Dokumentacja usługi Azure Container Registry

Usługa Azure Container Registry umożliwia kompilowanie i przechowywanie obrazów kontenerów oraz artefaktów w rejestrze prywatnym dla wszystkich typów wdrożeń kontenerów, a także zarządzanie nimi. Rejestrów kontenerów platformy Azure możesz używać wraz z istniejącymi potokami programowania i wdrażania kontenerów. Zadania usługi Azure Container Registry umożliwiają kompilowanie obrazów kontenerów na platformie Azure na żądanie oraz automatyzowanie kompilacji wyzwalanych przez aktualizacje kodu źródłowego, aktualizacje obrazu podstawowego kontenera lub czasomierze.