Szybki start: wykrywanie twarzy na obrazie przy użyciu interfejsu API REST i języka JavaQuickstart: Detect faces in an image using the REST API and Java

W tym przewodniku Szybki start wykryjesz ludzką twarz na obrazie za pomocą interfejsu API rozpoznawania twarzy.In this quickstart, you detect human faces in an image using the Face API.

Wymagania wstępnePrerequisites

Do uruchomienia przykładu potrzebny jest klucz subskrypcji.You need a subscription key to run the sample. Klucze subskrypcji bezpłatnej wersji próbnej możesz uzyskać na stronie Wypróbuj usługi Cognitive Services.You can get free trial subscription keys from Try Cognitive Services.

Wykrywanie twarzy na obrazieDetect faces in an image

Użyj metody Face — Detect, aby wykryć twarze na obrazie i zwrócić atrybuty twarzy, w tym:Use the Face - Detect method to detect faces in an image and return face attributes including:

 • Identyfikator Face ID: unikatowy identyfikator używany w kilku scenariuszach dotyczących interfejsu API rozpoznawania twarzy.Face ID: Unique ID used in several Face API scenarios.
 • Obrys twarzy: lewy górny róg oraz szerokość i wysokość wskazujące na lokalizację twarzy na obrazie.Face Rectangle: The left, top, width, and height indicating the location of the face in the image.
 • Charakterystyczne punkty twarzy: układ 27 charakterystycznych punktów twarzy wskazujący położenie istotnych części twarzy.Landmarks: An array of 27-point face landmarks pointing to the important positions of face components.
 • Atrybuty twarzy, takie jak wiek, płeć, intensywność uśmiechu, położenie głowy i zarost.Facial attributes including age, gender, smile intensity, head pose, and facial hair.

Aby uruchomić przykład, wykonaj następujące kroki:To run the sample, do the following steps:

 1. Utwórz nową aplikację wiersza polecenia w swoim ulubionym środowisku IDE języka Java.Create a new command-line app in your favorite Java IDE.
 2. Zastąp klasę Main poniższym kodem (zachowaj wszystkie instrukcje package).Replace the Main class with the following code (keep any package statements).
 3. Zastąp wartość <Subscription Key> prawidłowym kluczem subskrypcji.Replace <Subscription Key> with your valid subscription key.
 4. Zmień wartość uriBase, aby użyć lokalizacji, z której uzyskano klucze subskrypcji, jeśli jest to konieczne.Change the uriBase value to use the location where you obtained your subscription keys, if necessary.
 5. Pobierz te biblioteki globalne z repozytorium Maven do katalogu lib w swoim projekcie:Download these global libraries from the Maven Repository to the lib directory in your project:
  • org.apache.httpcomponents:httpclient:4.2.4
  • org.json:json:20170516
 6. Uruchom polecenie „Main”.Run 'Main'.

Żądanie Face — DetectFace - Detect request

// This sample uses Apache HttpComponents:
// http://hc.apache.org/httpcomponents-core-ga/httpcore/apidocs/
// https://hc.apache.org/httpcomponents-client-ga/httpclient/apidocs/

import java.net.URI;
import org.apache.http.HttpEntity;
import org.apache.http.HttpResponse;
import org.apache.http.client.HttpClient;
import org.apache.http.client.methods.HttpPost;
import org.apache.http.entity.StringEntity;
import org.apache.http.client.utils.URIBuilder;
import org.apache.http.impl.client.DefaultHttpClient;
import org.apache.http.util.EntityUtils;
import org.json.JSONArray;
import org.json.JSONObject;

public class Main
{
  // Replace <Subscription Key> with your valid subscription key.
  private static final String subscriptionKey = "<Subscription Key>";

  // NOTE: You must use the same region in your REST call as you used to
  // obtain your subscription keys. For example, if you obtained your
  // subscription keys from westus, replace "westcentralus" in the URL
  // below with "westus".
  //
  // Free trial subscription keys are generated in the westcentralus region. If you
  // use a free trial subscription key, you shouldn't need to change this region.
  private static final String uriBase =
    "https://westcentralus.api.cognitive.microsoft.com/face/v1.0/detect";

  private static final String imageWithFaces =
    "{\"url\":\"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c3/RH_Louise_Lillian_Gish.jpg\"}";

  private static final String faceAttributes =
    "age,gender,headPose,smile,facialHair,glasses,emotion,hair,makeup,occlusion,accessories,blur,exposure,noise";

  public static void main(String[] args)
  {
    HttpClient httpclient = new DefaultHttpClient();

    try
    {
      URIBuilder builder = new URIBuilder(uriBase);

