Ocena obciążeń lokalnych pod kątem migracji do platformy AzureAssess on-premises workloads for migration to Azure

W tym artykule przedstawiono sposób, w jaki fikcyjna firma Contoso ocenia proces migracji aplikacji lokalnej na platformę Azure.This article shows how the fictional company Contoso assesses an on-premises app for migration to Azure. W przykładowym scenariuszu lokalna aplikacja SmartHotel360 firmy Contoso działa obecnie w oprogramowaniu VMware.In the example scenario, Contoso's on-premises SmartHotel360 app currently runs on VMware. Firma Contoso ocenia maszyny wirtualne aplikacji przy użyciu usługi Azure Migrate, a bazę danych programu SQL Server aplikacji przy użyciu narzędzia Data Migration Assistant.Contoso assesses the app's VMs using the Azure Migrate service, and the app's SQL Server database using Data Migration Assistant.

OmówienieOverview

Ponieważ Contoso rozważa migrację na platformę Azure, firma musi przeprowadzić ocenę techniczną i finansową, aby określić, czy lokalne obciążenia są dobrym kandydatami do migracji do chmury.As Contoso considers migrating to Azure, the company needs a technical and financial assessment to determine whether its on-premises workloads are good candidates for cloud migration. W szczególności zespół firmy Contoso chce ocenić zgodność maszyny i bazy danych na potrzeby migracji.In particular, the Contoso team wants to assess machine and database compatibility for migration. Oszacowane powinny zostać wydajność i koszty działania zasobów firmy Contoso na platformie Azure.It wants to estimate capacity and costs for running Contoso's resources in Azure.

Aby rozpocząć pracę i lepiej zrozumieć odpowiednie technologie, firma Contoso ocenia dwie ze swoich aplikacji lokalnych, które podsumowano w poniższej tabeli.To get started and to better understand the technologies involved, Contoso assesses two of its on-premises apps, summarized in the following table. Firma ocenia scenariusze migracji, w których następuje ponowne hostowanie i refaktoryzacja aplikacji na potrzeby migracji.The company assesses for migration scenarios that rehost and refactor apps for migration. Więcej informacji na temat ponownego hostowania i refaktoryzacji zawiera przegląd przykładów migracji.Learn more about rehosting and refactoring in the migration examples overview.

Nazwa aplikacjiApp name PlatformaPlatform Warstwy aplikacjiApp tiers SzczegółyDetails
SmartHotel360SmartHotel360

(zarządza wymaganiami firmy Contoso dotyczącymi podróży)(manages Contoso travel requirements)
Działa w systemie Windows z bazą danych SQL ServerRuns on Windows with a SQL Server database Aplikacja dwuwarstwowa.Two-tiered app. Frontonowa witryna internetowa ASP.NET działa na jednej maszynie wirtualnej (WEBVM), a program SQL Server działa na innej maszynie wirtualnej (SQLVM).The front-end ASP.NET website runs on one VM (WEBVM) and the SQL Server runs on another VM (SQLVM). Maszyny wirtualne VMware działają na hoście ESXi zarządzanym przez program vCenter Server.VMs are VMware, running on an ESXi host managed by vCenter Server.

Przykładową aplikację można pobrać z witryny GitHub.You can download the sample app from GitHub.
osTicketosTicket

(aplikacja dla pomocy technicznej firmy Contoso)(Contoso service desk app)
Działa w systemie Linux/Apache z zainstalowanym środowiskiem MySQL PHP (LAMP)Runs on Linux/Apache with MySQL PHP (LAMP) Aplikacja dwuwarstwowa.Two-tiered app. Frontonowa witryna internetowa napisana w języku PHP działa na jednej maszynie wirtualnej (OSTICKETWEB), a baza danych MySQL działa na innej maszynie wirtualnej (OSTICKETMYSQL).A front-end PHP website runs on one VM (OSTICKETWEB) and the MySQL database runs on another VM (OSTICKETMYSQL). Aplikacja jest używana przez aplikacje obsługi klientów do śledzenia problemów dotyczących pracowników wewnętrznych i klientów zewnętrznych.The app is used by customer service apps to track issues for internal employees and external customers.

Przykład można pobrać z witryny GitHub.You can download the sample from GitHub.

Bieżąca architekturaCurrent architecture

Na tym diagramie przedstawiono bieżącą infrastrukturę lokalną firmy Contoso:This diagram shows the current Contoso on-premises infrastructure:

Bieżąca architektura firmy Contoso

 • Firma Contoso ma jedno główne centrum danych.Contoso has one main datacenter. Centrum danych znajduje się w Nowym Jorku we wschodnich Stanach Zjednoczonych.The datacenter is located in the city of New York in the Eastern United States.
 • Firma Contoso ma trzy dodatkowe oddziały lokalne na terenie Stanów Zjednoczonych.Contoso has three additional local branches across the United States.
 • Główne centrum danych jest połączone z Internetem łączem światłowodowym Metro Ethernet (500 MB/s).The main datacenter is connected to the internet with a fiber Metro Ethernet connection (500 MBps).
 • Każdy oddział jest połączony lokalnie z Internetem przy użyciu połączeń klasy biznesowej z tunelami IPsec sieci VPN z głównym centrum danych.Each branch is connected locally to the internet by using business-class connections with IPsec VPN tunnels back to the main datacenter. Taka konfiguracja zapewnia trwałe połączenie całej sieci firmy Contoso i optymalizację łączności z Internetem.The setup allows Contoso's entire network to be permanently connected and optimizes internet connectivity.
 • Główne centrum danych jest w pełni zwirtualizowane przy użyciu oprogramowania VMware.The main datacenter is fully virtualized with VMware. Firma Contoso ma dwa hosty wirtualizacji ESXi 6.5, które są zarządzane za pomocą programu vCenter Server 6.5.Contoso has two ESXi 6.5 virtualization hosts that are managed by vCenter Server 6.5.
 • Do zarządzania tożsamościami firma Contoso używa usługi Active Directory.Contoso uses Active Directory for identity management. Serwery DNS firmy Contoso działają w sieci wewnętrznej.Contoso uses DNS servers on the internal network.
 • Kontrolery domeny w centrum danych działają na maszynach wirtualnych VMware.The domain controllers in the datacenter run on VMware VMs. Kontrolery domeny w lokalnych oddziałach działają na serwerach fizycznych.The domain controllers at local branches run on physical servers.

Cele biznesoweBusiness drivers

Zespół liderów IT firmy Contoso w ścisłej współpracy z partnerami biznesowymi firmy ustalił, co firma będzie chciała osiągnąć dzięki migracji:Contoso's IT leadership team has worked closely with the company's business partners to understand what the business wants to achieve with this migration:

 • Reagowanie na rosnące potrzeby biznesowe.Address business growth. Firma Contoso rozwija się.Contoso is growing. W związku z tym zwiększyło się obciążenie lokalnych systemów i infrastruktury firmy.As a result, pressure has increased on the company's on-premises systems and infrastructure.
 • Zwiększenie wydajności.Increase efficiency. Firma Contoso chce usunąć niepotrzebne procedury oraz usprawnić procesy dla swoich deweloperów i użytkowników.Contoso needs to remove unnecessary procedures and streamline processes for its developers and users. Firma chce, aby dział IT był szybki i nie tracił czasu ani pieniędzy, a firma mogła dzięki temu szybciej obsługiwać swoich klientów.The business needs IT to be fast and to not waste time or money, so the company can deliver faster on customer requirements.
 • Zwiększenie elastyczności.Increase agility. Firma Contoso chce lepiej odpowiadać na zapotrzebowania w branży.Contoso IT needs to be more responsive to the needs of the business. Chce być w stanie szybciej reagować na zamiany zachodzące na rynku, aby odnosić sukcesy w gospodarce światowej.It must be able to react faster than the changes that occur in the marketplace for the company to be successful in a global economy. Firma Contoso nie chce utrudniać pracy ani stać się przeszkodą biznesową.IT at Contoso must not get in the way or become a business blocker.
 • Skalowalność.Scale. W miarę rozwoju firmy Contoso jej dział IT musi zapewnić systemy, które będą mogły rosnąć w tym samym tempie.As the company's business grows successfully, Contoso IT must provide systems that can grow at the same pace.

