualnych, tworząc zasady tworzenia kopii zapasowych i stosując je do odpowiednich maszyn wirtualnych.It is easy to back up multiple virtual machines by creating a backup policy and applying that policy to the desired virtual machines. W tym samouczku wyjaśniono:This tutorial explains how to:

 • Tworzenie magazynu usługi Recovery ServicesCreate a Recovery Services vault
 • Definiowanie zasad tworzenia kopii zapasowychDefine a backup policy
 • Stosowanie zasad tworzenia kopii zapasowych w celu ochrony wielu maszyn wirtualnychApply the backup policy to protect multiple virtual machines
 • Wyzwalanie zadania tworzenia kopii zapasowej na żądanie dla chronionych maszyn wirtualnychTrigger an on-demand backup job for the protected virtual machines

Logowanie do witryny Azure PortalLog in to the Azure portal

Zaloguj się do witryny Azure Portal.Log in to the Azure portal.

Tworzenie magazynu usługi Recovery ServicesCreate a Recovery Services vault

Magazyn usługi Recovery Services zawiera dane kopii zapasowych i zasady tworzenia kopii zapasowych stosowane do chronionych maszyn wirtualnych.The Recovery Services vault contains the backup data, and the backup policy applied to the protected virtual machines. Tworzenie kopii zapasowych maszyn wirtualnych jest procesem lokalnym.Backing up virtual machines is a local process. Nie można utworzyć kopii maszyn wirtualnych z jednej lokalizacji w magazynie usługi Recovery Services w innej lokalizacji.You cannot back up a virtual machine from one location to a Recovery Services vault in another location. Z tego powodu w każdej lokalizacji platformy Azure zawierającej maszyny wirtualne, których kopie zapasowe mają być wykonywane, musi istnieć co najmniej jeden magazyn usługi Recovery Services.So, for each Azure location that has virtual machines to be backed up, at least one Recovery Services vault must exist in that location.

 1. W menu po lewej stronie wybierz pozycję Wszystkie usługi, a następnie na liście usług wpisz Recovery Services.On the left-hand menu, select All services and in the services list, type Recovery Services. Podczas pisania odbywa się filtrowanie listy zasobów.As you type, the list of resources filters. Gdy dostrzeżesz na liście pozycję magazynów usługi Recovery Services, wybierz ją, aby otworzyć menu magazynów usługi Recovery Services.When you see Recovery Services vaults in the list, select it to open the Recovery Services vaults menu.

  Otwieranie menu magazynu usługi Recovery Services

 2. W menu Magazyny usługi Recovery Services kliknij pozycję Dodaj, aby otworzyć menu magazynu usługi Recovery Services.In the Recovery Services vaults menu, click Add to open the Recovery Services vault menu.

  Otwieranie menu magazynu

 3. W menu Magazyn usługi Recovery Services:In the Recovery Services vault menu,

  • Wpisz myRecoveryServicesVault w polu Nazwa.Type myRecoveryServicesVault in Name.
  • Identyfikator bieżącej subskrypcji znajduje się w polu Subskrypcja.The current subscription ID appears in Subscription. Jeśli masz dodatkowe subskrypcje, możesz wybrać inną subskrypcję dla nowego magazynu.If you have additional subscriptions, you could choose another subscription for the new vault.
  • W sekcji Grupa zasobów wybierz pozycję Użyj istniejącej, a następnie pozycję myResourceGroup.For Resource group select Use existing and choose myResourceGroup. Jeśli grupa zasobów myResourceGroup nie istnieje, wybierz pozycję Utwórz nową i wpisz nazwę myResourceGroup.If myResourceGroup doesn't exist, select Create new and type myResourceGroup.
  • W menu rozwijanym Lokalizacja wybierz pozycję Europa Zachodnia.From the Location drop-down menu, choose West Europe.
  • Kliknij przycisk Utwórz, aby utworzyć magazyn usługi Recovery Services.Click Create to create your Recovery Services vault.

Magazyn usługi Recovery Services musi znajdować się w tej samej lokalizacji co chronione maszyny wirtualne.A Recovery Services vault must be in the same location as the virtual machines being protected. Jeśli Twoje maszyny wirtualne znajdują się w wielu regionach, utwórz magazyn usługi Recovery Services w każdym regionie.If you have virtual machines in multiple regions, create a Recovery Services vault in each region. W tym samouczku tworzony jest magazyn usługi Recovery Services w regionie Europa Zachodnia, ponieważ w tym właśnie regionie utworzono maszynę myVM (maszynę wirtualną utworzoną za pomocą przewodnika Szybki start).This tutorial creates a Recovery Services vault in West Europe because that is where myVM (the virtual machine created with the quickstart) was created.

