rlikeoperator (SQL usługi Databricks)

Zwraca wartość true, jeśli str jest zgodna z regexwartością .

Składnia

str [NOT] rlike regex

Argumenty

  • str: wyrażenie STRING, które ma być dopasowane.
  • regex: wyrażenie STRING z pasującym wzorcem.

Zwraca

Wartość LOGICZNA.

Ciąg regex musi być wyrażeniem regularnym języka Java. Literały ciągów są niewyobrażalne. Na przykład, aby dopasować '\abc'element regex , wyrażenie regularne może mieć wartość '^\\abc$'.

rlikejest synonimem operatora regexp (Databricks SQL).

str NOT rlike ... jest równoważne NOT(str rlike ...).

Przykłady

> SELECT '%SystemDrive%\\Users\\John' rlike '%SystemDrive%\\\\Users.*';
true