bit_and aggregate, funkcja

Zwraca bitowe wartości AND wszystkich wartości wejściowych w grupie.

Składnia

bit_and(expr) [FILTER ( WHERE cond ) ]

Argumenty

  • expr: wyrażenie, które jest obliczane jako całkowita wartość liczbowa.
  • cond: opcjonalne wyrażenie logiczne filtrujące wiersze używane do agregacji.

Zwraca

Typ wyniku odpowiada typowi argumentu.

Przykłady

> SELECT bit_and(col) FROM VALUES (3), (5) AS tab(col);
 1
> SELECT bit_and(col) FILTER(WHERE col < 6) FROM VALUES (3), (5), (6) AS tab(col);
 1