Cele ocenyAssessment goals

Zespół ds. chmury firmy Contoso zidentyfikował cele oceny migracji:The Contoso cloud team has identified goals for its migration assessments:

 • Po migracji aplikacje na platformie Azure powinny mieć taką samą wydajność jak obecnie w lokalnym środowisku VMware firmy Contoso.After migration, apps in Azure should have the same performance capabilities that apps have today in Contoso's on-premises VMware environment. Przeniesienie do chmury nie oznacza, że wydajność aplikacji jest mniej istotna.Moving to the cloud doesn't mean that app performance is less critical.
 • Firma Contoso musi sprawdzić zgodność swoich aplikacji i baz danych z wymaganiami dotyczącymi platformy Azure.Contoso needs to understand the compatibility of its applications and databases with Azure requirements. Dla firmy Contoso ważne jest też zrozumienie opcji hostingu na platformie Azure.Contoso also needs to understand its hosting options in Azure.
 • Po przeniesieniu aplikacji do chmury administrowanie bazami danych firmy Contoso powinno zostać zminimalizowane.Contoso's database administration should be minimized after apps move to the cloud.
 • Specjaliści z firmy Contoso chcą poznać nie tylko opcje migracji, ale również koszty związane z infrastrukturą, które będzie trzeba ponosić po przejściu do chmury.Contoso wants to understand not only its migration options, but also the costs associated with the infrastructure after it moves to the cloud.

Narzędzia ocenyAssessment tools

Do oceny migracji firma Contoso używa narzędzi firmy Microsoft.Contoso uses Microsoft tools for its migration assessment. Narzędzia te są dopasowane do celów firmy i powinny dostarczyć firmie Contoso wszystkie niezbędne informacje.The tools align with the company's goals and should provide Contoso with all the information it needs.

TechnologiaTechnology OpisDescription KosztyCost
Data Migration AssistantData Migration Assistant Firma Contoso używa narzędzia Data Migration Assistant do oceny i wykrywania problemów ze zgodnością, które mogą mieć wpływ na funkcjonalność bazy danych na platformie Azure.Contoso uses Data Migration Assistant to assess and detect compatibility issues that might affect its database functionality in Azure. Narzędzie Data Migration Assistant ocenia równoważność funkcji między źródłowymi i docelowymi elementami SQL.Data Migration Assistant assesses feature parity between SQL sources and targets. Wynikiem działania tego narzędzia są zalecenia dotyczące poprawy wydajności i niezawodności.It recommends performance and reliability improvements. Narzędzie Data Migration Assistant można bezpłatnie pobrać.Data Migration Assistant is a free, downloadable tool.
Azure MigrateAzure Migrate Firma Contoso używa usługi Azure Migrate do oceny swoich maszyn wirtualnych VMware.Contoso uses the Azure Migrate service to assess its VMware VMs. Usługa Azure Migrate ocenia przydatność maszyn do migracji.Azure Migrate assesses the migration suitability of the machines. Dzięki tej usłudze można oszacować wymagany rozmiar i koszt działania na platformie Azure.It provides sizing and cost estimates for running in Azure. Od maja 2018 r. Azure Migrate jest usługą bezpłatną.As of May 2018, Azure Migrate is a free service.
Mapa usługiService Map Usługa Azure Migrate za pomocą rozwiązania Service Map przedstawia zależności między maszynami, które firma chce zmigrować.Azure Migrate uses Service Map to show dependencies between machines that the company wants to migrate. Rozwiązanie Service Map jest częścią dzienników usługi Azure Monitor.Service Map is part of Azure Monitor logs. Obecnie firma Contoso może używać rozwiązania Service Map przez 180 dni bez naliczania opłat.Currently, Contoso can use Service Map for 180 days without incurring charges.

W tym scenariuszu przedstawiciel firmy Contoso pobiera i uruchamia narzędzie Data Migration Assistant w celu oceny lokalnej bazy danych SQL Server pod kątem przydatności dla swojej aplikacji do obsługi podróży.In this scenario, Contoso downloads and runs Data Migration Assistant to assess the on-premises SQL Server database for its travel app. Za pomocą usługi Azure Migrate z mapowaniem zależności firma Contoso ocenia maszyny wirtualne aplikacji przed ich zmigrowaniem na platformę Azure.Contoso uses Azure Migrate with dependency mapping to assess the app VMs before migration to Azure.

Architektura do ocenyAssessment architecture

architekturę do oceny migracji

 • Contoso to fikcyjna nazwa reprezentująca typowe przedsiębiorstwo.Contoso is a fictional name that represents a typical enterprise organization.
 • Firma Contoso ma lokalne centrum danych (contoso-datacenter) i lokalne kontrolery domeny (CONTOSODC1 oraz CONTOSODC2).Contoso has an on-premises datacenter (contoso-datacenter) and on-premises domain controllers (CONTOSODC1, CONTOSODC2).
 • Maszyny wirtualne VMware znajdują się na hostach VMware ESXi w wersji 6.5 (contosohost1, contosohost2).VMware VMs are located on VMware ESXi hosts running version 6.5 (contosohost1, contosohost2).
 • Środowisko VMware jest zarządzane przez program vCenter Server 6.5 (vcenter.contoso.com uruchomiony na maszynie wirtualnej).The VMware environment is managed by vCenter Server 6.5 (vcenter.contoso.com, running on a VM).
 • Aplikacja do obsługi podróży SmartHotel360 ma następujące cechy:The SmartHotel360 travel app has these characteristics:
  • Aplikacja korzysta z dwóch maszyn wirtualnych VMware (WEBVM i SQLVM).The app is tiered across two VMware VMs (WEBVM and SQLVM).
  • Obie maszyny wirtualne znajdują się na hoście VMware ESXi contosohost1.contoso.com.The VMs are located on VMware ESXi host contosohost1.contoso.com.
  • Na maszynach wirtualnych jest uruchomiony system Windows Server 2008 R2 Datacenter z dodatkiem SP1.The VMs are running Windows Server 2008 R2 Datacenter with SP1.
 • Środowisko VMware jest zarządzane przez program vCenter Server (vcenter.contoso.com) uruchomiony na maszynie wirtualnej.The VMware environment is managed by vCenter Server (vcenter.contoso.com) running on a VM.
 • Aplikacja osTicket dla pomocy technicznej:The osTicket service desk app:
  • Ta aplikacja działa na dwóch maszynach wirtualnych (OSTICKETWEB i OSTICKETMYSQL).The app is tiered across two VMs (OSTICKETWEB and OSTICKETMYSQL).
  • Na maszynach wirtualnych jest uruchomiony system Ubuntu Linux Server 16.04-LTS.The VMs are running Ubuntu Linux Server 16.04-LTS.
  • Na maszynie wirtualnej OSTICKETWEB działa oprogramowanie Apache 2 i PHP 7.0.OSTICKETWEB is running Apache 2 and PHP 7.0.
  • Na maszynie wirtualnej OSTICKETMYSQL działa program MySQL 5.7.22.OSTICKETMYSQL is running MySQL 5.7.22.

Wymagania wstępnePrerequisites

Firma Contoso i inni użytkownicy muszą spełniać następujące wymagania wstępne dotyczące oceny:Contoso and other users must meet the following prerequisites for the assessment:

 • Uprawnienia właściciela lub współautora dla subskrypcji platformy Azure lub grupy zasobów w subskrypcji platformy Azure.Owner or Contributor permissions for the Azure subscription, or for a resource group in the Azure subscription.
 • Lokalne wystąpienie programu vCenter Server w wersji 6.5, 6.0 lub 5.5.An on-premises vCenter Server instance running version 6.5, 6.0, or 5.5.
 • Konto tylko do odczytu w programie vCenter Server lub uprawnienia do utworzenia takiego konta.A read-only account in vCenter Server, or permissions to create one.
 • Uprawnienia do utworzenia maszyny wirtualnej w wystąpieniu programu vCenter Server przy użyciu szablonu OVA.Permissions to create a VM on the vCenter Server instance by using an .ova template.
 • Co najmniej jeden host ESXi w wersji 5.5 lub nowszej.At least one ESXi host running version 5.5 or later.
 • Co najmniej dwie lokalne maszyny wirtualne VMware, w tym jedna z uruchomioną bazą danych programu SQL Server.At least two on-premises VMware VMs, one running a SQL Server database.
 • Uprawnienia do zainstalowania agentów usługi Azure Migrate na każdej maszynie wirtualnej.Permissions to install Azure Migrate agents on each VM.
 • Maszyny wirtualne powinny mieć bezpośrednie połączenie z Internetem.The VMs should have direct internet connectivity.
 • W pełni kwalifikowana nazwa domeny (FQDN) maszyny wirtualnej, na której działa wystąpienie SQL Server, na potrzeby oceny bazy danych.The fully qualified domain name (FQDN) of the VM running the SQL Server instance, for database assessment.
 • Zapora systemu Windows uruchomiona na maszynie wirtualnej programu SQL Server powinna zezwalać na połączenia zewnętrzne na porcie TCP 1433 (domyślnym).Windows Firewall running on the SQL Server VM should allow external connections on TCP port 1433 (default). Taka konfiguracja umożliwia narzędziu Data Migration Assistant nawiązanie połączenia.This setup allows Data Migration Assistant to connect.

