[ ] Operator (znak nawiasu kwadratowego) (Databricks Runtime)

Zwraca element tablicy lub wartość mapy, biorąc pod uwagę indeks lub klucz.

Składnia

expr [ keyExpr ]

Należy pamiętać, że użycie nawiasów w tym miejscu jest jako tekst literału i nie wskazuje składni opcjonalnej.

Argumenty

  • expr: wyrażenie ARRAY lub MAP.
  • keyExpr: jeśli expr jest tablicą całkowitą liczbową. W przeciwnym razie wyrażenie zgodne z typem klucza MAP.

Zwraca

Typ wyniku jest typem elementu ARRAY lub typem wartości MAP.

Pierwszym elementem tablicy jest indeks 0.

keyExpr Jeśli klucz nie jest prawidłowym kluczem dla środowiska uruchomieniowego usługi MAP expr Databricks, zgłasza błąd MAP_KEY_DOES_NOT_EXIST.

Jeśli element keyExpr jest poza zakresem środowiska ARRAY expr Databricks Runtime, zgłasza błąd INVALID_ARRAY_INDEX.

Uwaga

Jeśli element spark.sql.ansi.enabled jest false operatorem zwracanym NULL zamiast błędu poza granicą.

Przykłady

> SELECT a[2] FROM VALUES(array(10, 20, 30)) AS T(a);
  30

> SELECT m[1] FROM VALUES(map(1, 'Hello', 2, 'World')) AS T(m);
  Hello