Jak rabat na rezerwację platformy Azure jest stosowany do maszyn wirtualnychHow the Azure reservation discount is applied to virtual machines

Po zakupie wystąpienia zarezerwowanego maszyny wirtualnej platformy Azure rabat na rezerwację jest automatycznie stosowany do maszyn wirtualnych pasujących do atrybutów i ilości rezerwacji.After you buy an Azure Reserved Virtual Machine Instance, the reservation discount is automatically applied to virtual machines that match the attributes and quantity of the reservation. Rezerwacja obejmuje koszty zasobów obliczeniowych maszyn wirtualnych.A reservation covers the compute costs of your virtual machines.

Rabat na rezerwację dotyczy podstawowych maszyn wirtualnych zakupionych w witrynie Azure Marketplace.A reservation discount applies to the base VMs that you purchase from the Azure Marketplace.

Aby uzyskać informacje o wydajności rezerwowej usługi SQL Database, zobacz Objaśnienie rabatu na wystąpienia zarezerwowane platformy Azure.For SQL Database reserved capacity, see Understand Azure Reserved Instances discount.

W poniższej tabeli przedstawiono koszty używania maszyny wirtualnej po zakupie wystąpienia zarezerwowanego maszyny wirtualnej.The following table illustrates the costs for your virtual machine after you purchase a Reserved VM Instance. We wszystkich przypadkach opłaty za magazyn i sieć są naliczane według normalnych stawek.In all cases, you're charged for storage and networking at the normal rates.

Typ maszyny wirtualnejVirtual Machine Type Opłaty z wystąpieniem zarezerwowanym maszyny wirtualnejCharges with Reserved VM Instance
Maszyny wirtualne z systemem Linux bez dodatkowego oprogramowaniaLinux VMs without additional software Rezerwacja obejmuje koszty infrastruktury maszyn wirtualnych.The reservation covers your VM infrastructure costs.
Maszyny wirtualne z systemem Linux z opłatami za oprogramowanie (na przykład Red Hat)Linux VMs with software charges (For example, Red Hat) Rezerwacja obejmuje koszty związane z infrastrukturą.The reservation covers the infrastructure costs. Opłata jest naliczana za dodatkowe oprogramowanie.You're charged for additional software.
Maszyny wirtualne z systemem Windows bez dodatkowego oprogramowaniaWindows VMs without additional software Rezerwacja obejmuje koszty związane z infrastrukturą.The reservation covers the infrastructure costs. Opłata jest naliczana za oprogramowanie systemu Windows.You're charged for Windows software.
Maszyny wirtualne z systemem Windows z dodatkowym oprogramowaniem (na przykład programem SQL Server)Windows VMs with additional software (For example, SQL server) Rezerwacja obejmuje koszty związane z infrastrukturą.The reservation covers the infrastructure costs. Opłata jest naliczana za oprogramowanie systemu Windows i dodatkowe oprogramowanie.You're charged for Windows software and for additional software.
Maszyny wirtualne z systemem Windows z korzyścią użycia hybrydowego platformy AzureWindows VMs with Azure Hybrid Benefit Rezerwacja obejmuje koszty związane z infrastrukturą.The reservation covers the infrastructure costs. Koszty używania oprogramowania systemu Windows są zawarte w korzyści użycia hybrydowego platformy Azure.The Windows software costs are covered by the Azure Hybrid Benefit. Za używanie dodatkowego oprogramowania są naliczane oddzielne opłaty.Any additional software is charged separately.

Jak jest naliczany rabat za rezerwacjęHow reservation discount is applied

Rabat na rezerwację jest dostępny na zasadzie „wykorzystaj lub strać”.A reservation discount is "use-it-or-lose-it". Zatem jeśli w ciągu jakiejś godziny nie będziesz mieć pasujących zasobów, utracisz ilość rezerwacji dla tej godziny.So, if you don't have matching resources for any hour, then you lose a reservation quantity for that hour. Niewykorzystanych godzin zarezerwowanych nie można przenieść na później.You can't carry forward unused reserved hours.

Po wyłączeniu zasobu rabat za rezerwację automatycznie stosuje się do innego pasującego zasobu w określonym zakresie.When you shut down a resource, the reservation discount automatically applies to another matching resource in the specified scope. Jeśli w określonym zakresie nie uda się znaleźć pasujących zasobów, zarezerwowane godziny zostaną utracone.If no matching resources are found in the specified scope, then the reserved hours are lost.

