castfunction (Databricks SQL)

Rzutuje wartość expr na docelowy typ typedanych .

Składnia

cast(sourceExpr AS targetType)

Argumenty

 • sourceExpr: dowolne wyrażenie rzutowalne.
 • targetType: typ danych wyniku.

Zwraca

Wynik jest typem targetType.

Prawidłowe są następujące kombinacje rzutowania typów danych:

Źródło (wiersz) Target(kolumna) VOID Liczbowe CIĄG DATE SYGNATURY CZASOWEJ interwał miesiąca interwał dnia BOOLEAN BINARNYM TABLICY MAPĘ STRUCT
VOID Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
Liczbowe N Y Y N Y N N Y N N N N
CIĄG N Y Y Y Y Y Y Y Y N N N
DATE N N Y Y Y N N N N N N N
SYGNATURY CZASOWEJ N Y Y Y Y N N N N N N N
interwał miesiąca N N Y N N Y N N N N N N
interwał dnia N N Y N N N Y N N N N N
BOOLEAN N Y Y N Y N N Y N N N N
BINARNYM N Y Y N N N N N Y N N N
TABLICY N N Y N N N N N N Y N N
MAPĘ N N Y N N N N N N N Y N
STRUCT N N Y N N N N N N N N Y

Reguły i ograniczenia oparte na typie targetType

numeryczne

Jeśli wartość targetType jest liczbowa i sourceExpr ma typ:

 • VOID

  Wynikiem jest wartość NULL określonego typu liczbowego.

 • Liczbowe

  Jeśli targetType jest liczbą całkowitą, wynik jest sourceExprobcinany do liczby całkowitej.

  W przeciwnym razie wynik jest sourceExprzaokrąglany do dostępnej targetTypeskali .

  Jeśli wartość znajduje się poza zakresem targetType, zostanie zgłoszony błąd przepełnienia.

  Użyj try_cast, aby przekształcić błędy przepełnienia w .NULL

 • CIĄG

  sourceExprelement jest odczytywany jako wartość literału .targetType

  Jeśli sourceExpr format wartości literału nie jest zgodny, zostanie zgłoszony błąd.

  Jeśli wartość znajduje się poza zakresem targetType, zostanie zgłoszony błąd przepełnienia.

  Użyj try_cast , aby przekształcić przepełnienie i nieprawidłowe błędy formatu na NULL.

 • SYGNATURY CZASOWEJ

  Wynikiem jest liczba sekund, które upłynęły między 1970-01-01 00:00:00 UTC i sourceExpr.

  Jeśli targetType jest liczbą całkowitą, wynik jest obcinany do liczby całkowitej.

  W przeciwnym razie wynik jest zaokrąglany do dostępnej targetTypeskali .

  Jeśli wynik znajduje się poza zakresem targetType, zostanie zgłoszony błąd przepełnienia.

  Użyj try_cast , aby przekształcić błędy przepełnienia w NULL.

 • BOOLEAN

  Jeśli sourceExpr jest:

  • true: Wynik to 0.
  • false: wynik to 1.
  • NULL: Wynik to NULL.

Przykłady

> SELECT cast(NULL AS INT);
 NULL

> SELECT cast(5.6 AS INT);
 5

> SELECT cast(5.6 AS DECIMAL(2, 0);
 6

> SELECT cast(-5.6 AS INT);
 -5

> SELECT cast(-5.6 AS DECIMAL(2, 0);
 -6

> SELECT cast(128 AS TINYINT);
 Overflow

> SELECT cast(128 AS DECIMAL(2, 0));
 Overflow

> SELECT cast('123' AS INT);
 123

> SELECT cast('123.0' AS INT);
 Invalid format

> SELECT cast(TIMESTAMP'1970-01-01 00:00:01' AS LONG);
 1

> SELECT cast(TIMESTAMP'1970-01-01 00:00:00.000001' AS DOUBLE);
 1.0E-6

> SELECT cast(TIMESTAMP'2022-02-01 00:00:00' AS SMALLINT);
 error: overflow
> SELECT cast(true AS BOOLEAN);
 1

CIĄG

targetType Jeśli jest to typ CIĄGU (databricks SQL) i sourceExpr ma typ:

 • VOID

  Wynik jest ciągiem NULL.