Utworzenie magazynu usługi Recovery Services może potrwać kilka minut.It can take several minutes for the Recovery Services vault to be created. Monitoruj powiadomienia o stanie wyświetlane w prawej górnej części obszaru portalu.Monitor the status notifications in the upper right-hand area of the portal. Po utworzeniu magazynu pojawi się on na liście magazynów usługi Recovery Services.Once your vault is created, it appears in the list of Recovery Services vaults.

W przypadku tworzenia magazynu usługi Recovery Services ma on domyślnie magazyn geograficznie nadmiarowy.When you create a Recovery Services vault, by default the vault has geo-redundant storage. Aby zapewnić odporność danych, magazyn geograficznie nadmiarowy replikuje dane wielokrotnie w dwóch regionach platformy Azure.To provide data resiliency, geo-redundant storage replicates the data multiple times across two Azure regions.

Konfigurowanie zasad tworzenia kopii zapasowych, aby chronić maszyny wirtualneSet backup policy to protect VMs

Po utworzeniu magazynu usługi Recovery Services następnym krokiem jest skonfigurowanie magazynu pod kątem typu danych i ustawienie zasad tworzenia kopii zapasowych.After creating the Recovery Services vault, the next step is to configure the vault for the type of data, and to set the backup policy. Zasady tworzenia kopii zapasowych są harmonogramem określającym częstotliwość i czas tworzenia punktów odzyskiwania.Backup policy is the schedule for how often and when recovery points are taken. Zasady zawierają także zakres przechowywania dla punktów odzyskiwania.Policy also includes the retention range for the recovery points. W tym samouczku przyjmujemy, że firma jest kompleksem sportowym obejmującym hotel, stadion, restauracje oraz koncesje i chronione są dane na maszynach wirtualnych.For this tutorial let's assume your business is a sports complex with a hotel, stadium, and restaurants and concessions, and you are protecting the data on the virtual machines. Poniższe kroki pozwalają utworzyć zasady tworzenia kopii zapasowych danych finansowych.The following steps create a backup policy for the financial data.

 1. Wybierz magazyn myRecoveryServicesVault z listy magazynów usługi Recovery Services, aby otworzyć jego pulpit nawigacyjny.From the list of Recovery Services vaults, select myRecoveryServicesVault to open its dashboard.

  Otwieranie menu scenariusza

 2. W menu pulpitu nawigacyjnego magazynu kliknij pozycję Kopia zapasowa, aby otworzyć menu Kopia zapasowa.On the vault dashboard menu, click Backup to open the Backup menu.

 3. W menu Cel kopii zapasowej wybierz pozycję Azure z menu rozwijanego Gdzie jest uruchomione Twoje obciążenie.On the Backup Goal menu, in the Where is your workload running drop-down menu, choose Azure. Z listy rozwijanej Co ma zawierać kopia zapasowa wybierz pozycję Maszyna wirtualna, a następnie kliknij pozycję Kopia zapasowa.From the What do you want to backup drop-down, choose Virtual machine, and click Backup.

  Te akcje spowodują przygotowanie magazynu usługi Recovery Services do interakcji z maszyną wirtualną.These actions prepare the Recovery Services vault for interacting with a virtual machine. Magazyny usługi Recovery Services mają domyślne zasady tworzące punkt przywracania każdego dnia i przechowujące punkty przywracania przez 30 dni.Recovery Services vaults have a default policy that creates a restore point each day, and retains the restore points for 30 days.

  Otwieranie menu scenariusza

 4. Aby utworzyć nowe zasady, w menu zasad tworzenia kopii zapasowych z menu rozwijanego Wybierz zasady tworzenia kopii zapasowej wybierz pozycję Utwórz nowe.To create a new policy, on the Backup policy menu, from the Choose backup policy drop-down menu, select Create New.

  Wybieranie obciążenia

 5. W menu Zasady kopii zapasowych w polu Nazwa zasad wpisz Finance (Finansowe).In the Backup policy menu, for Policy Name type Finance. Wprowadź następujące zmiany dotyczące zasad tworzenia kopii zapasowych:Enter the following changes for the Backup policy:

  • W obszarze Częstotliwość tworzenia kopii zapasowych ustaw strefę czasową Czas środkowy.For Backup frequency set the timezone for Central Time. Ponieważ kompleks sportowy znajduje się w Teksasie, właściciel chce, aby czas był lokalny.Since the sports complex is in Texas, the owner wants the timing to be local. Pozostaw dla częstotliwości tworzenia kopii zapasowych ustawienie: codziennie o 3:30.Leave the backup frequency set to Daily at 3:30AM.

  • W obszarze Przechowywanie codziennego punktu kopii zapasowej ustaw okres 90 dni.For Retention of daily backup point, set the period to 90 days.

