Dodawanie administratorów na poziomie serwera do Azure DevOps Server

Azure DevOps Server 2020 | Azure DevOps Server 2019 | TFS 2018

Azure DevOps zapewnia jedną wbudowaną rolę i trzy grupy zabezpieczeń do zarządzania zadaniami administracyjnymi:

 • Rola administratora zespołu
 • grupa administratorów Project
 • grupa administratorów kolekcji Project
 • Grupa Administratorzy programu Team Foundation

W tym artykule opisano sposób dodawania użytkowników do grupy Administratorzy programu Team Foundation. Aby uzyskać informacje na temat dodawania użytkowników do innych grup administratorów lub ról, zobacz:

Aby zapoznać się z omówieniem zadań administracyjnych, zobacz About user, team, project, and collection-level settings (Informacje o ustawieniach użytkownika, zespołu, projektu i kolekcji).

Wymaganie wstępne

Aby dodać użytkownika do tej grupy, musisz być członkiem grupy Administratorzy programu Team Foundation. Osoba, która zainstalowała Azure DevOps Server, jest automatycznie dodawana do tej grupy.

Dodawanie użytkownika do grupy administratorów serwera

Aby przeprowadzić konserwację systemu, zaplanować kopie zapasowe, dodać funkcje i inne zadania administracyjne serwera, Azure DevOps Server administratorzy muszą mieć możliwość konfigurowania i kontrolowania wszystkich aspektów Azure DevOps Server. W związku z tym administratorzy Azure DevOps Server wymagają uprawnień administracyjnych w oprogramowaniu, które Azure DevOps Server międzyoperacyjności, oprócz samego Azure DevOps Server.

Te uprawnienia można szybko przyznać administratorom, dodając je do grupy Administratorzy programu Team Foundation w Azure DevOps Server.

 1. Na serwerze warstwy aplikacji dodaj użytkownika do lokalnej grupy Administratorzy.

  Follow instructions for your operating system

 2. Na serwerze warstwy aplikacji otwórz konsolę administracyjną Azure DevOps Server.

  Wybierz warstwę aplikacji, a następnie pozycję Administrowanie zabezpieczeniami. Wybierz grupę [Team Foundation]\Team Foundation Administratorzy . Następnie wybierz typ grupy, a następnie wybierz pozycję Dodaj.

  Porada

  Aby dodać grupę Azure DevOps Server, najpierw utwórz ją z poziomu portalu internetowego. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz {Dodawanie grup zabezpieczeń i zarządzanie nimi](/azure/devops/organizations/security/add-manage-security-groups).

  Screenshot of the Global Security dialog box with the Team Foundation Administrators group and the Add option called out.

 3. Następnie wybierz pozycję Dodaj w sekcji Użytkownicy konsoli administracyjnej , aby dodać użytkowników lub grupy do zestawu użytkowników, którzy mogą uruchamiać konsolę administracyjną.

  Screenshot of the 2020 Server Administration Console with the Add option highlighted.

  Screenshot of the 2019 Server Administration Console with the Add option highlighted.

  Click or tab, then input username

Jeśli korzystasz ze standardowego wdrożenia pojedynczego serwera lub wdrożenia z wieloma serwerami bez raportowania, wszystko będzie gotowe!

Jeśli jednak masz wiele warstw aplikacji, musisz powtórzyć te dwa kroki na każdym serwerze warstwy aplikacji.

Jeśli masz serwery raportowania zintegrowane z wdrożeniem Azure DevOps, musisz ręcznie dodać użytkowników administracyjnych do tych produktów oddzielnie. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Udzielanie uprawnień do wyświetlania lub tworzenia raportów SQL Server w Azure DevOps Server.