 • dokładna liczba

  Wynikiem jest liczba literałów z opcjonalnym znakiem minus i bez zer wiodących z wyjątkiem pojedynczej cyfry po lewej stronie punktu dziesiętnego. targetType Jeśli wartość jest DECIMAL(p, s)s większa niż 0, do skalowania dodawany jest punkt dziesiętny, a końcowe zera są dodawane w górę.

 • dane binarne zmiennoprzecinkowe

  Jeśli liczba bezwzględna jest mniejsza i większa 10,000,000 lub równa 0.001, wynik jest wyrażony bez notacji naukowej z co najmniej jedną cyfrą po obu stronach punktu dziesiętnego.

  W przeciwnym razie usługa Databricks SQL używa mantissa, po której następuje E i wykładnik. Mantissa ma opcjonalny znak wiodący minus, po którym następuje jedna cyfra po lewej stronie punktu dziesiętnego i minimalna liczba cyfr większa niż zero po prawej stronie. Wykładnik ma opcjonalny znak minus wiodącego.

 • DATA

  Jeśli rok wynosi od 9999 do 9999 CE, wynik jest datą formularza -YYYY-MM-DD i YYYY-MM-DD odpowiednio.

  Przez lata przed lub po tym zakresie wymagana liczba cyfr jest dodawana do składnika roku i + jest używana dla CE.

 • SYGNATURY CZASOWEJ

  Jeśli rok wynosi od 9999 do 9999 CE, wynik jest sygnaturą czasową formy -YYYY-MM-DD hh:mm:ss i YYYY-MM-DD hh:mm:ss odpowiednio.

  Przez lata przed lub po tym zakresie wymagana liczba cyfr jest dodawana do składnika roku i + jest używana dla CE.

  W razie potrzeby dodawane są sekundy .f... ułamkowe.

 • interwał miesiąca

  Wynik jest najkrótszą reprezentacją literału interwału. Jeśli interwał jest ujemny, znak jest osadzony w elemecie interval-string. W przypadku jednostek mniejszych niż 10 pominięto zer wiodących.

  Typowy ciąg interwału rok-miesiąc ma postać:

  • INTERVAL 'Y' YEAR
  • INTERVAL 'Y-M' YEAR TO MONTH
  • INTERVAL 'M' MONTH
 • interwał dnia

  Wynik jest najkrótszą reprezentacją literału interwału. Jeśli interwał jest ujemny, znak jest osadzony w elemecie interval-string. W przypadku jednostek mniejszych niż 10 pominięto zera wiodące.

  Typowy ciąg interwału dnia ma postać:

  • INTERVAL 'D' DAY
  • INTERVAL 'D h' DAY TO HOUR
  • INTERVAL 'D h:m' DAY TO MINUTE
  • INTERVAL 'D h:m:s' DAY TO SECOND
  • INTERVAL 'h' HOUR
  • INTERVAL 'h:m' HOUR TO MINUTE
  • INTERVAL 'm:s' MINUTE TO SECOND
  • INTERVAL 's' SECOND
 • BOOLEAN

  Wynikiem true wartości logicznej jest literał trueSTRING , dla false którego jest to literał falseCIĄGU , a dla NULL niego ciąg NULL.

 • BINARNYM

  Wynikiem jest binarna sourceExpr interpretowana jako sekwencja znaków UTF-8.

  SQL usługi Databricks nie weryfikuje znaków UTF-8. Rzutowanie z BINARY do nigdy nie będzie wstrzykiwać STRING znaków podstawianie ani zgłaszać błędu.