Przegląd ocenyAssessment overview

Firma Contoso przeprowadza ocenę w następujący sposób:Here's how Contoso performs its assessment:

 • Krok 1. Pobieranie i Instalowanie Data Migration Assistant.Step 1: Download and install Data Migration Assistant. Przedstawiciel firmy Contoso przygotowuje narzędzie Data Migration Assistant do oceny lokalnej bazy danych SQL Server.Contoso prepares Data Migration Assistant for assessment of the on-premises SQL Server database.
 • Krok 2. Ocena bazy danych przy użyciu Data Migration Assistant.Step 2: Assess the database by using Data Migration Assistant. Przedstawiciel firmy Contoso uruchamia ocenę bazy danych i analizuje ją.Contoso runs and analyzes the database assessment.
 • Krok 3: przygotowanie do oceny maszyny wirtualnej przy użyciu Azure Migrate.Step 3: Prepare for VM assessment by using Azure Migrate. Przedstawiciel firmy Contoso konfiguruje konta lokalne i dostosowuje ustawienia programu VMware.Contoso sets up on-premises accounts and adjusts VMware settings.
 • Krok 4. odnajdywanie lokalnych maszyn wirtualnych przy użyciu Azure Migrate.Step 4: Discover on-premises VMs by using Azure Migrate. Przedstawiciel firmy Contoso tworzy maszynę wirtualną modułu zbierającego usługi Azure Migrate.Contoso creates an Azure Migrate collector VM. Następnie przedstawiciel firmy Contoso uruchamia moduł zbierający w celu odnalezienia maszyn wirtualnych do oceny.Then, Contoso runs the collector to discover VMs for assessment.
 • Krok 5. Przygotowanie do analizy zależności przy użyciu Azure Migrate.Step 5: Prepare for dependency analysis by using Azure Migrate. Przedstawiciel firmy Contoso instaluje agentów usługi Azure Migrate na maszynach wirtualnych, dzięki czemu można zobaczyć mapowanie zależności między maszynami wirtualnymi.Contoso installs Azure Migrate agents on the VMs, so the company can see dependency mapping between VMs.
 • Krok 6. Ocena maszyn wirtualnych przy użyciu Azure Migrate.Step 6: Assess the VMs by using Azure Migrate. Przedstawiciel firmy Contoso sprawdza zależności, grupuje maszyny wirtualne i uruchamia ocenę.Contoso checks dependencies, groups the VMs, and runs the assessment. Gdy ocena jest gotowa, przedstawiciel firmy Contoso analizuje ją pod kątem przygotowania do migracji.When the assessment is ready, Contoso analyzes the assessment in preparation for migration.
> [!NOTE]
> Assessments shouldn't just be limited to using tooling to discover information about your environment. You should also schedule time to speak to business owners, end users, and other members of the IT department to fully understand of what is happening in the environment and understand factors that tooling cannot tell you. 

Krok 1. Pobieranie i Instalowanie Data Migration AssistantStep 1: Download and install Data Migration Assistant

 1. Przedstawiciel firmy Contoso pobiera narzędzie Data Migration Assistant z Centrum pobierania Microsoft.Contoso downloads Data Migration Assistant from the Microsoft Download Center.
  • Narzędzie Data Migration Assistant można zainstalować na dowolnym komputerze, który może połączyć się z wystąpieniem programu SQL Server.Data Migration Assistant can be installed on any machine that can connect to the SQL Server instance. Nie trzeba go uruchamiać na maszynie programu SQL Server.Contoso doesn't need to run it on the SQL Server machine.
  • Narzędzia Data Migration Assistant nie należy uruchamiać na komputerze hostującym program SQL Server.Data Migration Assistant shouldn't be run on the SQL Server host machine.
 2. Przedstawiciel firmy Contoso uruchamia pobrany plik instalatora (DownloadMigrationAssistant.msi), aby rozpocząć instalację.Contoso runs the downloaded setup file (DownloadMigrationAssistant.msi) to begin the installation.
 3. Na stronie Finish (Zakończenie) przedstawiciel firmy Contoso wybiera pozycję Launch Microsoft Data Migration Assistant (Uruchom narzędzie Microsoft Data Migration Assistant) przed zakończeniem pracy kreatora.On the Finish page, Contoso selects Launch Microsoft Data Migration Assistant before finishing the wizard.

Krok 2. Uruchamianie i analizowanie oceny bazy danych dla SmartHotel360Step 2: Run and analyze the database assessment for SmartHotel360

Teraz firma Contoso może przeprowadzić ocenę lokalnej bazy danych SQL Server pod kątem aplikacji SmartHotel360.Now, Contoso can run an assessment to analyze its on-premises SQL Server database for the SmartHotel360 app.

 1. Z poziomu narzędzia Data Migration Assistant przedstawiciel firmy Contoso wybiera pozycję New (Nowy) > Assessment (Ocena), a następnie nadaje ocenie nazwę taką samą jak nazwa projektu.In Data Migration Assistant, Contoso selects New > Assessment, and then gives the assessment a project name.

 2. W obszarze Source server type, (Typ serwera źródłowego) przedstawiciel firmy Contoso wybiera pozycję SQL Server, a w obszarze Target Server type (Typ serwera docelowego) pozycję SQL Server on Azure Virtual Machines (Program SQL Server w usłudze Azure Virtual Machines)For Source server type, Contoso selects SQL Server and for Target Server type, Contoso selects SQL Server on Azure Virtual Machines

  Data Migration Assistant — wybór źródła

  Uwaga

  Obecnie narzędzie Data Migration Assistant nie obsługuje przeprowadzania oceny migracji do wystąpienia zarządzanego usługi Azure SQL Database.Currently, Data Migration Assistant doesn't support assessment for migrating to an Azure SQL Database Managed Instance. Aby obejść ten problem, firma Contoso używa programu SQL Server na maszynie wirtualnej platformy Azure jako tymczasowego obiektu docelowego dla oceny.As a workaround, Contoso uses SQL Server on an Azure VM as the supposed target for the assessment.

 3. W obszarze Select Target Version, (Wybierz wersję docelową) przedstawiciel firmy Contoso wybiera program SQL Server 2017 jako wersję docelową.In Select Target Version, Contoso selects SQL Server 2017 as the target version. Firma Contoso musi wybrać tę wersję, ponieważ jest to wersja używana przez wystąpienie zarządzane usługi SQL Database.Contoso needs to select this version because it's the version that's used by the SQL Database Managed Instance.

 4. Przedstawiciel firmy Contoso wybiera raporty, które ułatwiają odnajdywanie informacji dotyczących zgodności i nowych funkcji:Contoso selects reports to help it discover information about compatibility and new features:

  • Raport Compatibility issues (Problemy ze zgodnością) informuje o zmianach, które mogą uniemożliwić migrację lub które wymagają drobnych korekt przed migracją.Compatibility issues note changes that might break migration or that require a minor adjustment before migration. Ten raport zawiera przydatne dla firmy Contoso informacje o wszelkich obecnie używanych funkcjach, które są przestarzałe.This report keeps Contoso informed about any features currently in use that are deprecated. Problemy są uporządkowane według poziomu zgodności.Issues are organized by compatibility level.
  • Raport New feature recommendation (Zalecenia dotyczące nowych funkcji) informuje o nowych funkcjach docelowej platformy programu SQL Server, które można wykorzystać w bazie danych po zakończeniu migracji.New feature recommendation notes new features in the target SQL Server platform that can be used for the database after migration. Zalecenia dotyczące nowych funkcji są zorganizowane pod nagłówkami Performance (Wydajność), Security (Zabezpieczenia) i Storage (Magazyn).New feature recommendations are organized under the headings Performance, Security, and Storage.

