Praca z danymi za pomocą Eksploratora usługi Azure StorageWork with data using Azure Storage Explorer

Korzystanie z usługi Azure Cosmos DB w Eksploratorze usługi Azure Storage pozwala użytkownikom zarządzać jednostkami usługi Azure Cosmos DB, wykonywać operacje na danych oraz aktualizować procedury składowane i wyzwalacze, a także inne jednostki platformy Azure, takie jak obiekty blob i kolejki usługi Storage.Using Azure Cosmos DB in Azure Storage Explorer enables users to manage Azure Cosmos DB entities, manipulate data, update stored procedures and triggers along with other Azure entities like Storage blobs and queues. Za pomocą jednego narzędzia można teraz centralnie zarządzać różnymi jednostkami platformy Azure.Now you can use the same tool to manage your different Azure entities in one place. W tej chwili Eksplorator usługi Azure Storage obsługuje konta Cosmos skonfigurowane dla interfejsów API SQL, MongoDB, Graph i Table.At this time, Azure Storage Explorer supports Cosmos accounts configured for SQL, MongoDB, Graph, and Table APIs.

Wymagania wstępnePrerequisites

Konto Cosmos z interfejsem API SQL lub interfejsem API Azure Cosmos DB dla MongoDB.A Cosmos account with SQL API or Azure Cosmos DB's API for MongoDB. Jeśli nie masz konta, możesz je utworzyć w witrynie Azure Portal, wykonując instrukcje podane w temacie Azure Cosmos DB: Tworzenie aplikacji internetowej interfejsu API SQL za pomocą platformy .NET i witryny Azure Portal.If you don't have an account, you can create one in the Azure portal, as described in Azure Cosmos DB: Build a SQL API web app with .NET and the Azure portal.

InstalacjaInstallation

Zainstaluj najnowszą wersję Eksploratora usługi Azure Storage. Program Eksplorator usługi Azure Storage jest dostępny w wersji dla systemu Windows i Linux oraz dla komputerów MAC.Install the newest Azure Storage Explorer bits here: Azure Storage Explorer, now we support Windows, Linux, and MAC version.

Łączenie się z subskrypcją platformy AzureConnect to an Azure subscription

 1. Po zainstalowaniu Eksploratora usługi Azure Storage kliknij ikonę wtyczki widoczną po lewej stronie, jak pokazano na poniższym obrazie:After installing the Azure Storage Explorer, click the plug-in icon on the left as shown in the following image:

  Ikona wtyczki

 2. Wybierz pozycję Dodaj konto platformy Azure, a następnie kliknij pozycję Zaloguj się.Select Add an Azure Account, and then click Sign-in.

  Łączenie się z subskrypcją platformy Azure

 3. W oknie dialogowym Logowanie do platformy Azure wybierz pozycję Zaloguj, a następnie wprowadź poświadczenia platformy Azure.In the Azure Sign in dialog box, select Sign in, and then enter your Azure credentials.

  Zaloguj się

 4. Wybierz subskrypcję z listy, a następnie kliknij przycisk Zastosuj.Select your subscription from the list and then click Apply.

  Stosowa

  Zawartość okienka Eksploratora zostanie zaktualizowana i pojawią się konta w wybranej subskrypcji.The Explorer pane updates and displays the accounts in the selected subscription.

  Lista kont

  Pomyślnie nawiązano połączenie z kontem usługi Cosmos DB w ramach subskrypcji platformy Azure.You have successfully connected to your Cosmos DB account to your Azure subscription.

Łączenie się z usługą Azure Cosmos DB przy użyciu parametrów połączeniaConnect to Azure Cosmos DB by using a connection string

Alternatywna metoda połączenia się z usługą Azure Cosmos DB polega na użyciu parametrów połączenia.An alternative way of connecting to an Azure Cosmos DB is to use a connection string. Aby nawiązać połączenie przy użyciu parametrów połączenia, wykonaj następujące kroki.Use the following steps to connect using a connection string.

 1. Znajdź pozycję Lokalne i dołączone w drzewie po lewej stronie, kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Konta usługi Cosmos DB, a następnie wybierz pozycję Połącz z usługą Cosmos DB...Find Local and Attached in the left tree, right-click Cosmos DB Accounts, choose Connect to Cosmos DB...

