Dokumentacja usługi Azure Data Lake Analytics

Dowiedz się, jak przy użyciu usługi Azure Data Lake Analytics uruchamiać zadania analizy danych big data skalowane dla wielkich zestawów danych. W samouczkach i innej dokumentacji pokazano, jak tworzyć zadania analizy wsadowej, w czasie rzeczywistym i interaktywnej i zarządzać nimi, oraz jak pisać zapytania w języku U-SQL.

Przewodniki Szybki start

Portal Program Visual Studio Visual Studio Code Program PowerShell Interfejs wiersza polecenia platformy Azure

Zarządzanie usługą Data Lake Analytics

Portal Python Interfejs wiersza polecenia platformy Azure Zestaw SDK platformy .NET Zestaw SDK dla języka Python

 

Dokumentacja

 •        
             
                 
                     

  Wiersz polecenia

                     

  Program PowerShell

  Interfejs wiersza polecenia platformy Azure

                 
             
         
     
 •    
         
             
                 
                     

  Języki

                     

  .NET

                     

  Node.js

                     

  Python

                     

  U-SQL

                 
             
         
     
 •    
         
             
                 
                     

  REST

                     

  Interfejs API REST