  Data Migration Assistant — problemy ze zgodnością i nowe funkcje

 5. W oknie Connect to a server (Nawiązywanie połączenia z serwerem) przedstawiciel firmy Contoso wprowadza nazwę maszyny wirtualnej, na której uruchomiono bazę danych, i poświadczenia umożliwiające uzyskanie do niej dostępu.In Connect to a server, Contoso enters the name of the VM that's running the database and credentials to access it. Przedstawiciel firmy Contoso wybiera pozycję Trust server certificate (Certyfikat serwera zaufania), aby upewnić się, że maszyna wirtualna może uzyskać dostęp do programu SQL Server.Contoso selects Trust server certificate to make sure the VM can access SQL Server. Następnie przedstawiciel firmy Contoso wybiera pozycję Connect (Połącz).Then, Contoso selects Connect.

  Data Migration Assistant — nawiązywanie połączenia z serwerem

 6. W obszarze Add source (Dodaj źródło) przedstawiciel firmy Contoso dodaje bazę danych, która ma zostać oceniona, a następnie wybiera pozycję Next (Dalej), aby rozpocząć ocenę.In Add source, Contoso adds the database it wants to assess, and then selects Next to start the assessment.

 7. Tworzona jest ocena.The assessment is created.

  Data Migration Assistant — tworzenie oceny

 8. W obszarze Review results (Przegląd wyników) przedstawiciel firmy Contoso przegląda wyniki oceny.In Review results, Contoso views the assessment results.

Analizowanie oceny bazy danychAnalyze the database assessment

Wyniki są wyświetlane zaraz po ich udostępnieniu.Results are displayed as soon as they're available. Po rozwiązaniu problemów przedstawiciel firmy Contoso musi wybrać pozycję Restart assessment (Uruchom ocenę ponownie), aby ponownie uruchomić ocenę.If Contoso fixes issues, it must select Restart assessment to rerun the assessment.

 1. W raporcie Compatibility issues (Problemy ze zgodnością) przedstawiciel firmy Contoso sprawdza wszelkie problemy na każdym poziomie zgodności.In the Compatibility issues report, Contoso checks for any issues at each compatibility level. Poziomy zgodności są mapowane na wersje programu SQL Server w następujący sposób:Compatibility levels map to SQL Server versions as follows:

  • 100: SQL Server 2008/Azure SQL Database100: SQL Server 2008/Azure SQL Database
  • 110: SQL Server 2012/Azure SQL Database110: SQL Server 2012/Azure SQL Database
  • 120: SQL Server 2014/Azure SQL Database120: SQL Server 2014/Azure SQL Database
  • 130: SQL Server 2016/Azure SQL Database130: SQL Server 2016/Azure SQL Database
  • 140: SQL Server 2017/Azure SQL Database140: SQL Server 2017/Azure SQL Database

  Data Migration Assistant — raport dotyczący problemów ze zgodnością

 2. W raporcie Feature recommendations (Zalecenia dotyczące funkcji) przedstawiciel firmy Contoso sprawdza, jakie funkcje wydajności, zabezpieczeń i magazynu są zalecane po przeprowadzeniu migracji.In the Feature recommendations report, Contoso views performance, security, and storage features that the assessment recommends after migration. Zalecenia obejmują różne funkcje, w tym przetwarzanie OLTP danych w pamięci i indeksy magazynu kolumn, dynamiczne maskowanie danych, Stretch Database, Always Encrypted i Transparent Data Encryption.A variety of features are recommended, including In-Memory OLTP, columnstore indexes, Stretch Database, Always Encrypted, dynamic data masking, and transparent data encryption.

  Data Migration Assistant — raport z zaleceniami dotyczącymi funkcji

  Uwaga

  Przedstawiciel firmy Contoso powinien włączyć funkcję Transparent Data Encryption dla wszystkich baz danych SQL Server.Contoso should enable transparent data encryption for all SQL Server databases. Jest to szczególnie istotne, gdy baza danych znajduje się w chmurze, zamiast być hostowana w środowisku lokalnym.This is even more critical when a database is in the cloud than when it's hosted on-premises. Funkcję Transparent Data Encryption należy włączyć dopiero po migracji.Transparent data encryption should be enabled only after migration. Jeśli ta funkcja jest już włączona, przedstawiciel firmy Contoso musi przenieść certyfikat lub klucz asymetryczny do głównej bazy danych na serwerze docelowym.If transparent data encryption is already enabled, Contoso must move the certificate or asymmetric key to the master database of the target server. Dowiedz się, jak przenieść bazę danych chronioną przez funkcję Transparent Data Encryption do innego wystąpienia programu SQL Server.Learn how to move a transparent data encryption-protected database to another SQL Server instance.

 3. Przedstawiciel firmy Contoso może wyeksportować ocenę w formacie JSON lub CSV.Contoso can export the assessment in JSON or CSV format.

Uwaga

W przypadku ocen na dużą skalę:For large-scale assessments:

Krok 3. Przygotowanie do oceny maszyn wirtualnych za pomocą Azure MigrateStep 3: Prepare for VM assessment by using Azure Migrate

Przedstawiciel firmy Contoso musi utworzyć konto VMware, którego usługa Azure Migrate będzie mogła użyć do automatycznego odnajdywania maszyn wirtualnych na potrzeby oceny. Należy sprawdzić uprawnienia do tworzenia maszyny wirtualnej, ustawić poziom statystyk i zwrócić uwagę na porty, które muszą być otwarte.Contoso needs to create a VMware account that Azure Migrate can use to automatically discover VMs for assessment, verify rights to create a VM, note the ports that need to be opened, and set the statistics settings level.

Konfigurowanie konta VMwareSet up a VMware account

Funkcja odnajdywania maszyn wirtualnych wymaga konta tylko do odczytu w programie vCenter Server z następującymi właściwościami:VM discovery requires a read-only account in vCenter Server that has the following properties:

 • Typ użytkownika: Co najmniej użytkownik tylko do odczytu.User type: At least a read-only user.
 • Uprawnienia: W przypadku obiektu centrum danych zaznacz pole wyboru Propaguj do obiektów podrzędnych .Permissions: For the datacenter object, select the Propagate to Child Objects checkbox. W obszarze Role (Rola) wybierz pozycję Read-only (Tylko do odczytu).For Role, select Read-only.
 • Szczegóły: Użytkownik jest przypisany na poziomie centrum danych z dostępem do wszystkich obiektów w centrum danych.Details: The user is assigned at the datacenter level, with access to all objects in the datacenter.
 • Aby ograniczyć dostęp, przypisz rolę Brak dostępu z obiektem Propaguj do obiektu podrzędnego do obiektów podrzędnych (hostów vSphere, magazynów danych, maszyn wirtualnych i sieci).To restrict access, assign the No access role with the Propagate to child object to the child objects (vSphere hosts, data stores, VMs, and networks).

Weryfikowanie uprawnień do utworzenia maszyny wirtualnejVerify permissions to create a VM

Przedstawiciel firmy Contoso weryfikuje, czy ma uprawnienia do tworzenia maszyny wirtualnej, przez zaimportowanie pliku w formacie OVA.Contoso verifies that it has permissions to create a VM by importing a file in .ova format. Dowiedz się, jak utworzyć i przypisać rolę z uprawnieniami.Learn how to create and assign a role with privileges.

Weryfikowanie portówVerify ports

Ocena firmy Contoso korzysta z mapowania zależności.The Contoso assessment uses dependency mapping. Mapowanie zależności wymaga zainstalowania agenta na maszynach wirtualnych, które będą oceniane.Dependency mapping requires an agent to be installed on VMs that will be assessed. Agent musi mieć możliwość połączenia się z platformą Azure przez port TCP 443 na każdej maszynie wirtualnej.The agent must be able to connect to Azure from TCP port 443 on each VM. Dowiedz się więcej o wymaganiach dotyczących połączenia.Learn about connection requirements.

Krok 4. odnajdywanie maszyn wirtualnychStep 4: Discover VMs

Na potrzeby odnajdywania maszyn wirtualnych przedstawiciel firmy Contoso tworzy projekt usługi Azure Migrate.To discover VMs, Contoso creates an Azure Migrate project. Przedstawiciel firmy Contoso pobiera i konfiguruje maszynę wirtualną modułu zbierającego.Contoso downloads and sets up the collector VM. Następnie przedstawiciel firmy Contoso uruchamia moduł zbierający w celu odnalezienia lokalnych maszyn wirtualnych.Then, Contoso runs the collector to discover its on-premises VMs.