  Nawiązywanie połączenia z usługą Cosmos DB za pomocą parametrów połączenia

 2. Aktualnie obsługiwana jest baza danych SQL i interfejs API tabel.Only support SQL and Table API currently. Wybierz interfejs API, wklej parametry połączenia, wprowadź wartość Etykieta konta, kliknij przycisk Dalej, aby sprawdzić podsumowanie, a następnie kliknij pozycję Połącz, aby nawiązać połączenie z kontem usługi Azure Cosmos DB.Choose API, paste Connection String, input Account label, click Next to check the summary, and then click Connect to connect Azure Cosmos DB account. Aby uzyskać informacje na temat pobierania podstawowych parametrów połączenia, zobacz pobieranie parametrów połączenia.For information on retrieving the primary connection string, see Get the connection string.

  Parametry połączenia

Nawiązywanie połączenia z usługą Azure Cosmos DB za pomocą emulatora lokalnegoConnect to Azure Cosmos DB by using local emulator

Wykonaj następujące kroki, aby nawiązać połączenie z usługą Azure Cosmos DB za pomocą emulatora. Obecnie obsługiwane jest tylko konto bazy danych SQL.Use the following steps to connect to an Azure Cosmos DB by Emulator, only support SQL account currently.

 1. Zainstaluj emulator i uruchom go.Install Emulator and launch. Aby uzyskać informacje dotyczące instalowania emulatora, zobacz Emulator usługi Cosmos DBFor how to install Emulator, see Cosmos DB Emulator

 2. Znajdź pozycję Lokalne i dołączone w drzewie po lewej stronie, kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Konta usługi Cosmos DB, a następnie wybierz pozycję Połącz z emulatorem usługi Cosmos DB...Find Local and Attached in the left tree, right-click Cosmos DB Accounts, choose Connect to Cosmos DB Emulator...

  Nawiązywanie połączenia z usługą Cosmos DB za pomocą emulatora

 3. Aktualnie obsługiwany jest tylko interfejs API SQL.Only support SQL API currently. Wklej parametry połączenia, wprowadź wartość Etykieta konta, kliknij przycisk Dalej, aby sprawdzić podsumowanie, a następnie kliknij pozycję Połącz, aby nawiązać połączenie z kontem usługi Azure Cosmos DB.Paste Connection String, input Account label, click Next to check the summary, and then click Connect to connect Azure Cosmos DB account. Aby uzyskać informacje na temat pobierania podstawowych parametrów połączenia, zobacz pobieranie parametrów połączenia.For information on retrieving the primary connection string, see Get the connection string.

  Nawiązywanie połączenia z usługą Cosmos DB za pomocą okna dialogowego emulatora

Zarządzanie zasobami usługi Azure Cosmos DBAzure Cosmos DB resource management

W ramach zarządzania kontem usługi Azure Cosmos DB można wykonywać następujące operacje:You can manage an Azure Cosmos DB account by doing following operations:

 • Otwieranie konta w witrynie Azure PortalOpen the account in the Azure portal
 • Dodawanie zasobu do listy szybkiego dostępuAdd the resource to the Quick Access list
 • Wyszukiwanie i odświeżanie zasobówSearch and refresh resources
 • Tworzenie i usuwanie baz danychCreate and delete databases
 • Tworzenie i usuwanie kolekcjiCreate and delete collections
 • Tworzenie, edytowanie, usuwanie i filtrowanie dokumentówCreate, edit, delete, and filter documents
 • Zarządzanie procedurami składowanymi, wyzwalaczami i funkcjami zdefiniowanymi przez użytkownikaManage stored procedures, triggers, and user-defined functions

Zadania szybkiego dostępuQuick access tasks

Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy subskrypcji w okienku Eksploratora pojawią się polecenia, które pozwalają wykonywać wiele szybkich działań:By right-clicking on a subscription in the Explorer pane, you can perform many quick action tasks:

 • Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy konta lub bazy danych usługi Azure Cosmos DB można wybrać polecenie Otwórz w portalu, aby zarządzać zasobem w przeglądarce w witrynie Azure Portal.Right-click an Azure Cosmos DB account or a database, you can choose Open in Portal and manage the resource in the browser on the Azure portal.

