Dodawanie lub zmienianie administratorów subskrypcji platformy AzureAdd or change Azure subscription administrators

Zarządzanie dostępem do zasobów platformy Azure wymaga odpowiedniej roli administratora.To manage access to Azure resources, you must have the appropriate administrator role. Platforma Azure ma system autoryzacji zwany kontrolą dostępu na podstawie ról platformy Azure (Azure RBAC) z kilkoma wbudowanymi rolami do wyboru.Azure has an authorization system called Azure role-based access control (Azure RBAC) with several built-in roles you can choose from. Te role można przypisywać do różnych zakresów, takich jak grupa zarządzania, subskrypcja lub grupa zasobów.You can assign these roles at different scopes, such as management group, subscription, or resource group. Domyślnie osoba, która tworzy nową subskrypcję platformy Azure, może przypisywać innym użytkownikom dostęp administracyjny do tej subskrypcji.By default, the person who creates a new Azure subscription can assign other users administrative access to a subscription.

W tym artykule opisano sposób dodawania lub zmieniania roli administratora dla użytkownika przy użyciu funkcji RBAC w zakresie subskrypcji.This article describes how add or change the administrator role for a user using RBAC at the subscription scope.

Firma Microsoft zaleca, aby zarządzać dostępem do zasobów przy użyciu ról RBAC.Microsoft recommends that you manage access to resources using RBAC. Jeśli jednak nadal korzystasz z klasycznego modelu wdrażania i zarządzasz zasobami klasycznymi przy użyciu modułu programu PowerShell do zarządzania usługami platformy Azure, musisz użyć administratora klasycznego.However, if you are still using the classic deployment model and managing the classic resources by using Azure Service Management PowerShell Module, you'll need to use a classic administrator.

Porada

Jeśli do zarządzania zasobami klasycznymi używasz tylko witryny Azure Portal, nie musisz używać administratora klasycznego.If you only use the Azure portal to manage the classic resources, you don't need to use the classic administrator.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Porównanie usługi Azure Resource Manager i wdrożenia klasycznego oraz Klasyczni administratorzy subskrypcji platformy Azure.For more information, see Azure Resource Manager vs. classic deployment and Azure classic subscription administrators.

Przypisywanie administratora subskrypcjiAssign a subscription administrator

Aby nadać użytkownikowi uprawnienia administratora subskrypcji platformy Azure, istniejący administrator przypisuje mu rolę Właściciel (rolę na platformie Azure) w zakresie subskrypcji.To make a user an administrator of an Azure subscription, an existing administrator assigns them the Owner role (an Azure role) at the subscription scope. Rola właściciela daje użytkownikowi pełen dostęp do wszystkich zasobów w subskrypcji, w tym prawo do przydzielania dostępu innym osobom.The Owner role gives the user full access to all resources in the subscription, including the right to delegate access to others. Te kroki są takie same jak w przypadku innych przypisań ról.These steps are the same as any other role assignment.

Jeśli nie wiesz, kto jest administratorem konta dla subskrypcji, wykonaj poniższe kroki, aby to sprawdzić.If you're not sure who the account administrator is for a subscription, use the following steps to find out.

 1. Otwórz stronę Subskrypcje w witrynie Azure Portal.Open the Subscriptions page in the Azure portal.
 2. Wybierz subskrypcję, którą chcesz sprawdzić, a następnie przejrzyj Ustawienia.Select the subscription you want to check, and then look under Settings.
 3. Wybierz pozycję Właściwości.Select Properties. Administrator konta subskrypcji jest wyświetlany w polu Administrator konta.The account administrator of the subscription is displayed in the Account Admin box.

Aby przypisać użytkownika jako administratoraTo assign a user as an administrator

 1. Zaloguj się w witrynie Azure Portal jako właściciel subskrypcji i otwórz sekcję Subskrypcje.Sign in to the Azure portal as the subscription owner and open Subscriptions.

 2. Kliknij subskrypcję, do której chcesz udzielić dostępu.Click the subscription where you want to grant access.

 3. Kliknij pozycję Kontrola dostępu (IAM) .Click Access control (IAM).

 4. Kliknij kartę Przypisania ról, aby wyświetlić wszystkie przypisania ról dla tej subskrypcji.Click the Role assignments tab to view all the role assignments for this subscription.

  Zrzut ekranu pokazujący przypisania ról

 5. Kliknij pozycję Dodaj > Dodaj przypisanie roli, aby otworzyć okienko Dodawanie przypisania roli.Click Add > Add role assignment to open the Add role assignment pane.

  Jeśli nie masz uprawnień do przypisywania ról, ta opcja będzie wyłączona.If you don't have permissions to assign roles, the option will be disabled.

 6. Z listy rozwijanej Rola wybierz rolę Właściciel.In the Role drop-down list, select the Owner role.

 7. Z listy Wybierz wybierz użytkownika.In the Select list, select a user. Jeśli nie widzisz użytkownika na liście, możesz wpisać tekst w polu Wybierz, aby wyszukać w katalogu nazwy wyświetlane i adresy e-mail.If you don't see the user in the list, you can type in the Select box to search the directory for display names and email addresses.

  Zrzut ekranu przedstawiający wybraną rolę właściciela

 8. Kliknij przycisk Zapisz, aby przypisać rolę.Click Save to assign the role.

  Po kilku chwilach użytkownikowi zostanie przypisana rola właściciela w zakresie subskrypcji.After a few moments, the user is assigned the Owner role at the subscription scope.

Następne krokiNext steps

Potrzebujesz pomocy?Need help? Kontakt z pomocą technicznąContact support

Jeśli nadal potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z pomocą techniczną, aby szybko rozwiązać problem.If you still need help, contact support to get your issue resolved quickly.