Tworzenie projektuCreate a project

Skonfiguruj nowy projekt usługi Azure Migrate w następujący sposób.Set up a new Azure Migrate project as follows.

 1. W witrynie Azure Portal > Wszystkie usługi znajdź pozycję Azure Migrate.In the Azure portal > All services, search for Azure Migrate.

 2. W obszarze Usługi wybierz pozycję Azure Migrate.Under Services, select Azure Migrate.

 3. W obszarze Przeglądw obszarze odnajdywanie, ocenianie i Migrowanie serwerówwybierz pozycję Oceń i Przeprowadź migrację serwerów.In Overview, under Discover, assess and migrate servers, select Assess and migrate servers.

  Azure Migrate — tworzenie projektu migracji

 4. W obszarze wprowadzeniewybierz pozycję Dodaj narzędzia.In Getting started, select Add tools.

 5. W obszarze Projekt migracjiwybierz subskrypcję platformy Azure i utwórz grupę zasobów, jeśli jej nie masz.In Migrate project, select your Azure subscription, and create a resource group if you don't have one.

 6. W obszarze *Szczegóły projektu określ nazwę projektu i lokalizację geograficzną, w której chcesz utworzyć projekt.In *Project Details, specify the project name, and the geography in which you want to create the project. Obsługiwane są Stany Zjednoczone, Azja, Europa, Australia, Zjednoczone Królestwo, Kanada, Indie i Japonia.United States, Asia, Europe, Australia, United Kingdom, Canada, India, and Japan are supported.

  • Lokalizacja geograficzna projektu jest używana wyłącznie do przechowywania metadanych zebranych z lokalnych maszyn wirtualnych.The project geography is used only to store the metadata gathered from on-premises VMs.
  • Podczas przeprowadzania migracji można wybrać dowolny region docelowy.You can select any target region when you run a migration.
 7. Wybierz opcję Dalej.Select Next.

 8. W narzędziu Wybierz ocenęwybierz pozycję Azure Migrate: Ocena serwera > dalej.In Select assessment tool, select Azure Migrate: Server Assessment > Next.

  Azure Migrate — narzędzie do oceny

 9. W obszarze Wybierz narzędzie migracji wybierz pozycję Pomiń na razie dodawanie narzędzia migracji > Dalej.In Select migration tool, select Skip adding a migration tool for now > Next.

 10. W oknie Recenzja + Dodawanie narzędziprzejrzyj ustawienia, a następnie wybierz pozycję Dodaj narzędzia.In Review + add tools, review the settings, then select Add tools.

 11. Zaczekaj kilka minut, aż projekt usługi Azure Migrate zostanie wdrożony.Wait a few minutes for the Azure Migrate project to deploy. Nastąpi przekierowanie do strony projektu.You'll be taken to the project page. Jeśli nie widzisz projektu, możesz uzyskać do niego dostęp z obszaru Serwery na pulpicie nawigacyjnym usługi Azure Migrate.If you don't see the project, you can access it from Servers in the Azure Migrate dashboard.

Pobieranie urządzenia modułu zbierającegoDownload the collector appliance

 1. W obszarze cele migracji > serwery > Azure Migrate: Ocena serwera, wybierz pozycję odkryj.In Migration Goals > Servers > Azure Migrate: Server Assessment, select Discover.

 2. W obszarze odnajdywanie maszyn > są zwirtualizowane maszyny? wybierz opcję tak, za pomocą funkcji hypervisor VMware vSphere.In Discover machines > Are your machines virtualized?, select Yes, with VMware vSphere hypervisor.

 3. Wybierz pozycję Pobierz , aby pobrać. Plik szablonu komórki jajowe.Select Download to download the .OVA template file.

  Azure Migrate — pobieranie modułu zbierającego

Weryfikowanie urządzenia modułu zbierającegoVerify the collector appliance

Przed wdrożeniem maszyny wirtualnej przedstawiciel firmy Contoso sprawdza zabezpieczenia pliku OVA:Before deploying the VM, Contoso checks that the OVA file is secure:

 1. Na komputerze, na którym plik został pobrany, przedstawiciel firmy Contoso otwiera okno wiersza polecenia administratora.On the machine on which the file was downloaded, Contoso opens an administrator Command Prompt window.

 2. Następnie uruchamia następujące polecenie, aby wygenerować wartość skrótu dla pliku OVA:Contoso runs the following command to generate the hash for the OVA file:

  C:\>CertUtil -HashFile <file_location> [Hashing Algorithm]

  Przykład:Example:

  C:\>CertUtil -HashFile C:\AzureMigrate\AzureMigrate.ova SHA256

 3. Wygenerowany skrót powinien być zgodny z wartościami skrótu opisanymi w sekcji Weryfikowanie zabezpieczeń w artykule Ocena maszyn wirtualnych VMware na potrzeby migracji .The generated hash should match the hash values listed in the Verify security section of the Assess VMware VMs for migration tutorial.

Tworzenie urządzenia modułu zbierającegoCreate the collector appliance

Teraz przedstawiciel firmy Contoso może zaimportować pobrany plik do wystąpienia programu vCenter Server i zaprowizować maszynę wirtualną urządzenia modułu zbierającego:Now, Contoso can import the downloaded file to the vCenter Server instance and provision the collector appliance VM:

 1. W konsoli klienta vSphere przedstawiciel firmy Contoso wybiera pozycję File (Plik) > Deploy OVF Template (Wdróż szablon OVF).In the vSphere Client console, Contoso selects File > Deploy OVF Template.

  Klient internetowy programu vSphere — wdrażanie szablonu OVF

 2. W kreatorze wdrażania szablonu OVF przedstawiciel firmy Contoso wybiera pozycję Source (Źródło), a następnie określa lokalizację pliku OVA.In the Deploy OVF Template Wizard, Contoso selects Source, and then specifies the location of the OVA file.

 3. W polu Name and Location (Nazwa i lokalizacja) przedstawiciel firmy Contoso określa nazwę wyświetlaną dla maszyny wirtualnej modułu zbierającego.In Name and Location, Contoso specifies a display name for the collector VM. Następnie wybiera lokalizację magazynu, w którym będzie hostowana maszyna wirtualna.Then, it selects the inventory location in which to host the VM. Przedstawiciel firmy Contoso określa również host lub klaster, na którym będzie uruchamiane urządzenie modułu zbierającego.Contoso also specifies the host or cluster on which to run the collector appliance.

 4. W obszarze Storage (Magazyn) przedstawiciel firmy Contoso określa lokalizację magazynu.In Storage, Contoso specifies the storage location. W polu Disk Format (Format dysku) przedstawiciel firmy Contoso wybiera sposób aprowizowania magazynu.In Disk Format, Contoso selects how it wants to provision the storage.

 5. W obszarze Network Mapping (Mapowanie sieci) przedstawiciel firmy Contoso określa sieć, w której ma zostać nawiązane połączenie z maszyną wirtualną modułu zbierającego.In Network Mapping, Contoso specifies the network in which to connect the collector VM. Sieć musi mieć połączenie z Internetem w celu wysyłania metadanych do platformy Azure.The network needs internet connectivity to send metadata to Azure.

 6. Przedstawiciel firmy Contoso przegląda ustawienia, a następnie wybiera pozycję Power on after deployment (Włącz po zakończeniu wdrażania) > Finish (Zakończ).Contoso reviews the settings, and then selects Power on after deployment > Finish. Po utworzeniu urządzenia zostaje wyświetlony komunikat potwierdzający pomyślne zakończenie operacji.A message that confirms successful completion appears when the appliance is created.

Uruchamianie modułu zbierającego w celu odnalezienia maszyn wirtualnychRun the collector to discover VMs

Teraz przedstawiciel firmy Contoso uruchamia moduł zbierający w celu odnalezienia maszyn wirtualnych.Now, Contoso runs the collector to discover VMs. Aktualnie moduł zbierający obsługuje wyłącznie Angielski (Stany Zjednoczone) jako język systemu operacyjnego i język interfejsu modułu zbierającego.Currently, the collector currently supports only English (United States) as the operating system language and collector interface language.