  Otwórz w portalu

 • Do paska Szybki dostęp można także dodać konto, bazę danych lub kolekcję usługi Azure Cosmos DB.You can also add Azure Cosmos DB account, database, collection to Quick Access.

 • Opcja Wyszukaj od tego miejsca umożliwia wyszukiwanie słów kluczowych w obrębie wybranej ścieżki.Search from Here enables keyword search under the selected path.

  Wyszukaj od tego miejsca

Zarządzanie bazą danych i kolekcjąDatabase and collection management

Tworzenie bazy danychCreate a database

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy konto usługi Azure Cosmos DB, wybierz polecenie Utwórz bazę danych, wprowadź nazwę bazy danych, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby zakończyć procedurę.Right-click the Azure Cosmos DB account, choose Create Database, input the database name, and press Enter to complete.

  Tworzenie bazy danych

Usuwanie bazy danychDelete a database

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy bazę danych, kliknij polecenie Usuń bazę danych i kliknij przycisk Tak w oknie podręcznym.Right-click the database, click Delete Database, and click Yes in the pop-up window. Węzeł bazy danych zostanie usunięty, a konto usługi Azure Cosmos DB zostanie odświeżone automatycznie.The database node is deleted, and the Azure Cosmos DB account refreshes automatically.

  Usuwanie bazy danych 1

  Usuwanie bazy danych 2

Tworzenie kolekcjiCreate a collection

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy bazę danych, wybierz polecenie Utwórz kolekcję, a następnie podaj następujące informacje, takie jak identyfikator kolekcji, pojemność magazynuitp. Kliknij przycisk OK , aby zakończyć.Right-click your database, choose Create Collection, and then provide the following information like Collection ID, Storage capacity, etc. Click OK to finish.

  Tworzenie kolekcji 1

  Tworzenie kolekcji 2

 2. Wybierz wartość Bez ograniczeń, aby możliwe było określenie klucza partycji, a następnie kliknij przycisk OK, aby zakończyć.Select Unlimited to be able to specify partition key, then click OK to finish.

  Jeśli podczas tworzenia kolekcji jest używany klucz partycji, to po jej utworzeniu nie można zmienić wartości klucza partycji.If a partition key is used when creating a collection, once creation is completed, the partition key value can't be changed on the collection.

  Klucz partycji

Usuwanie kolekcjiDelete a collection

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy kolekcję, kliknij polecenie Usuń kolekcję, a następnie kliknij przycisk Tak w oknie podręcznym.Right-click the collection, click Delete Collection, and then click Yes in the pop-up window.

  Węzeł kolekcji zostanie usunięty, a baza danych zostanie odświeżona automatycznie.The collection node is deleted, and the database refreshes automatically.

  Usuwanie kolekcji

Zarządzanie dokumentamiDocument management

Tworzenie i modyfikowanie dokumentówCreate and modify documents

 • Aby utworzyć nowy dokument, otwórz węzeł Dokumenty w lewym oknie, kliknij pozycję Nowy dokument, zmodyfikuj zawartość dokumentu w prawym okienku, a następnie kliknij przycisk Zapisz.To create a new document, open Documents in the left window, click New Document, edit the contents in the right pane, then click Save. Możesz również zaktualizować istniejący dokument, a następnie kliknąć przycisk Zapisz.You can also update an existing document, and then click Save. Aby odrzucić zmiany, kliknij przycisk Odrzuć.Changes can be discarded by clicking Discard.

  Dokumentu

Usuwanie dokumentuDelete a document

 • Aby usunąć wybrany dokument, kliknij przycisk Usuń.Click the Delete button to delete the selected document.

Wykonywanie zapytań dotyczących dokumentówQuery for documents

 • Aby zmodyfikować filtr dokumentu, wprowadź zapytanie SQL, a następnie kliknij przycisk Zastosuj.Edit the document filter by entering a SQL query and then click Apply.

