Funkcja named_struct

Tworzy strukturę z nazwami i wartościami określonych pól.

Składnia

named_struct( {name1, val1} [, ...] )

Argumenty

  • nameN: pole nazewnictwa literału STRING N.
  • valN: wyrażenie dowolnego typu określające wartość pola N.

Zwraca

Struktura z polem N pasującymi do typu valN .

Przykłady

> SELECT named_struct('a', 1, 'b', 2, 'c', 3);
 { 1, 2, 3}