Dokumentacja usługi Data Lake Analytics

Dowiedz się, jak przy użyciu usługi Data Lake Analytics uruchamiać zadania analizy danych big data skalowane dla wielkich zestawów danych. W samouczkach i innej dokumentacji pokazano, jak tworzyć zadania analizy wsadowej, w czasie rzeczywistym i interaktywnej i zarządzać nimi, oraz jak pisać zapytania w języku U-SQL.

Przewodniki Szybki start

Portal Program Visual Studio Visual Studio Code PowerShell Interfejs wiersza polecenia platformy Azure 2.0

Zarządzanie usługą Data Lake Analytics

Portal Python Interfejs wiersza polecenia platformy Azure Zestaw SDK platformy .NET Zestaw SDK dla języka Python Zestaw SDK Java

Dokumentacja