  Filtr dokumentu

Zarządzanie programem GraphGraph management

Tworzenie i modyfikowanie wierzchołkówCreate and modify vertex

 1. Aby utworzyć nowy wierzchołek, otwórz program Graph w oknie po lewej stronie, kliknij pozycję Nowy wierzchołek, dokonaj edycji zawartości, a następnie kliknij przycisk OK.To create a new vertex, open Graph from the left window, click New Vertex, edit the contents, then click OK.

 2. Aby zmodyfikować istniejący wierzchołek, kliknij ikonę pióra w okienku po prawej stronie.To modify an existing vertex, click the pen icon in the right pane.

  Graph

Usuwanie wykresuDelete a graph

 • Aby usunąć wierzchołek, kliknij ikonę kosza obok nazwy wierzchołka.To delete a vertex, click the recycle bin icon beside the vertex name.

Filtrowanie wykresówFilter for graph

Zarządzanie regułamiTable management

Tworzenie i modyfikowanie tabeliCreate and modify table

 1. Aby utworzyć nową tabelę, otwórz obszar Jednostki w oknie po lewej stronie, kliknij pozycję Dodaj, edytuj zawartość w oknie dialogowym Dodawanie jednostki, dodaj właściwość, klikając przycisk Dodaj Właściwość, a następnie kliknij pozycję Wstaw.To create a new table, open Entities from the left window, click Add, edit the content in Add Entity dialog, add property by clicking button Add Property, then click Insert.

 2. Aby zmodyfikować tabelę, kliknij pozycję Edytuj, zmodyfikuj zawartość, a następnie kliknij pozycję Aktualizuj.To modify a table, click Edit, modify the content, then click Update.

  Tabela

Importowanie i eksportowanie tabeliImport and export table

 1. Aby zaimportować tabelę, kliknij przycisk Importuj, a następnie wybierz istniejącą tabelę.To import, click Import button and choose an existing table.

 2. Aby wyeksportować tabelę, kliknij przycisk Eksportuj, a następnie wybierz miejsce docelowe.To export, click Export button and choose a destination.

  Importowanie i eksportowanie tabeli

Usuwanie jednostekDelete entities

 • Zaznacz jednostki, a następnie kliknij przycisk Usuń.Select the entities and click button Delete.

  Usuwanie tabeli

Wykonywanie zapytań dotyczących tabeliQuery table

 • Kliknij przycisk Zapytanie, wprowadź warunki zapytania, a następnie kliknij przycisk Wykonaj zapytanie.Click Query button, input query condition, then click Execute Query button. Zamknij okienko Zapytanie, klikając Zamknij zapytanie.Close Query pane by clicking Close Query button.

  Zapytanie dotyczące tabeli

Zarządzanie procedurami składowanymi, wyzwalaczami i funkcjami definiowanymi przez użytkownika (UDF)Manage stored procedures, triggers, and UDFs

 • Aby utworzyć procedurę składowaną, w drzewie po lewej stronie kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Procedura składowana, wybierz polecenie Utwórz procedurę składowaną, wprowadź nazwę po lewej stronie, wpisz skrypty procedury składowanej w prawym okienku, a następnie kliknij przycisk Utwórz.To create a stored procedure, in the left tree, right-click Stored Procedure, choose Create Stored Procedure, enter a name in the left, type the stored procedure scripts in the right window, and then click Create.

 • Możesz również edytować istniejące procedury składowane. W tym celu kliknij dwukrotnie procedurę, wprowadź zmiany, a następnie kliknij pozycję Aktualizuj, aby zapisać zmiany, lub pozycję Odrzuć, aby je anulować.You can also edit existing stored procedures by double-clicking, making the update, and then clicking Update to save, or click Discard to cancel the change.

  Procedura składowana

 • Operacje dotyczące wyzwalaczy i funkcji definiowanych przez użytkownika są podobne do procedur składowanych.The operations for Triggers and UDF are similar with Stored Procedures.