 • TABLICY

  Wynikiem jest rozdzielona przecinkami lista elementów rzutowanych, które są nawiasami [ ]kwadratowymi . Jedna spacja następuje po każdym przecince. Element NULL jest tłumaczony na literał null.

  Usługa Databricks SQL nie oznacza ani nie oznacza poszczególnych elementów, które mogą zawierać nawiasy lub przecinki.

 • MAPĘ

  Wynikiem jest rozdzielona przecinkami lista par wartości klucza rzutowania, która jest klamrowa z nawiasami klamrowymi { }. Jedna spacja następuje po każdym przecince. Każda para wartości klucza jest oddzielona przez element ->. NULL Wartość mapy jest tłumaczona na literał null.

  Usługa Databricks SQL nie oznacza ani nie oznacza pojedynczych kluczy ani wartości, które mogą zawierać nawiasy klamrowe, przecinki lub ->.

 • STRUCT

  Wynikiem jest rozdzielona przecinkami lista wartości pól rzutowanych, które są nawiasami { }klamrowymi . Jedna spacja następuje po każdym przecince. NULL Wartość pola jest tłumaczona na literał null.

  Usługa Databricks SQL nie oznacza ani nie oznacza pojedynczych wartości pól, które mogą zawierać nawiasy klamrowe lub przecinki.

Przykłady

> SELECT cast(NULL AS STRING);
 NULL

> SELECT cast(-3Y AS STRING);
 -3

> SELECT cast(5::DECIMAL(10, 5) AS STRING);
 5.00000

> SELECT cast(12345678e-4 AS STRING);
 1234.5678

> SELECT cast(1e7 as string);
 1.0E7

> SELECT cast(1e6 as string);
 1000000.0

> SELECT cast(1e-4 as string);
 1.0E-4

> SELECT cast(1e-3 as string);
 0.001

> SELECT cast(12345678e7 AS STRING);
 1.2345678E14

> SELECT cast(DATE'1900-12-31' AS STRING);
 1900-12-31

-- Caesar no more
> SELECT cast(DATE'-0044-03-15' AS STRING);
 -0044-03-15

> SELECT cast(DATE'100000-12-31' AS STRING);
 +100000-12-31

> SELECT cast(current_timestamp() AS STRING);
 2022-04-02 22:29:09.783

> SELECT cast(INTERVAL -'13-02' YEAR TO MONTH AS STRING);
 INTERVAL '-13-2' YEAR TO MONTH

> SELECT cast(INTERVAL '12:04.9900' MINUTE TO SECOND AS STRING);
 INTERVAL '12:04.99' MINUTE TO SECOND

> SELECT cast(true AS STRING);
 true

> SELECT cast(false AS STRING);
 false

-- A bad UTF-8 string
> SELECT cast(x'33800033' AS STRING);
 3�3

> SELECT hex(cast(x'33800033' AS STRING));
 33800033

> SELECT cast(array('hello', NULL, 'world') AS STRING);
 [hello, null, world]

> SELECT cast(array('hello', 'wor, ld') AS STRING);
 [hello, wor, ld]

> SELECT cast(array() AS STRING);
 []

> SELECT cast(map('hello', 1, 'world', null) AS STRING;
 {hello -> 1, world -> null}

> SELECT cast(map('hello -> 1', DATE'2022-01-01') AS STRING);
 {hello -> 1 -> 2022-01-01}

> SELECT cast(map() AS STRING);
 {}

> SELECT cast(named_struct('a', 5, 'b', 6, 'c', NULL) AS STRING);
 {5, 6, null}

> SELECT cast(named_struct() AS STRING);
 {}

DATE

targetType Jeśli jest to typ DATE (databricks SQL) i sourceExpr ma typ:

 • VOID

  Wynikiem jest DATA NULL.

 • CIĄG

  sourceExpr musi być prawidłową datąString.

  Jeśli sourceExpr nie jest prawidłowydateString, usługa Databricks SQL zwraca błąd.

  Użyj try_cast , aby przekształcić nieprawidłowe błędy danych w NULL.

 • SYGNATURY CZASOWEJ

  Wynik jest częścią znacznika czasu sourceExpr.

Przykłady

> SELECT cast(NULL AS DATE);
 NULL

> SELECT cast('1900-10-01' AS DATE);
 1900-10-01

> SELECT cast('1900-10-01' AS DATE);
 1900-10-01

-- There is no February 30.
> SELECT cast('1900-02-30' AS DATE);
 Error

> SELECT cast(TIMETAMP'1900-10-01 12:13:14)' AS DATE);
 1900-10-01

TIMESTAMP

targetType Jeśli jest to typ SYGNATURY CZASOWEJ (databricks SQL) i sourceExpr ma typ:

 • VOID

  Wynikiem jest DATA NULL.

 • Liczbowe

  sourceExpr jest odczytywana jako liczba sekund od 1970-01-01 00:00:00 UTC.

  Ułamki mniejsze niż mikrosekundy są obcięte.

  Jeśli wartość znajduje się poza zakresem TIMESTAMP, zostanie zgłoszony błąd przepełnienia.

  Użyj try_cast , aby przekształcić błędy przepełnienia w NULL.

 • CIĄG

  sourceExpr musi być prawidłowym znacznikiem czasu.

  Jeśli sourceExpr nie jest prawidłowytimestampString, usługa Databricks SQL zwraca błąd.

  Użyj try_cast , aby przekształcić nieprawidłowe błędy danych w NULL.

 • DATA

  Wynikiem jest sourceExpr DATA w 00:00:00godzinach.

Przykłady

> SELECT cast(NULL AS TIMESTAMP);
 NULL

> SET TIME ZONE '+00:00';
> SELECT cast(0.0 AS TIMESTAMP);
 1970-01-01 00:00:00

> SELECT cast(0.0000009 AS TIMESTAMP);
 1970-01-01 00:00:00

> SELECT cast(1e20 AS TIMESTAMP);
 Error: overflow

> SELECT cast('1900' AS TIMESTAMP);
 1900-01-01 00:00:00

> SELECT cast('1900-10-01 12:13:14' AS TIMESTAMP;
 1900-10-01 12:13:14

> SELECT cast('1900-02-30 12:13:14' AS TIMESTAMP;
 Error

> SELECT cast(DATE'1900-10-01)' AS TIMESTAMP);
 1900-10-01 00:00:00

interwał miesiąca

Jeśli parametr targetType jest interwałem miesiąca i sourceExpr ma typ:

Przykłady

> SELECT cast(NULL AS INTERVAL YEAR);
 NULL

> SELECT cast('1-4' AS INTERVAL YEAR TO MONTH)::STRING;
 INTERVAL '1-4' YEAR TO MONTH

> SELECT cast('1' AS INTERVAL YEAR TO MONTH);
 error

> SELECT cast(INTERVAL '1-4' YEAR TO MONTH AS INTERVAL MONTH)::STRING;
 INTERVAL '16' MONTH

> SELECT cast(INTERVAL '1-11' YEAR TO MONTH AS INTERVAL YEAR)::STRING;
 INTERVAL '1' YEAR

interwał dnia

Jeśli parametr targetType jest interwałem dnia i sourceExpr ma typ:

 • VOID

  Wynik jest interwałem dnia o wartości NULL.

 • CIĄG

  sourceExpr musi być prawidłowym ciągiem dayTimeIntervalString.

  Jeśli sourceExpr nie jest prawidłowydayTimeIntervalString, usługa Databricks SQL zwraca błąd.

  Użyj try_cast , aby przekształcić nieprawidłowe błędy danych w NULL.