  • W obszarze Przechowywanie tygodniowego punktu kopii zapasowej użyj punktu przywracania Poniedziałek przechowywanego przez 52 tygodnie.For Retention of weekly backup point, use the Monday restore point and retain it for 52 weeks.

  • W obszarze Przechowywanie miesięcznego punktu kopii zapasowej użyj punktu przywracania od pierwszej niedzieli miesiąca przechowywanego przez 36 miesięcy.For Retention of monthly backup point, use the restore point from First Sunday of the month, and retain it for 36 months.

  • Anuluj wybór opcji Przechowywanie rocznego punktu kopii zapasowej.Deselect the Retention of yearly backup point option. Kierownik ds. finansów nie chce przechowywać danych dłużej niż 36 miesięcy.The leader of Finance doesn't want to keep data longer than 36 months.

  • Kliknij pozycję OK, aby utworzyć zasady kopii zapasowych.Click OK to create the backup policy.

   Wybieranie obciążenia

   Po utworzeniu zasad tworzenia kopii zapasowych należy skojarzyć je z maszynami wirtualnymi.After creating the backup policy, associate the policy with the virtual machines.

 6. W oknie dialogowym Wybieranie maszyn wirtualnych wybierz pozycję myVM i kliknij przycisk OK, aby wdrożyć zasady tworzenia kopii zapasowych dla maszyn wirtualnych.In the Select virtual machines dialog select myVM and click OK to deploy the backup policy to the virtual machines.

  Zostaną wyświetlone wszystkie maszyny wirtualne, które znajdują się w tej samej lokalizacji i nie są jeszcze skojarzone z żadnymi zasadami tworzenia kopii zapasowych.All virtual machines that are in the same location, and are not already associated with a backup policy, appear. Maszyny myVMH1 i myVMR1 są wybrane do skojarzenia z zasadami Finance (Finansowe).myVMH1 and myVMR1 are selected to be associated with the Finance policy.

  Wybieranie obciążenia

  Po ukończeniu wdrażania zostanie wyświetlone powiadomienie o pomyślnym ukończeniu wdrażania.When the deployment completes, you receive a notification that deployment successfully completed.

Początkowa kopia zapasowaInitial backup

Włączono tworzenie kopii zapasowych dla magazynów usługi Recovery Services, ale nie została utworzona początkowa kopia zapasowa.You have enabled backup for the Recovery Services vaults, but an initial backup has not been created. Jednym z najlepszych rozwiązań w zakresie odzyskiwania po awarii jest wyzwolenie tworzenia pierwszej kopii zapasowej w celu zapewnienia ochrony danych.It is a disaster recovery best practice to trigger the first backup, so that your data is protected.

Aby uruchomić zadanie tworzenia kopii zapasowej na żądanie:To run an on-demand backup job:

 1. Na pulpicie nawigacyjnym magazynu kliknij liczbę 3 w obszarze Elementy kopii zapasowej, aby otworzyć menu Elementy kopii zapasowej.On the vault dashboard, click 3 under Backup Items, to open the Backup Items menu.

  Ikona Ustawienia

  Zostanie otwarte menu Elementy kopii zapasowej.The Backup Items menu opens.

 2. W menu Elementy kopii zapasowej kliknij pozycję Maszyna wirtualna platformy Azure, aby otworzyć listę maszyn wirtualnych skojarzonych z magazynem.On the Backup Items menu, click Azure Virtual Machine to open the list of virtual machines associated with the vault.

  Ikona Ustawienia

  Zostanie otwarta lista Elementy kopii zapasowej.The Backup Items list opens.

  Zadanie tworzenia kopii zapasowej zostało wyzwolone

 3. Na liście Elementy kopii zapasowej kliknij przycisk z wielokropkiem ... , aby otworzyć menu kontekstowe.On the Backup Items list, click the ellipses ... to open the Context menu.

 4. W menu kontekstowym wybierz pozycję Utwórz teraz kopię zapasową.On the Context menu, select Backup now.

  Menu kontekstowe

  Zostanie otwarte menu Utwórz teraz kopię zapasową.The Backup Now menu opens.

 5. W menu Utwórz teraz kopię zapasową wprowadź ostatni dzień zachowania punktu odzyskiwania i kliknij pozycję Kopia zapasowa.On the Backup Now menu, enter the last day to retain the recovery point, and click Backup.

  Ustawianie ostatniego dnia okresu zachowywania punktu odzyskiwania w menu Utwórz teraz kopię zapasową

  Powiadomienia dotyczące wdrożenia informują o wyzwoleniu zadania tworzenia kopii zapasowej, dzięki czemu możesz monitorować postęp zadania na stronie zadań tworzenia kopii zapasowych.Deployment notifications let you know the backup job has been triggered, and that you can monitor the progress of the job on the Backup jobs page. W zależności od rozmiaru maszyny wirtualnej tworzenie początkowej kopii zapasowej może potrwać pewien czas.Depending on the size of your virtual machine, creating the initial backup may take a while.