 1. W konsoli klienta vSphere przedstawiciel firmy Contoso wybiera pozycję Open Console (Otwórz konsolę).In the vSphere Client console, Contoso selects Open Console. Przedstawiciel firmy Contoso określa i akceptuje postanowienia licencyjne oraz preferencje dotyczące haseł dla maszyny wirtualnej modułu zbierającego.Contoso specifies the accepts the licensing terms, and password preferences for the collector VM.

 2. Na pulpicie firma Contoso wybiera skrót do Menedżera konfiguracji urządzenia platformy Microsoft Azure.On the desktop, Contoso selects the Microsoft Azure Appliance Configuration Manager shortcut.

  Konsola klienta vSphere — skrót do modułu zbierającego

 3. W usłudze Azure Migrate Collector przedstawiciel firmy Contoso wybiera pozycję Skonfiguruj wymagania wstępne.In Azure Migrate Collector, Contoso selects Set up prerequisites. Przedstawiciel firmy Contoso akceptuje postanowienia licencyjne i zapoznaje się z informacjami innych firm.Contoso accepts the license terms and reads the third-party information.

 4. Moduł zbierający sprawdza, czy maszyna wirtualna ma dostęp do Internetu, czy jest zsynchronizowany czas oraz czy jest uruchomiona usługa modułu zbierającego.The collector checks that the VM has internet access, that the time is synced, and that the collector service is running. (Usługa modułu zbierającego jest instalowana domyślnie na maszynie wirtualnej). Firma Contoso instaluje również zestaw SDK tworzenia dysków wirtualnych VMware vSphere.(The collector service is installed by default on the VM.) Contoso also installs the VMware vSphere Virtual Disk Development Kit.

  Uwaga

  Przyjęto tu założenie, że maszyna wirtualna ma bezpośredni dostęp do Internetu, bez serwera proxy.It's assumed that the VM has direct access to the internet without using a proxy.

  Azure Migrate Collector — sprawdzanie wymagań wstępnych

 5. Zaloguj się do konta platformy Azure i wybierz wcześniej utworzoną subskrypcję oraz projekt usługi Migrate.Login to you Azure account and select the subscription and Migrate project you created earlier. Wprowadź również nazwę urządzenia , aby można było je zidentyfikować w Azure Portal.Also enter a name for the appliance so you can identify it in the Azure portal.

 6. W oknie Określanie szczegółów programu vCenter Server przedstawiciel firmy Contoso wprowadza nazwę (FQDN) lub adres IP wystąpienia programu vCenter Server i poświadczenia tylko do odczytu używane do odnajdywania.In Specify vCenter Server details, Contoso enters the name (FQDN) or IP address of the vCenter Server instance and the read-only credentials used for discovery.

 7. Przedstawiciel firmy Contoso wybiera zakres odnajdowania maszyn wirtualnych.Contoso selects a scope for VM discovery. Moduł zbierający może odnajdywać tylko maszyny wirtualne znajdujące się w określonym zakresie.The collector can discover only VMs that are within the specified scope. Zakresem może być określony folder, centrum danych albo klaster.The scope can be set to a specific folder, datacenter, or cluster.

  Określanie szczegółów programu vCenter Server

 8. Moduł zbierający zacznie teraz odnajdywać i zbierać informacje o środowisku firmy Contoso.The collector will now start to discovery and collect information about the Contoso environment.

  Wyświetlanie postępu zbierania

Weryfikowanie maszyn wirtualnych w portaluVerify VMs in the portal

Po zakończeniu zbierania przedstawiciel firmy Contoso sprawdza, czy maszyny wirtualne są widoczne w portalu:When collection is finished, Contoso checks that the VMs appear in the portal:

 1. W projekcie usługi Azure Migrate przedstawiciel firmy Contoso wybiera pozycję Serwery > Odnalezione serwery.In the Azure Migrate project, Contoso selects Servers > Discovered Servers. Przedstawiciel firmy Contoso sprawdza, czy są widoczne maszyny wirtualne, które powinny zostać odnalezione.Contoso checks that the VMs that it wants to discover are shown.

  Azure Migrate — odnalezione maszyny

 2. Obecnie maszyny nie mają zainstalowanych agentów usługi Azure Migrate.Currently, the machines don't have the Azure Migrate agents installed. Przedstawiciel firmy Contoso musi zainstalować agentów, aby wyświetlić zależności.Contoso must install the agents to view dependencies.

  Azure Migrate — wymagana jest Instalacja agenta

Krok 5. Przygotowanie do analizy zależnościStep 5: Prepare for dependency analysis

Aby wyświetlić zależności między maszynami wirtualnymi, które mają zostać ocenione, przedstawiciel firmy Contoso pobiera i instaluje agentów na maszynach wirtualnych aplikacji.To view dependencies between VMs that it wants to assess, Contoso downloads and installs agents on the app VMs. Przedstawiciel firmy Contoso instaluje agentów na wszystkich maszynach wirtualnych swoich aplikacji, zarówno dla systemu Windows, jak i Linux.Contoso installs agents on all VMs for its apps, both for Windows and Linux.

Tworzenie migawkiTake a snapshot

Aby zachować kopię maszyn wirtualnych przed ich zmodyfikowaniem, przedstawiciel firmy Contoso tworzy migawkę przed zainstalowaniem agentów.To keep a copy of the VMs before modifying them, Contoso takes a snapshot before the agents are installed.

Migawka maszyny

Pobieranie i instalowanie agentów maszyny wirtualnejDownload and install the VM agents

 1. W obszarze Maszyny przedstawiciel firmy Contoso wybiera maszynę.In Machines, Contoso selects the machine. W kolumnie Zależności przedstawiciel firmy Contoso wybiera pozycję Wymaga instalacji.In the Dependencies column, Contoso selects Requires installation.

 2. W okienku Odnajdź maszyny przedstawiciel firmy Contoso wykonuje następujące czynności:In the Discover machines pane, Contoso:

  • Pobiera Microsoft Monitoring Agent (MMA) i agenta zależności Microsoft dla każdej maszyny wirtualnej z systemem Windows.Downloads the Microsoft Monitoring Agent (MMA) and the Microsoft Dependency agent for each Windows VM.
  • Pobiera MMA i agenta zależności dla każdej maszyny wirtualnej z systemem Linux.Downloads the MMA and Dependency agent for each Linux VM.
 3. Przedstawiciel firmy Contoso kopiuje identyfikator i klucz obszaru roboczego.Contoso copies the workspace ID and key. Identyfikator i klucz obszaru roboczego będzie potrzebny podczas instalowania agenta MMA.Contoso needs the workspace ID and key when it installs the MMA.

  Pobieranie agenta

Instalowanie agentów na maszynach wirtualnych z systemem WindowsInstall the agents on Windows VMs

Przedstawiciel firmy Contoso uruchamia instalację na każdej maszynie wirtualnej.Contoso runs the installation on each VM.

Instalowanie agentów MMA na maszynach wirtualnych z systemem WindowsInstall the MMA on Windows VMs

 1. Przedstawiciel firmy Contoso klika dwukrotnie pobranego agenta.Contoso double-clicks the downloaded agent.

 2. Na stronie Folder docelowy przedstawiciel firmy Contoso pozostawia domyślny folder instalacji, a następnie wybiera pozycję Dalej.In Destination Folder, Contoso keeps the default installation folder, and then selects Next.

 3. W obszarze Opcje instalacji agenta przedstawiciel firmy Contoso wybiera pozycję Połącz agenta z usługą Azure Log Analytics > Dalej.In Agent Setup Options, Contoso selects Connect the agent to Azure Log Analytics > Next.

  Konfiguracja agenta Microsoft Monitoring Agent — opcje instalacji agenta

 4. W obszarze Azure Log Analytics przedstawiciel firmy Contoso wkleja identyfikator i klucz obszaru roboczego skopiowane z portalu.In Azure Log Analytics, Contoso pastes the workspace ID and key that it copied from the portal.

  Konfiguracja agenta Microsoft Monitoring Agent — Azure Log Analytics

 5. W okienku Gotowe do instalacji przedstawiciel firmy Contoso instaluje agenta MMA.In Ready to Install, Contoso installs the MMA.

Instalowanie Agenta zależności na maszynach wirtualnych z systemem WindowsInstall the Dependency agent on Windows VMs

 1. Contoso klika dwukrotnie pobranego agenta zależności.Contoso double-clicks the downloaded Dependency agent.

 2. Następnie akceptuje postanowienia licencyjne i czeka na zakończenie instalacji.Contoso accepts the license terms and waits for the installation to finish.

