regexp_extract_allfunction (Databricks SQL)

Wyodrębnia wszystkie ciągi, które strregexp pasują do wyrażenia i odpowiada indeksowi regex grupy.

Składnia

regexp_extract_all(str, regexp [, idx] )

Argumenty

  • str: wyrażenie STRING do dopasowania.
  • regexp: wyrażenie STRING z pasującym wzorcem.
  • idx: opcjonalne wyrażenie liczby całkowitej większej lub równej 0 z wartością domyślną 1.

Zwraca

Tablica ciągu.

Ciąg regexp musi być wyrażeniem regularnym Języka Java. Literały ciągów są niewyobrażalne. Na przykład, aby dopasować '\abc'element , wyrażenie regexp regularne dla może mieć wartość '^\\abc$'. regexp może zawierać wiele grup. idx wskazuje grupę wyrażeń regularnych do wyodrębnienia. Wartość z idx 0 oznacza dopasowanie całego wyrażenia regularnego.

Przykłady

> SELECT regexp_extract_all('100-200, 300-400', '(\\d+)-(\\d+)', 1);
 [100, 300]