      // Request parameters. All of them are optional.
      builder.setParameter("returnFaceId", "true");
      builder.setParameter("returnFaceLandmarks", "false");
      builder.setParameter("returnFaceAttributes", faceAttributes);

      // Prepare the URI for the REST API call.
      URI uri = builder.build();
      HttpPost request = new HttpPost(uri);

      // Request headers.
      request.setHeader("Content-Type", "application/json");
      request.setHeader("Ocp-Apim-Subscription-Key", subscriptionKey);

      // Request body.
      StringEntity reqEntity = new StringEntity(imageWithFaces);
      request.setEntity(reqEntity);

      // Execute the REST API call and get the response entity.
      HttpResponse response = httpclient.execute(request);
      HttpEntity entity = response.getEntity();

      if (entity != null)
      {
        // Format and display the JSON response.
        System.out.println("REST Response:\n");

        String jsonString = EntityUtils.toString(entity).trim();
        if (jsonString.charAt(0) == '[') {
          JSONArray jsonArray = new JSONArray(jsonString);
          System.out.println(jsonArray.toString(2));
        }
        else if (jsonString.charAt(0) == '{') {
          JSONObject jsonObject = new JSONObject(jsonString);
          System.out.println(jsonObject.toString(2));
        } else {
          System.out.println(jsonString);
        }
      }
    }
    catch (Exception e)
    {
      // Display error message.
      System.out.println(e.getMessage());
    }
  }
}

Odpowiedź na żądanie Face — DetectFace - Detect response

Po pomyślnym przetworzeniu żądania zostanie zwrócona odpowiedź w formacie JSON.A successful response is returned in JSON.

[{
 "faceRectangle": {
  "top": 131,
  "left": 177,
  "width": 162,
  "height": 162
 },
 "faceAttributes": {
  "makeup": {
   "eyeMakeup": true,
   "lipMakeup": true
  },
  "facialHair": {
   "sideburns": 0,
   "beard": 0,
   "moustache": 0
  },
  "gender": "female",
  "accessories": [],
  "blur": {
   "blurLevel": "low",
   "value": 0.06
  },
  "headPose": {
   "roll": 0.1,
   "pitch": 0,
   "yaw": -32.9
  },
  "smile": 0,
  "glasses": "NoGlasses",
  "hair": {
   "bald": 0,
   "invisible": false,
   "hairColor": [
    {
     "color": "brown",
     "confidence": 1
    },
    {
     "color": "black",
     "confidence": 0.87
    },
    {
     "color": "other",
     "confidence": 0.51
    },
    {
     "color": "blond",
     "confidence": 0.08
    },
    {
     "color": "red",
     "confidence": 0.08
    },
    {
     "color": "gray",
     "confidence": 0.02
    }
   ]
  },
  "emotion": {
   "contempt": 0,
   "surprise": 0.005,
   "happiness": 0,
   "neutral": 0.986,
   "sadness": 0.009,
   "disgust": 0,
   "anger": 0,
   "fear": 0
  },
  "exposure": {
   "value": 0.67,
   "exposureLevel": "goodExposure"
  },
  "occlusion": {
   "eyeOccluded": false,
   "mouthOccluded": false,
   "foreheadOccluded": false
  },
  "noise": {
   "noiseLevel": "low",
   "value": 0
  },
  "age": 22.9
 },
 "faceId": "49d55c17-e018-4a42-ba7b-8cbbdfae7c6f"
}]

Następne krokiNext steps

Dowiedz się, jak utworzyć aplikację systemu Android, która wykrywa twarze na zdjęciach za pomocą usługi rozpoznawania twarzy.Learn how to create an Android application that uses the Face service to detect faces in an image. Aplikacja wyświetla obraz z ramką narysowaną wokół każdej twarzy.The application displays the image with a frame drawn around each face.