Znane problemy: Azure Health Data Services

W tym artykule opisano obecnie znane problemy z usługami Azure Health Data Services i jej różnymi typami usług (usługa FHIR, usługa DICOM i usługa MedTech), które bezproblemowo współpracują ze sobą.

Zapoznaj się z poniższą tabelą, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat dat rozwiązania lub możliwych obejść. Aby uzyskać więcej informacji na temat różnych ulepszeń funkcji i poprawek błędów w usługach Azure Health Data Services, zobacz Informacje o wersji: Azure Health Data Services.

Usługa FHIR

Problem Data odnalezienia Stan Data rozwiązania
Użycie pól typu tokenu o długości większej niż 128 znaków może spowodować niepożądane zachowanie operacji tworzenia, wyszukiwania, aktualizowania i usuwania. Maj 2022 r. Brak obejścia Nierozwiązane
Dostawca SQL spowoduje RawResource nieprawidłowe zapisanie kolumny w bazie danych. Dzieje się tak w niewielkiej liczbie przypadków, gdy wystąpi wyjątek przejściowy, który powoduje, że dostawca korzysta z logiki ponawiania prób.  Kwiecień 2022 r. Rozwiązano problem nr 2571 Maj 2022 r.

Następne kroki

W tym artykule przedstawiono znane obecnie problemy z usługami Azure Health Data Services. Aby uzyskać więcej informacji na temat usług Azure Health Data Services, zobacz

Aby uzyskać informacje o funkcjach i poprawkach błędów w usłudze Azure API for FHIR, zobacz

FHIR® jest zastrzeżonym znakiem towarowym HL7 i jest używany z pozwoleniem HL7.