  Po ukończeniu zadania tworzenia początkowej kopii zapasowej jego stan pojawi się w menu zadań kopii zapasowej.When the initial backup job completes, you can see its status in the Backup job menu. Zadanie tworzenia kopii zapasowej na żądanie spowodowało utworzenie początkowego punktu przywracania dla maszyny myVM.The on-demand backup job created the initial restore point for myVM. Jeśli chcesz utworzyć kopie zapasowe innych maszyn wirtualnych, powtórz te czynności dla każdej z nich.If you want to back up other virtual machines, repeat these steps for each virtual machine.

  Kafelek Zadania tworzenia kopii zapasowej

Oczyszczanie zasobówClean up resources

Jeśli planujesz kontynuowanie pracy z kolejnymi samouczkami, nie usuwaj zasobów utworzonych w tym samouczku.If you plan to continue on to work with subsequent tutorials, do not clean up the resources created in this tutorial. Jeśli nie planujesz kontynuowania pracy, wykonaj następujące czynności, aby usunąć wszystkie zasoby utworzone w witrynie Azure Portal w ramach tego samouczka.If you do not plan to continue, use the following steps to delete all resources created by this tutorial in the Azure portal.

 1. Na pulpicie nawigacyjnym magazynu myRecoveryServicesVault kliknij liczbę 3 w obszarze Elementy kopii zapasowej, aby otworzyć menu Elementy kopii zapasowej.On the myRecoveryServicesVault dashboard, click 3 under Backup Items, to open the Backup Items menu.

  Ikona Ustawienia

 2. W menu Elementy kopii zapasowej kliknij pozycję Maszyna wirtualna platformy Azure, aby otworzyć listę maszyn wirtualnych skojarzonych z magazynem.On the Backup Items menu, click Azure Virtual Machine to open the list of virtual machines associated with the vault.

  Ikona Ustawienia

  Zostanie otwarta lista Elementy kopii zapasowej.The Backup Items list opens.

 3. W menu Elementy kopii zapasowej kliknij przycisk z wielokropkiem, aby otworzyć menu kontekstowe.In the Backup Items menu, click the ellipsis to open the Context menu.

  Ikona Ustawienia

 4. W menu kontekstowym wybierz pozycję Zatrzymaj kopię zapasową, aby otworzyć menu Zatrzymaj kopię zapasową.On the context menu select Stop backup to open Stop Backup menu.

  Ikona Ustawienia

 5. W menu Zatrzymaj kopię zapasową wybierz górne menu rozwijane i wybierz pozycję Usuń dane kopii zapasowej.In the Stop Backup menu, select the upper drop-down menu and choose Delete Backup Data.

 6. W oknie dialogowym Wpisywanie nazwy elementu kopii zapasowej wpisz myVM.In the Type the name of the Backup item dialog, type myVM.

 7. Po zweryfikowaniu elementu kopii zapasowej (pojawi się znacznik wyboru) zostanie włączony przycisk Zatrzymaj kopię zapasową.Once the backup item is verified (a checkmark appears), Stop backup button is enabled. Kliknij przycisk Zatrzymaj kopię zapasową, aby zatrzymać zasady i usunąć punkty przywracania.Click Stop Backup to stop the policy and delete the restore points.

  kliknij przycisk Zatrzymaj kopię zapasową, aby usunąć magazyn

 8. W menu myRecoveryServicesVault kliknij pozycję Usuń.In the myRecoveryServicesVault menu, click Delete.

  kliknij przycisk Zatrzymaj kopię zapasową, aby usunąć magazyn

  Po usunięciu magazynu wrócisz do listy magazynów usługi Recovery Services.Once the vault is deleted, you return to the list of Recovery Services vaults.

Następne krokiNext steps

Podczas pracy z tym samouczkiem wykonano następujące czynności przy użyciu witryny Azure Portal:In this tutorial you used the Azure portal to:

 • Tworzenie magazynu usługi Recovery ServicesCreate a Recovery Services vault
 • Konfigurowanie magazynu pod kątem ochrony maszyn wirtualnychSet the vault to protect virtual machines
 • Tworzenie niestandardowych zasad tworzenia i przechowywania kopii zapasowychCreate a custom backup and retention policy
 • Przypisywanie zasad tworzenia kopii zapasowych w celu ochrony wielu maszyn wirtualnychAssign the policy to protect multiple virtual machines
 • Wyzwalanie tworzenia kopii zapasowej na żądanie dla maszyn wirtualnychTrigger an on-demand back up for virtual machines

Przejdź do następnego samouczka, aby przywrócić maszynę wirtualną platformy Azure z dysku.Continue to the next tutorial to restore an Azure virtual machine from disk.