  Konfiguracja Agent zależności — Instalowanie

Instalowanie agentów na maszynach wirtualnych z systemem LinuxInstall the agents on Linux VMs

Przedstawiciel firmy Contoso uruchamia instalację na każdej maszynie wirtualnej.Contoso runs the installation on each VM.

Instalowanie agentów MMA na maszynach wirtualnych z systemem LinuxInstall the MMA on Linux VMs

 1. Przedstawiciel firmy Contoso instaluje bibliotekę ctypes języka Python na każdej maszynie wirtualnej za pomocą następującego polecenia:Contoso installs the Python ctypes library on each VM by using the following command:

  sudo apt-get install python-ctypeslib

 2. Przedstawiciel firmy Contoso musi uruchomić to polecenie, aby zainstalować agenta MMA jako użytkownik główny.Contoso must run the command to install the MMA agent as root. Aby stać się użytkownikiem głównym, przedstawiciel firmy Contoso uruchamia następujące polecenie, a następnie wprowadza hasło główne:To become root, Contoso runs the following command, and then enters the root password:

  sudo -i

 3. Przedstawiciel firmy Contoso instaluje agenta MMA w następujący sposób:Contoso installs the MMA:

  • Przedstawiciel firmy Contoso wprowadza identyfikator i klucz obszaru roboczego w poleceniu.Contoso enters the workspace ID and key in the command.
  • Polecenia są przeznaczone dla środowiska 64-bitowego.Commands are for 64-bit.
  • Identyfikator obszaru roboczego i klucz podstawowy znajdują się w obszarze roboczym usługi Log Analytics w witrynie Azure Portal.The workspace ID and primary key are located in the Log Analytics workspace in the Azure portal. Wybierz pozycję Ustawienia, a następnie kartę Połączone źródła.Select Settings, and then select the Connected Sources tab.
  • Uruchom następujące polecenia, aby pobrać agenta usługi Log Analytics, zweryfikować sumę kontrolną i zainstalować oraz dołączyć agenta:Run the following commands to download the Log Analytics agent, validate the checksum, and install and onboard the agent:

  wget https://raw.githubusercontent.com/Microsoft/OMS-Agent-for-Linux/master/installer/scripts/onboard_agent.sh && sh onboard_agent.sh -w 6b7fcaff-7efb-4356-ae06-516cacf5e25d -s k7gAMAw5Bk8pFVUTZKmk2lG4eUciswzWfYLDTxGcD8pcyc4oT8c6ZRgsMy3MmsQSHuSOcmBUsCjoRiG2x9A8Mg==

Instalowanie Agenta zależności na maszynach wirtualnych z systemem LinuxInstall the Dependency Agent on Linux VMs

Po zainstalowaniu MMA firmy Contoso instaluje agenta zależności na maszynach wirtualnych z systemem Linux:After the MMA is installed, Contoso installs the Dependency agent on the Linux VMs:

 1. Agent zależności jest instalowany na komputerach z systemem Linux przy użyciu InstallDependencyAgent-Linux64. bin, skryptu powłoki, który ma samowyodrębniający się plik binarny.The Dependency agent is installed on Linux computers by using InstallDependencyAgent-Linux64.bin, a shell script that has a self-extracting binary. Przedstawiciel firmy Contoso uruchamia ten plik przy użyciu polecenia sh lub dodaje uprawnienia do wykonywania do samego pliku.Contoso runs the file by using sh, or it adds execute permissions to the file itself.

 2. Firma Contoso instaluje agenta zależności systemu Linux jako element główny:Contoso installs the Linux Dependency agent as root:

  wget --content-disposition https://aka.ms/dependencyagentlinux -O InstallDependencyAgent-Linux64.bin && sudo sh InstallDependencyAgent-Linux64.bin -s

Krok 6. Uruchamianie i analizowanie oceny maszyny wirtualnejStep 6: Run and analyze the VM assessment

Przedstawiciel firmy Contoso może teraz sprawdzić zależności maszyny i utworzyć grupę.Contoso can now verify machine dependencies and create a group. Następnie uruchamia ocenę dla grupy.Then, it runs the assessment for the group.

Sprawdzanie zależności i tworzenie grupyVerify dependencies and create a group

 1. Aby określić, które maszyny mają być analizowane, przedstawiciel firmy Contoso wybiera pozycję Wyświetl zależności.To determine which machines to analyze, Contoso selects View Dependencies.

  Azure Migrate — wyświetlanie zależności maszyn

 2. W przypadku maszyny SQLVM mapa zależności zawiera następujące informacje:For SQLVM, the dependency map shows the following details:

  • Grupy procesów lub procesy z aktywnymi połączeniami sieciowymi uruchomione na maszynie SQLVM w określonym przedziale czasu (domyślnie przez godzinę).Process groups or processes that have active network connections running on SQLVM during the specified time period (an hour, by default).
  • Połączenia przychodzące TCP (klienta) do wszystkich zależnych maszyn i połączenia wychodzące TCP (serwera) z wszystkich zależnych maszyn.Inbound (client) and outbound (server) TCP connections to and from all dependent machines.
  • Maszyny zależne z zainstalowanymi agentami usługi Azure Migrate są wyświetlane jako osobne pola.Dependent machines that have the Azure Migrate agents installed are shown as separate boxes.
  • W przypadku maszyn bez zainstalowanych agentów są wyświetlane informacje o porcie i adresie IP.Machines that don't have the agents installed show port and IP address information.
 3. W przypadku maszyn z zainstalowanym agentem (WEBVM) przedstawiciel firmy Contoso wybiera pole komputera, aby wyświetlić więcej informacji.For machines that have the agent installed (WEBVM), Contoso selects the machine box to view more information. Informacje obejmują nazwę FQDN, system operacyjny i adres MAC.The information includes the FQDN, operating system, and MAC address.

  Azure Migrate — wyświetlanie zależności grupy

 4. Przedstawiciel firmy Contoso wybiera maszyny wirtualne, które mają zostać dodane do grupy (SQLVM i WEBVM).Contoso selects the VMs to add to the group (SQLVM and WEBVM). Firma Contoso utrzymuje klucz Ctrl podczas klikania, aby wybrać wiele maszyn wirtualnych.Contoso holds the Ctrl key while clicking to select multiple VMs.

 5. Przedstawiciel firmy Contoso wybiera pozycję Utwórz grupę, a następnie wprowadza nazwę (smarthotelapp).Contoso selects Create Group, and then enters a name (smarthotelapp).

  Uwaga

  Aby wyświetlić bardziej szczegółowe zależności, możesz rozszerzyć zakres czasu.To view more granular dependencies, you can expand the time range. Możesz wybrać przedział lub datę początkową i datę końcową.You can select a specific duration or select start and end dates.

Uruchamianie ocenyRun an assessment

 1. W okienku Grupy przedstawiciel firmy Contoso otwiera grupę (smarthotelapp), a następnie wybiera pozycję Utwórz ocenę.In Groups, Contoso opens the group (smarthotelapp), and then selects Create assessment.

  Azure Migrate — tworzenie oceny

 2. Aby wyświetlić ocenę, przedstawiciel firmy Contoso wybiera pozycję Zarządzaj > Oceny.To view the assessment, Contoso selects Manage > Assessments.

Przedstawiciel firmy Contoso korzysta z domyślnych ustawień oceny, ale możesz je dostosować.Contoso uses the default assessment settings, but you can customize settings.

Analizowanie oceny maszyny wirtualnejAnalyze the VM assessment

Ocena usługi Azure Migrate zawiera informacje dotyczące zgodności środowiska lokalnego z platformą Azure, sugerowanych rozmiarów maszyn wirtualnych platformy Azure oraz szacowanych miesięcznych kosztów platformy Azure.An Azure Migrate assessment includes information about the compatibility of on-premises with Azure, suggested right-sizing for Azure VM, and estimated monthly Azure costs.

Azure Migrate — raport z oceny

Przegląd oceny zaufaniaReview confidence rating

Azure Migrate — wyświetlanie oceny

Ocena zaufania jest reprezentowana przez gwiazdki (od 1 do 5). 1 gwiazdka to ocena najniższa, a 5 gwiazdek to ocena najwyższa.An assessment has a confidence rating of from 1 star to 5 stars (1 star is the lowest and 5 stars is the highest).

 • Ocena zaufania jest przypisana do oceny na podstawie dostępności punktów danych potrzebnych do obliczenia oceny.The confidence rating is assigned to an assessment based on the availability of data points that are needed to compute the assessment.