Rabat na rezerwację dla maszyn wirtualnych z systemem innym niż WindowsReservation discount for non-Windows VMs

Rabat na rezerwację platformy Azure jest stosowany do uruchomionych wystąpień maszyn wirtualnych co godzinę.The Azure reservation discount is applied to running VM instances on an hourly basis. Stosowanie rabatu na rezerwację polega na dopasowywaniu zakupionych rezerwacji do użycia emitowanego przez uruchomione maszyny wirtualne.The reservations that you have purchased are matched to the usage emitted by the running VMs to apply the reservation discount. W przypadku maszyn wirtualnych, które nie działają przez pełną godzinę, rezerwacja jest wypełniana innymi maszynami, również tymi, które są uruchomione równocześnie.For VMs that may not run the full hour, the reservation will be filled from other VMs not using a reservation, including concurrently running VMs. Po upływie godziny stosowanie rezerwacji dla maszyn wirtualnych z tej godziny jest blokowane.At the end of the hour, the reservation application for VMs in the hour is locked. Jeśli maszyna wirtualna nie pozostaje uruchomiona przez godzinę lub równocześnie uruchomione maszyny wirtualne nie wypełniają godziny rezerwacji, rezerwacja nie jest w pełni wykorzystywana.In the event a VM does not run for an hour or concurrent VMs within the hour do not fill the hour of the reservation, the reservation is underutilized for that hour. Poniższa ilustracja przedstawia zastosowanie rezerwacji do płatnego użycia maszyn wirtualnych.The following graph illustrates the application of a reservation to billable VM usage. Ilustracja jest oparta na jednym zakupie rezerwacji i dwóch zgodnych wystąpieniach maszyn wirtualnych.The illustration is based on one reservation purchase and two matching VM instances.

Zrzut ekranu przedstawiający jedną zastosowaną rezerwację i dwa zgodne wystąpienia maszyn wirtualnych

 1. Każde użycie przekraczające limit rezerwacji jest obciążane opłatami według zwykłych stawek płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem.Any usage that's above the reservation line gets charged at the regular pay-as-you-go rates. Za użycie poniżej limitu rezerwacji opłaty nie są naliczane — zostało ono opłacone w ramach zakupu rezerwacji.You're not charged for any usage below the reservations line, since it has been already paid as part of reservation purchase.
 2. W godzinie 1 wystąpienie 1 działa przez 0,75 godz., a wystąpienie 2 działa przez 0,5 godz.In hour 1, instance 1 runs for 0.75 hours and instance 2 runs for 0.5 hours. Łączne użycie w godzinie 1 to 1,25 godz.Total usage for hour 1 is 1.25 hours. Za pozostałe 0,25 godz. opłaty są naliczane według stawek płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem.You're charged the pay-as-you-go rates for the remaining 0.25 hours.
 3. W godzinie 2 i godzinie 3 oba wystąpienia były uruchomione przez 1 godzinę.For hour 2 and hour 3, both instances ran for 1 hour each. Jedno wystąpienie jest objęte rezerwacją, a drugie jest obciążane opłatami według stawek płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem.One instance is covered by the reservation and the other is charged at pay-as-you-go rates.
 4. W godzinie 4 wystąpienie 1 działa przez 0,5 godz., a wystąpienie 2 działa przez 1 godz.For hour 4, instance 1 runs for 0.5 hours and instance 2 runs for 1 hour. Wystąpienie 1 jest w pełni objęte rezerwacją. W wystąpieniu 2 rezerwacją jest objęte 0,5 godz.Instance 1 is fully covered by the reservation and 0.5 hours of instance 2 is covered. Za pozostałe 0,5 godz. opłaty są naliczane według stawek płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem.You’re charged the pay-as-you-go rate for the remaining 0.5 hours.

Aby poznać zastosowanie swoich rezerwacji platformy Azure w raportach rozliczeń użycia i przejrzeć je, zobacz Omówienie użycia rezerwacji.To understand and view the application of your Azure Reservations in billing usage reports, see Understand reservation usage.

Rabat na rezerwację dla maszyn wirtualnych z systemem WindowsReservation discount for Windows VMs

W przypadku uruchamiania wystąpień maszyn wirtualnych z systemem Windows rezerwacja jest stosowana w celu pokrycia kosztów infrastruktury.When you're running Windows VM instances, the reservation is applied to cover the infrastructure costs. Stosowanie rezerwacji do kosztów infrastruktury maszyn wirtualnych z systemem Windows wygląda tak samo jak w przypadku maszyn wirtualnych z systemem innym niż Windows.The application of the reservation to the VM infrastructure costs for Windows VMs is the same as for non-Windows VMs. Za używanie oprogramowania systemu Windows jest naliczana oddzielna opłata, która zależy od liczby procesorów wirtualnych.You're charged separately for Windows software on a per vCPU basis. Zobacz Koszty oprogramowania systemu Windows z usługą Reservations.See Windows software costs with Reservations. Koszty licencjonowania systemu Windows można objąć korzyścią użycia hybrydowego platformy Azure dla systemu Windows Server.You can cover your Windows licensing costs with Azure Hybrid Benefit for Windows Server.