Rozwiązywanie problemówTroubleshooting

Azure Cosmos DB w Eksploratorze usługi Azure Storage jest aplikacją autonomiczną, która umożliwia nawiązanie połączenia z kontami usługi Azure Cosmos DB hostowanymi na platformie Azure i suwerennych chmurach w systemie Windows, macOS lub Linux.Azure Cosmos DB in Azure Storage Explorer is a standalone app that allows you to connect to Azure Cosmos DB accounts hosted on Azure and Sovereign Clouds from Windows, macOS, or Linux. Umożliwia ona zarządzanie jednostkami usługi Azure Cosmos DB, wykonywanie operacji na danych oraz aktualizowanie procedur składowanych i wyzwalaczy, a także innych jednostek platformy Azure, takich jak obiekty blob i kolejki usługi Storage.It enables you to manage Azure Cosmos DB entities, manipulate data, update stored procedures and triggers along with other Azure entities like Storage blobs and queues.

Są to rozwiązania typowych problemów występujących w ramach usługi Azure Cosmos DB w Eksploratorze usługi Storage.These are solutions for common issues seen for Azure Cosmos DB in Storage Explorer.

Problemy z logowaniemSign in issues

Przed kontynuacją spróbuj ponownie uruchomić aplikację i zobacz, czy problemy mogą zostać usunięte.Before proceeding further, try restarting your application and see if the problems can be fixed.

Certyfikat z podpisem własnym w łańcuchu certyfikatówSelf-signed certificate in certificate chain

Istnieje kilka przyczyn wyświetlenia tego błędu, przy czym dwoma najbardziej typowymi są:There are a few reasons you may be seeing this error, the two most common ones are:

 • Jesteś za przezroczystym serwerem proxy, co oznacza, że ktoś (na przykład dział IT) przechwytuje ruch https, odszyfrowuje go, a następnie szyfruje przy użyciu certyfikatu z podpisem własnym.You're behind a transparent proxy, which means someone (such as your IT department) is intercepting HTTPS traffic, decrypting it, and then encrypting it using a self-signed certificate.

 • Używasz oprogramowania, takiego jak oprogramowanie antywirusowe, które wprowadza certyfikaty TLS/SSL z podpisem własnym do odbieranych komunikatów HTTPS.You're running software, such as anti-virus software, which is injecting a self-signed TLS/SSL certificates into the HTTPS messages you receive.

Gdy Eksplorator usługi Storage napotka jeden z tych „certyfikatów z podpisem własnym”, nie będzie już wiedział, czy odbierany komunikat HTTPS został naruszony.When Storage Explorer encounters one of these "self-signed certificates", it can no longer know if the HTTPS message it's receiving has been tampered with. Jeśli jednak masz kopię certyfikatu z podpisem własnym, możesz poinformować Eksploratora usługi Storage, aby mu zaufał.If you have a copy of the self-signed certificate though, then you can tell Storage Explorer to trust it. Jeśli nie masz pewności, kto wprowadza certyfikat, możesz spróbować go znaleźć samodzielnie, wykonując następujące czynności:If you're unsure of who is injecting the certificate, then you can try to find it yourself by doing the following steps:

 1. Zainstaluj OpenSSLInstall OpenSSL
  • System Windows (dowolna z wersji uproszczonych jest OK)Windows (any of the light versions is ok)
  • Komputery Mac i system Linux: powinien być dołączony do systemu operacyjnegoMac and Linux: Should be included with your operating system
 2. Uruchom OpenSSLRun OpenSSL
  • System Windows: przejdź do katalogu instalacyjnego, a następnie /bin/, po czym kliknij dwukrotnie plik openssl.exe.Windows: Go to the install directory, then /bin/, then double-click on openssl.exe.
  • Komputery Mac i system Linux: wykonaj polecenie openssl z terminalaMac and Linux: execute openssl from a terminal
 3. Wykonaj polecenie s_client -showcerts -connect microsoft.com:443Execute s_client -showcerts -connect microsoft.com:443
 4. Wyszukaj certyfikaty z podpisem własnym.Look for self-signed certificates. Jeśli nie wiesz, które z nich są z podpisem własnym, wówczas poszukaj pozycji, gdzie podmiot („s:”) i wystawca („i:”) są identyczni.If you're unsure, which are self-signed, then look for anywhere the subject ("s:") and issuer ("i:") are the same.
 5. Po znalezieniu jakichkolwiek certyfikatów z podpisem własnym skopiuj i wklej wszystko, poczynając od ---BEGIN CERTIFICATE--- do ---END CERTIFICATE---, do nowego pliku cer dla każdego z nich.Once you have found any self-signed certificates, copy and paste everything from and including -----BEGIN CERTIFICATE----- to -----END CERTIFICATE----- to a new .cer file for each one.
 6. Otwórz Eksplorator usługi Storage a następnie przejdź do pozycji Edytuj > Certyfikaty SSL > Importuj certyfikaty.Open Storage Explorer and then go to Edit > SSL Certificates > Import Certificates. Za pomocą selektora plików znajdź, wybierz i otwórz utworzony plik cer.Using the file picker, find, select, and open the .cer files you created.

