Dokumentacja usługi Azure Data Lake Analytics

Dzięki usłudze Data Lake Analytics możesz uruchamiać zadania analizy danych big data skalowane do wielkich zestawów danych.