 • Pomaga to oszacować niezawodność zaleceń dotyczących rozmiarów udostępnianych przez usługę Azure Migrate.The rating helps you estimate the reliability of the size recommendations that are provided by Azure Migrate.

 • Ocena zaufania jest przydatna podczas ustalania rozmiaru na podstawie wydajności.The confidence rating is useful when you are doing performance-based sizing. Usługa Azure Migrate może nie dysponować wystarczającą liczbą punktów danych, aby móc ustalić rozmiar na podstawie użycia.Azure Migrate might not have enough data points for utilization-based sizing. W przypadku ustalania rozmiaru jako lokalnego ocena zaufania to zawsze 5 gwiazdek, ponieważ usługa Azure Migrate ma wszystkie punkty danych, których potrzebuje do ustalenia rozmiaru maszyny wirtualnej.For as on-premises sizing, the confidence rating is always 5 stars because Azure Migrate has all the data points it needs to size the VM.

 • W zależności od wartości procentowej dostępnych punktów danych ocenę zaufania dla oceny określa:Depending on the percentage of data points available, the confidence rating for the assessment is provided:

  Dostępność punktów danychAvailability of data points Ocena zaufaniaConfidence rating
  0%–20%0%-20% 1 gwiazdka1 star
  21%–40%21%-40% 2 gwiazdki2 stars
  41%–60%41%-60% 3 gwiazdki3 stars
  61%–80%61%-80% 4 gwiazdki4 stars
  81%–100%81%-100% 5 gwiazdek5 stars

Sprawdzanie gotowości na platformę AzureVerify Azure readiness

Azure Migrate — gotowość do oceny

Raport z oceny zawiera podsumowane informacje w tabeli.The assessment report shows the information that's summarized in the table. Do wyświetlenia treści dotyczącej ustalania rozmiaru na podstawie wydajności usługa Azure Migrate potrzebuje następujących informacji.To show performance-based sizing, Azure Migrate needs the following information. Jeśli nie można zebrać tych informacji, ocena rozmiarów może być niedokładna.If the information can't be collected, sizing assessment might not be accurate.

 • Dane użycia procesora CPU i pamięci.Utilization data for CPU and memory.
 • Liczba operacji we/wy na sekundę i przepływność dla każdego dysku podłączonego do maszyny wirtualnej.Read/write IOPS and throughput for each disk attached to the VM.
 • Informacje o ruchu wchodzącym/wychodzącym dla każdej karty sieciowej podłączonej do maszyny wirtualnej.Network in/out information for each network adapter attached to the VM.
UstawienieSetting WskazanieIndication SzczegółyDetails
Gotowość maszyny wirtualnej platformy AzureAzure VM readiness Wskazuje, czy maszyna wirtualna jest gotowa do migracji.Indicates whether the VM is ready for migration. Możliwe stany:Possible states:

– Gotowa na platformę Azure- Ready for Azure

– Gotowa warunkowo- Ready with conditions

– Niegotowa na platformę Azure- Not ready for Azure

– Nieznana gotowość- Readiness unknown

Jeśli maszyna wirtualna nie jest gotowa, w usłudze Azure Migrate są wyświetlane instrukcje rozwiązania tego problemu.If a VM isn't ready, Azure Migrate shows some remediation steps.
Rozmiar maszyny wirtualnej platformy AzureAzure VM size W przypadku gotowych maszyn wirtualnych w usłudze Azure Migrate są udostępniane zalecenia dotyczące rozmiaru maszyny wirtualnej platformy Azure.For ready VMs, Azure Migrate provides an Azure VM size recommendation. Zalecenia te zależą od właściwości oceny:Sizing recommendation depends on assessment properties:

– Jeśli wybrano opcję ustalania rozmiaru na podstawie wydajności, uwzględniana jest historia wydajności maszyn wirtualnych.- If you used performance-based sizing, sizing considers the performance history of the VMs.

– Jeśli wybrano opcję jak lokalne, rozmiar jest ustalany na podstawie rozmiaru lokalnej maszyny wirtualnej, a dane dotyczące użycia nie są uwzględniane.- If you used as on-premises, sizing is based on the on-premises VM size and utilization data isn't used.
Sugerowane narzędzieSuggested tool Ponieważ na maszynach platformy Azure działają agenci, usługa Azure Migrate sprawdza procesy uruchomione na konkretnej maszynie.Because Azure machines are running the agents, Azure Migrate looks at the processes that are running inside the machine. Dzięki temu wiadomo, czy dana maszyna jest maszyną bazy danych.It identifies whether the machine is a database machine.
Informacje o maszynie wirtualnejVM information Raport zawiera ustawienia lokalnej maszyny wirtualnej, w tym system operacyjny, typ rozruchu oraz informacje o dysku i magazynie.The report shows settings for the on-premises VM, including operating system, boot type, and disk and storage information.

Przegląd szacowanego kosztu miesięcznegoReview monthly cost estimates

Ten widok przedstawia łączne koszty zasobów obliczeniowych i magazynowych w przypadku korzystania z maszyn wirtualnych na platformie Azure.This view shows the total compute and storage cost of running the VMs in Azure. Przedstawiono w nim także szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych maszyn.It also shows details for each machine.

Azure Migrate — koszty platformy Azure

 • Koszty są szacowane na podstawie zalecanego rozmiaru maszyny.Cost estimates are calculated by using the size recommendations for a machine.
 • Szacowany miesięczny koszt zasobów obliczeniowych i magazynowych jest agregowany dla wszystkich maszyn wirtualnych w grupie.Estimated monthly costs for compute and storage are aggregated for all VMs in the group.

Czyszczenie po przeprowadzeniu ocenyClean up after assessment

 • Po zakończeniu oceny przedstawiciel firmy Contoso zachowuje urządzenie usługi Azure Migrate do użycia w przyszłych ocenach.When the assessment finishes, Contoso retains the Azure Migrate appliance to use in future evaluations.
 • Przedstawiciel firmy Contoso wyłącza maszynę wirtualną VMware.Contoso turns off the VMware VM. Zostanie ona ponownie użyta przez firmę Contoso podczas oceniania dodatkowych maszyn wirtualnych.Contoso will use it again when it evaluates additional VMs.
 • Projekt Contoso Migration zostanie również zachowany na platformie Azure.Contoso keeps the Contoso Migration project in Azure. Ten projekt jest obecnie wdrożony w grupie zasobów ContosoFailoverRG w regionie Wschodnie stany USA na platformie Azure.The project currently is deployed in the ContosoFailoverRG resource group in the East US Azure region.
 • Maszyna wirtualna modułu zbierającego ma 180-dniową licencję ewaluacyjną.The collector VM has a 180-day evaluation license. Po wygaśnięciu jej ważności przedstawiciel firmy Contoso będzie musiał pobrać moduł zbierający i ponownie go skonfigurować.If this limit expires, Contoso will need to download the collector and set it up again.

PodsumowanieConclusion

W tym scenariuszu firma Contoso ocenia swoją bazę danych aplikacji SmartHotel360 przy użyciu narzędzia do oceny migracji danych.In this scenario, Contoso assesses its SmartHotel360 app database by using the Data Migration Assessment tool. Za pomocą usługi Azure Migrate dokonywana jest również ocena lokalnych maszyn wirtualnych.It assesses the on-premises VMs by using the Azure Migrate service. Przedstawiciel firmy Contoso przegląda oceny w celu upewnienia się, że lokalne zasoby są gotowe do migracji na platformę Azure.Contoso reviews the assessments to make sure that on-premises resources are ready for migration to Azure.

Następne krokiNext steps

Gdy firma Contoso oceni to obciążenie jako potencjalnie nadające się do migracji, może rozpocząć przygotowywanie swojej infrastruktury lokalnej i infrastruktury platformy Azure na potrzeby migracji.After Contoso assesses this workload as a potential migration candidate, it can begin preparing its on-premises infrastructure and its Azure infrastructure for migration. Zapoznaj się z artykułem dotyczącym wdrażania infrastruktury platformy Azure w sekcji najlepszych rozwiązań w zakresie migrowania struktury wdrażania chmury, aby zobaczyć przykład, jak firma Contoso wykonuje te procesy.See the deploy Azure infrastructure article in the Cloud Adoption Framework migrate best practices section for an example of how Contoso performs these processes.