Rabat może być stosowany do różnych rozmiarówDiscount can apply to different sizes

Po zakupieniu wystąpienia zarezerwowanego maszyny wirtualnej i wybraniu opcji Zoptymalizowane pod kątem: elastyczność rozmiaru wystąpienia zastosowanie rabatu zależy od wybranego rozmiaru maszyny wirtualnej.When you buy a Reserved VM Instance, if you select Optimized for: instance size flexibility, the discount coverage depends on the VM size you select. Rezerwacja może dotyczyć rozmiarów maszyn wirtualnych w tej samej grupie serii rozmiarów.The reservation can apply to the virtual machines (VMs) sizes in the same size series group. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł Elastyczność rozmiaru maszyny wirtualnej z zarezerwowanymi wystąpieniami maszyn wirtualnych.For more information, see Virtual machine size flexibility with Reserved VM Instances.

Rabat jest stosowany tylko w przypadku pasującej wartości ServiceTypeDiscount applies to matching ServiceType only

Rabat na rezerwację dotyczy tylko użycia maszyny wirtualnej, w którym wartość ServiceType w obszarze AdditionalInfo odpowiada zakupionej rezerwacji.A reservation discount applies only to the VM usage where the ServiceType value in AdditionalInfo matches the reservation that's purchased. Przy stosowaniu rabatu na rezerwację miernik używany dla maszyn wirtualnych jest ignorowany i uwzględniana jest tylko wartość ServiceType.Reservation discount application ignores the meter used for VMs and only evaluates ServiceType. Należy zwrócić uwagę na typ usługi, dla którego zakupiono maszynę wirtualną.Know which service type that you purchased the VM for. Rezerwację maszyny wirtualnej w warstwie magazynu innej niż Premium można wymienić na rezerwację w warstwie Premium (lub odwrotnie).You can exchange a non-premium storage VM reservation for a premium storage reservation, or in the opposite manner.

Usługi, dla których są stosowane rabaty na rezerwacje maszyn wirtualnychServices that get VM reservation discounts

Rezerwacje maszyn wirtualnych mogą dotyczyć użycia maszyn wirtualnych emitowanego przez różne usługi — nie tylko w przypadku wdrożeń maszyn wirtualnych.Your VM reservations can apply to VM usage emitted from multiple services - not just for your VM deployments. Zasoby, dla których są stosowane rabaty na rezerwację, zmieniają się w zależności od ustawienia elastyczności rozmiaru wystąpienia.Resources that get reservation discounts change depending on the instance size flexibility setting.

Ustawienie elastyczności rozmiaru wystąpieniaInstance size flexibility setting

Ustawienie elastyczności rozmiaru wystąpienia określa, dla których usług są stosowane rabaty na wystąpienia zarezerwowane.The instance size flexibility setting determines which services get the reserved instance discounts.

Niezależnie od tego, czy to ustawienie jest włączone czy wyłączone, rabaty na rezerwację są automatycznie stosowane do każdego pasującego użycia maszyn wirtualnych, dla którego wartość ConsumedService to Microsoft.Compute.Whether the setting is on or off, reservation discounts automatically apply to any matching VM usage when the ConsumedService is Microsoft.Compute. Należy zatem sprawdzić dane użycia dla wartości ConsumedService.So, check your usage data for the ConsumedService value. Oto niektóre przykłady:Some examples include:

 • Maszyny wirtualneVirtual machines
 • Zestawy skalowania maszyn wirtualnychVirtual machine scale sets
 • Usługa konteneraContainer service
 • Wdrożenia usługi Azure Batch (w trybie subskrypcji użytkownika)Azure Batch deployments (in user subscriptions mode)
 • Azure Kubernetes Service (AKS)Azure Kubernetes Service (AKS)
 • Service FabricService Fabric

Jeśli to ustawienie jest włączone, rabaty na rezerwację są automatycznie stosowane do pasującego użycia maszyn wirtualnych, które ma dowolną z następujących wartości ConsumedService:When the setting is on, reservation discounts automatically apply to matching VM usage when the ConsumedService is any of the following items:

 • Microsoft.ComputeMicrosoft.Compute
 • Microsoft.ClassicComputeMicrosoft.ClassicCompute
 • Microsoft.BatchMicrosoft.Batch
 • Microsoft.MachineLearningServicesMicrosoft.MachineLearningServices
 • Microsoft.KustoMicrosoft.Kusto

Sprawdź wartość ConsumedService w danych użycia, aby ustalić, czy użycie kwalifikuje się do zastosowania rabatów na rezerwację.Check the ConsumedService value in your usage data to determine if the usage is eligible for reservation discounts.

Aby uzyskać więcej informacji o elastyczności rozmiaru wystąpienia, zobacz artykuł Elastyczność rozmiaru maszyny wirtualnej z zarezerwowanymi wystąpieniami maszyn wirtualnych.For more information about instance size flexibility, see Virtual machine size flexibility with Reserved VM Instances.

Potrzebujesz pomocy?Need help? Skontaktuj się z namiContact us

Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy, utwórz wniosek o pomoc techniczną.If you have questions or need help, create a support request.

Następne krokiNext steps

Aby dowiedzieć się więcej na temat rezerwacji platformy Azure, zobacz następujące artykuły:To learn more about Azure Reservations, see the following articles: