explode_outerfunkcja generatora wartości tabeli (Databricks SQL)

Zwraca wiersze przez un-zagnieżdżanie expr przy użyciu semantyki zewnętrznej.

Składnia

explode_outer(expr)

Argumenty

  • expr: wyrażenie ARRAY lub MAP.

Zwraca

Zestaw wierszy złożonych z innych wyrażeń na liście wyboru oraz elementów tablicy lub kluczy i wartości mapy. Jeśli ma wartość NULL, jest zwracany pojedynczy wiersz expr z wartościami NULL dla tablicy lub wartości mapy.

explode_outer Można je umieścić tylko na liście wyboru lub w WIDOKU LATERAL. Podczas umieszczania funkcji na liście wyboru nie może być żadnej innej funkcji generatora na tej samej liście wyboru.

Kolumna łączona z tablicą domyślnie nosi nazwę col , ale może mieć alias. Kolumny mapy są domyślnie nazywane key i value . Można również utworzyć alias przy użyciu krotki aliasu, takiej jak AS (myKey, myValue) .

Przykłady

> SELECT explode_outer(array(10, 20)) AS elem, 'Spark';
 10 Spark
 20 Spark
> SELECT explode_outer(map(1, 'a', 2, 'b')) AS (num, val), 'Spark';
 1   a   Spark
 2   b   Spark
> SELECT explode_outer(cast(NULL AS array<int>)), 'Spark';
 NULL   Spark