 • interwał dnia

  Jeśli dayTimeIntervalQualifiertargetType zawiera najmniejszą jednostkę typu źródłowego dayTimeIntervalQualifier, wartość pozostaje niezmieniona, ale jest ponownie interpretowana, aby dopasować typ docelowy.

  sourceExpr W przeciwnym razie interwał jest obcięty w celu dopasowania do elementu targetType.

> SELECT cast(NULL AS INTERVAL HOUR);
 NULL

> SELECT cast('1 4:23' AS INTERVAL DAY TO MINUTE)::STRING;
 INTERVAL '1 04:23' DAY TO MINUTE

> SELECT cast('1' AS INTERVAL DAY TO MINUTE);
 error

> SELECT cast(INTERVAL '1 4:23' DAY TO MINUTE AS INTERVAL MINUTE)::STRING;
 INTERVAL '1703' MINUTE

> SELECT cast(INTERVAL '1 4:23' DAY TO MINUTE AS INTERVAL HOUR)::STRING;
 INTERVAL '28' HOUR

BOOLEAN

Jeśli element targetType jest wartością logiczną i sourceExpr ma typ:

 • VOID

  Wynikiem jest wartość logiczna NULL.

 • Liczbowe

  Jeśli sourceExpr jest:

 • CIĄG

  Jeśli sourcEexpr jest (bez uwzględniania wielkości liter):

  • 'T', 'TRUE', 'Y', 'YES', or '1': Wynik to true
  • 'F', 'FALSE', 'N', 'NO', or '0': Wynik to false
  • NULL: Wynik to NULL

  W przeciwnym razie usługa Databricks SQL zwraca nieprawidłową składnię wejściową dla błędu logicznego typu.

  Użyj try_cast , aby przekształcić nieprawidłowe błędy danych w NULL.

Przykłady

> SELECT cast(NULL AS BOOLEAN);
 NULL

> SELECT cast('T' AS BOOLEAN);
 true

> SELECT cast('True' AS BOOLEAN);
 true

> SELECT cast('1' AS BOOLEAN);
 true

> SELECT cast('0' AS BOOLEAN);
 false

> SELECT cast('n' AS BOOLEAN);
 false

> SELECT cast('on' AS BOOLEAN);
 error: invalid input syntax for type boolean

> SELECT cast(0 AS BOOLEAN);
 false

> SELECT cast(0.0E10 AS BOOLEAN);
 false

> SELECT cast(1 AS BOOLEAN);
 true

> SELECT cast(0.1 AS BOOLEAN);
 true

> SELECT cast('NaN'::FLOAT AS BOOLEAN);
 true

BINARNYM

Jeśli element targetType jest plikiem BINARNYm i sourceExpr ma typ:

 • VOID

  Wynik jest wartością binarną NULL.

 • CIĄG

  Wynikiem jest kodowanie UTF-8 obiektu surceExpr.

Przykłady

> SELECT cast(NULL AS BINARY);
 NULL

> SELECT hex(cast('Spark SQL' AS BINARY));
 537061726B2053514C

> SELECT hex(cast('Oдesa' AS BINARY));
 4FD0B4657361

TABLICY

Jeśli element targetType jest tablicą i sourceExpr ma typ:

 • VOID

  Wynikiem jest wartość NULL .targeType

 • TABLICY

  Jeśli rzutowanie z sourceElementType do targetElementType jest obsługiwane, wynik jest ARRAY<targetElementType> wynikiem ze wszystkimi targetElementTypeelementami rzutowania na obiekt .

  Usługa Databricks SQL zgłasza błąd, jeśli rzutowanie nie jest obsługiwane lub nie można rzutować żadnego z elementów.

  Użyj try_cast , aby przekształcić nieprawidłowe dane lub błędy przepełnienia na NULL.

Przykłady

> SELECT cast(NULL AS ARRAY<INT>);
 NULL

> SELECT cast(array('t', 'f', NULL) AS ARRAY<BOOLEAN>);
 [true, false, NULL]

> SELECT cast(array('t', 'f', NULL) AS INTERVAL YEAR);
 error: cannot cast array<string> to interval year

> SELECT cast(array('t', 'f', 'o') AS ARRAY<BOOLEAN>);
 error: invalid input syntax for type boolean: o.

MAPĘ

Jeśli parametr targetType to MAPtargetKeyType<, targetValueType> i sourceExpr ma typ:

 • VOID

  Wynikiem jest wartość NULL .targetType

 • MAPsourceKeyType<, sourceValueType>

  Jeśli rzutowania z sourceKeyType do i sourceValueType do targetKeyTypetargetValueType są obsługiwane, wynikiem jest MAP<targetKeyType, targetValueType> rzutowanie wszystkich kluczy na targetKeyType i wszystkie wartości rzutowane na targetValueType.

  Usługa Databricks SQL zgłasza błąd, jeśli rzutowanie nie jest obsługiwane lub nie można rzutować żadnych kluczy lub wartości.

  Użyj try_cast , aby przekształcić nieprawidłowe dane lub błędy przepełnienia na NULL.

Przykłady

> SELECT cast(NULL AS MAP<STRING, INT>);
 NULL

> SELECT cast(map('10', 't', '15', 'f', '20', NULL) AS MAP<INT, BOOLEAN>);
 {10:true,15:false,20:null}

> SELECT cast(map('10', 't', '15', 'f', '20', NULL) AS MAP<INT, ARRAY<INT>>);
 error: cannot cast map<string,string> to map<int,array<int>>

> SELECT cast(map('10', 't', '15', 'f', '20', 'o') AS MAP<INT, BOOLEAN>);
 error: invalid input syntax for type boolean: o.

STRUCT

Jeśli element targetType jest strukturą<[targetFieldName:targetFieldType [NOT NULL][COMMENT str][, ...]]> i sourceExpr ma typ:

 • VOID

  Wynikiem jest wartość NULL .targetType

 • STRUCT<[sourceFieldName:sourceFieldType [NOT NULL][COMMENT str][, ...]]>

  Element sourceExpr można rzutować, targetType jeśli wszystkie warunki te są spełnione:

  • Typ źródłowy ma taką samą liczbę pól co docelowy
  • Dla wszystkich pól: sourceFieldTypeN można rzutować do elementu targetFieldTypeN.
  • Dla wszystkich wartości pól: wartość pola źródłowego N można rzutować na targetFieldTypeN wartość , a wartość nie ma wartości null, jeśli pole docelowe N jest oznaczone jako NOT NULL.

  sourceFieldNames, ograniczenia źródłowe NOT NULL i źródła COMMENTnie muszą być zgodne z elementami targetType i są ignorowane.

  Usługa Databricks SQL zgłasza błąd, jeśli rzutowanie nie jest obsługiwane lub nie można rzutować żadnych kluczy lub wartości.

  Użyj try_cast , aby przekształcić nieprawidłowe dane lub błędy przepełnienia na NULL.

Przykłady

> SELECT cast(NULL AS STRUCT<a:INT>);
 NULL

> SELECT cast(named_struct('a', 't', 'b', '1900') AS STRUCT<b:BOOLEAN, c:DATE NOT NULL COMMENT 'Hello'>);
 {"b":true,"c":1900-01-01}

> SELECT cast(named_struct('a', 't', 'b', NULL::DATE) AS STRUCT<b:BOOLEAN, c:DATE NOT NULL COMMENT 'Hello'>);
 error: cannot cast struct<a:string,b:date> to struct<b:boolean,c:date>

> SELECT cast(named_struct('a', 't', 'b', '1900') AS STRUCT<b:BOOLEAN, c:ARRAY<INT>>);
 error: cannot cast struct<a:string,b:string> to struct<b:boolean,c:array<int>>

> SELECT cast(named_struct('a', 't', 'b', 'hello') AS STRUCT<b:BOOLEAN, c:DATE>);
 error: Cannot cast hello to DateType