splitfunction (Databricks SQL)

Dzieli wystąpienia zgodne i zwraca tablicę o strregex długości co najwyżej limit .

Składnia

split(str, regex [, limit] )

Argumenty

  • str: wyrażenie STRING do podziału.
  • regexp: wyrażenie STRING, które jest wyrażeniem regularnym Języka Java używanym do dzielenia str .
  • limit: opcjonalne wyrażenie INTEGER z wartością domyślną 0 (bez limitu).

Zwraca

TABLICA CIĄGÓW.

Jeśli limit> wartość 0: długość wynikowej tablicy nie będzie większa niż limit, a ostatni wpis wynikowej tablicy będzie zawierać wszystkie dane wejściowe poza ostatnim dopasowaniem regex .

Jeśli limit< = 0: zostanie zastosowana tyle razy, ile to możliwe, a wynikowa regex tablica może mieć dowolny rozmiar.

Przykłady

> SELECT split('oneAtwoBthreeC', '[ABC]');
 [one,two,three,]
> SELECT split('oneAtwoBthreeC', '[ABC]', -1);
 [one,two,three,]
> SELECT split('oneAtwoBthreeC', '[ABC]', 2);
 [one,twoBthreeC]