Jeśli nie możesz odnaleźć żadnych certyfikatów z podpisem własnym za pomocą powyższych kroków, możesz wysłać opinię, aby uzyskać dalszą pomoc.If you're unable to find any self-signed certificates using the above steps, could send feedback for more help.

Brak możliwości pobrania subskrypcjiUnable to retrieve subscriptions

Jeśli nie możesz pobrać subskrypcji po pomyślnym zalogowaniu:If you're unable to retrieve your subscriptions after you successfully signed in:

 • Sprawdź, czy Twoje konto użytkownika ma dostęp do subskrypcji, logując się do witryny Azure PortalVerify your account has access to the subscriptions by signing into the Azure Portal
 • Upewnij się, że podczas logowania używasz poprawnego środowiska (Azure, Azure — Chiny, Azure — Niemcy, Azure — instytucje rządowe USA lub niestandardowe środowisko/usługa Azure Stack)Make sure you have signed in using the correct environment (Azure, Azure China, Azure Germany, Azure US Government, or Custom Environment/Azure Stack)
 • Jeśli znajdujesz się za serwerem proxy, upewnij się, że masz poprawnie skonfigurowany serwer proxy Eksploratora usługi StorageIf you're behind a proxy, make sure that you have configured the Storage Explorer proxy properly
 • Spróbuj usunąć i ponownie dodać kontoTry removing and readding the account
 • Spróbuj usunąć następujące pliki z katalogu macierzystego (takiego jak: C:\Users\ContosoUser), a następnie ponownie dodać konto:Try deleting the following files from your home directory (such as: C:\Users\ContosoUser), and then readding the account:
  • .adalcache.adalcache
  • .devaccounts.devaccounts
  • .extaccounts.extaccounts
 • Podczas logowania obejrzyj wszystkie komunikaty o błędach na konsoli narzędzi dla deweloperów (f12)Watch the developer tools console (f12) while signing in for any error messages

konsoli

Nie można wyświetlić strony uwierzytelnianiaUnable to see the authentication page

Jeśli nie możesz wyświetlić strony uwierzytelniania:If you're unable to see the authentication page:

 • W zależności od prędkości połączenia załadowanie strony logowania może potrwać trochę czasu, więc poczekaj co najmniej jedną minutę przed zamknięciem okna dialogowego uwierzytelnianiaDepending on the speed of your connection, it may take a while for the sign-in page to load, wait at least one minute before closing the authentication dialog
 • Jeśli znajdujesz się za serwerem proxy, upewnij się, że masz poprawnie skonfigurowany serwer proxy Eksploratora usługi StorageIf you're behind a proxy, make sure that you have configured the Storage Explorer proxy properly
 • Wywołaj konsolę dla deweloperów, naciskając klawisz F12.Bring up the developer console by pressing F12 key. Obejrzyj odpowiedzi z konsoli dla deweloperów i zobacz, czy możesz znaleźć jakieś wskazówki dotyczące tego, dlaczego uwierzytelnianie nie działaWatch the responses from developer console and see if you can find any clue for why authentication is not working

Nie można usunąć kontaCannot remove account

Jeśli nie możesz usunąć konta lub jeśli link do ponownego uwierzytelniania nie działaIf you're unable to remove an account, or if the reauthenticate link does not do anything

 • Spróbuj usunąć następujące pliki ze swojego katalogu macierzystego, a następnie ponownie dodaj konto:Try deleting the following files from your home directory, and then readding the account:
  • .adalcache.adalcache
  • .devaccounts.devaccounts
  • .extaccounts.extaccounts
 • Jeśli chcesz usunąć zasoby usługi Storage dołączone do systemu SAS, usuń:If you want to remove SAS attached Storage resources, delete:
  • Folder %AppData%/StorageExplorer dla systemu Windows%AppData%/StorageExplorer folder for Windows
  • /Users/<your_name>/Library/Application Support SUpport/StorageExplorer for Mac/Users/<your_name>/Library/Application SUpport/StorageExplorer for Mac
  • ~/.config/StorageExplorer dla systemu Linux~/.config/StorageExplorer for Linux
  • Po usunięciu tych plików trzeba będzie ponownie wprowadzić wszystkie poświadczeniaYou will have to reenter all your credentials if you delete these files

Problem z serwerem proxy HTTP/HTTPSHttp/Https proxy issue

Podczas konfigurowania serwera proxy HTTP/HTTPS w środowisku ASE nie możesz wyświetlać listy węzłów usługi Azure Cosmos DB w drzewie po lewej stronie.You cannot list Azure Cosmos DB nodes in left tree when configuring http/https proxy in ASE. Jako obejścia w tej chwili możesz użyć eksploratora danych usługi Azure Cosmos DB w witrynie Azure Portal.You could use Azure Cosmos DB data explorer in Azure portal as a work-around at this moment.

Problem z węzłem „Programowanie” w węźle „Lokalne i dołączone”"Development" node under "Local and Attached" node issue

Nie ma odpowiedzi po kliknięciu węzła „Programowanie” w węźle „Lokalne i dołączone” drzewa po lewej stronie.There is no response after clicking the "Development" node under "Local and Attached" node in left tree. Zachowanie jest oczekiwane.The behavior is expected. Emulator lokalny usługi Azure Cosmos DB będzie obsługiwany w następnej wersji.Azure Cosmos DB local emulator will be supported in next release.

Węzeł projektowania

Błąd dołączania konta usługi Azure Cosmos DB w węźle „Lokalne i dołączone”Attaching Azure Cosmos DB account in "Local and Attached" node error

Jeśli poniższy błąd zostanie wyświetlony po dołączeniu konta usługi Azure Cosmos DB w węźle „Lokalne i dołączone”, sprawdź, czy używasz właściwych parametrów połączenia.If you see below error after attaching Azure Cosmos DB account in "Local and Attached" node, then check if you're using the right connection string.

Błąd dołączania usługi Azure Cosmos DB w węźle Lokalne i dołączone

Błąd rozwijania węzła usługi Azure Cosmos DBExpand Azure Cosmos DB node error

Podczas próby rozwinięcia węzłów drzewa z lewej strony możesz zobaczyć poniższy błąd.You may see below error while trying to expand the tree nodes in left.

Błąd rozwijania

Spróbuj wykonać poniższe sugestie:Try the following suggestions:

 • Sprawdź, czy konto usługi Azure Cosmos DB nie jest aktualnie na etapie aprowizacji, a następnie ponów próbę po pomyślnym utworzeniu konta.Check if the Azure Cosmos DB account is in provision progress and try again when the account is being created successfully.
 • Jeśli konto znajduje się w węźle „Szybki dostęp” lub węzłach „Lokalne i dołączone”, sprawdź, czy konto zostało usunięte.If the account is under "Quick Access" node or "Local and Attached" nodes, then check if the account has been deleted. Jeśli tak, należy ręcznie usunąć węzeł.If so, you need to remove the node manually.

Skontaktuj się z namiContact us

Jeśli żadna z rozwiązań nie działa, Wyślij wiadomość e-mail do Azure Cosmos DB zespołu narzędzi deweloperskich ( cosmosdbtooling@microsoft.com ) ze szczegółowymi informacjami o problemie, aby rozwiązać problemy.If none of the solutions work for you, send email to Azure Cosmos DB Dev Tooling Team (cosmosdbtooling@microsoft.com) with details about the issue, for fixing the issues.

Następne krokiNext steps