Działanie dołączania zmiennej w Azure Data FactoryAppend Variable Activity in Azure Data Factory

Użyj działania Dołącz zmienną, aby dodać wartość do istniejącej zmiennej tablicowej zdefiniowanej w potoku Data Factory.Use the Append Variable activity to add a value to an existing array variable defined in a Data Factory pipeline.

Właściwości typuType properties

WłaściwośćProperty OpisDescription WymaganyRequired
namename Nazwa działania w potokuName of the activity in pipeline TakYes
descriptiondescription Tekst opisujący działanie działaniaText describing what the activity does nieno
typetype Typ działania to AppendVariableActivity Type is AppendVariable takyes
wartośćvalue Literał ciągu lub wartość obiektu Expression użyta do dołączenia do określonej zmiennejString literal or expression object value used to append into specified variable takyes
variableNamevariableName Nazwa zmiennej, która zostanie zmodyfikowana przez działanie, zmienna musi być typu "Array"Name of the variable that will be modified by activity, the variable must be of type ‘Array’ takyes

Następne krokiNext steps

Informacje na temat działania związanego z przepływem sterowania obsługiwanego przez Data Factory:Learn about a related control flow activity supported by Data Factory: