Samouczek: Wykonywanie zapytań w usłudze Azure Cosmos DB przy użyciu interfejsu API SQLTutorial: Query Azure Cosmos DB by using the SQL API

Interfejs API SQL usługi Azure Cosmos DB obsługuje wykonywanie zapytań względem dokumentów przy użyciu języka SQL.The Azure Cosmos DB SQL API supports querying documents using SQL. Ten artykuł zawiera przykładowy dokument i dwa przykładowe zapytania SQL oraz ich wyniki.This article provides a sample document and two sample SQL queries and results.

W tym artykule opisano następujące zadania:This article covers the following tasks:

 • Wykonywanie zapytań o dane za pomocą usługi SQLQuerying data with SQL

Przykładowy dokumentSample document

Zapytania SQL w tym artykule korzystają z następującego przykładowego dokumentu.The SQL queries in this article use the following sample document.

{
 "id": "WakefieldFamily",
 "parents": [
   { "familyName": "Wakefield", "givenName": "Robin" },
   { "familyName": "Miller", "givenName": "Ben" }
 ],
 "children": [
   {
    "familyName": "Merriam", 
    "givenName": "Jesse", 
    "gender": "female", "grade": 1,
    "pets": [
      { "givenName": "Goofy" },
      { "givenName": "Shadow" }
    ]
   },
   { 
    "familyName": "Miller", 
     "givenName": "Lisa", 
     "gender": "female", 
     "grade": 8 }
 ],
 "address": { "state": "NY", "county": "Manhattan", "city": "NY" },
 "creationDate": 1431620462,
 "isRegistered": false
}

Gdzie można uruchomić zapytania SQL?Where can I run SQL queries?

Zapytania można uruchamiać przy użyciu Eksploratora danych w witrynie Azure Portal, za pomocą interfejsu API REST i zestawów SDK, a nawet placu zabaw dla zapytań, który uruchamia zapytania na istniejącym zestawie danych przykładowych.You can run queries using the Data Explorer in the Azure portal, via the REST API and SDKs, and even the Query playground, which runs queries on an existing set of sample data.

Aby uzyskać więcej informacji na temat zapytań SQL zobacz:For more information about SQL queries, see:

Wymagania wstępnePrerequisites

W tym samouczku założono, że masz konto usługi Azure Cosmos DB i kolekcję.This tutorial assumes you have an Azure Cosmos DB account and collection. Nie spełniasz tych warunków?Don't have any of those? Skorzystaj z pięciominutowego samouczka Szybki start.Complete the 5-minute quickstart.

Przykładowe zapytanie 1Example query 1

Bazując na powyższym przykładowym dokumencie dotyczącym rodziny, następujące zapytanie SQL zwraca dokumenty, dla których pole id ma wartość WakefieldFamily.Given the sample family document above, following SQL query returns the documents where the id field matches WakefieldFamily. Ponieważ jest to instrukcja SELECT *, dane wyjściowe zapytania są kompletnym dokumentem JSON:Since it's a SELECT * statement, the output of the query is the complete JSON document:

ZapytanieQuery

SELECT * 
FROM Families f 
WHERE f.id = "WakefieldFamily"

WynikiResults

{
 "id": "WakefieldFamily",
 "parents": [
   { "familyName": "Wakefield", "givenName": "Robin" },
   { "familyName": "Miller", "givenName": "Ben" }
 ],
 "children": [
   {
    "familyName": "Merriam", 
    "givenName": "Jesse", 
    "gender": "female", "grade": 1,
    "pets": [
      { "givenName": "Goofy" },
      { "givenName": "Shadow" }
    ]
   },
   { 
    "familyName": "Miller", 
     "givenName": "Lisa", 
     "gender": "female", 
     "grade": 8 }
 ],
 "address": { "state": "NY", "county": "Manhattan", "city": "NY" },
 "creationDate": 1431620462,
 "isRegistered": false
}

Przykładowe zapytanie 2Example query 2

Następne zapytanie zwraca imiona wszystkich dzieci w rodzinie o identyfikatorze zgodnym z WakefieldFamily, uporządkowane według klasy.The next query returns all the given names of children in the family whose id matches WakefieldFamily ordered by their grade.

ZapytanieQuery

SELECT c.givenName 
FROM Families f 
JOIN c IN f.children 
WHERE f.id = 'WakefieldFamily'

WynikiResults

[ { "givenName": "Jesse" }, { "givenName": "Lisa" } ][ { "givenName": "Jesse" }, { "givenName": "Lisa" } ]

Następne krokiNext steps

W tym samouczku wykonano następujące czynności:In this tutorial, you've done the following:

 • Przedstawiono sposób wykonywania zapytań przy użyciu języka SQLLearned how to query using SQL

Możesz teraz przejść do następnego samouczka, aby dowiedzieć się, jak dystrybuować swoje dane globalnie.You can now proceed to the next tutorial to learn how to distribute your data globally.